Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů

školitel: Jiří Filip
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: statistická analýza a vizualizace textur, psychovisuální studie
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/res.html
popis: Přesná reprezentace vzhledu skutečných materiálů je klíčovým požadavkem v mnoha aplikacích počítačové grafiky. Analýza a porozumění našeho vnímání vzhledu těchto materiálů je důležité pro jejich následnou kompaktní reprezentaci, rychlou visualizaci ve virtuálním prostředí, editaci a vytváření nových fyzicky realizovatelných materiálů. Cílem této práce je analýza vizuálních vlastností skupiny již změřených materiálů reprezentovaných pomocí obousměrné texturní funkce (BTF). Práce bude založena na kombinaci statistické analýzy objemných BTF dat (Matlab, C++) a psychovisuálních experimentech na skupině dobrovolníků. Cílem je stanovení základních pravidel lidského vnímání vzhledu reálných texturovaných povrchů a jejich využití pro zefektivnění měření a přesné vizualizace materiálů v počítačové grafice. ===================================================== An accurate representation of real-world materials appearance is a key requirement in many computer graphics applications. Analysis and understanding of our visual perception of materials appearance is important for their further compact reprezentation, fast visualization in virtual environment, editing, and creating of new physically plausible materials. A main goal of your work will be visual properties analysis of a group of already measured (digitized) material samples represented using Bidirectional Texture Function (BTF). The work will be based on statistical analysis of massive BTF samples (Matlab, C++) and on psychophysical experiments with a group of volunteers. Our goal is to establish several rules of human perception of real textured surfaces and their exploitation for design of more efficient material measurement and visualization methods for computer graphics.
literatura: Bude dodána školitelem. / Literature will be provided by the tutor.
poznámka: Vzhledem k obsáhlosti toho tématu je možné jej rozdělit na několik dílčích diplomových prací. Student, ktery dosáhne zajímavých výsledku, může na toto téma navázat v doktorském studiu. ===================================================== Due to a wide comprehension of this topic there is an option to divide it into several diploma theses. The candidate, who will achieve interesting results will have opportunity to continue on this topic in postgradual study.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:54:57

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky