Strategie volby vstupních odhadů pro inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie

školitel: Hanuš Seiner
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: inverzní uloha, nelineární vícedimenzionální optimalizace, teorie elasticity,
odkaz: http://lum.it.cas.cz
popis: Rezonanční ultrazvuková spektroskopie je moderní metodou pro měření anizotropní elasticity pevných látek. Volba vstupních odhadů je klíčovým problémem při vývoji softwaru řešícího inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie (obecně 21-ti dimenzionální nelineární optimalizační problém). Cílem práce bude vyzkoušet různé strategie této volby (Monte-Carlo, postupné zpřesňování, odhady zohledňující dílčí informace o zkoumané elasticitě) pro různé materiálové systémy a provést kritické zhodnocení.
literatura: Landa, M. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Bicanová, L. - Zídek, J. - Heller, L.: Resonant Ultrasound Spectroscopy Close to Its Applicability Limits. In: Horizons in World Physics, Volume 268. Editors: Michael Everett and Louis Pedroza, Nova Science Publishers, 2009. Další podle dohody s vedoucím práce.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:29

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky