Vznik t-kvarků na LHC, jejich vlastnosti a jejich anomální interakce

školitel: V. Šimák
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: top kvark
popis: Top kvark s hmotou 173 GeV patří mezi nejpodivuhodnější elementární částice. Rozpadá se na b-kvark a intermediální bozon W. Rozpadá se dříve, na rozdíl od lehkých kvarků, než se top kvark sváže s dalším kvarkem/antikvarkem aby vytvořil pozorovatelný hadron. Proto jeho rozpadové produkty nejsou ovlivněny hadronizací a tak jejich impulsy a uhlová rozdělení svědčí o vlastnostech dynamiky vzniku těchto kvarků Měřením úhlových rozdělení rozpadových produktů lze zjistit orientaci spinů top kvarků a z jejich korelací vlastnosti interakce (intermediální částice) kterou tyto kvarky vznikají. Vedle intermediálních gluonů mohou to být i Z bozony, Higgsův bozon nebo i nové částice jako gravitony. A právě spinové korelace párů top-antitop mohou tyto částice identifikovat. Produkce top kvarků v interakcích těžkých iontů bude mít opět jiné vlastnosti, neboť budou-li vznikat v prostředí QGP dojde k depolarizaci, která se projeví v pozorovaných spinových korelací. Podobně vznik páru top-antitop v difrakčních procesech, interakcí Pomeronů DDP, bude mít odlišné spinové orientace, neboť Pomeron má nulový spin. Předmětem práce by mělo být studium a přehled vlastností top kvarků a možností zkoumat nové interakce za Standardním Modelem. Pomocí Monte Carlo metod s programem Pithia nebo Herwig pak mohou být tyto interakce kvantitativně modelovány. V další fázi tyto výpočty poslouží k srovnávání experimentálních měření na LHC v experimentu ATLAS.
literatura: Školy HEP CERN, FNAL, SLAC (nap ř. CERN-2006-001,…) Programy PITHIA a ROOT Literatura v bázy HEP SPIRES (SLAC) Standardní Model a Elektroweek interakce ATLAS NOTE ATL-PHZS-PUB-2006-000 (February 7, 2008): Top Quark Properties Eur. Phys. J. C 44 (2005) 13 Phys.Rev. D 70 (2004) 115015
naposledy změněno: 20.11.2017 21:58:15

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky