Ing. Milan Chlada, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420266053144
www: http://www.it.cas.cz/en/chlada
instituce: Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
 

témata prací

Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Při kožních transplantacích i dalších chirurgických zákrocích v dermatologii má zásadní význam rychlé a spolehlivé ověření elastických vlastností a rheologických charakteristik pokožky v daném místě. Navrhované studium je součástí výzkumu, jehož cílem je vyvinout a prakticky ověřit novou metodiku neinvazivního měření mechanických vlastností kožní tkáně namáhané in-vivo. Studium je zaměřeno na vyhodnocování rychlosti, útlumu a nelineárních efektů při šíření ultrazvukových vln a na teoretické zpracování adekvátních modelů. Výzkum je realizován v úzké spolupráci s laboratořemi ve Francii (Université de Franche Comté, Besançon, INSA Blois), kde jsou možné krátko- i dlouhodobé stáže na zahraničních pracovištích. Výsledky naleznou uplatnění jak v lékařství (v dermatologii), tak v kosmetických laboratořích.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:47:37

Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Nelineární ultrazvuková spektroskopie je nová metodika nedestruktivního zkoušení materiálů, navržená před několika lety v USA (Los Alamos National Laboratory), umožňující citlivou detekci mikroskopických defektů. Studium je zaměřeno na experimentální výzkum v této oblasti, zahrnující ultrazvukové testy na zkušebních tělesech s definovanými vadami a vyhodnocení nelineárních signálových parametrů. Z široké mezinárodní spolupráce vyplývá i řada možností krátko i dlouhodobých stáží. Bezprostřední využití výsledků se předpokládá zejména v diagnostice leteckých konstrukcí.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:47:24

Analýza signálů spojité akustické emise

školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/chlada
popis: Selhání a poruchy rozměrných a komplikovaných převodových ústrojí představují rizika pro ekonomiku a bezpečnost v mnoha průmyslových provozech, či v letectví. Dlouholeté výzkumy poruch převodovek ukázaly, že na základě pouhého monitorování nízkofrekvenčních vibrací a rozboru olejové náplně nelze odhalit některé závady, zejména týkající se velkých ložisek a začátků poškození (trhlin) v zubových soukolích. Proto se v posledních letech upíná pozornost k diagnostice metodou vysokofrekvenční kvazi-spojité akustické emise (AE), která však vyžaduje nové přístupy k analýze emisního signálu, odlišné od nespojité AE používané v nedestruktivním zkoušení. Zásadní úlohou je proto možnost efektivní parametrizace rozsáhlých souborů emisních dat a následné detekce případných vad v zkoušené součásti. V blízké budoucnosti by se měla spojitá AE spolu s analýzou vibrací stát nedílnou součástí kontrolního systému vrtulníků za letu, nebo např. diagnostiky stavu velkých ložisek v průmyslu.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:46:47

Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM)

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Metoda obrácení vlnového čela (Wave Front Reversal) či fázové konjugace vln (Wave Phase Conjugation) se v posledních letech ukazuje jako perspektivní nejen v mnoha technických oborech, ale i v lékařství. Nejčastěji se používá pojem TRA (Time Reversal Acoustics) neboli časově-reversní akustika případně TRM časově reversní zrcadla a to zejména pro rekonstrukci ultrazvukových zdrojů, čímž je možné získat původní, šířením elastické vlny nezkreslenou informaci o typu budícího mechanismu jako např. materiálový defekt, strukturní změna apod. Zpětně vyslané signály se v lineárním slabě zatlumeném prostředí šíří opačným směrem a fokusují se do místa původního zdroje, kde dochází k rekonstrukci vyslané vlny. Předmětem tématu je experimentální, teoretický, či numericko-simulační výzkum možností zmiňovaných metod pro nasazení na reálná tělesa.
naposledy změněno: 11.05.2015 11:10:29

Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí

školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/chlada
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Výběr vhodného parametrického prostoru je klíčovým krokem nejen z hlediska výsledných vlastností aplikovaného modelu. Cílem každé parametrizace by mělo být získání maxima informace skryté v datech za současné minimalizace redundance. Např. lineární závislosti mezi různými parametry lze snadno odhalit pomocí faktorové analýzy, která poskytuje předběžnou hypotézu ve formě korelačního schématu mezi parametry a latentními veličinami, zvanými faktory. Umožňuje eliminaci triviálních lineárních závislostí a soustředit tak pozornost jen na parametry vzájemně lineárně nezávislé. Další možností je oddělení z určitých hledisek podstatných charakteristik od nevýznamných, což rovněž významně přispívá k žádané redukci dimenze řešeného problému. V případě expertních systémů navržených na bázi umělých neuronových sítí (ANN) lze aplikovat citlivostní analýzu, která eliminuje vstupní parametry, pro řešení konkrétního problému nevýznamné. Citlivostní analýzou speciálních sítí, naučených odhadovat jednotlivé parametry na základě zbývajících, lze mapovat i obecné vzájemné souvislosti v datech. Metoda byla úspěšně odzkoušena na jednoduchých simulovaných závislostech, přičemž širší uplatnění v praxi vyžaduje další výzkum, zejména studium obecných aproximačních vlastností ANN.
naposledy změněno: 11.05.2015 11:18:24

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky