Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
 

témata prací

Software pro automatickou analýzu časových řad

školitel: Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: časové řady, autoregresní modely, objektově orientované programování, databáze, zpracování dat
popis: V dnešní době existuje mnoho programů, které jsou určené ke zpracování časových řad, jako například Gretl, R, nebo Stata. Většina těchto programů ovšem vyžaduje neustálý dohled uživatele a není se schopna sama rozhodnout jak postupovat v nejasných situacích. Například při odstraňování nevýznamných proměnných. Uživatel, používající tyto programy, je bez znalosti ekonometrie a statistiky teoreticky nemůže používat. Dalším problémem je předzpracování dat a rozličnost formátů, ve kterých jsou data ukládána. Existuje mnoho formátů, pomocí kterých se dají data ukládat, ale ne všechny tyto formáty jsou pro Ekonometrické programy využitelné, také vnitřní struktura dat může být nevyhovující (chybějící data, rozdílné formátování a další). S těmito problémy si Ekonometrické programy také neporadí a uživatel musí data upravovat do vhodného tvaru. Bylo by tedy vhodné navrhnout a otestovat metodiku pro zpracování časových řad, která by alespoň částečně odstraňovala výše uvedené problémy. Úkolem disertační práce bude analyzovat a popsat problematiku převodu a přípravy dat do formátu vhodného k dalšímu zpracování autoregresními modely. Na základě této analýzy posléze navrhnout algoritmy vhodné pro předzpracování dat, tak aby byly dobře implementovatelné ve formě softwarových prototypů v moderních vývojových prostředích objektových programovacích jazyků, jejichž efektivita se ověří na reálných datech. Ukládání dat bude navrženo pomocí vlastního datového modelu, kde se popíše a porovná efektivita oproti klasickému způsobu záznamu dat. Navržené algoritmy a nová metoda implementace softwarových prototypů bude publikována na odborných mezinárodních konferencích a v časopise, především odborné série Lecture Notes nakladatelství Springer science.
literatura: [1] LÜTKEPOHL, Helmut. New introduction to multiple time series analysis: delivering large-scale systems using object technology. Berlin: Springer, 2005, xxi, 764 p. ISBN 35-404-0172-5. [2] HAMILTON, James D. Time series analysis: delivering large-scale systems using object technology. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 06-910-4289-6. [3] High Performance MySQL Optimization, Backups, Replication, and Load-balancing: delivering large-scale systems using object technology. 2nd ed. Sebastopol: O\'Reilly Media, Inc, 2008, xxi, 764 p. ISBN 978-059-6554-750. [4] QtProject [online]. 2013 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z: http://qt-project.org/doc/ [5] AMBLER, Scott W. More process patterns: delivering large-scale systems using object technology. New York: SIGS Books, 1999, xlii, 369 p. ISBN 9780521652629.
naposledy změněno: 30.10.2013 11:25:18

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky