Linearizační přístupy k řešení obrácené magnetotelurické úlohy ve 2D obecně anizotropních prostředích

školitel: Josef Pek
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: magnetotelurická metoda, obrácená úloha, anizotropie
popis: V magnetotelurické metodě se využívají indukovaná elektromagnetická pole v elektricky vodivé Zemi, vybuzená časovými změnami geomagnetického pole vně zemského tělesa, ke studiu rozložení elektrické vodivosti v Zemi jako indikátoru geologických struktur a procesů. Strukturní anizotropie v Zemi je důležitým ukazatelem orientovaných tektonických poruch v Zemi a její spolehlivé odhalení je důležité pro pochopení geologického smyslu magnetotelurických dat. Obrácená magnetotelurická úloha hledá takové rozložení vodivosti v Zemi, které vyvolává elektromagnetická pole, reálně pozorovaná na zemském povrchu. Cílem práce je rozšířit stávající algoritmy řešení obrácené úlohy pro 2D magnetotelurická data na obecně anizotropní modely, v nichž jsou hlavní směry anizotropie elektrické vodivosti orientovány obecně vůči směru strukturní homogenity. Tato anizotropie vnáší do problému dodatečné 3D efekty, aniž by přitom neúměrně zvyšovala jeho numerickou náročnost. Práce předpokládá aplikaci Gauss-Newtonovy metody a metody nelineárních sdružených gradientů na řešení obrácené úlohy pro anizotropní elektrickou vodivost ve 2D modelech Země. Práce řeší analýzu funkčnosti a numerické efektivnosti algoritmů v anizotropním případě, jakož i jejich specifické chování v úlohách elektromagnetického sondování Země.
literatura: K obecnému přehledu o magnetotelurické metodě: Bahr, K. and Simpson, F.: Practical Magnetotellurics. Cambridge University Press, 2005, 270 pp. K metodám řešení obrácené úlohy ve 2D magnetotelurice: Rodi, W. and Mackie, R. L.: Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2D magnetotelluric inversion. Geophysics, vol. 66 (2001), pp. 174-187. K řešení přímé a obrácené magnetotelurické úlohy pro obecně anizotropní modely: Pek, J. and Verner, T.: Finite-difference modelling of magnetotelluric fields in two-dimensional anisotropic media. Geophys. J. Int., vol. 128 (1997), pp. 505-521. Pek J. and Santos, F. A. M.: Magnetotelluric inversion for anisotropic conductivities in layered media. Phys. Earth Planet. Int., vol. 158 (2006), pp. 139-158.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:40

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky