Numerická rešení rovnic transportu termálních iontů v ionosféře a plazmasféře Země

školitel: Ing. Ludmila Třísková, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: numerické simulace, nelineární rovnice, plazma v okolí Země.
popis: Úkolem diplomanta bude nalézt, aplikovat a ověřit vhodnou metodu pro rešení nelineárních rovnic difuze pro třísložkové plazma (s ionty O+, H+ a He+) v jednorozměrném případě (podél siločáry geomagnetického pole dipolového tvaru). Předpokládá se rovnež zahrnutí nejdůležitejších fotochemických reakcí a vlivu ionizace slunečním zářením jakož i posouzení možnosti zahrnout nízkošířkový ExB drift. Vstupem by bylo složení neutrální atmosféry, teplota iontů a elektronů (modely těchto parametrů jsou k dispozici), rychlostní konstanty reakcí a intenzita ionizujícího slunečního záření známá rovnež z modelu. Hlavním výsledkem práce by měl být program (procedura) v jazyce FORTRAN nebo IDL s danými vstupy a výstupy.
literatura: Literatura je většinou dostupná pouze v ÚFA AV ČR a bude zájemci poskytnuta.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:19

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky