Pravděpodobnost detekce trhlin.

školitel: Petr Kopřiva
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Zkoušky konstrukcí, nedestruktivní inspekce, detekce trhlin, pravděpodobnostní modely, bodové odhady, intervalové odhady
popis: Při zkouškách životnosti a spolehlivosti složitých konstrukcí je zásadním problémem detekce poruch, především únavových trhlin. Tyto poruchy jsou hledány prostředky nedestruktivní inspekce (vizuální kontrola, vířivé proudy, křehké laky a další). Žádná inspekce však nezaručuje jistotu odhalení poruchy. Náplní práce budou pravděpodobnostní modely detekce poruch jak při inpekcích s binárním výstupem tak při analýze signálu odezvy. Půjde o rešerši literárních podkladů, analýzu stávajících pravděpodobnostních modelů (případně návrh jiného modelu), metodiku stanovení bodových odhadů parametrů těchto modelů, metodiku stanovení intervalových odhadů parametrů (konfidenčních intervalů). Práce by měla vyústit v program (případně soubor programů) pro rutinní zpracování výsledků experimentů. Aplikace výsledků práce je zajištěna v oblasti leteckého výzkumu.
literatura: Základní literatura je k dispozici u školitele.
poznámka: Téma je z oblasti aplikované pravděpodobnosti a matematické statistiky.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:09:26

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky