Ing. Radek Fučík, Ph.D.

Radek Fučík - photo
e-mail: show e-mail
telephone: +420 22435 8557
room: 111
www: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
 
timetable
course code teacher ws ss ws cr. ss cr.
Introduction to Continuum Dynamics01DYK Fučík, Strachota - - 0+2 z - 2
Course:Introduction to Continuum Dynamics01DYKIng. Fučík Radek Ph.D. / Ing. Strachota Pavel Ph.D.----
Abstract:This course is an introduction to the mathematical description of continuum dynamics. It summarizes the necessary mathematical apparatus with emphasis on vector and tensor calculus, differential forms, and integration on manifolds. It includes the basic concepts of continuum mechanics such as shear tensor or substantial derivative, by means of which it is possible to derive the fundamental laws of conservation of mass, momentum, angular momentum, energy and entropy in integral and differential form. In the last part of the course, these conservation laws are adapted to the case of viscous and inviscid fluid and linear and nonlinear elastic body.
Outline:1. Mathematical background
a) vector and tensor calculus
b) differential forms
c) integration on manifolds
2. Basic concepts of continuum mechanics
a) movement and deformation of continuum
b) the strain tensor and small strain tensor
c) decomposition of deformation, rotation
d) substantial derivative of scalar, vector and volume quantities
3. Conservation laws
a) conservation of mass
b) conservation of momentum
c) conservation of angular momentum
d) conservation of mechanical energy
c) conservation of total energy
d) conservation of entropy
4. Constitutive relations
a) inviscid fluid
b) viscous fluid
c) non-linear elastic body
d) linear elastic body
5. Selected applications
Outline (exercises):
Goals:Knowledge:
The basic principles of continuum mechanics description. Conservation laws for mass, momentum, angular momentum, energy and entropy. Constitutive equations for viscous and inviscid fluid. Constitutive relations for linear and nonlinear elastic body.

Abilities:
Derivation of basic conservation laws. Derivation of the constitutive relations for the case of fluid or elastic body.
Requirements:Basic courses in calculus, linear algebra, theoretical physics and differential equations (according lectures at CTU in Prague 01DIFR, 01LA1, 01LAA2, 01MA1, 01MAA2, 01MAA3, 02TEF1).
Key words:strain rate tensor, stress tensor, Stokesian fluid, ideal fluid, Newtonian fluid, continuity equation, Euler equations, Navier-Stokes equations. Conservation laws.
ReferencesMandatory reading:
[1] Gurtin, Morton E. An introduction to continuum mechanics. Vol. 158. Academic Pr, 1981.
[2] Anderson, John D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill, 1995.

Recommended reading:
[2] Chorin, Alexandre Joel, and Jerrold E. Marsden. A mathematical introduction to fluid mechanics. New York: Springer, 1990.
[3] Maršík, F. (1999). Termodynamika kontinua. Academia.

Mathematics 101MAT12 Fučík 6 z 6 z 4 4
Course:Mathematics 101MAT1Ing. Fučík Radek Ph.D.6 Z-4-
Abstract:The course is devoted to the study of the basics of calculus of one variable. It includes an introduction to differential and integral calculus, with particular emphasis on applications in practical problems.
Outline:1. Functions and their properties.
2. Limits of functions.
3. Continuity.
4. The derivative, tangent to a curve, some differentiation formulas, derivatives of higher order.
5. Rolle's theorem, the mean value theorem (Lagrange). Extreme values, asymptotes, concavity and point of inflections, curve sketching.
6. The definite integral. The antiderivate function, indefinite integral, substitution, integration by parts. Newton's theorem, the area calculation. Primitive functions to trigonometric functions, mean integral.
7. The transcendental functions: logarithm function, e number, exponential function, hyperbolic functions.
8. Applications of the definite integral: the length of a curve, the volume and the area of a revolved curve.
Outline (exercises):1. Functions and their properties: domain of definition, range, inverse, absolute value, inequalities, quadratic inequalities, graphs, composition of functions, polynomials, division of polynomials.
2. Limits of functions: the limits of basic functions, the limits of trigonometric functions.
3. Continuity: The investigation of continuity of functions from the definition, identification of types of discontinuities.
4. Derivatives: derivative computation by definition, rules for derivatives of basic functions, tangents, higher order derivatives.
5. Rolle's theorem, the mean value theorem (Lagrange). Extreme values, asymptotes, concavity and point of inflections, curve sketching.
6. Integral calculus: the antiderivate functions, the method of substitution, the method of integration by parts, advanced techniques of integration of trigonometric functions, definite integrals, Newton's formula.
7. Transcendental functions: logarithm definition, characteristics, exponential, hyperbolic and trigonometric functions and their derivatives.
8. Applications of the definite integral: area under the graph of the function, length of a graph, volume and surface the area of a revolved curve.

Goals:Knowledge:
Elementary notions of mathematical analysis of the differential and integral calculus of functions of one real variable.

Abilities:
Understanding the basics of mathematical logic and mathematical analysis.
Requirements:
Key words:Differential calculus, integral calculus, functions of one real variable, limits, extremes of functions.
ReferencesKey references:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6

Course:Mathematics 201MAT2Ing. Fučík Radek Ph.D.-6 Z-4
Abstract:The course, which is the continuation of Mathematics 1, is devoted to the integration techniques, improper Riemann integral, introduction to parametric curves (especially in polar coordinates), the basics of sequences and infinite series, and finally to the Taylor and power series and their applications.
Outline:1. Integration techniques.
2. The improper integral and the convergence criteria.
3. Conic sections: ellipse, hyperbole, parable.
4. Polar coordinates.
5. Parametric curves: length of a curve, tangent to a curve, surfaces, volumes and surfaces of revolution.
6. Sequences: limits of sequences, important limits, the convergence criteria.
7. Series: the convergence criteria, absolute and non-absolute convergence, alternating series.
8. Power series. Differentiation and integration of power series.
9. Taylor polynomial and Taylor series.
Outline (exercises):1. Advanced integration techniques: integrals of rational functions, partial fractions, integration of trigonometric functions.
2. Improper Riemann integral: calculating improper integrals, convergence criteria.
3. Conic sections: circle, ellipse, hyperbole, parable, conic sections identification, description of conics through the distance between points and between a point and a line.
4. Polar coordinates: the transformation of points and equations between the cartesian and polar coordinates.
5. Parametric curves: length of a curve, tangent to the curve, surfaces, volumes and surfaces of revolution.
6. Properties of sets: finding suprema and infima of sets.
7. Sequences: limits of sequences, important limits, convergence criteria.
8. Infinite series: convergence criteria, absolute and relative convergence, alternating series.
9. Power series: convergence criteria, differentiation and integration of power series, sum of infinite series.
10. Taylor polynomials and Taylor series: the expansion of important functions in power series.
Goals:Knowledge:
Advanced integration techniques, improper Riemann integral, numerical sequences, and infinite power series.

Abilities:
Understanding the basics of mathematical logic and mathematical analysis. Taylor series expansion.
Requirements:Mathematics 1.
Key words:Differential calculus, integral calculus, functions of one variable, numerical sequences, infinite series, power series, Taylor series.
ReferencesKey references:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6

Mathematics, Examination 101MATZ12 Fučík - zk - zk 2 2
Course:Mathematics, Examination 101MATZ1Ing. Fučík Radek Ph.D.- ZK-2-
Abstract:
Outline:
Outline (exercises):
Goals:
Requirements:
Key words:
References

Course:Mathematics, Examination 201MATZ2Ing. Fučík Radek Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.-- ZK-2
Abstract:
Outline:
Outline (exercises):
Goals:
Requirements:
Key words:
References

Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách

advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, II_SIMI, II_TS
description: Dvoufázové proudění vody a plynu (vzduchu) v podzemí s sebou přináší mnoho zajímavých problémů. Jedním z aktuálních témat, na kterém se podílí naše pracoviště společně s CESEP v Colorado School of Mines, je otázka volatilizace těkavých sloučenin v nenasycené zóně a mechanismy transportu znečištění prostředím. Toto téma je v šiřším kontextu součástí ekologických aplikací matematického modelování a zároveň nachází uplatnění např. při detekci min. Úkolem studenta je seznámit se s fyzikálním pozadím tématu a z dostupné literatury formulovat matematický model vícefázového proudění včetně modelů pro volatilizaci a transportu znečišťujících látek, které plynou z termodynamiky kontinua. Na těchto základech pak bude navržena numerická metoda vhodná k výpočtu na grafických kartách (GPU) a zvolen způsob její implementace a testování.
note: Toto téma je vhodné pro studenty matematiky A a B.
last update: 24.01.2017 09:01:45

Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí

advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
link: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
description: Dvoufázové kompoziční proudění tekutiny (vody) a plynu (vzduchu) v podzemí s sebou přináší mnoho zajímavých problémů. Jedním z aktuálních témat, na kterém se podílí naše pracoviště společně s CESEP, Colorado School of Mines nebo katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv ČVUT v Praze, je otázka přechodů komponent mezi fázemi v nenasycené zóně (například volatilizace kontaminace, rozpouštění nebo vývin plynů apod.) a mechanismy transportu látek prostředím spolu s odpařováním vodních par. Toto téma je v šiřším kontextu součástí ekologických aplikací matematického modelování a zároveň nachází uplatnění např. při detekci min. Náplní práce bude vývoj matematického modelu vícefázového kompozičního, obecně neizotermálního proudění v porézním prostředí a návrh vhodné numerické metody pro jeho řešení, například založené na metodě hybridních smíšených konečných prvků. Z hlediska implementace numerického modelu bude vhodné prozkoumat možnosti paralelizace s využitím výpočetních klastrů katedry matematiky. Nedílnou součástí této práce bude testování numerické metody pomocí známých řešení úloh (analytických nebo semi-analytických) nebo pomocí jiných testovacích úloh dostupných z literatury. Zároveň bude možné ověřit věrohodnost numerického modelu pomocí experimentálních dat dodaných spolupracoujícími pracovišti.
references: [1] R. Helmig: Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface, A contribution to the Modelling of Hydrosystems. Springer, 1997 [2] J. Bear, A. Verruijt: Modeling groundwater flow and pollution: with computer programs for sample cases, 1987 [3] A. Firoozabadi: Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoirs, McGraw-Hill Professional 1999 [4] B. Petri, R. Fučík, T. H. Illangasekare, K. Smits, J. Christ, T. Sakaki, C. Sauck: Effect of NAPL Source Morphology on Mass Transfer in the Vadose Zone, Groundwater 53 (2015), 685--698. [5] T. H. Illangasekare, C. C. Frippiat, R. Fučík: Dispersion and Mass Transfer Coefficients in Groundwater of Near-surface Geologic Formations. In: Handbook of Estimation Methods: Environmental Mass Transport Coefficients, Editors L. J. Thibodeaux and D. Mackay,CRC Press / Taylor and Francis Group, UK, 2010 [6] T. H. Illangasekare, K. M. Smits, R. Fučík and H. Davarzani: From Pore to the Field: Upscaling Challenges and Opportunities in Hydrogeological and Land–Atmospheric Systems In: Pore Scale Phenomena - Frontiers in Energy and Environment, World Scientific, 2015 [7] R. Fučík, T. H. Illangasekare, and M. Beneš Multidimensional self-similar analytical solutions of two-phase flow in porous media, Advances in Water Resources, Volume 90, April 2016, Pages 51–56 [8] R. Fučík and J. Mikyška Discontinous Galerkin and Mixed-Hybrid Finite Element Approach to Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media with Different Capillary Pressures, Procedia Computer Science, 4:908-917, 2011 [9] Brezzi, Franco, and Michel Fortin. Mixed and hybrid finite element methods. Vol. 15. Springer Science & Business Media, 2012. [10] Z. Chen, G. Huan, Y. Ma: Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media, SIAM, 2006
last update: 13.04.2016 20:14:40

Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU

advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, II_SIMI, II_TS
key words: lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
link: http://mmg.fjfi.cvut.cz/mmg/index.php?page=ideas
attached file: ikona pdf
description: Náplní tématu je matematické modelování proudění pomocí metody lattice-Boltzmann (LBM) v moderních variantách (CLBM) a její implementace na grafických kartách (GPU) pomocí CUDA a zároveň výzkum možností efektivní implementace interakce tekutin s pevnými a/nebo elastickými tělesy ve 2D a 3D. Aplikace tohoto výzkumu může být mimojiné pro simulaci proudění krve skrz srdeční chlopně nebo v aortě ve spolupráci s IKEM Praha. Na tématu může pracovat i více sutdentů s různým zaměřením (pouze LBM, pouze modelování elastického tělesa, interakce, apod.) a z různých oborů (matematické modelování nebo softwarové inženýrství), práce je tam dost (c: V případě dotazů nebo zájmu o téma nás kontaktujte přes email nebo kdykoliv navštivte v našich pracovnách na Trojance: T-111 Radek Fučík radek.fucik@fjfi.cvut.cz T-109c Tomáš Oberhuber tomas.oberhuber@fjfi.cvut.cz
last update: 02.04.2017 20:15:49

Matematické modelování perfuze v myokardu

advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
link: http://mmg.fjfi.cvut.cz/mmg/index.php?page=ideas
attached file: ikona pdf
description: Snímkování kontrastní látky v srdci pacienta pomocí magnetické rezonance může pomoci k neinvazivní a včasné indikaci onemocnění srdečního svalu (myokardu). Hledání oblastí s nižším než normálním průtokem krve v myokardu může vést k detekci začínajícího mikrovaskulárního onemocnění. Toto onemocnění je charakteristické v poklesu krevní difuze (perfuze) skrz cévní stěnu do mimobuněčného prostoru myokardu.Vyvíjíme zjednodušený matematický model perfuze v myokardu, který může pomoci k vyhodnocování chování různých kontrastních látek používaných při vyšetřování pacientů. Model může zároveň sloužit k přesnější diagnóze onemocnění srdce, a tím i ke správné identifikaci snížené perfuze v srdci.Experimentální data z magnetické rezonance (MRI) jsou dostupná díky dlouhodobé spolupráci KM FJFI ČVUT v Praze s IKEM Praha. Jedná se o komplexní téma z hlediska porozumění fyzikální podstaty studované problematiky, matematického popisu a implementační stránky s možností využít a zdokonalit stávající softwarová řešení dlouhodobě vyvíjená na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze.Téma je vhodné pro studenty bakalářského nebo magisterského oboru MI (MM a MINF) s velkým potenciálem pro následné pokračování v doktorském studiu.
last update: 07.04.2017 12:48:42

Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin

advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber
description: Matematické modelování dynamiky tekutin patří mezi stěžejní oblasti výzkumu na katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze s ekologickými, medicínskými nebo průmyslovými aplikacemi ve spolupráci s prestižními domácími i zahraničními pracovišti, např. IKEM Praha, Honeywell, Bosch, Ústavem termomechaniky AV ČR, VZLÚ nebo Colorado School of Mines. V rámci tohoto tématu se student bude zabývat vývojem paralelních algoritmů pro numerickou matematiku ve výpočetní dynamice tekutin s aplikacemi například v oblasti matematického modelování volného subsonického proudění stlačitelných nebo nestlačitelných tekutin a vícefázového kompozičního proudění v porézním prostředí s fázovými přechody. Hlavní část práce na tématu bude zahrnovat vývoj efektivních datových struktur pro práci s nestrukturovanými numerickými sítěmi na GPU a klastrech s GPU a zároveň výzkum nových modifikací metod pro efektivní řešení soustav lineárních rovnic vznikajících při řešení výše zmíněných úloh s cílem optimálního využití architektury GPU nebo i heterogenních systémů jako např. GPU klastry.
references: [1] Bauer P., Klement V., Oberhuber T., Žabka V., Implementation of the Vanka-type multigrid solver for the finite element approximation of the Navier-Stokes equations on GPU, Computer Physics Communication, Vol.200, pp.50-56,2016. [2] Brezzi, F., Fortin, M. Mixed and hybrid finite element methods (Vol. 15). Springer Science & Business Media, 2012. [3] R. Fučík, J. Klinkovský, J. Solovský, T. Oberhuber, J. Mikyška, Multidimensional Mixed–Hybrid Finite Element Method for Compositional Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media and its Parallel Implementation on GPU, in review in Comp. Phys. Com. [4] B. G. Petri, R. Fučík, T. H. Illangasekare, K. M. Smits, J. A. Christ, T. Sakaki, and C. C. Sauck Effect of NAPL Source Morphology on Mass Transfer in the Vadose Zone, Groundwater, 53(5), 685-698, 2015. [5]Oberhuber T., Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs, Applied Numerical Mathematics, Vol. 88, pp.1--17, 2015. [6]Bauer, P., Beneš, M., Fučík, R., Hoang, H. D., Klement, V., Máca, R., Mach, J., Oberhuber, T., Strachota, P., Žabka, V., and Havlena, V. Numerical Simulation of Flow in Fluidized Beds, . Discrete. Cont. Dyn. S. S, issue 8, pages 833--846, 2015. [7] Oberhuber T., Suzuki A., Žabka V., The CUDA implementation of the method of lines for the curvature dependent flows, Kybernetika, 2011, vol. 47, num. 2, pages 251-272. [8] Saad Y., Iterative Methods for Sparse Linear Systems, SIAM, 2003. [9] Saad Y., Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, SIAM, 2011. [10] R. Fučík and J. Mikyška Mixed-hybrid finite element method for modelling two-phase flow in porous media, Journal of Math-for-Industry, Vol. 3 (2011C-2), pp. 9–19, 2011 [11] R. Fučík, T. H. Illangasekare, and M. Beneš Multidimensional self-similar analytical solutions of two-phase flow in porous media, Advances in Water Resources, Volume 90, April 2016, Pages 51–56
last update: 02.11.2017 13:19:03

Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann

advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
description: Náplní tématu je aplikace moderních variant metody lattice-Boltzmann (kaskádová LBM, kumulantní LBM, KBC LBM apod.) na simulaci dynamiky tekutin ve 2D a 3D a její efektivní paralelní implementace na grafických kartách podporujících softwarovou architekturu CUDA nebo na výpočetních klastrech za použití knihovny MPI. Výsledný matematický model bude použit například pro modelování proudění vzduchu v mezní vrstvě atmosféry ve spolupráci s experimentálními pracovišti v Ústavu termomechaniky AV ČR nebo v CESEP, Colorado School of Mines, Golden, USA. Další možnou aplikací může být matematické modelování interakce krve se stěnou cév ve spolupráci s IKEM Praha.
references: [1] T. Krüger, et al., The Lattice Boltzmann Method. Springer International Publishing, 2017. [2] Z. Guo, Ch. Shu, Lattice Boltzmann Method and Its Applications in Engineering. World Scientific, 2013. [3] Ch. S. Peskin, The Immersed Boundary Method. Acta numerica 11, 2002, 479--517. [4] M. Geier, A. Greiner and J. G. Korvink. Cascaded digital lattice Boltzmann automata for high Reynolds number flow. Physical Review E 73.6 (2006): 066705. [5] M. Geier, et al. The cumulant lattice Boltzmann equation in three dimensions: Theory and validation. Computers and Mathematics with Applications 70.4 (2015): 507-547. [6] S. Ansumali, I. V. Karlin, C. E. Frouzakis and K.B. Boulouchos. Entropic lattice Boltzmann method for microflows. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 359 (2006), 289-305.
last update: 29.03.2018 11:16:50

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics