Vítejte

Vítejte na stránkách Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. Katedra matematiky zajišťuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a zároveň se podílí na výzkumu ve spolupráci se špičkovými domácími a světovými pracovišti. více

Matematika patří na FJFI k hlavním teoretickým disciplínám. Katedra matematiky zajišťuje veškerou výuku matematiky pro všechny obory na fakultě. Výuka matematiky probíhá ve všech zaměřeních v prvních dvou letech bakalářského studia. Posluchači získávají poměrně hluboké poznatky z matematické analýzy a lineární algebry, a to na třech úrovních obtížnosti: A, B, nebo v předmětu Matematika. Seznámí se se základy práce na počítačích. V závislosti na výběru zaměření pak navazují kurzy dalších matematických disciplín, jako obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerické metody, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.

Katedra matematiky garantuje výchovu ve čtyřech zaměřeních magisterského studia: Matematické modelování a Aplikované matematicko-stochastické metody v oboru Matematické inženýrství, Softwarové inženýrství a matematická informatika a Tvorba softwaru v oboru Inženýrská informatika. Posluchači všech čtyř zaměření jsou důkladně školeni v klasických i moderních partiích matematiky a informatiky. Jedná se zejména o algebru, funkcionální analýzu, matematickou fyziku, numerickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a celou řadu předmětů z oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Na všech zaměřeních je kladen důraz na aplikace získaných poznatků včetně řešení problému na moderní výpočetní technice. Dále katedra zajišťuje bakalářské zaměření Praktická informatika v oboru Inženýrská informatika. Viz Bakalářské studium a Navazující magisterské studium.

Na katedře matematiky je zřízena speciální počítačová učebna Tereza, vybavená potřebnými pomůckami, usnadňujícími nevidomým a slabozrakým studentům vysokoškolské studium.

Pracovníci katedry se věnují vědeckovýzkumné činnosti v rámci čtyř výzkumných skupin:

  • GAMS Skupina aplikované matematiky a stochastiky se zabývá analýzou mikroskopické struktury dopravních toků a modelováním agentních systémů a statistickým zpracováním obecných monitorovacích signálů s aplikacemi v akustické defektoskopii materiálů;
  • MAFIA Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod se soustředí na využití algebry, funkcionální analýzy a geometrie v matematické fyzice a kvantové teorii;
  • MMG Skupina matematického modelování se věnuje matematickému modelování orientovanému na tvorbu a analýzu deterministických i stochastických modelů fyzikálních, technických, biomedicínských a ekologických procesů;
  • TIGR Skupina teoretické informatiky zkoumá využití algebry, algebraické teorie čísel, teorie grafů a diskrétní matematiky v nestandardních numeračních systémech, v modelování aperiodických struktur (zejména kvazikrystalů) a v symbolických dynamických systémech s důrazem na kombinatoriku na slovech.

Aktuality

Termín obhajob VÚ červen 2016

kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2016 16:02:18)
 
odkaz: http://people.fjfi.cvut.cz/hobzatom/vuvyhl16_cerven.pdf

Červnové obhajoby Výzkumných úkolů se budou konat 9. 6. 2016 (podrobnosti viz přiložená vyhláška)

 

Magisterské SZZ - červen 2016 (Vyhláška KM)

kategorie: Navazující magisterské studium

Magisterské SZZ - červen 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Petr Ambrož (11.03.2013 14:54:22)
 

Předběžné harmonogramy magisterských státních závěrečných zkoušek (plus seznamy členů komisí a okruhy otázek) jsou ke stažení v příslušné sekci web stránky KM.

 

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 13:47:55)
 
přiložený soubor: ikona pdf (147.62 KB)

V letním semestru akademického roku 2015/16 neběží volitelný předmět Úvod do kryptologie (01UKRY).

 

Volitelný předmět Základy počítačové bezpečnosti (Vyhláška KM)

kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Základy počítačové bezpečnosti (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 14:00:05)
 
přiložený soubor: ikona pdf (168.5 KB)

V letním semestru 2015/16 se do studijních plánů oborů MINF, AMSM a MI navazujícího magisterského studia zařazuje volitelný předmět 01ZPB Základy počítačové bezpečnosti s hodinovou dotací 1+1 z (2 kredity).

 

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

kategorie: Bakalářské studium

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (17.02.2014 09:49:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (120.96 KB)

Pravidla pro uznávání předmětů 01MAN, 01MANB a 01MAB2 za 01MAT1, 01MATZ1, 01MAT2 a 01MATZ2 jsou uvedena v přiloženém souboru.

 

>> všechny aktuality
>> archiv aktualit

Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky