Témata pro studenty

filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Automatická kontrola montovaných dílů v automobilovém průmyslu Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning
2 Kontrola velikosti a typu ráfků kol automobilů Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning
3 Nested Bethe ansatz pro ortogonalni a symplekticke algebry. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
4 Optimalizační metody v machine learning Ing. Václav Mácha Machine learning (strojové učení), optimalizace, klasifikace
5 Adaptace modelů strojového učení pro nová data doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
6 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
7 Odhadování a řízení za omezené neurčitosti Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezená neurčitost, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované řízení
8 Klasifikace sekvencí pomocí pravidel vytěžených z dat doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. vytěžování dat (data mining), získávání pravidel z dat, klasifikační pravidla, klasifikace sekvencí
9 Metoda Scheduled Relaxation Jacobi pro řešení soustav lineárních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. iterační metody, soustavy lineárních rovnic, předpodmínění, parallelní algoritmy, GPU
10 Bayesian Transfer Learning in Sensor Networks for Autonomous Urban Driving prof. Anthony Quinn, Ph.D. Bayesian filtering, wireless sensor networks, autonomous urban driving, Bayesian transfer learning, distributed decision
11 Paralelní algoritmy ve strojovém učení Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. strojové učení, umělá inteligence, backpropagation, GPU, HPC
12 Evoluční ekvilibria: Stacionarita, stabilita a výpočet RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
13 Pohyb částic po fraktálních množinách doc. Ing. Jaromír Kukal
14 Kosmologické implikace gravitačních teorií s vyšším řádem derivací (Cosmological implications of higher-derivative gravitational theories) Ing. Petr Jizba, Ph.D.
15 Quantum dynamics for algorithmic applications Aurel Gábris, Ph.D.
16 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
17 Diferenciální rovnice a chaos prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; chaotický atraktor; ljapunovské exponenty; nelineární dynamika;
18 Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
19 Geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
20 Supersymetrická mechanika a integrabilita. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. supersymetrická mechanika, supermultiplet, $CP^n$ varieta, Hamiltonián
21 Oceňování projektů metodou reálných opcí: dynamické programování Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
22 Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
23 Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
24 Vývoj systému pro konfigurování vědeckých výpočtů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, YAML, XML, Json, konfigurace
25 Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
26 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
27 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
28 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
29 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
30 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
31 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
32 Algebraické struktury v konečně rozměrné kvantové mechanice prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
33 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
34 Řízení systémů s transcendentním přenosem Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
35 Rozvažování o cílech rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D.
36 Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
37 Modelování vlastností kapalin a plynů pomocí stavové rovnice PC-SAFT Ing. Václav Vinš, Ph.D. a Ing. David Celný nelineární regrese, termodynamika, stavová rovnice, fázová rovnováha, chladicí kapalina
38 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
39 Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace prof. Dr. Ing. Michal Beneš Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
40 Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
41 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
42 Processing of Large Quantities of Physics Data Using Machine Learning Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
43 Numerické metody pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. vrstevnicové metody, metoda fázového pole, parametrický popis, diferenciální geometrie
44 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
45 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
46 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
47 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
48 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
49 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
50 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
51 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
52 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
53 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
54 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
55 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
56 Zpracování velkých objemů dat s využitím distribuovaných architektur a vyvažování zátěže Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
57 Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup a příslušné Fourierovy metody Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, invariantní exponenciální funkce, Fourierovy transformace
58 Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. sigma model, zakřivené pozadí, teorie strun integrabilita, T-dualita
59 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
60 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
61 Statistická fyzika kvantových sítí prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
62 Řízení vytížení výpočetních prostředků a toku dat v systému sběru dat / Control of Load of Computional Resources and Data Flow in Data Acquisition System Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
63 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
64 Optimal Control with Adversarial Events Doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Dr. Tech.
65 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
66 Nekonečné řetězce a symetrie jejich jazyka prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
67 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
68 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
69 Antipalindromy doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, antipalindrom, prvočísla, dělitelnost
70 Číselné soustavy založené na lineárních rekurentních posloupnostech Ing. Petr Ambrož, Ph.D. číselné soustavy, rekurentně zadané posloupnosti, redundance
71 Voronoiovy iterace diskrétních množin Ing. Petr Ambrož, Ph.D. kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
72 Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
73 Injektivita a symetrie v jazykách generovaných morfismem doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. kombinatorika na slovech, morfizmus, symetrie jazyků
74 Aritmetika v soustavách s kvartickou bází prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. nestandardní číselné soustavy, aritmetika, Pisotova čísla
75 Metody globální optimalizace s aplikacemi v termodynamice vícesložkových směsí. doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. intervalová aritmetika, globální optimalizace, metoda větví a mezí, difference-of-convex programming
76 Metody vyššího řádu přesnosti pro řešení transportu látek v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti, nespojitá Galerkinova metoda
77 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
78 Simultánní reprezentace složek d rozměrných vektorů a aritmetické operace v těchto reprezentacích prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. simultánní reprezentace vektorů, paraleleni a on-line algoritmy
79 Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. aritmetická funkce na cifrách rozvoje, cykly iterací, šťastná čísla
80 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
81 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
82 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
83 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
84 Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
85 Řešitelné modely grafenu Ing. Matěj Tušek, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, spektrální analýza, grafen, Diracův operátor
86 Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza, kvantové grafy
87 Variace na harmonické téma Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza
88 Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
89 Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
90 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
91 Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
92 Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy David Krejčiřík
93 Blecha na vlnovodu Pavel Exner kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
94 Stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
95 Matematické modely nanostruktur David Krejčiřík
96 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
97 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
98 Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
99 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
100 Urychlení evoluční optimalizace pomocí neparametrické regrese doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
101 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
102 Aplikace neuronových sítí ve zpracování medicínských dat Ing. Tomáš Pevný, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, magnetická rezonance, zpracování obrazu
103 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
104 Pravděpodobnostní Dynamické Rozhodování s Aktivním Průběžným Učením Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivita, rozhodování za neurčitosti, Bayesovské odhadování, řízení
105 Implementace metod pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. evoluce křivek a ploch, numerická matematika, algoritmizace, HPC
106 Využití neuronových sítí v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, CFD, numerická matematika
107 Modelování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. magnetické pole, matematické modelování, identifikace modelu
108 Matematické modelování pohybu průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
109 Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD. strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
110 Implementace metody konečných prvků v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. Numerická matematika, metoda konečných prvků, paralelizace
111 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
112 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
113 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
114 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
115 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
116 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
117 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
118 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
119 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
120 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
121 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
122 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
123 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
124 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
125 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
126 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
127 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
128 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
129 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
130 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
131 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
132 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
133 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
134 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
135 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
136 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
137 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
138 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
139 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
140 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
141 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
142 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
143 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
144 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
145 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
146 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
147 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
148 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
149 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
150 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
151 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
152 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
153 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
154 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
155 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
156 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
157 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
158 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
159 Konceptuální návrh datových struktur v podmínkách velkého množství dat doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
160 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
161 Využití technik dataminingu v návrhu databázové datové struktury doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Databáze, Data Mining, Funkční závislost, Metody návrhu databází
162 Využití optimalizačních metod při zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc zpracování signálů a obrazů, optimalizační heuristiky, klasifikace dat, biomedicína
163 Fraktální analýza signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
164 Statistická analýza biomedicínských obrazů doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. Analýza obrazu, statistická analýza obrazu, soft computing
165 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
166 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
167 Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. konvexita, slabá zdola polospojitost
168 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
169 Simulační výpočty a jejich vztah ke kvalitě pseudonáhodných generátorů Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Monte Carlo, pseudonáhodný generátor, statistické testování, statistická termodynamika, kvantová mechanika, ekonometrie
170 Software pro automatickou analýzu časových řad Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. časové řady, autoregresní modely, objektově orientované programování, databáze, zpracování dat
171 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
172 Zpracování obrazu optických a rentgenovských měřících přístrojů. Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, retgenovská optika
173 Zobecnění abstraktní algebraické logiky Ing. Petr Cintula, Ph.D. abstraktní algebraická logika, neklasické logiky, substrukturální logiky, matematická fuzzy logika, logiky pro informati
174 Využití aktivního učení v optimalizaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
175 Kvantové grupy a kvantové spinové řetízky prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. kvantové grupy, Hecke algebra, Birman-Murakami-Wenzl algebra, kvantový spinový řetízek
176 Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. numerační systém, algoritmy pro aritmetické operace, algebraická tělesa
177 Kvantové grafy ve vyšších dimensích Pavel Exner kvantovový graf, hamiltonián, pohyb vázaný na varietu, samosdružená rozšíření, spektrální vlastnosti
178 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
179 Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
180 Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
181 Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. chodec, model pohybu, datová reprezentace, celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn
182 Pokus o klasifikaci katastrof v kvantových systémech Miloslav Znojil, DrSc. funkcionální analýza, konstruktívní algebraické metody, analytické funkce, spektrální teorie
183 Studium stability reakčně-difuzních-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
184 Popis víceteplotní binární směsi. Analýza dynamických systémů s aplikací v oceánografii. Ing. Václav Klika, Ph.D.

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky