Témata diplomových prací

filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Odhad zdroje při radiačním úniku do atmosféry Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. pravděpodobnostní modely, bayesovská statistika, inverzní problémy, atmosférické modelování
2 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
3 Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
4 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
5 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
6 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
7 A posteriorní odhady chyby metody konečných prvků Ing. Radek Fučík, Ph.D. a posteriorní odhad chyby, metoda konečných prvků
8 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
9 Kvantový či stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
10 Pohyb částic a vln ve zkroucených oblastech David Krejčiřík
11 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
12 Tluče bubeníček, tluče na buben... David Krejčiřík
13 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
14 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
15 Některé metody neparametrické regrese RNDr. Jan Kalina, Ph.D. neparametrická regrese, regresní křivka, regularizační sítě
16 Nestandardní přístupy k lineární diskriminační analýze RNDr. Jan Kalina, Ph.D. klasifikace, vysoce dimenzionální data, robustnost
17 Robustní metody ve strojovém učení RNDr. Jan Kalina, Ph.D. strojové učení, klasifikace, robustnost
18 Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
19 GPGPU - využití grafických karet (GPU) pro obecné výpočty Ing. Tomáš Oberhuber programování, numerická matematika
20 Numerická knihovna s podporou GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
21 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
22 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
23 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
24 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
25 Geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
26 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
27 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
28 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
29 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
30 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
31 Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína,
32 Duální řízení: inteligentní řízení systémů s neurčitostí Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. dualní řízení, inteligentní systémy, systémy s neurčitostí
33 Stochastické modely v energetice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. stochastické modely, časové řady, kalibrace modelu
34 Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. teorie rozhodování, entropie, particle filter, disperzní modelování atmosféry
35 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
36 Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami Ing. Lenka Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
37 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
38 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
39 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
40 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
41 Numerické metody v kvantové fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
42 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
43 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
44 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
45 Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací Tomáš Oberhuber Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
46 Výpočetní jaderná fyzika Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. jaderná fyzika, paralelizace, gpu
47 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
48 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
49 Metody verifikace maticového součinu Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. maticové násobení, součin matic, verifikace, korekce
50 Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. generátory náhodných čísel, aperiodická nekonečná slova, substituce
51 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
52 Ionizační energie pro atom vodíku ve vrstvách a trubičkách Ing. Matěj Tušek, Ph.D. spektrální analýza, parciální diferenciální rovnice, kvantová mechanika
53 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
54 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
55 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
56 Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. konvexita, slabá zdola polospojitost
57 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
58 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
59 Monitoring tools of the data processing distributed computing system of the ALICE experiment at CERN Dagmar Adamová
60 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
61 Matematické modelování rychlosti homogenní nukleace kapek Ing. Jan Hrubý CSc., Ing. Barbora Planková nukleace, termodynamika, statistická fyzika, teorie funkcionálu hustoty, minimalizace funkcionálu, Eulerovy-Lagrangeovy
62 Distribuované modelování stochastických systémů Kamil Dedecius odhadování, Bayesovská statistika, distribuované systémy
63 Rotace a kvaterniony Doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.,
64 Kvaterniony a jejich maticové reprezentace doc. RNDR. Drahoslava Janovská, CSc. kvaterniony, maticové reprezentace
65 Příspěvky k formální fuzzy matematice Ing. Petr Cintula PhD. Fuzzy logika, fuzzy matematika, formalizace
66 Contributions to Mathematical Fuzzy Logic Ing. Petr Cintula PhD. and Carles Noguera PhD. mathematical fuzzy logic, nonclassical logics, reasoning with vagueness and imprecision
67 Samopodobné diskrétní množiny Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. samopodbné množiny, věta o třech vzdálenostech, mřížky
68 Zobecněné řetězové zlomky doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
69 Jednorozměrné Delonovy množiny prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., doc. Zuzana Masáková, Ph.D. Projekce celočíselných mřížek, grupy transformací
70 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
71 Blecha na vlnovodu Pavel Exner kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
72 Kanonické rozklady tenzorů pro aplikace v rozpoznávání, klasifikaci a klastrování Ing. Petr Tichavský, CSc. hodnost matice, tenzoru; multilineární algebra; Rao-Cramerova mez
73 Učení slovníků pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Petr Tichavský komprimované snímání, L1 optimalizace
74 Distribuce Absolutních Hodnot Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Charakteristická funkce, Hilbertova transformace, Stabilní distribuce
75 Hilbert-Huang Transformace Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Hilbertova transformace, metoda hlavních komponent, časové řady
76 Urychlení evolučních algoritmů pomocí náhodných lesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, regresní modely, rozhodovací stromy, náhodné lesy
77 Matematická simnulace výroby ozubených kol Ing. Kamil Větrovec
78 Testování nefyzikálních vazeb mezi dopravními veličinami Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. Dopravní model, dopravní veličiny, předpověď
79 Může optimální rozhodování a učení obelstít jednorukého banditu? Miroslav Kárný Rozhodování za neurčitosti, Bayesovske odhadováni, řízení
80 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Miroslav Kárný Adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, pravděpodobnostní návrh strategií, surferův přístup
81 Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické funkce, regresní modely, neparametrická regrese
82 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
83 Automatické testování kvality softwarového projektu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. softwarové inženýrství, kvalita softwaru
84 Objektivní stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot Václav Šmídl, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína
85 Vybavení softwarových agentů Bayesovskou inteligencí Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Bayesovské rozhodování, multi-agentní systémy, Java Agent Development Platform
86 Webové technologie pro telemedicínu Václav Šmídl internet, web development, telemedicine
87 Distribuované řízení dopravní signalizace Václav Šmídl Bayesovská statistika, agentní systémy, dynamické programování
88 ABC - nové metody bayesovské simulace Kamil Dedecius ABC, Approximate Bayesian Computation, Monte-Carlo
89 Témata bak/dipl. prací Severin Pošta Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
90 Verifikace složitých systémů Stefan Ratschan složité systémy, verifikace, věstavěné systémy, debugging
91 Řešení omezujících podmínek Stefan Ratschan algoritmy pro matematické výpočty, verifikace, intervalová aritmetika
92 Hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic Stefan Ratschan optimalizace, řešení podmínek
93 Řešení ne-lineárních podmínek na základě nad-aproximace lineárními ne-rovnicemi Stefan Ratschan Řešení ne-lineárních podmínek
94 Rozmazané alias kryptohermitovské kvantové grafy Miloslav Znojil, DrSc kvantová mechanika, pohyb částic po žebrech grafů, nelokální interakce, rozmazaná (=„smeared“) lokalizace, efektivní ne
95 Exceptional points Miloslav Znojil, DrSc teorie analytických funkcí, funkcionální analýza, analytické aspekty spektrální teorie, algebraická geometrie,
96 Řešení maticových verzí Dieudonného rovnice Miloslav Znojil, DrSc lineární algebra, kryptohermitovské matice, symbolické manipulace, nenumerické extrapolace
97 Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, adaptivní, vzorkování, BTF
98 Řídké spektrální vzorkování BRDF/BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, BRDF, BTF vzorkování, spektrální data
99 Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, syntéza
100 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Edita Pelantová substituční pravidla, algebraická čísla, komplexita slov, pozitivní matice
101 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
102 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
103 Rozpoznávání želv Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
104 Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Textury, modelování obrazu, markovská náhodná pole.
105 Segmentace obrazu Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
106 Modelování šíření škodlivin v atmosféře v případě havárie nebo teroristického útoku Ing. Petr Pecha, CSc. modelování šíření škodlivin, data asimilace, Python
107 Modelování sociálních sítí Martin Holeňa sociální sítě, náhodné efekty, markovské grafy, logistická regrese, entropie
108 Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody Ing. Jan Hrubý CSc. nelineární optimalizace, termodynamika
109 Smoothed particle hydrodynamics Tomáš Němec, Jan Hrubý numerické modelování, proudění tekutiny, mikrofluidický reaktor
110 Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, gaussovské procesy
111 Vizualizace dat pro klasifikační a regresní stromy Martin Holeňa vizualizace dat, vizualizace mnohodimenzionálních prostorů, klasifikační stromy, regresní stromy, stromové mapy
112 Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, regrese pomocí opěrných vektorů, jádrové funkce, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
113 Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, vícevrstvé perceptrony, RBF sítě, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
114 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů Martin Holeňa evoluční algoritmy, data mining, získávání pravidel z dat
115 Použití evolučních algoritmů na data získávaná metodami návrhu experimentů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, genetické algoritmy, návrh experimentů, inicializace algoritmu
116 Využití Fault Tree diagramů pro analýzu spolehlivosti systému Petr Volf Strom poruch, spolehlivost, intenzita poruch, simulace
117 Termodynamická analýza procesů v palivových článcích s pevnými oxidy. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. palivové články, termodynamická analýza, matematické modelování
118 Nástup a rozvoj nestability při interakci proudových polí se stěnou. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. numerické řešení Navier Stokesových rovnic, stabilita proudových polí
119 Remodelace cévní stěny při změne tlaku krve a změně metabolizmu Prof. Ing. František Maršík, DrSc. biomechanika, aplikace v lékařství, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
120 Analýza prostorových dat a metoda kriging. Petr Volf Vyrovnávání dat, spliny, variogram, kriging, izolinie
121 Statistické řízení jakosti a regulační diagramy Petr Volf Regulační diagram, Shewhart, řízení jakosti, detekce změny
122 Vyhledávání podobných podstromů Dr. Jan F. Chadima Vyhledávání, Algoritmy, C++ pod Unixem
123 Lp-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. Teorie míry, Banachův prostor
124 Obslužné sítě RNDr. Martin Janžura, CSc. Markovovy procesy, Stacionární rozdělení
125 Statistická analýza velkých systémů RNDr. Martin Janžura, CSc. Zpracování obrazu, Odhady, Testování hypotéz
126 Top-Kvark a jeho vlastnosti v multijetových interakcích RNDr. V. Šimák, DrSc. Elementární částice, Silná interakce, Programování
127 Hledání nových částic v interakcích antiproton-proton při 1.8 TeV RNDr. V. Šimák, DrSc. Teorie silných interakcí, Programování
128 Independent Component Analysis Dr. Georges Darbellay Signal processing, Mixtures, Separation, Medical Data
129 Kernel Density Estimator for the Mutual Information Dr. Georges Darbellay Density estimators, Statistics, Finantial time series, Information
130 Galerkinova metoda pro numerické řešení pulsačního proudění Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Numerické řešení, Metoda konečných prvků, Biomechanika
131 Nové modely neuronových sítí Dr. Ladislav Andrej, CSc. Neuronové sítě, Programování
132 Rigorózni modelování v difraktivní optice Ivan Richter, konzultant: P. Fiala difrakční mřížka, rigorózní analýza a syntéza, vlnová rovnice
133 Nestandardní metody relaxace v úlohách optimálního řízení Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. relaxace, optimalizace, numerické metody
134 Tranzitivita vágní relace uspořádání Milan Mareš Uspořádání, fuzzy množiny, relace
135 Modelování kótovaných bodových procesů Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. stochastická geometrie, geometrická pravděpodobnost
136 Normalizatory MAD-grup Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. Lieova algebra, gradace, Pauliovy matice
137 Numerické řešení systému Eulerových a Navierových - Stokesových rovnic. Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. aerodynamika, nestacionární proudění, TVD schémata, metoda konečných objemů
138 Matematické modelování a numerická simulace obtékání profilů lopatkové mříže Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. Eulerovy rovnice, proudění, metoda konečných objemů
139 Numerická simulace šíření exhalátů v ovzduší RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. ekologie, mezní vrstva atmosféry, numerické algoritmy
140 Semiklasické metody v kvantové mechanice Doc. ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kvantové systémy, propagátor, stabilita
141 Násobnosti monochromatických podgrafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
142 Neuronové sítě a jejich aplikace Ing. František Hakl, CSc. Neuronové sítě, univalentní zobrazení, počítačové simulace
143 Pravděpodobnostní neuronové sítě Ing. Jiří Grim, CSc. neuronové sítě, pravděpodobnost, EM algoritmus, programování
144 Polytopy distribucí s rovnoměrnými marginály Ing. František Matúš, CSc. lattice of faces, linear programming
145 Struktura nul v Schurových doplňcích Ing. František Matúš, CSc. matrix analysis, conditional independence
146 Příspěvky k matematické fuzzy logice Prof. Dr. Petr Hájek, DrSc. fuzzy logika, matematická logika
147 Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich RNDr. Alexis DERVIZ, CSc. stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz
148 Paralelní algoritmy pro adaptivní identifikaci Jan Schier adaptivní systémy, identifikace, paralelní a multiprocesorové systémy
149 Modelování zdrojů akustické emise v atomární struktuře. Ing. Anna Machová, CSc. Metoda molekularní dynamiky, růst mikrotrhlin, pohyb dislokaci, dvojčatění, fázové trasnformace, analýza signálů
150 Vývoj grafického rozhraní pro studium epitaxního růstu RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. grafické rozhraní, animace, Monte Carlo simulace, růst povrchů, stochastické procesy
151 Náměty diplomových prací Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. parciální diferenciální rovnice, teorie optimálního řízení, shape memory alloys, Youngovy míry
152 Statistické parametrické mapování mozků Dr. Ing. Daniel Janeba SPM, voxel based techniques, zpracování obrazu, aktivační analýza
153 Algoritmy pro rekonstrukci tomografických dat v nukleární medicíně Dr. Ing. Daniel Janeba rekonstrukce obrazu, EM algoritmus, iterativní metody
154 Výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení jeho hranic stability Ing. Igor Zolotarev, CSc. Obtékání, vlastní frekvence, kmitání, stabilita, programování, SW
155 Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou Ing. Igor Zolotarev, CSc. Spektrální vlastnosti, kmitání, proudění, aeroelastická stabilita
156 Využití programu GEANT v DIRAC CERNu. Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Software, Monte Carlo kód, CERN, transport záření
157 SW pro segmentový gama scaner Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Spektra, detektory, SW
158 Současný SW pro modelování transportu zarení metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. modelování, fotony, neutrony, MC, software
159 Modelování transportu nabitých částic metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. Buněčné struktury, Monte Carlo
160 Počítačové algebry a vyšetřování náhodných grafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. grafy, obarvení grafu, Mate´hematica, Maple
161 Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. algebry, grupy, komutace, identity, software
162 Model konečného automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. Automaty, gramatiky, programovani, grafika
163 Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
164 Model parního kotle Vladimír Havlena, PhD. matematické modelování, parciální diferenciální rovnice
165 Robustní odhady metodou nejmenších usekaných čtverců Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Statistické metody, software, robustnost
166 Témata firmy Preciosa, a.s. Ing. J. Súlovský Optické materiály, geometrie elementů, výstup světla, fázová rovnováha
167 Koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistické vlastnosti jejich odhadů RNDr. Jiří Michálek, CSc. konfidenční intervaly, bodové odhady, testování hypotéz, programování
168 Numerická rešení rovnic transportu termálních iontů v ionosféře a plazmasféře Země Ing. Ludmila Třísková, CSc. numerické simulace, nelineární rovnice, plazma v okolí Země.
169 Softwarová podpora texturní fraktografie Ing. Hynek Lauschmann, CSc. fraktografie, textura, analýza obrazu
170 SW systém pro řízení iontového svazku Josef Voltr přenos dat po LAN, sběr dat, řízení experimentu
171 Pravděpodobnost detekce trhlin. Petr Kopřiva Zkoušky konstrukcí, nedestruktivní inspekce, detekce trhlin, pravděpodobnostní modely, bodové odhady, intervalové odhady
172 Modelování fotonických vlnovodných struktur Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Optické záření, vývoj SW, modelování vlnovodných struktur
173 Použití inverzních metod v nedestruktivní diagnostice materiálu Ing. Michal Landa, CSc. ultrazvukové metody NDT, inverzní problémy, modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
174 Řešení velkých soustav lineárních rovnic doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Numerické algoritmy, metoda konečných prvků, řídké matice, software
175 Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů na kmitech krystalové mříže Jiří Hlinka 230 prostorových grup symetrie
176 Integrace dat a inkonzistence Ing. Július Štuller, CSc., Integrace dat, Integrace databází, Integritní omezení, Inkonzistence
177 Datové sklady - modely a nástroje Ing. Július Štuller, CSc., Datové sklady, Databázové systémy, Data mining
178 Databáze s nepřesnými daty Ing. Július Štuller, CSc., Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
179 Diagnostika robustni regresni analyzy Jan Amos Visek regrese, testy, algorithmizace a implementace, kategorialni promenne (logit a probit)
180 Fuzzy databázové systémy Ing. Július Štuller, CSc. Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
181 Matematické metody v ekologii Dr. Vlastimil Křivan ekologie, diferenciální rovnice,
182 Vyvoj grafickeho uzivatelskeho rozhrani pro prenos, zpracovani a vyhodnoceni scintigrafickych obrazu perfuze mozku Dr. Martin Samal prenos dat, vypocetni zpracovani obrazu, statistika, vysetreni perfuze (prokrveni) mozku
183 Numericka integrace Vlasovovy rovnice Pavel Travnicek plasma, simulace, kosmicky vyzkum
184 Diagnostika bezsrazkoveho plazmatu metodou analyzy termalniho sumu Pavel Travnicek space plasma, thermal noise
185 Archivovani a vizualizace dat Pavel Travnicek Vizualizace, OpenGL, databaze
186 Segmentovana Langmuirova Sonda Pavel Travnicek langmuirova sonda, kosmicky vyzkum
187 Nabídka rešeršních prací se zaměřením na experimentální jadernou fyziku. Vladimír Linhart Software, hardware, statistika; výzkum a vývoj v oblasti detekční techniky.
188 Simulace společenství organizmů Ing. Jan Milota umělá inteligence, simulace, neuronové sítě, adaptabilní systémy, genetické algoritmy, diferenciální rovnice
189 Vyvoj kodu resici inverzni ulohu rozptylu Pavel Travnicek inverse scattering, paralelni numericke simulace
190 Lineární maticové rovnice nad okruhem polynomů a jejich aplikace při návrhu řízení Ing. Petr Zagalak, CSc Lineární maticové rovnice, numerické metody, aplikace na fyzikálních modelech
191 Software pro analýzu a řízení mnohorozměrných lineárních systémů Dr. Ferdinand Kraffer numericka linearni algebra, řídící systémy, geometrické metody
192 Numericka spektralni faktorizace pro rizeni v realnem case F. Kraffer numericka linearni algebra, software, kvadraticke rizeni
193 Pokrývací úloha pro konvexní množiny Edita Pelantová konvexní množiny, topologie
194 Stromy faktorů v nekonečných slovech Edita Pelantová nekonecna slova, faktory, stromy, komplexita
195 KVANTOVÉ POČÍTÁNÍ Ladislav Andrey Kvantová informce, kvantové počítání
196 Matematické modelování a numerická simulace v dynamice tekutin a aplikacích Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. numerické metody, dynamika tekutin, parciální diferenciální rovnice, letecké profily
197 Optimalizace traťového jízdního řádu - TTO Ing. Jan Milota optimalizace, diferenciální rovnice, jízdní řád
198 Komplexita čísel celých v soustavách s iracionálním základem Zuzana Masáková algebraická čísla, substituce, komplexita
199 Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS Václav Vrba Fyzika částic, detektory, CERN
200 Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. kvadratické formy, kvadratické funkce, Matlab
201 Simulace šíření akustických vln v pevných látkách Ing. Michal Landa, CSc. modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
202 Aplikace a srovnání lineárních konečných prvků Jan Šembera, Milan Hokr metoda konečných prvků
203 Počítačové rozpoznávání mluvené řeči Ing. Pavel Bolek rozpoznávání řeči
204 Analyza nezavislych komponent a slepa separace signalu Ing. Petr Tichavský, CSc. pravdepodobnostni hustota, entropie, informace
205 NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
206 NUMERICKÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ ELASTICKÝCH VLN VE VRSTEVNATÉM MODELU KOŽNÍ TKÁNĚ Ing. Zdeněk Převorovský, CSc akustická emise
207 POČÍTAČOVÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V DISPERSNÍM PROSTŘEDÍ S ÚTLUMEM Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
208 Matematické modelování kinetiky fázových přechodů v pevných látkách Michal Landa nelineární vlnová mechanika, solitární vlny, fázové transformace
209 Vibrační vlastnosti fázových rozhraní ve slitinách s tvarovou pamětí Michal Landa Nelineární oscilátor, fázové transformace, slitiny s tvarovou pamětí
210 Eliminace disperze a difrakce akustických vln v pevných látkách pomocí metody “time-mirror reversal” Michal Landa Ultrazvukové metody, časově reverzované vlny
211 Numericke modelovani bezsrazkoveho plazmatu Pavel Travnicek numericke modelovani, kosmicky vyzkum
212 Matematická analýza proudění tekutin podél rotujících těles Šárka Nečasová rovnice popisující proudění tekutiny (newtonovské či nenewtonovské), zákony zach. momentu a sil pro těleso či tělesa
213 Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL ing. Jan Tomčík OLAP, SQL, Datamining
214 Synchronizace a replikace dat, automatické opravné algoritmy ing. Jan Tomčík SQL, replikační nástroje, online/offline
215 Statická analýza kódu ASP.NET se zaměřením na známé problémy (přístup k SQL, dynamické nahrávání komponent) ing. David Podhola analýza kódu, ASP.NET, SQL
216 Paralelní programování pro realtime / near realtime aplikace ing. Jiří Čáp paralelní programování, asynchronní úlohy, síťová infrastruktura, optimalizace
217 Nástroj pro analýzu relační databáze pro ověření správnosti jejího návrhu ing. Radek Pospíšil relační databáze, konvence, FxCop
218 Nástroj pro podporu UseCase orientované analýzy při zpracování v textovém editoru ing. Radek Pospíšil analýza, usecase, ms word
219 Testování analyzačního softwaru PROOF projektu ALICE@LHC RNDr. Dagmar Adamová, CSc. OS Linux, programovací jazyk C++, výpočetní nástroje projektu ALICE, výpočty v rámci gridového prostředí
220 Koeficienty odrazu a lomu rovinných vln v anizotropních prostředích Ivan Pšenčík rovinné elastické vlny, izotropní/anizotropní prostředí, R/T koeficienty
221 Kompletní propagátorová matice pro dynamic ray tracing Ivan Pšenčík elastické vlny, dynamic ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí, paraxiální paprskové metody
222 Použiti Waveletu pro filtrace šumu z APS (Active Pixel Sensor) detektoru v experimentů STAR RNDr. Kushpil Vasily CSc. Wavelet, Active Pixel Sensor, STAR, Detectors, Analysis
223 Vývoj software pro aplikace neuronových sítí v separaci a Ing. Hakl František CSc. neuronové sítě
224 Metody distribuovaneho planovani v multi-agentnich systemech Michal Pechoucek agents, multi-agent systems, ai planning
225 Automatic Intrusion Detection in Computer Networks Martin Rehák intrusion detection, network security, trust, network monitoring
226 Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Martin Rehák agents, multi-agent systems, security, trust, situational trust, reinforcement learning
227 Statistické vlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc Bodové odhady, asymptotické chování, konfidenční inervaly
228 Model zásobníkového automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. automaty, algebry, gramatiky, grafika
229 Základní modely dopravního toku Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. teorie dopravy, modelování, základní statistická analýza
230 Modelování dopravního toku: aplikace statistické fyziky Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. statistická fyzika, teorie dopravy, modelování, Matlab
231 Narušení CP invariance ve fyzice těžkých kvarků V. Šimák CP naruseni
232 Možné evidence vícedimenzionální metriky a gravitace interakcích elementárních částic na LHC V. Šimák extra dimenze
233 Vznik t-kvarků na LHC, jejich vlastnosti a jejich anomální interakce V. Šimák top kvark
234 AGENTFLY - Multiagentí systém pro simulaci a řízení letového provozu Přemysl Volf, David Šišlák multiagentní systém, řízení letového provozu, umělá inteligence, bezpilotní letadla
235 Gaudinovy modely Čestmír Burdík Gaudin model, Bethe Ansatz
236 Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. linux, operační systémy
237 Matematické modelování superpevných materiálů prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. variční počet, dislokace, plasticita
238 Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe Ing. Tomáš Oberhuber mainframe, linux
239 Zpracování obrazu a rozpoznávání Prof. Jan Flusser a kolegové Zpracování obrazu a rozpoznávání
240 Matematické a numerické modelování elasto-plastického materiálu Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. numerická optimalizace, rychlostně nezávislé procesy, plasticita
241 Inteligentní agenti pro detekci útoků v sítích Martin Rehák bezpečnost, sítě, umělá inteligence, multiagentní systém, inteligentní agenti
242 Bezpečnost VoIP, automatická detekce útoků a podvodů Martin Rehák bezpečnost, detekce útokú, VoIP, umělá inteligence, koordinace a multiagentní systémy
243 Systém pro generování textových konfiguračních souborů Tomáš Oberhuber linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web
244 Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie David Boukal simulační modely, C/C++, software
245 Matematické modely v evoluční ekologii David Boukal evoluční ekologie, strukturované populace, evoluce způsobená rybolovem
246 Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů Jiří Filip statistická analýza a vizualizace textur, psychovisuální studie
247 Paralelní implementace algoritmu neuronové sítě typu NNSU na architektuře procesorů grafických karet Ing. František Hakl, CSc. paralelní algoritmy, neuronové sítě, grafické procesory
248 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
249 Matematický model montážní linky Dr.Jiří Michálek, CSc markovovské a semimarkovovské procesy, Matlab, Simulace, Jakost
250 Zobecněné řetězové zlomky Zuzana Masáková řetězové zlomky, nestandardní číselné soustavy
251 Samopodobné diskrétní množiny Edita Pelantová aperiodické struktury, modely kvazikrystalu
252 Numerické řešení transportu látek v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti
253 Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. rovnovážná termodynamika směsí, sekvestrace CO2
254 Numerické řešení difúze nízkofrekvenčního elektromagnetického pole ve 2D obecně anizotropní Zemi metodou konečných objemů v adaptivní síti Josef Pek elektromagnetická difúze, 2D model, metoda konečných objemů, adaptivní síť, anizotropie
255 Linearizační přístupy k řešení obrácené magnetotelurické úlohy ve 2D obecně anizotropních prostředích Josef Pek magnetotelurická metoda, obrácená úloha, anizotropie
256 Výpočet citlivostí elektromagnetického pole harmonického elektrického dipólu vůči parametrům zvrstveného obecně anizotropního prostředí Josef Pek elektromagnetické pole, parametrická citlivost, elektrický dipól, anizotropie
257 Mikroskopický popis a makroskopické chování polykrystalů s bezdifúzní fázovou transformací Hanuš Seiner Multiscale problémy, slitiny s tvarovou pamětí, fenomenologické modelování.
258 Strategie volby vstupních odhadů pro inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie Hanuš Seiner inverzní uloha, nelineární vícedimenzionální optimalizace, teorie elasticity,
259 Elasticita extrémně jemnozrnných kovových materiálů nové generace Hanuš Seiner elasticita polykrystalů, homogenizační procedury, statistický popis mikrostruktur
260 Analýza sociálních sítí Tomáš Oberhuber sociální sítě, programování, teorie matic, teorie grafů
261 Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech Tomáš Oberhuber numerická matematika, fortran, pascal, c a c, java, python, c sharp
262 Dekompozice grafů pro nalezení vhodného strukturování zdrojových kódů Tomáš Oberhuber grafy
263 Zpracování dat z MRI Tomáš Oberhuber mri, programování, linux, kde, dicom
264 Komunikace člověka s PC Ing. Pavel Bolek Statistická analýza, harmonická analýza, algoritmus rozpoznávání
265 Optimalizace uložení palivových článků (tyčí) v reaktoru. Ing. Josef Bajgl Evoluční algoritmy, testovací programy, optimalizace
266 Vybrané aplikace neuronových sítí Ladislav Andrey Neuronové sítě, aplikace, predikce
267 Dvě formulace trasování paprsků v nehomogenních anizotropních prostředích Ivan Pšenčík elastické vlny, ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí
268 Počítačová simulace pohybu rovinných křivek Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. numerická simulace, dislokace, plasticita

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky