doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 770 127 388
místnost: 09b
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~balkolub
 
rozvrh

Nekonečná slova s nízkou faktorovou komplexitou

školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: dendric sets, tree sets, factor complexity, S-adic representation
popis:

Cílem práce bude studium některých charakteristik nedávno definované třídy faktorových jazyků nazvaných dendrické množiny [1]. Tato třída je zajímavá tím, že zobecňuje současně dvě velice podrobně prozkoumané třídy: slova definovaná Arnouxem a Rauzym v [2] a slova kódující výměnu intervalů. Přitom tyto dvě třídy jsou na vícepísmenné abecedě disjunktní. I když se dendrickým množinám věnuje v posledních letech velká pozornost, mnohé jejich charakteristiky zatím nejsou známé. Jedná se např. o kritický exponent, palindromickou komplexitu [3], popis podtřídy slov bohatých na palindromy, resp. zobecněné palindromy [4], vztah balancovaných slov k dendrickým množinám atd. Zdá se, že silným nástrojem při studiu těchto vlastností by mohla být znalost S-adické reprezentace dendrických slov objevená v [5]. Dalším z cílů práce bude i konstrukce nových typů dendrických množin.

literatura:
 1. V. Berthé, C. De Felice, F. Dolce, J. Leroy, D. Perrin, Ch. Reutenauer, G. Rindone, Acyclic, connected and tree sets. Monatsh. Math., 176(4) (2015) 521–550
 2. P. Arnoux, G. Rauzy, Représentation géometrique de suites de complexité 2n + 1, Bull. Soc. Math. France 119(2) (1991) 199–2
 3. L. Balková, E. Pelantová, Š. Starosta: Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets, RAIRO Theor. Inf. Appl. 44 (2010) 443-470
 4. L. Balková, E. Pelantová, Š. Starosta, Infinite words with finite defect, Adv. Appl. Math. 47 (2011) 562-574
 5. V. Berthé, F. Dolce, F. Durand, J. Leroy, D. Perrin, Rigidity and substitutive dendric words, Int. J. of Found. of Comp. Sci., 29(05) (2018) 705-720
naposledy změněno: 09.11.2019 17:35:16

Kritický exponent zobecněného Thueova-Morseova slova

školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: Thueovo-Morseovo slovo, kritický exponent, bispeciál, návratové slovo
popis: Studium kritického exponentu je velmi aktuální téma v kombinatorice na slovech. Kritický exponent je definován jako supremum z racionálních mocnin faktorů, které dané nekonečné slovo obsahuje. Pro výpočet kritického exponentu nekonečných slov se hodí znalost tzv. bispeciálů a jejich návratových slov [1]. Minimální kritický exponent je prostudován pro některé třídy slov: sturmovská [2], balancovaná [3], regulární Arnouxova-Rauzyova slova. Jedním z nejslavnějších slov je Thueovo-Morseovo slovo, které uvedl jako příklad binárního slova s nejmenším možným kritickým exponentem rovným dvěma Axel Thue v roce 1906. Jako téma bakalářské práce navrhujeme studovat kritický exponent zobecněných Thueových-Morseových slov. Některé podstatné vlastnosti zobecněných Thueových-Morseových slov byly popsány v [4]. Při zkoumání kombinatorických vlastností slov se zužitkují programátorské dovednosti, ale nejsou podmínkou pro zvládnutí tohoto tématu.
literatura:
 1. F. Dolce, L. Dvořáková, E. Pelantová: On balanced sequences and their critical exponent, Theoret. Comput. Sci. 939 (2023), 18-47
 2. D. Damanik, D. Lenz: The index of Sturmian sequences. J. Eur. J. Comb. 23 (2002), 23-29
 3. L. Dvořáková, D. Opočenská, E. Pelantová, A. M. Shur: On minimal critical exponent of balanced sequences, Theoret. Comput. Sci. 922 (2022), 158-169
 4. L. Balková: Factor frequencies in generalized Thue-Morse words, Kybernetika 48(3) (2012), 371-385
naposledy změněno: 18.02.2023 14:14:47

Kritický exponent 2-balancovaných slov

školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: kritický exponent, balancovaná slova, bispeciály, návratová slova
popis:

Kritický exponent je aktuálně velmi populární téma v oblasti kombinatoriky na slovech. Týká se repetic v nekonečných slovech. Jednoduše řečeno vyjadřuje maximální možnou míru opakování faktorů v daném nekonečném slově. Kritický exponent je známý pro některé třídy slov: sturmovská [1], balancovaná [2], regulární Arnouxova-Rauzyova (AR) slova. Ačkoliv je kritický exponent známý pro balancovaná slova, pro 2-balancovaná slova zůstává otevřenou otázkou. Problémem totiž je, že zatímco pro balancovaná slova existuje velmi šikovná ekvivalentní charakterizace pomocí tzv. barvení sturmovských slov pomocí slov s konstantními mezerami, pro slova 2-balancovaná se žádná podobná charakterizace nezná. Každopádně jsou alespoň popsány třídy 2-balancovaných slov mezi AR slovy [3] a byla definována nová třída 2-balancovaných slov, která vzniknou jako barvení sturmovských slov opět sturmovskými slovy. Právě u těchto tříd by studie začínala.

Téma je vhodné pro studenty se znalostí programování, ale není to nutnou podmínkou.

literatura:
 1. D. Damanik, D. Lenz: The index of Sturmian sequences. J. Eur. J. Comb. 23 (2002), 23-29
 2. L. Dvořáková, D. Opočenská, E. Pelantová, A. M. Shur: On minimal critical exponent of balanced sequences, Theoret. Comput. Sci. 922 (2022), 158-169
 3. V. Berthé, J. Cassaigne, W. Steiner: Balance properties of Arnoux-Rauzy sequences. Int. J. Algebra Comput. 23(04) (2013), 689-703
naposledy změněno: 18.02.2023 14:14:16

Atraktory nekonečných slov

školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: atraktory, nekonečná slova, Thueovo-Morseovo slovo
popis:

Komprimovatelnost a repetice hrají stěžejní úlohu při zpracování textu. Atraktory jsou jedním z měřítek komprimovatelnosti textu. Pojem atraktor slova zavedli Kempa a Prezza [1], jde o množinu pozic ve slově, z nichž každé podslovo (faktor) nějakou protne. Cílem je nacházet atraktory minimální velikosti.

V oblasti kombinatoriky na slovech je aktuálním tématem zkoumání minimálních atraktorů pro faktory nekonečných slov. Dosud jsou známé atraktory pro sturmovská a obecněji episturmovská slova [2], dále pro Thueovo-Morseovo slovo [3] a pro Roteho slova a částečně jsou prozkoumána slova automatická [4]. Další zajímavou třídou k prozkoumání by byla balancovaná slova (která vznikají obarvením sturmovských slov pomocí slov s konstantními mezerami), dále zobecněná Thueova-Morseova slova nebo některé třídy pevných bodů substitucí či obecněji substitutivních slov.

Při výzkumu je dobré domněnky o tvaru atraktorů ověřovat na PC. Programátorské dovednosti se tedy hodí, ale nejsou nutnou podmínkou pro práci na tématu atraktorů.

literatura:
 1. Kempa, D., Prezza, N., At the roots of dictionary compression: string attractors, In: STOC 2018, 827-840, ACM (2018)
 2. Dvořáková, Ľ., String attractors of episturmian sequences, arXiv:2211.01660, 2022
 3. Kutsukake, K., et al., On repetitiveness measure of Thue-Morse words, In: SPIRE LNCS 12303, 213-220, Springer (2020)
 4. Schaeffer, L., Shallit, J., String attractors for automatic sequences, arXiv:2012.06840, 2020
naposledy změněno: 26.02.2023 09:57:55

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikaci ve V3S

Články v časopisech

2013

Balková, L. and Hrušková, A., Continued fractions of square roots of natural numbers, Acta Polytechnica 53 (2013) , 322-328
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:21,
  title = {{Continued fractions of square roots of natural numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Hru{\v s}kov{\' a}, A.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2013},
  volume = {53},
  number = {4},
  pages = {322--328}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 475 (2013) , 120-125
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:20,
  title = {{Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2013},
  volume = {475},
  pages = {120--125},
  month = {March}
}
Balková, L. and Legerský, J., Hašovací funkce a kombinatorika na slovech, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 58 (2013) , 274-284
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:21,
  title = {{Ha{\v s}ovac{\'\i} funkce a kombinatorika na slovech}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Legersk{\' y}, J.},
  journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
  year = {2013},
  volume = {58},
  number = {4},
  pages = {274--284}
}

2012

Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture", Theoretical Computer Science 465 (2012) , 73-74
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:19,
  title = {{Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture"}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {465},
  pages = {73--74},
  month = {December}
}
Balková, L. and Hrušková, A. and Matúš, V. and Schusser, J. and Šubert, E. and Topfer, M., Ramseyova teorie aneb příklady, které jsou pro počítač příliš složité, Rozhledy matematicko-fyzikální 87 (2012) , 8-15
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:20,
  title = {{Ramseyova teorie aneb p{\v r}{\'\i}klady, kter{\' e} jsou pro po{\v c}{\'\i}ta{\v c} p{\v r}{\'\i}li{\v s} slo{\v z}it{\' e}}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Hru{\v s}kov{\' a}, A. and Mat{\' u}{\v s}, V. and Schusser, J. and {\v S}ubert, E. and Topfer, M.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2012},
  volume = {87},
  number = {4},
  pages = {8--15}
}
Balková, L., Factor frequencies in generalized Thue-Morse words, Kybernetika 3 (2012) , 371-385
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:18,
  title = {{Factor frequencies in generalized Thue-Morse words}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2012},
  volume = {3},
  number = {48},
  pages = {371--385}
}
Balková, L., Factor frequencies in languages invariant under symmetries preserving factor frequencies,, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 12 (2012) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:19,
  title = {{Factor frequencies in languages invariant under symmetries preserving factor frequencies,}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2012},
  volume = {12},
  pages = {--}
}

2011

Balková, L. and Pelantová, E. and Klouda, K., Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 11b (2011) , 1-25
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Klouda, K.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2011},
  volume = {11b},
  pages = {1--25},
  month = {December}
}
Balková, L. and Turek, O. and Břinda, K., Abelian Complexity of Infinite Words Associated with Quadratic Parry Numbers, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 6252-6260
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Abelian Complexity of Infinite Words Associated with Quadratic Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Turek, O. and B{\v r}inda, K.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {45},
  pages = {6252--6260},
  month = {October}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Infinite words with finite defect, Advances in Applied Mathematics 47 (2011) , 562-574
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Infinite words with finite defect}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Advances in Applied Mathematics},
  year = {2011},
  volume = {47},
  number = {3},
  pages = {562--574}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., On Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 5649-5655
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{On Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {41},
  pages = {5649--5655}
}
Balková, L., Paul Erdos: Život v citátech, Učitel matematiky 19 (2011) , 227-237
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{Paul Erdos: {\v Z}ivot v cit{\' a}tech}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {U{\v c}itel matematiky},
  year = {2011},
  volume = {19},
  number = {4 (80},
  pages = {227--237},
  month = {May}
}
Balková, L., Nahlédnutí pod pokličku kombinatoriky na nekonečných slovech, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 56 (2011) , 9-18
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{Nahl{\' e}dnut{\'\i} pod pokli{\v c}ku kombinatoriky na nekone{\v c}n{\' y}ch slovech}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
  year = {2011},
  volume = {56},
  number = {1},
  pages = {9--18}
}

2010

Balková, L., Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet aneb záporné cifry v zápisu čísel, Rozhledy matematicko-fyzikální 85 (2010) , 3-11
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Jeden za osmn{\' a}ct a druh{\' y} bez dvou za dvacet aneb z{\' a}porn{\' e} cifry v z{\' a}pisu {\v c}{\'\i}sel}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2010},
  volume = {85},
  number = {4},
  pages = {3--11},
  month = {prosinec}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 44 (2010) , 443-470
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2010},
  volume = {44},
  number = {4},
  pages = {443--470}
}
Balková, L., Beta-celá čísla a kvazikrystaly, Československý časopis pro fyziku 60 (2010) , 334-336
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Beta-cel{\' a} {\v c}{\'\i}sla a kvazikrystaly}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {{\v C}eskoslovensk{\' y} {\v c}asopis pro fyziku},
  year = {2010},
  volume = {60},
  number = {6},
  pages = {334--336},
  month = {prosinec}
}

2009

Pelantová, E. and Balková, L. and Starosta, Š., Palindromes in Infinite Ternary Words, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 43 (2009) , 687-702
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova09:,
  title = {{Palindromes in Infinite Ternary Words}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Balkov{\' a}, L. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2009},
  volume = {43},
  number = {4},
  pages = {687--702}
}
Balková, L. and Pelantová, E., A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies, Theoretical Computer Science 410 (2009) , 2779-2783
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2009},
  volume = {410},
  number = {27-29},
  pages = {2779--2783},
  month = {{\v c}erven}
}
Balková, L. and Masáková, Z., Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 43 (2009) , 145-163
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:13,
  title = {{Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2009},
  volume = {43},
  number = {1},
  pages = {145--163},
  month = {March}
}
Balková, L. and Klouda, K. and Pelantová, E., Repetitions in beta-integers, Letters in Mathematical Physics 87 (2009) , 181-195
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{Repetitions in beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Klouda, K. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {87},
  number = {1},
  pages = {181--195},
  month = {February}
}
Balková, L. and Ali, S.T. and Curado, E.M.F. and Gazeau, J.P. and Rego-Monteiro, M. A. and Rodrigues, L.M.C. and Sekimoto, K., Noncommutative Reading of the Complex Plane through Delone Sequences, Journal of Mathematical Physics 50 (2009) , 043517-043544
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:17,
  title = {{Noncommutative Reading of the Complex Plane through Delone Sequences}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Ali, S.T. and Curado, E.M.F. and Gazeau, J.P. and Rego-Monteiro, M. A. and Rodrigues, L.M.C. and Sekimoto, K.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {50},
  number = {4},
  pages = {043517--043544},
  month = {duben}
}

2008

Balková, L. and Pelantová, E. and Steiner, W., Sequences with constant number of return words, Monatshefte f\" ur Mathematik 155 (2008) , 251-263
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Sequences with constant number of return words}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Steiner, W.},
  journal = {Monatshefte f{\" u}r Mathematik},
  year = {2008},
  volume = {155},
  number = {3-4},
  pages = {251--263},
  month = {December}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Gazeau, J.P., Asymptotic Behavior of Beta-integers, Letters in Mathematical Physics 84 (2008) , 179-198
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Asymptotic Behavior of Beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Gazeau, J.P.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {84},
  number = {2},
  pages = {179--198},
  month = {June}
}

2007

Balková, L., Return Words and Recurrence Function of a Class of Infinite Words, Acta Polytechnica 47 (2007) , 15-19
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova07:14,
  title = {{Return Words and Recurrence Function of a Class of Infinite Words}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2-3},
  pages = {15--19},
  month = {February}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Turek, O., Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 2007 (2007) , 307-328
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova07:13,
  title = {{Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Turek, O.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {41},
  pages = {307--328},
  month = {September}
}

2006

Balková, L., Complexity for Infinite Words Associated with Quadratic Nonsimple Parry Numbers, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 7 (2006) , 1-11
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova06:12,
  title = {{Complexity for Infinite Words Associated with Quadratic Nonsimple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Journal of Geometry and Symmetry in Physics},
  year = {2006},
  volume = {7},
  number = {7},
  pages = {1--11}
}

Články ve sbornících

2013

Balková, L. and De Luca, A. and Bucci, M. and Puzynina, S., Infinite Words with Well Distributed Occurrences, Combinatorics on Words, (2013) , 46-57, Springer-Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova13:21,
  title = {{Infinite Words with Well Distributed Occurrences}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and De Luca, A. and Bucci, M. and Puzynina, S.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Combinatorics on Words}},
  publisher = {Springer-Verlag},
  year = {2013},
  pages = {46--57}
}

2007

Balková, L., Factor Frequencies of Reversal Closed Languages, Doktorandské dny 2007, (2007) , 1-8, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova07:13,
  title = {{Factor Frequencies of Reversal Closed Languages}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2007}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2007},
  pages = {1--8}
}

2006

Balková, L., All About Infinite Words Associated with Quadratic Non-simple Parry Numbers, Doktorandské dny 2006, (2006) , 1-10, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova06:12,
  title = {{All About Infinite Words Associated with Quadratic Non-simple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2006}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2006},
  pages = {1--10}
}

Ostatní publikace

2008

Balková, L., Beta-integers and Quasicrystals, thesis of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2008
BiBTeX
@PHDTHESIS{Balkova08:14,
  title = {{Beta-integers and Quasicrystals}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Prague},
  year = {2008},
  pages = {162},
  school = {thesis of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky