List of Ph.D. students

Department students: 38 Ph.D. students, from which 24 are internal and 14 are external.

Internal graduate students

  name start date e-mail advisor
Ing. Belov Vladislav 01.03.2020  show e-mail  Ing. Radek Mařík, CSc.
Ing. Brožová Antonie 01.03.2021  show e-mail  Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Ing. Dědič Marek 01.03.2020  show e-mail  Prof. Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Ing. Eichler Pavel 01.10.2018  show e-mail  Doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Ing. Gális Petr 01.10.2018  show e-mail  Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
ing. Heriban Lukáš 01.10.2022  show e-mail  doc. ing. Matěj Tušek, Ph.D.
Ing. Jex Martin 01.10.2021  show e-mail  Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
Ing. Junek Zdeněk 01.10.2020  show e-mail  Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Ing. Košík Václav 01.03.2020  show e-mail  Prof. Ing. Jan Flusser, CSc.
ing. Kovanda Martin 01.10.2022  show e-mail  Ing. Petr Tichavský, CSc.
Ing. Kováč Juraj 01.10.2020  show e-mail  Doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
ing. Kovář Jan 01.10.2022  show e-mail  Doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Ing. Lepšová Jana 01.03.2020  show e-mail  doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
Ing. Minarčík Jiří 01.10.2018  show e-mail  Prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Ing. Petříková Tereza 01.10.2013  show e-mail  Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
Ing. Řada (Dlouhá) Hanka 01.10.2018  show e-mail  Doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Ing. Ruman Marko 01.10.2018  show e-mail  Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
ing. Růžek Václav 01.10.2022  show e-mail  doc. ing. Matěj Tušek, Ph.D.
Ing. Siváková Tereza 01.03.2022  show e-mail  Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Ing. Škardová (Solovská) Kateřina 01.10.2018  show e-mail  Doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
ing. Šnauko Patrik 01.10.2022  show e-mail  ing. František Štampach, Ph.D.
Ing. Wodecki Aleš 01.10.2018  show e-mail  Doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
MSc Yurtbak Hazal 01.10.2021  show e-mail  Doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Ing. Zeman Radovan 01.10.2021  show e-mail  Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.

External graduate students

  name start date e-mail advisor
Ing. Celný David 01.03.2016  show e-mail  Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
Ing. Dvořáková Zuzana 01.10.2010  show e-mail  Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Ing. Fejlek Jiří 01.03.2018  show e-mail  doc. Dr. techn. Stefan Ratschan, Dipl.-Ing.
Ing. Hrabáková Jitka 01.10.2009  show e-mail  Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Ing. Kerepecký Tomáš 01.10.2017  show e-mail  Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.
Ing. Klinkovský Jakub 01.10.2017  show e-mail  Doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Ing. Kořenek Jakub 01.10.2017  show e-mail  Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Ing Kouřim Tomáš 01.03.2014  show e-mail  Doc. Ing. Petr Volf, CSc.
Mgr. Lipovská (Borůvková) Veronika 01.03.2019  show e-mail  RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Ing. Mácha Václav 01.10.2017  show e-mail  Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Mgr. Přeučil Stanislav 01.10.2019  show e-mail  Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Ing. Solovský Jakub 01.10.2016  show e-mail  Doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Ing. Škvára Vít 01.10.2016  show e-mail  Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Ing. Vacková Jana 01.10.2017  show e-mail  Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

administrator for this page: Václav Klika | last update: 06/21/2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics