Topics for students (in czech)

filter
branch of study:                
type:            
title:
advisor:
key words:

# title advisor key words
1 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
2 Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
3 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
4 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
5 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
6 A posteriorní odhady chyby metody konečných prvků Ing. Radek Fučík, Ph.D. a posteriorní odhad chyby, metoda konečných prvků
7 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
8 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
9 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
10 Kvantový či stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
11 Pohyb částic a vln ve zkroucených oblastech David Krejčiřík
12 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
13 Tluče bubeníček, tluče na buben... David Krejčiřík
14 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
15 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
16 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
17 Některé metody neparametrické regrese RNDr. Jan Kalina, Ph.D. neparametrická regrese, regresní křivka, regularizační sítě
18 Nestandardní přístupy k lineární diskriminační analýze RNDr. Jan Kalina, Ph.D. klasifikace, vysoce dimenzionální data, robustnost
19 Robustní metody ve strojovém učení RNDr. Jan Kalina, Ph.D. strojové učení, klasifikace, robustnost
20 Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
21 GPGPU - využití grafických karet (GPU) pro obecné výpočty Ing. Tomáš Oberhuber programování, numerická matematika
22 Numerická knihovna s podporou GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
23 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
24 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
25 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
26 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
27 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
28 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
29 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
30 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
31 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
32 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
33 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
34 Pravděpodobnostní metody v kombinatorice prof. Vojtěch Rodl, CSc. a prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. (garant) extremální úlohy, grafy, delta system, pravděpodobnostní metody
35 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
36 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
37 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
38 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
39 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
40 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
41 Geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
42 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
43 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
44 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
45 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
46 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
47 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
48 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
49 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
50 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
51 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
52 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
53 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
54 Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína,
55 Duální řízení: inteligentní řízení systémů s neurčitostí Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. dualní řízení, inteligentní systémy, systémy s neurčitostí
56 Stochastické modely v energetice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. stochastické modely, časové řady, kalibrace modelu
57 Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. teorie rozhodování, entropie, particle filter, disperzní modelování atmosféry
58 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
59 Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami Ing. Lenka Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
60 Hra SETy a Ramseyova teorie Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika, Ramseyova teorie, herní strategie
61 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
62 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
63 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
64 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
65 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
66 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
67 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
68 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
69 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
70 Numerické metody v kvantové fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
71 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
72 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
73 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
74 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
75 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
76 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
77 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
78 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
79 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
80 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
81 Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací Tomáš Oberhuber Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
82 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
83 Výpočetní jaderná fyzika Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. jaderná fyzika, paralelizace, gpu
84 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
85 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
86 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
87 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
88 Zpracování velkých objemů dat s využitím distribuovaných architektur a vyvažování zátěže Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
89 Metody verifikace maticového součinu Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. maticové násobení, součin matic, verifikace, korekce
90 Palindromy a privilegovaná slova Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, privilegované slovo, privilegovaná komplexita, slovo bohaté na palindromy
91 Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. generátory náhodných čísel, aperiodická nekonečná slova, substituce
92 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
93 Shluková analýza založená na využití modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, model směsi distribucí, datová analýza
94 Metody shlukové analýzy Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, datová analýza
95 Algoritmy bayesovské klasifikace Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, bayesovská klasifikace
96 Klasifikace založená na využití fuzzy logiky Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, klasifikace, fuzzy logika
97 Algoritmy odhadování modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. model směsi distribucí, odhadování, přepínání módů chování systému
98 Konceptuální návrh datových struktur v podmínkách velkého množství dat doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
99 Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup a příslušné Fourierovy metody Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, invariantní exponenciální funkce, Fourierovy transformace
100 Modelování dopravního proudu metodami matematické a statistické fyziky doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. metody matematické fyziky, statistická fyzika, teorie dopravy, statistická analýza, LaTeX, Matlab
101 Ionizační energie pro atom vodíku ve vrstvách a trubičkách Ing. Matěj Tušek, Ph.D. spektrální analýza, parciální diferenciální rovnice, kvantová mechanika
102 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
103 Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. sigma model, zakřivené pozadí, teorie strun integrabilita, T-dualita
104 Využití technik dataminingu v návrhu databázové datové struktury doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Databáze, Data Mining, Funkční závislost, Metody návrhu databází
105 Statistická fyzika kvantových sítí prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
106 Využití optimalizačních metod při zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc zpracování signálů a obrazů, optimalizační heuristiky, klasifikace dat, biomedicína
107 Fraktální analýza signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
108 Využití intervalových metod v soft computingu doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. soft-computing, numerické intervalové metody
109 Statistická analýza biomedicínských obrazů doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. Analýza obrazu, statistická analýza obrazu, soft computing
110 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
111 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
112 Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. konvexita, slabá zdola polospojitost
113 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
114 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
115 Simulační výpočty a jejich vztah ke kvalitě pseudonáhodných generátorů Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Monte Carlo, pseudonáhodný generátor, statistické testování, statistická termodynamika, kvantová mechanika, ekonometrie
116 Software pro automatickou analýzu časových řad Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. časové řady, autoregresní modely, objektově orientované programování, databáze, zpracování dat
117 Monitoring tools of the data processing distributed computing system of the ALICE experiment at CERN Dagmar Adamová
118 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
119 Matematické modelování rychlosti homogenní nukleace kapek Ing. Jan Hrubý CSc., Ing. Barbora Planková nukleace, termodynamika, statistická fyzika, teorie funkcionálu hustoty, minimalizace funkcionálu, Eulerovy-Lagrangeovy
120 Distribuované modelování stochastických systémů Kamil Dedecius odhadování, Bayesovská statistika, distribuované systémy
121 Algoritmy kombinatoriky na slovech v SAGE Štěpán Starosta kombinatorika na slovech, sage, python
122 Rotace a kvaterniony Doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.,
123 Kvaterniony a jejich maticové reprezentace doc. RNDR. Drahoslava Janovská, CSc. kvaterniony, maticové reprezentace
124 Příspěvky k formální fuzzy matematice Ing. Petr Cintula PhD. Fuzzy logika, fuzzy matematika, formalizace
125 Contributions to Mathematical Fuzzy Logic Ing. Petr Cintula PhD. and Carles Noguera PhD. mathematical fuzzy logic, nonclassical logics, reasoning with vagueness and imprecision
126 Zpracování obrazu optických a rentgenovských měřících přístrojů. Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, retgenovská optika
127 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. rozšíření racionálních čísel, algoritmy, aritmetické operace
128 Neperiodická pokrytí prostoru doc. Ing. Zuzana Masáková, Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. Generování množin, podobnost těles, algoritmus, programování
129 Zobecnění abstraktní algebraické logiky Ing. Petr Cintula, Ph.D. abstraktní algebraická logika, neklasické logiky, substrukturální logiky, matematická fuzzy logika, logiky pro informati
130 Využití aktivního učení v optimalizaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
131 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
132 Urychlení evoluční optimalizace pomocí neparametrické regrese doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
133 Samopodobné diskrétní množiny Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. samopodbné množiny, věta o třech vzdálenostech, mřížky
134 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
135 Zobecněné řetězové zlomky doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
136 Jednorozměrné Delonovy množiny prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., doc. Zuzana Masáková, Ph.D. Projekce celočíselných mřížek, grupy transformací
137 Slova nad konečnou abecedou a jejich symetrie Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
138 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
139 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
140 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph. D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
141 Kvantové grupy a kvantové spinové řetízky prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. kvantové grupy, Hecke algebra, Birman-Murakami-Wenzl algebra, kvantový spinový řetízek
142 Supersymetrická mechanika a integrabilita. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. supersymetrická mechanika, supermultiplet, $CP^n$ varieta, Hamiltonián
143 Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. numerační systém, algoritmy pro aritmetické operace, algebraická tělesa
144 Blecha na vlnovodu Pavel Exner kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
145 Kvantové grafy ve vyšších dimensích Pavel Exner kvantovový graf, hamiltonián, pohyb vázaný na varietu, samosdružená rozšíření, spektrální vlastnosti
146 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
147 Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
148 Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
149 Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. chodec, model pohybu, datová reprezentace, celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn
150 Pokus o klasifikaci katastrof v kvantových systémech Miloslav Znojil, DrSc. funkcionální analýza, konstruktívní algebraické metody, analytické funkce, spektrální teorie
151 Kanonické rozklady tenzorů pro aplikace v rozpoznávání, klasifikaci a klastrování Ing. Petr Tichavský, CSc. hodnost matice, tenzoru; multilineární algebra; Rao-Cramerova mez
152 Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
153 Učení slovníků pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Petr Tichavský komprimované snímání, L1 optimalizace
154 Numerická simulace vícefázového proudění s přestupem komponent mezi fázemi v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému
155 Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu aneb můžeme vytvořit univerzální učící se rozhodovací systémy? Ing Miroslav Kárný, DrSc dynamické rozhodování, aproximace, teorie a algoritmy, pravděpodobnost
156 Rozvažování v distribuovaném rozhodování Tatiana V. Guy deliberation, computation cost
157 Rozvažování o cílech rozhodování: kdy sobeckost se nevyplatí? Tatiana V. Guy
158 Distribuovaný plně pravděpodobnostní návrh aneb můžeme podpořit sobeckého nedokonalého rozhodovače působícího v neomezené síti jemu podobných? Miroslav Kárný dynamické rozhodování, teorie a algoritmy, siť rozhodovačů, pravděpodobnost
159 Emoce v rozhodování: Mohou silné emoce vést ke špatným rozhodnutím? Tatiana V. Guy
160 Pravděpodobnostní popis dosažitelných cílů rozhodování, aneb jak kvantitativně vyjádřit, co chceme a co můžeme dosáhnout? Miroslav Kárný dynamické rozhodování, teorie, algoritmy, pravděpodobnost
161 Studium stability reakčně-difuzních-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
162 Popis víceteplotní binární směsi. Analýza dynamických systémů s aplikací v oceánografii. Ing. Václav Klika, Ph.D.
163 Zefektivnění metod výpočtu v některých typech bayesovských sítí Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Strojové učení, Bayesovské sítě, Analýza dat, Pravděpodobnostní metody pro podporu rozhodování, učení modelů z dat, prav
164 Stochastické parciální diferenciální rovnice vyšších řádů Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
165 Matematické metody ve zpracování akustických signálů Zbyněk Koldovský zpracování signálů, audio signály, náhodné procesy
166 Řízení složitých systémů s komunikací Lubomír Bakule Řízení, složité systémy, komunikace
167 Modely teorie her v Łukasiewiczově logice Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. teorie her, vícehodnotová logika, MV-algebra
168 Distribuce Absolutních Hodnot Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Charakteristická funkce, Hilbertova transformace, Stabilní distribuce
169 Hilbert-Huang Transformace Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Hilbertova transformace, metoda hlavních komponent, časové řady
170 Urychlení evolučních algoritmů pomocí náhodných lesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, regresní modely, rozhodovací stromy, náhodné lesy
171 Vývoj SW pro zobrazování geografických dat jako vrstev na OpenStreetMap a GoogleMaps Radek Hofman Python, Javascript, geodata, OpenStreetMap, GoogleMaps, Matplotlib
172 Matematická simnulace výroby ozubených kol Ing. Kamil Větrovec
173 Testování nefyzikálních vazeb mezi dopravními veličinami Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. Dopravní model, dopravní veličiny, předpověď
174 Může optimální rozhodování a učení obelstít jednorukého banditu? Miroslav Kárný Rozhodování za neurčitosti, Bayesovske odhadováni, řízení
175 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Miroslav Kárný Adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, pravděpodobnostní návrh strategií, surferův přístup
176 Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické funkce, regresní modely, neparametrická regrese
177 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
178 Automatické testování kvality softwarového projektu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. softwarové inženýrství, kvalita softwaru
179 Objektivní stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot Václav Šmídl, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína
180 Vybavení softwarových agentů Bayesovskou inteligencí Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Bayesovské rozhodování, multi-agentní systémy, Java Agent Development Platform
181 Webové technologie pro telemedicínu Václav Šmídl internet, web development, telemedicine
182 Aproximativní metody návrhu strategií rozhodování za neurčitosti Václav Šmídl dynamické programování, aproximace, plně pravděpodobnostní návrh
183 Distribuované řízení dopravní signalizace Václav Šmídl Bayesovská statistika, agentní systémy, dynamické programování
184 Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD. Snížení spotřeby paliva, PID regulátor
185 ABC - nové metody bayesovské simulace Kamil Dedecius ABC, Approximate Bayesian Computation, Monte-Carlo
186 Témata bak/dipl. prací Severin Pošta Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
187 Verifikace složitých systémů Stefan Ratschan složité systémy, verifikace, věstavěné systémy, debugging
188 Řešení omezujících podmínek Stefan Ratschan algoritmy pro matematické výpočty, verifikace, intervalová aritmetika
189 Hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic Stefan Ratschan optimalizace, řešení podmínek
190 Řešení ne-lineárních podmínek na základě nad-aproximace lineárními ne-rovnicemi Stefan Ratschan Řešení ne-lineárních podmínek
191 Rozmazané alias kryptohermitovské kvantové grafy Miloslav Znojil, DrSc kvantová mechanika, pohyb částic po žebrech grafů, nelokální interakce, rozmazaná (=„smeared“) lokalizace, efektivní ne
192 Exceptional points Miloslav Znojil, DrSc teorie analytických funkcí, funkcionální analýza, analytické aspekty spektrální teorie, algebraická geometrie,
193 Řešení maticových verzí Dieudonného rovnice Miloslav Znojil, DrSc lineární algebra, kryptohermitovské matice, symbolické manipulace, nenumerické extrapolace
194 Nestandardní součiny ortogonálních polynomů Miloslav Znojil, DrSc ortogonální polynomy, vektorový prostor, skalární součin, matice metriky
195 Generování Rauzyho fraktálů Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
196 Rauzyho fraktály v soustavách s kubickým základem Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
197 Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, adaptivní, vzorkování, BTF
198 Řídké spektrální vzorkování BRDF/BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, BRDF, BTF vzorkování, spektrální data
199 Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech Ing. Jiří Filip, Ph.D. prohlížeč, obraz, HDR, barevny prostor
200 Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, syntéza
201 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Edita Pelantová substituční pravidla, algebraická čísla, komplexita slov, pozitivní matice
202 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
203 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
204 Rozpoznávání želv Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
205 Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Textury, modelování obrazu, markovská náhodná pole.
206 Segmentace obrazu Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
207 Modelování šíření škodlivin v atmosféře v případě havárie nebo teroristického útoku Ing. Petr Pecha, CSc. modelování šíření škodlivin, data asimilace, Python
208 Modelování sociálních sítí Martin Holeňa sociální sítě, náhodné efekty, markovské grafy, logistická regrese, entropie
209 Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody Ing. Jan Hrubý CSc. nelineární optimalizace, termodynamika
210 Smoothed particle hydrodynamics Tomáš Němec, Jan Hrubý numerické modelování, proudění tekutiny, mikrofluidický reaktor
211 Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, gaussovské procesy
212 Vizualizace dat pro klasifikační a regresní stromy Martin Holeňa vizualizace dat, vizualizace mnohodimenzionálních prostorů, klasifikační stromy, regresní stromy, stromové mapy
213 Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, regrese pomocí opěrných vektorů, jádrové funkce, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
214 Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, vícevrstvé perceptrony, RBF sítě, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
215 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů Martin Holeňa evoluční algoritmy, data mining, získávání pravidel z dat
216 Použití evolučních algoritmů na data získávaná metodami návrhu experimentů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, genetické algoritmy, návrh experimentů, inicializace algoritmu
217 Využití Fault Tree diagramů pro analýzu spolehlivosti systému Petr Volf Strom poruch, spolehlivost, intenzita poruch, simulace
218 Termodynamická analýza procesů v palivových článcích s pevnými oxidy. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. palivové články, termodynamická analýza, matematické modelování
219 Nástup a rozvoj nestability při interakci proudových polí se stěnou. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. numerické řešení Navier Stokesových rovnic, stabilita proudových polí
220 Remodelace cévní stěny při změne tlaku krve a změně metabolizmu Prof. Ing. František Maršík, DrSc. biomechanika, aplikace v lékařství, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
221 Analýza prostorových dat a metoda kriging. Petr Volf Vyrovnávání dat, spliny, variogram, kriging, izolinie
222 Statistické řízení jakosti a regulační diagramy Petr Volf Regulační diagram, Shewhart, řízení jakosti, detekce změny
223 Vyhledávání podobných podstromů Dr. Jan F. Chadima Vyhledávání, Algoritmy, C++ pod Unixem
224 Lp-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. Teorie míry, Banachův prostor
225 Obslužné sítě RNDr. Martin Janžura, CSc. Markovovy procesy, Stacionární rozdělení
226 Statistická analýza velkých systémů RNDr. Martin Janžura, CSc. Zpracování obrazu, Odhady, Testování hypotéz
227 Top-Kvark a jeho vlastnosti v multijetových interakcích RNDr. V. Šimák, DrSc. Elementární částice, Silná interakce, Programování
228 Hledání nových částic v interakcích antiproton-proton při 1.8 TeV RNDr. V. Šimák, DrSc. Teorie silných interakcí, Programování
229 Independent Component Analysis Dr. Georges Darbellay Signal processing, Mixtures, Separation, Medical Data
230 Kernel Density Estimator for the Mutual Information Dr. Georges Darbellay Density estimators, Statistics, Finantial time series, Information
231 Galerkinova metoda pro numerické řešení pulsačního proudění Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Numerické řešení, Metoda konečných prvků, Biomechanika
232 Nové modely neuronových sítí Dr. Ladislav Andrej, CSc. Neuronové sítě, Programování
233 Rigorózni modelování v difraktivní optice Ivan Richter, konzultant: P. Fiala difrakční mřížka, rigorózní analýza a syntéza, vlnová rovnice
234 Nestandardní metody relaxace v úlohách optimálního řízení Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. relaxace, optimalizace, numerické metody
235 Tranzitivita vágní relace uspořádání Milan Mareš Uspořádání, fuzzy množiny, relace
236 Modelování kótovaných bodových procesů Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. stochastická geometrie, geometrická pravděpodobnost
237 Normalizatory MAD-grup Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. Lieova algebra, gradace, Pauliovy matice
238 Numerické řešení systému Eulerových a Navierových - Stokesových rovnic. Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. aerodynamika, nestacionární proudění, TVD schémata, metoda konečných objemů
239 Matematické modelování a numerická simulace obtékání profilů lopatkové mříže Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. Eulerovy rovnice, proudění, metoda konečných objemů
240 Numerická simulace šíření exhalátů v ovzduší RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. ekologie, mezní vrstva atmosféry, numerické algoritmy
241 Semiklasické metody v kvantové mechanice Doc. ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kvantové systémy, propagátor, stabilita
242 Násobnosti monochromatických podgrafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
243 Neuronové sítě a jejich aplikace Ing. František Hakl, CSc. Neuronové sítě, univalentní zobrazení, počítačové simulace
244 Pravděpodobnostní neuronové sítě Ing. Jiří Grim, CSc. neuronové sítě, pravděpodobnost, EM algoritmus, programování
245 Polytopy distribucí s rovnoměrnými marginály Ing. František Matúš, CSc. lattice of faces, linear programming
246 Struktura nul v Schurových doplňcích Ing. František Matúš, CSc. matrix analysis, conditional independence
247 Příspěvky k matematické fuzzy logice Prof. Dr. Petr Hájek, DrSc. fuzzy logika, matematická logika
248 Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich RNDr. Alexis DERVIZ, CSc. stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz
249 Paralelní algoritmy pro adaptivní identifikaci Jan Schier adaptivní systémy, identifikace, paralelní a multiprocesorové systémy
250 Modelování zdrojů akustické emise v atomární struktuře. Ing. Anna Machová, CSc. Metoda molekularní dynamiky, růst mikrotrhlin, pohyb dislokaci, dvojčatění, fázové trasnformace, analýza signálů
251 Vývoj grafického rozhraní pro studium epitaxního růstu RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. grafické rozhraní, animace, Monte Carlo simulace, růst povrchů, stochastické procesy
252 Náměty diplomových prací Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. parciální diferenciální rovnice, teorie optimálního řízení, shape memory alloys, Youngovy míry
253 Statistické parametrické mapování mozků Dr. Ing. Daniel Janeba SPM, voxel based techniques, zpracování obrazu, aktivační analýza
254 Algoritmy pro rekonstrukci tomografických dat v nukleární medicíně Dr. Ing. Daniel Janeba rekonstrukce obrazu, EM algoritmus, iterativní metody
255 Výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení jeho hranic stability Ing. Igor Zolotarev, CSc. Obtékání, vlastní frekvence, kmitání, stabilita, programování, SW
256 Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou Ing. Igor Zolotarev, CSc. Spektrální vlastnosti, kmitání, proudění, aeroelastická stabilita
257 Využití programu GEANT v DIRAC CERNu. Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Software, Monte Carlo kód, CERN, transport záření
258 SW pro segmentový gama scaner Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Spektra, detektory, SW
259 Současný SW pro modelování transportu zarení metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. modelování, fotony, neutrony, MC, software
260 Modelování transportu nabitých částic metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. Buněčné struktury, Monte Carlo
261 Počítačové algebry a vyšetřování náhodných grafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. grafy, obarvení grafu, Mate´hematica, Maple
262 Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. algebry, grupy, komutace, identity, software
263 Model konečného automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. Automaty, gramatiky, programovani, grafika
264 Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
265 Model parního kotle Vladimír Havlena, PhD. matematické modelování, parciální diferenciální rovnice
266 Robustní odhady metodou nejmenších usekaných čtverců Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Statistické metody, software, robustnost
267 Témata firmy Preciosa, a.s. Ing. J. Súlovský Optické materiály, geometrie elementů, výstup světla, fázová rovnováha
268 Koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistické vlastnosti jejich odhadů RNDr. Jiří Michálek, CSc. konfidenční intervaly, bodové odhady, testování hypotéz, programování
269 Numerická rešení rovnic transportu termálních iontů v ionosféře a plazmasféře Země Ing. Ludmila Třísková, CSc. numerické simulace, nelineární rovnice, plazma v okolí Země.
270 Softwarová podpora texturní fraktografie Ing. Hynek Lauschmann, CSc. fraktografie, textura, analýza obrazu
271 SW systém pro řízení iontového svazku Josef Voltr přenos dat po LAN, sběr dat, řízení experimentu
272 Pravděpodobnost detekce trhlin. Petr Kopřiva Zkoušky konstrukcí, nedestruktivní inspekce, detekce trhlin, pravděpodobnostní modely, bodové odhady, intervalové odhady
273 Modelování fotonických vlnovodných struktur Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Optické záření, vývoj SW, modelování vlnovodných struktur
274 Použití inverzních metod v nedestruktivní diagnostice materiálu Ing. Michal Landa, CSc. ultrazvukové metody NDT, inverzní problémy, modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
275 Řešení velkých soustav lineárních rovnic doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Numerické algoritmy, metoda konečných prvků, řídké matice, software
276 Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů na kmitech krystalové mříže Jiří Hlinka 230 prostorových grup symetrie
277 Integrace dat a inkonzistence Ing. Július Štuller, CSc., Integrace dat, Integrace databází, Integritní omezení, Inkonzistence
278 Datové sklady - modely a nástroje Ing. Július Štuller, CSc., Datové sklady, Databázové systémy, Data mining
279 Databáze s nepřesnými daty Ing. Július Štuller, CSc., Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
280 Diagnostika robustni regresni analyzy Jan Amos Visek regrese, testy, algorithmizace a implementace, kategorialni promenne (logit a probit)
281 Fuzzy databázové systémy Ing. Július Štuller, CSc. Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
282 Matematické metody v ekologii Dr. Vlastimil Křivan ekologie, diferenciální rovnice,
283 Vyvoj grafickeho uzivatelskeho rozhrani pro prenos, zpracovani a vyhodnoceni scintigrafickych obrazu perfuze mozku Dr. Martin Samal prenos dat, vypocetni zpracovani obrazu, statistika, vysetreni perfuze (prokrveni) mozku
284 Numericka integrace Vlasovovy rovnice Pavel Travnicek plasma, simulace, kosmicky vyzkum
285 Diagnostika bezsrazkoveho plazmatu metodou analyzy termalniho sumu Pavel Travnicek space plasma, thermal noise
286 Archivovani a vizualizace dat Pavel Travnicek Vizualizace, OpenGL, databaze
287 Segmentovana Langmuirova Sonda Pavel Travnicek langmuirova sonda, kosmicky vyzkum
288 Nabídka rešeršních prací se zaměřením na experimentální jadernou fyziku. Vladimír Linhart Software, hardware, statistika; výzkum a vývoj v oblasti detekční techniky.
289 Simulace společenství organizmů Ing. Jan Milota umělá inteligence, simulace, neuronové sítě, adaptabilní systémy, genetické algoritmy, diferenciální rovnice
290 Vyvoj kodu resici inverzni ulohu rozptylu Pavel Travnicek inverse scattering, paralelni numericke simulace
291 Lineární maticové rovnice nad okruhem polynomů a jejich aplikace při návrhu řízení Ing. Petr Zagalak, CSc Lineární maticové rovnice, numerické metody, aplikace na fyzikálních modelech
292 Software pro analýzu a řízení mnohorozměrných lineárních systémů Dr. Ferdinand Kraffer numericka linearni algebra, řídící systémy, geometrické metody
293 Numericka spektralni faktorizace pro rizeni v realnem case F. Kraffer numericka linearni algebra, software, kvadraticke rizeni
294 Pokrývací úloha pro konvexní množiny Edita Pelantová konvexní množiny, topologie
295 Stromy faktorů v nekonečných slovech Edita Pelantová nekonecna slova, faktory, stromy, komplexita
296 KVANTOVÉ POČÍTÁNÍ Ladislav Andrey Kvantová informce, kvantové počítání
297 Matematické modelování a numerická simulace v dynamice tekutin a aplikacích Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. numerické metody, dynamika tekutin, parciální diferenciální rovnice, letecké profily
298 Optimalizace traťového jízdního řádu - TTO Ing. Jan Milota optimalizace, diferenciální rovnice, jízdní řád
299 Komplexita čísel celých v soustavách s iracionálním základem Zuzana Masáková algebraická čísla, substituce, komplexita
300 Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS Václav Vrba Fyzika částic, detektory, CERN
301 Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. kvadratické formy, kvadratické funkce, Matlab
302 Simulace šíření akustických vln v pevných látkách Ing. Michal Landa, CSc. modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
303 Aplikace a srovnání lineárních konečných prvků Jan Šembera, Milan Hokr metoda konečných prvků
304 Počítačové rozpoznávání mluvené řeči Ing. Pavel Bolek rozpoznávání řeči
305 Analyza nezavislych komponent a slepa separace signalu Ing. Petr Tichavský, CSc. pravdepodobnostni hustota, entropie, informace
306 NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
307 NUMERICKÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ ELASTICKÝCH VLN VE VRSTEVNATÉM MODELU KOŽNÍ TKÁNĚ Ing. Zdeněk Převorovský, CSc akustická emise
308 POČÍTAČOVÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V DISPERSNÍM PROSTŘEDÍ S ÚTLUMEM Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
309 Matematické modelování kinetiky fázových přechodů v pevných látkách Michal Landa nelineární vlnová mechanika, solitární vlny, fázové transformace
310 Vibrační vlastnosti fázových rozhraní ve slitinách s tvarovou pamětí Michal Landa Nelineární oscilátor, fázové transformace, slitiny s tvarovou pamětí
311 Eliminace disperze a difrakce akustických vln v pevných látkách pomocí metody “time-mirror reversal” Michal Landa Ultrazvukové metody, časově reverzované vlny
312 Numericke modelovani bezsrazkoveho plazmatu Pavel Travnicek numericke modelovani, kosmicky vyzkum
313 Matematická analýza proudění tekutin podél rotujících těles Šárka Nečasová rovnice popisující proudění tekutiny (newtonovské či nenewtonovské), zákony zach. momentu a sil pro těleso či tělesa
314 Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL ing. Jan Tomčík OLAP, SQL, Datamining
315 Synchronizace a replikace dat, automatické opravné algoritmy ing. Jan Tomčík SQL, replikační nástroje, online/offline
316 Statická analýza kódu ASP.NET se zaměřením na známé problémy (přístup k SQL, dynamické nahrávání komponent) ing. David Podhola analýza kódu, ASP.NET, SQL
317 Paralelní programování pro realtime / near realtime aplikace ing. Jiří Čáp paralelní programování, asynchronní úlohy, síťová infrastruktura, optimalizace
318 Nástroj pro analýzu relační databáze pro ověření správnosti jejího návrhu ing. Radek Pospíšil relační databáze, konvence, FxCop
319 Nástroj pro podporu UseCase orientované analýzy při zpracování v textovém editoru ing. Radek Pospíšil analýza, usecase, ms word
320 Testování analyzačního softwaru PROOF projektu ALICE@LHC RNDr. Dagmar Adamová, CSc. OS Linux, programovací jazyk C++, výpočetní nástroje projektu ALICE, výpočty v rámci gridového prostředí
321 Koeficienty odrazu a lomu rovinných vln v anizotropních prostředích Ivan Pšenčík rovinné elastické vlny, izotropní/anizotropní prostředí, R/T koeficienty
322 Kompletní propagátorová matice pro dynamic ray tracing Ivan Pšenčík elastické vlny, dynamic ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí, paraxiální paprskové metody
323 Použiti Waveletu pro filtrace šumu z APS (Active Pixel Sensor) detektoru v experimentů STAR RNDr. Kushpil Vasily CSc. Wavelet, Active Pixel Sensor, STAR, Detectors, Analysis
324 Vývoj software pro aplikace neuronových sítí v separaci a Ing. Hakl František CSc. neuronové sítě
325 Metody distribuovaneho planovani v multi-agentnich systemech Michal Pechoucek agents, multi-agent systems, ai planning
326 Automatic Intrusion Detection in Computer Networks Martin Rehák intrusion detection, network security, trust, network monitoring
327 Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Martin Rehák agents, multi-agent systems, security, trust, situational trust, reinforcement learning
328 Statistické vlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc Bodové odhady, asymptotické chování, konfidenční inervaly
329 Model zásobníkového automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. automaty, algebry, gramatiky, grafika
330 Základní modely dopravního toku Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. teorie dopravy, modelování, základní statistická analýza
331 Modelování dopravního toku: aplikace statistické fyziky Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. statistická fyzika, teorie dopravy, modelování, Matlab
332 Vývoj softwarového vybavení pro potřeby krizového řízení Ing. Radek Hofman programování, GUI, zpracování dat
333 Narušení CP invariance ve fyzice těžkých kvarků V. Šimák CP naruseni
334 Možné evidence vícedimenzionální metriky a gravitace interakcích elementárních částic na LHC V. Šimák extra dimenze
335 Vznik t-kvarků na LHC, jejich vlastnosti a jejich anomální interakce V. Šimák top kvark
336 AGENTFLY - Multiagentí systém pro simulaci a řízení letového provozu Přemysl Volf, David Šišlák multiagentní systém, řízení letového provozu, umělá inteligence, bezpilotní letadla
337 Gaudinovy modely Čestmír Burdík Gaudin model, Bethe Ansatz
338 Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. linux, operační systémy
339 Matematické modelování superpevných materiálů prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. variční počet, dislokace, plasticita
340 Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe Ing. Tomáš Oberhuber mainframe, linux
341 Zpracování obrazu a rozpoznávání Prof. Jan Flusser a kolegové Zpracování obrazu a rozpoznávání
342 Matematické a numerické modelování elasto-plastického materiálu Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. numerická optimalizace, rychlostně nezávislé procesy, plasticita
343 Inteligentní agenti pro detekci útoků v sítích Martin Rehák bezpečnost, sítě, umělá inteligence, multiagentní systém, inteligentní agenti
344 Bezpečnost VoIP, automatická detekce útoků a podvodů Martin Rehák bezpečnost, detekce útokú, VoIP, umělá inteligence, koordinace a multiagentní systémy
345 Systém pro generování textových konfiguračních souborů Tomáš Oberhuber linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web
346 Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie David Boukal simulační modely, C/C++, software
347 Matematické modely v evoluční ekologii David Boukal evoluční ekologie, strukturované populace, evoluce způsobená rybolovem
348 Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů Jiří Filip statistická analýza a vizualizace textur, psychovisuální studie
349 Paralelní implementace algoritmu neuronové sítě typu NNSU na architektuře procesorů grafických karet Ing. František Hakl, CSc. paralelní algoritmy, neuronové sítě, grafické procesory
350 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
351 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
352 Matematický model montážní linky Dr.Jiří Michálek, CSc markovovské a semimarkovovské procesy, Matlab, Simulace, Jakost
353 Zobecněné řetězové zlomky Zuzana Masáková řetězové zlomky, nestandardní číselné soustavy
354 Samopodobné diskrétní množiny Edita Pelantová aperiodické struktury, modely kvazikrystalu
355 Numerické řešení transportu látek v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti
356 Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. rovnovážná termodynamika směsí, sekvestrace CO2
357 Numerické řešení difúze nízkofrekvenčního elektromagnetického pole ve 2D obecně anizotropní Zemi metodou konečných objemů v adaptivní síti Josef Pek elektromagnetická difúze, 2D model, metoda konečných objemů, adaptivní síť, anizotropie
358 Linearizační přístupy k řešení obrácené magnetotelurické úlohy ve 2D obecně anizotropních prostředích Josef Pek magnetotelurická metoda, obrácená úloha, anizotropie
359 Výpočet citlivostí elektromagnetického pole harmonického elektrického dipólu vůči parametrům zvrstveného obecně anizotropního prostředí Josef Pek elektromagnetické pole, parametrická citlivost, elektrický dipól, anizotropie
360 Mikroskopický popis a makroskopické chování polykrystalů s bezdifúzní fázovou transformací Hanuš Seiner Multiscale problémy, slitiny s tvarovou pamětí, fenomenologické modelování.
361 Strategie volby vstupních odhadů pro inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie Hanuš Seiner inverzní uloha, nelineární vícedimenzionální optimalizace, teorie elasticity,
362 Elasticita extrémně jemnozrnných kovových materiálů nové generace Hanuš Seiner elasticita polykrystalů, homogenizační procedury, statistický popis mikrostruktur
363 Analýza sociálních sítí Tomáš Oberhuber sociální sítě, programování, teorie matic, teorie grafů
364 Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech Tomáš Oberhuber numerická matematika, fortran, pascal, c a c, java, python, c sharp
365 Dekompozice grafů pro nalezení vhodného strukturování zdrojových kódů Tomáš Oberhuber grafy
366 Zpracování dat z MRI Tomáš Oberhuber mri, programování, linux, kde, dicom
367 Komunikace člověka s PC Ing. Pavel Bolek Statistická analýza, harmonická analýza, algoritmus rozpoznávání
368 Optimalizace uložení palivových článků (tyčí) v reaktoru. Ing. Josef Bajgl Evoluční algoritmy, testovací programy, optimalizace
369 Vybrané aplikace neuronových sítí Ladislav Andrey Neuronové sítě, aplikace, predikce
370 Dvě formulace trasování paprsků v nehomogenních anizotropních prostředích Ivan Pšenčík elastické vlny, ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí
371 Počítačová simulace pohybu rovinných křivek Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. numerická simulace, dislokace, plasticita

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics