Topics for students (in czech)

filter
branch of study:                
type:            
title:
advisor:
key words:

# title advisor key words
1 Charakterizace anomálií pomocí pravidel získaných z dat doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
2 Supersymetrická mechanika a integrabilita. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. supersymetrická mechanika, supermultiplet, $CP^n$ varieta, Hamiltonián
3 Oceňování projektů metodou reálných opcí: dynamické programování Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
4 Oceňování projektů metodou reálných opcí: binomický model Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
5 Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
6 Odhadování a řízení za omezené neurčitosti Ing. Lenka Pavelková, Ph.D. stochastický model, bayesovský přístup, omezený náhodný šum, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované
7 Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
8 Využití výrazových šablon v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, expression templates, meta programming
9 Vývoj systému pro konfigurování vědeckých výpočtů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, YAML, XML, Json, konfigurace
10 Inverzní modelování zdroje při radiačním úniku do atmosféry Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. pravděpodobnostní model, bayesovská statistika, inverzní problém, atmosférické modelování
11 Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
12 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
13 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
14 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
15 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
16 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
17 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
18 Algebraické struktury v konečně rozměrné kvantové mechanice prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
19 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
20 Řízení systémů s transcendentním přenosem Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
21 Rozvažování o cílech rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D.
22 Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
23 Modelování vlastností kapalin a plynů pomocí stavové rovnice PC-SAFT Ing. Václav Vinš, Ph.D. a Ing. David Celný nelineární regrese, termodynamika, stavová rovnice, fázová rovnováha, chladicí kapalina
24 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
25 Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace prof. Dr. Ing. Michal Beneš Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
26 Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
27 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
28 Processing of Large Quantities of Physics Data Using Machine Learning Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
29 Numerické metody pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. vrstevnicové metody, metoda fázového pole, parametrický popis, diferenciální geometrie
30 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
31 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
32 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
33 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
34 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
35 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
36 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
37 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
38 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
39 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
40 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
41 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
42 Zpracování velkých objemů dat s využitím distribuovaných architektur a vyvažování zátěže Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
43 Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup a příslušné Fourierovy metody Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, invariantní exponenciální funkce, Fourierovy transformace
44 Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. sigma model, zakřivené pozadí, teorie strun integrabilita, T-dualita
45 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
46 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
47 Statistická fyzika kvantových sítí prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
48 Řízení vytížení výpočetních prostředků a toku dat v systému sběru dat / Control of Load of Computional Resources and Data Flow in Data Acquisition System Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
49 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
50 Optimal Control with Adversarial Events Doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Dr. Tech.
51 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
52 Nekonečné řetězce a symetrie jejich jazyka prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
53 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
54 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
55 Antipalindromy doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, antipalindrom, prvočísla, dělitelnost
56 Číselné soustavy založené na lineárních rekurentních posloupnostech Ing. Petr Ambrož, Ph.D. číselné soustavy, rekurentně zadané posloupnosti, redundance
57 Voronoiovy iterace diskrétních množin Ing. Petr Ambrož, Ph.D. kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
58 Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
59 Injektivita a symetrie v jazykách generovaných morfismem doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. kombinatorika na slovech, morfizmus, symetrie jazyků
60 Aritmetika v soustavách s kvartickou bází prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. nestandardní číselné soustavy, aritmetika, Pisotova čísla
61 Metody globální optimalizace s aplikacemi v termodynamice vícesložkových směsí. doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. intervalová aritmetika, globální optimalizace, metoda větví a mezí, difference-of-convex programming
62 Metody vyššího řádu přesnosti pro řešení transportu látek v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti, nespojitá Galerkinova metoda
63 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
64 Simultánní reprezentace složek d rozměrných vektorů a aritmetické operace v těchto reprezentacích prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. simultánní reprezentace vektorů, paraleleni a on-line algoritmy
65 Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. aritmetická funkce na cifrách rozvoje, cykly iterací, šťastná čísla
66 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
67 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
68 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
69 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
70 Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
71 Řešitelné modely grafenu Ing. Matěj Tušek, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, spektrální analýza, grafen, Diracův operátor
72 Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza, kvantové grafy
73 Variace na harmonické téma Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza
74 Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
75 Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
76 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
77 Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
78 Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické funkce, regresní modely, rozhodovací stromy
79 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
80 Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy David Krejčiřík
81 Blecha na vlnovodu Pavel Exner kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
82 Stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
83 Matematické modely nanostruktur David Krejčiřík
84 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
85 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
86 Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
87 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
88 Urychlení evoluční optimalizace pomocí neparametrické regrese doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
89 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
90 Aplikace neuronových sítí ve zpracování medicínských dat Ing. Tomáš Pevný, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, magnetická rezonance, zpracování obrazu
91 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
92 Pravděpodobnostní Dynamické Rozhodování s Aktivním Průběžným Učením Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivita, rozhodování za neurčitosti, Bayesovské odhadování, řízení
93 Implementace metod pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. evoluce křivek a ploch, numerická matematika, algoritmizace, HPC
94 Využití neuronových sítí v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, CFD, numerická matematika
95 Modelování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. magnetické pole, matematické modelování, identifikace modelu
96 Matematické modelování pohybu průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
97 Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD. strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
98 Implementace metody konečných prvků v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. Numerická matematika, metoda konečných prvků, paralelizace
99 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
100 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
101 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
102 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
103 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
104 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
105 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
106 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
107 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
108 Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
109 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
110 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
111 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
112 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
113 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
114 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
115 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
116 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
117 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
118 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
119 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
120 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
121 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
122 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
123 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
124 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
125 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
126 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
127 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
128 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
129 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
130 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
131 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
132 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
133 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
134 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
135 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
136 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
137 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
138 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
139 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
140 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
141 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
142 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
143 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
144 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
145 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
146 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
147 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
148 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
149 Konceptuální návrh datových struktur v podmínkách velkého množství dat doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
150 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
151 Využití technik dataminingu v návrhu databázové datové struktury doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Databáze, Data Mining, Funkční závislost, Metody návrhu databází
152 Využití optimalizačních metod při zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc zpracování signálů a obrazů, optimalizační heuristiky, klasifikace dat, biomedicína
153 Fraktální analýza signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
154 Statistická analýza biomedicínských obrazů doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. Analýza obrazu, statistická analýza obrazu, soft computing
155 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
156 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
157 Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. konvexita, slabá zdola polospojitost
158 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
159 Simulační výpočty a jejich vztah ke kvalitě pseudonáhodných generátorů Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Monte Carlo, pseudonáhodný generátor, statistické testování, statistická termodynamika, kvantová mechanika, ekonometrie
160 Software pro automatickou analýzu časových řad Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. časové řady, autoregresní modely, objektově orientované programování, databáze, zpracování dat
161 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
162 Zpracování obrazu optických a rentgenovských měřících přístrojů. Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, retgenovská optika
163 Zobecnění abstraktní algebraické logiky Ing. Petr Cintula, Ph.D. abstraktní algebraická logika, neklasické logiky, substrukturální logiky, matematická fuzzy logika, logiky pro informati
164 Využití aktivního učení v optimalizaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
165 Kvantové grupy a kvantové spinové řetízky prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. kvantové grupy, Hecke algebra, Birman-Murakami-Wenzl algebra, kvantový spinový řetízek
166 Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. numerační systém, algoritmy pro aritmetické operace, algebraická tělesa
167 Kvantové grafy ve vyšších dimensích Pavel Exner kvantovový graf, hamiltonián, pohyb vázaný na varietu, samosdružená rozšíření, spektrální vlastnosti
168 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
169 Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
170 Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
171 Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. chodec, model pohybu, datová reprezentace, celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn
172 Pokus o klasifikaci katastrof v kvantových systémech Miloslav Znojil, DrSc. funkcionální analýza, konstruktívní algebraické metody, analytické funkce, spektrální teorie
173 Studium stability reakčně-difuzních-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
174 Popis víceteplotní binární směsi. Analýza dynamických systémů s aplikací v oceánografii. Ing. Václav Klika, Ph.D.

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics