Topics for students (in czech)

filter
branch of study:                
type:            
title:
advisor:
key words:

# title advisor key words
1 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
2 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
3 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
4 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
5 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
6 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
7 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
8 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
9 Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
10 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
11 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
12 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
13 A posteriorní odhady chyby metody konečných prvků Ing. Radek Fučík, Ph.D. a posteriorní odhad chyby, metoda konečných prvků
14 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
15 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
16 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
17 Kvantový či stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
18 Pohyb částic a vln ve zkroucených oblastech David Krejčiřík
19 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
20 Tluče bubeníček, tluče na buben... David Krejčiřík
21 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
22 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
23 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
24 Některé metody neparametrické regrese RNDr. Jan Kalina, Ph.D. neparametrická regrese, regresní křivka, regularizační sítě
25 Nestandardní přístupy k lineární diskriminační analýze RNDr. Jan Kalina, Ph.D. klasifikace, vysoce dimenzionální data, robustnost
26 Robustní metody ve strojovém učení RNDr. Jan Kalina, Ph.D. strojové učení, klasifikace, robustnost
27 Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
28 GPGPU - využití grafických karet (GPU) pro obecné výpočty Ing. Tomáš Oberhuber programování, numerická matematika
29 Numerická knihovna s podporou GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
30 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
31 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
32 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
33 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
34 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
35 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
36 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
37 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
38 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
39 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
40 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
41 Pravděpodobnostní metody v kombinatorice prof. Vojtěch Rodl, CSc. a prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. (garant) extremální úlohy, grafy, delta system, pravděpodobnostní metody
42 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
43 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
44 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
45 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
46 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
47 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
48 Geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
49 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
50 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
51 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
52 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
53 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
54 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
55 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
56 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
57 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
58 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
59 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
60 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
61 Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína,
62 Duální řízení: inteligentní řízení systémů s neurčitostí Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. dualní řízení, inteligentní systémy, systémy s neurčitostí
63 Stochastické modely v energetice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. stochastické modely, časové řady, kalibrace modelu
64 Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. teorie rozhodování, entropie, particle filter, disperzní modelování atmosféry
65 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
66 Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami Ing. Lenka Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
67 Hra SETy a Ramseyova teorie Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika, Ramseyova teorie, herní strategie
68 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
69 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
70 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
71 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
72 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
73 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
74 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
75 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
76 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
77 Numerické metody v kvantové fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
78 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
79 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
80 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
81 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
82 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
83 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
84 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
85 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
86 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
87 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
88 Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací Tomáš Oberhuber Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
89 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
90 Výpočetní jaderná fyzika Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. jaderná fyzika, paralelizace, gpu
91 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
92 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
93 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
94 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
95 Zpracování velkých objemů dat s využitím distribuovaných architektur a vyvažování zátěže Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
96 Metody verifikace maticového součinu Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. maticové násobení, součin matic, verifikace, korekce
97 Palindromy a privilegovaná slova Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, privilegované slovo, privilegovaná komplexita, slovo bohaté na palindromy
98 Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. generátory náhodných čísel, aperiodická nekonečná slova, substituce
99 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
100 Shluková analýza založená na využití modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, model směsi distribucí, datová analýza
101 Metody shlukové analýzy Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, datová analýza
102 Algoritmy bayesovské klasifikace Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, bayesovská klasifikace
103 Klasifikace založená na využití fuzzy logiky Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, klasifikace, fuzzy logika
104 Algoritmy odhadování modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. model směsi distribucí, odhadování, přepínání módů chování systému
105 Konceptuální návrh datových struktur v podmínkách velkého množství dat doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
106 Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup a příslušné Fourierovy metody Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, invariantní exponenciální funkce, Fourierovy transformace
107 Modelování dopravního proudu metodami matematické a statistické fyziky doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. metody matematické fyziky, statistická fyzika, teorie dopravy, statistická analýza, LaTeX, Matlab
108 Ionizační energie pro atom vodíku ve vrstvách a trubičkách Ing. Matěj Tušek, Ph.D. spektrální analýza, parciální diferenciální rovnice, kvantová mechanika
109 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
110 Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. sigma model, zakřivené pozadí, teorie strun integrabilita, T-dualita
111 Využití technik dataminingu v návrhu databázové datové struktury doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Databáze, Data Mining, Funkční závislost, Metody návrhu databází
112 Statistická fyzika kvantových sítí prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
113 Využití optimalizačních metod při zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc zpracování signálů a obrazů, optimalizační heuristiky, klasifikace dat, biomedicína
114 Fraktální analýza signálů a obrazů prof. Ing. Pavel Sovka, CSc fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
115 Využití intervalových metod v soft computingu doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. soft-computing, numerické intervalové metody
116 Statistická analýza biomedicínských obrazů doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. Analýza obrazu, statistická analýza obrazu, soft computing
117 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
118 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
119 Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. konvexita, slabá zdola polospojitost
120 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
121 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
122 Simulační výpočty a jejich vztah ke kvalitě pseudonáhodných generátorů Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Monte Carlo, pseudonáhodný generátor, statistické testování, statistická termodynamika, kvantová mechanika, ekonometrie
123 Software pro automatickou analýzu časových řad Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. časové řady, autoregresní modely, objektově orientované programování, databáze, zpracování dat
124 Monitoring tools of the data processing distributed computing system of the ALICE experiment at CERN Dagmar Adamová
125 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
126 Matematické modelování rychlosti homogenní nukleace kapek Ing. Jan Hrubý CSc., Ing. Barbora Planková nukleace, termodynamika, statistická fyzika, teorie funkcionálu hustoty, minimalizace funkcionálu, Eulerovy-Lagrangeovy
127 Distribuované modelování stochastických systémů Kamil Dedecius odhadování, Bayesovská statistika, distribuované systémy
128 Algoritmy kombinatoriky na slovech v SAGE Štěpán Starosta kombinatorika na slovech, sage, python
129 Rotace a kvaterniony Doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.,
130 Kvaterniony a jejich maticové reprezentace doc. RNDR. Drahoslava Janovská, CSc. kvaterniony, maticové reprezentace
131 Příspěvky k formální fuzzy matematice Ing. Petr Cintula PhD. Fuzzy logika, fuzzy matematika, formalizace
132 Contributions to Mathematical Fuzzy Logic Ing. Petr Cintula PhD. and Carles Noguera PhD. mathematical fuzzy logic, nonclassical logics, reasoning with vagueness and imprecision
133 Zpracování obrazu optických a rentgenovských měřících přístrojů. Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, retgenovská optika
134 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. rozšíření racionálních čísel, algoritmy, aritmetické operace
135 Neperiodická pokrytí prostoru doc. Ing. Zuzana Masáková, Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. Generování množin, podobnost těles, algoritmus, programování
136 Zobecnění abstraktní algebraické logiky Ing. Petr Cintula, Ph.D. abstraktní algebraická logika, neklasické logiky, substrukturální logiky, matematická fuzzy logika, logiky pro informati
137 Využití aktivního učení v optimalizaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
138 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
139 Urychlení evoluční optimalizace pomocí neparametrické regrese doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
140 Samopodobné diskrétní množiny Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. samopodbné množiny, věta o třech vzdálenostech, mřížky
141 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
142 Zobecněné řetězové zlomky doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
143 Jednorozměrné Delonovy množiny prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., doc. Zuzana Masáková, Ph.D. Projekce celočíselných mřížek, grupy transformací
144 Slova nad konečnou abecedou a jejich symetrie Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
145 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
146 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
147 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph. D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
148 Kvantové grupy a kvantové spinové řetízky prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. kvantové grupy, Hecke algebra, Birman-Murakami-Wenzl algebra, kvantový spinový řetízek
149 Supersymetrická mechanika a integrabilita. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. supersymetrická mechanika, supermultiplet, $CP^n$ varieta, Hamiltonián
150 Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. numerační systém, algoritmy pro aritmetické operace, algebraická tělesa
151 Blecha na vlnovodu Pavel Exner kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
152 Kvantové grafy ve vyšších dimensích Pavel Exner kvantovový graf, hamiltonián, pohyb vázaný na varietu, samosdružená rozšíření, spektrální vlastnosti
153 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
154 Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
155 Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
156 Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. chodec, model pohybu, datová reprezentace, celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn
157 Pokus o klasifikaci katastrof v kvantových systémech Miloslav Znojil, DrSc. funkcionální analýza, konstruktívní algebraické metody, analytické funkce, spektrální teorie
158 Kanonické rozklady tenzorů pro aplikace v rozpoznávání, klasifikaci a klastrování Ing. Petr Tichavský, CSc. hodnost matice, tenzoru; multilineární algebra; Rao-Cramerova mez
159 Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
160 Učení slovníků pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Petr Tichavský komprimované snímání, L1 optimalizace
161 Numerická simulace vícefázového proudění s přestupem komponent mezi fázemi v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému
162 Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu aneb můžeme vytvořit univerzální učící se rozhodovací systémy? Ing Miroslav Kárný, DrSc dynamické rozhodování, aproximace, teorie a algoritmy, pravděpodobnost
163 Rozvažování v distribuovaném rozhodování Tatiana V. Guy deliberation, computation cost
164 Rozvažování o cílech rozhodování: kdy sobeckost se nevyplatí? Tatiana V. Guy
165 Distribuovaný plně pravděpodobnostní návrh aneb můžeme podpořit sobeckého nedokonalého rozhodovače působícího v neomezené síti jemu podobných? Miroslav Kárný dynamické rozhodování, teorie a algoritmy, siť rozhodovačů, pravděpodobnost
166 Emoce v rozhodování: Mohou silné emoce vést ke špatným rozhodnutím? Tatiana V. Guy
167 Pravděpodobnostní popis dosažitelných cílů rozhodování, aneb jak kvantitativně vyjádřit, co chceme a co můžeme dosáhnout? Miroslav Kárný dynamické rozhodování, teorie, algoritmy, pravděpodobnost
168 Studium stability reakčně-difuzních-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
169 Popis víceteplotní binární směsi. Analýza dynamických systémů s aplikací v oceánografii. Ing. Václav Klika, Ph.D.
170 Zefektivnění metod výpočtu v některých typech bayesovských sítí Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Strojové učení, Bayesovské sítě, Analýza dat, Pravděpodobnostní metody pro podporu rozhodování, učení modelů z dat, prav
171 Stochastické parciální diferenciální rovnice vyšších řádů Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
172 Matematické metody ve zpracování akustických signálů Zbyněk Koldovský zpracování signálů, audio signály, náhodné procesy
173 Řízení složitých systémů s komunikací Lubomír Bakule Řízení, složité systémy, komunikace
174 Modely teorie her v Łukasiewiczově logice Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. teorie her, vícehodnotová logika, MV-algebra
175 Distribuce Absolutních Hodnot Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Charakteristická funkce, Hilbertova transformace, Stabilní distribuce
176 Hilbert-Huang Transformace Ing. Martin Hlušek, Ph.D. Hilbertova transformace, metoda hlavních komponent, časové řady
177 Urychlení evolučních algoritmů pomocí náhodných lesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, regresní modely, rozhodovací stromy, náhodné lesy
178 Vývoj SW pro zobrazování geografických dat jako vrstev na OpenStreetMap a GoogleMaps Radek Hofman Python, Javascript, geodata, OpenStreetMap, GoogleMaps, Matplotlib
179 Matematická simnulace výroby ozubených kol Ing. Kamil Větrovec
180 Testování nefyzikálních vazeb mezi dopravními veličinami Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. Dopravní model, dopravní veličiny, předpověď
181 Může optimální rozhodování a učení obelstít jednorukého banditu? Miroslav Kárný Rozhodování za neurčitosti, Bayesovske odhadováni, řízení
182 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Miroslav Kárný Adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, pravděpodobnostní návrh strategií, surferův přístup
183 Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické funkce, regresní modely, neparametrická regrese
184 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
185 Automatické testování kvality softwarového projektu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. softwarové inženýrství, kvalita softwaru
186 Objektivní stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot Václav Šmídl, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína
187 Vybavení softwarových agentů Bayesovskou inteligencí Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Bayesovské rozhodování, multi-agentní systémy, Java Agent Development Platform
188 Webové technologie pro telemedicínu Václav Šmídl internet, web development, telemedicine
189 Aproximativní metody návrhu strategií rozhodování za neurčitosti Václav Šmídl dynamické programování, aproximace, plně pravděpodobnostní návrh
190 Distribuované řízení dopravní signalizace Václav Šmídl Bayesovská statistika, agentní systémy, dynamické programování
191 Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD. Snížení spotřeby paliva, PID regulátor
192 ABC - nové metody bayesovské simulace Kamil Dedecius ABC, Approximate Bayesian Computation, Monte-Carlo
193 Témata bak/dipl. prací Severin Pošta Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
194 Verifikace složitých systémů Stefan Ratschan složité systémy, verifikace, věstavěné systémy, debugging
195 Řešení omezujících podmínek Stefan Ratschan algoritmy pro matematické výpočty, verifikace, intervalová aritmetika
196 Hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic Stefan Ratschan optimalizace, řešení podmínek
197 Řešení ne-lineárních podmínek na základě nad-aproximace lineárními ne-rovnicemi Stefan Ratschan Řešení ne-lineárních podmínek
198 Rozmazané alias kryptohermitovské kvantové grafy Miloslav Znojil, DrSc kvantová mechanika, pohyb částic po žebrech grafů, nelokální interakce, rozmazaná (=„smeared“) lokalizace, efektivní ne
199 Exceptional points Miloslav Znojil, DrSc teorie analytických funkcí, funkcionální analýza, analytické aspekty spektrální teorie, algebraická geometrie,
200 Řešení maticových verzí Dieudonného rovnice Miloslav Znojil, DrSc lineární algebra, kryptohermitovské matice, symbolické manipulace, nenumerické extrapolace
201 Nestandardní součiny ortogonálních polynomů Miloslav Znojil, DrSc ortogonální polynomy, vektorový prostor, skalární součin, matice metriky
202 Generování Rauzyho fraktálů Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
203 Rauzyho fraktály v soustavách s kubickým základem Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
204 Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, adaptivní, vzorkování, BTF
205 Řídké spektrální vzorkování BRDF/BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, BRDF, BTF vzorkování, spektrální data
206 Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech Ing. Jiří Filip, Ph.D. prohlížeč, obraz, HDR, barevny prostor
207 Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, syntéza
208 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Edita Pelantová substituční pravidla, algebraická čísla, komplexita slov, pozitivní matice
209 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
210 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
211 Rozpoznávání želv Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
212 Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Textury, modelování obrazu, markovská náhodná pole.
213 Segmentace obrazu Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
214 Modelování šíření škodlivin v atmosféře v případě havárie nebo teroristického útoku Ing. Petr Pecha, CSc. modelování šíření škodlivin, data asimilace, Python
215 Modelování sociálních sítí Martin Holeňa sociální sítě, náhodné efekty, markovské grafy, logistická regrese, entropie
216 Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody Ing. Jan Hrubý CSc. nelineární optimalizace, termodynamika
217 Smoothed particle hydrodynamics Tomáš Němec, Jan Hrubý numerické modelování, proudění tekutiny, mikrofluidický reaktor
218 Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, gaussovské procesy
219 Vizualizace dat pro klasifikační a regresní stromy Martin Holeňa vizualizace dat, vizualizace mnohodimenzionálních prostorů, klasifikační stromy, regresní stromy, stromové mapy
220 Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, regrese pomocí opěrných vektorů, jádrové funkce, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
221 Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů Martin Holeňa optimalizace, vícevrstvé perceptrony, RBF sítě, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce
222 Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí evolučních algoritmů Martin Holeňa evoluční algoritmy, data mining, získávání pravidel z dat
223 Použití evolučních algoritmů na data získávaná metodami návrhu experimentů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, genetické algoritmy, návrh experimentů, inicializace algoritmu
224 Využití Fault Tree diagramů pro analýzu spolehlivosti systému Petr Volf Strom poruch, spolehlivost, intenzita poruch, simulace
225 Termodynamická analýza procesů v palivových článcích s pevnými oxidy. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. palivové články, termodynamická analýza, matematické modelování
226 Nástup a rozvoj nestability při interakci proudových polí se stěnou. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. numerické řešení Navier Stokesových rovnic, stabilita proudových polí
227 Remodelace cévní stěny při změne tlaku krve a změně metabolizmu Prof. Ing. František Maršík, DrSc. biomechanika, aplikace v lékařství, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
228 Analýza prostorových dat a metoda kriging. Petr Volf Vyrovnávání dat, spliny, variogram, kriging, izolinie
229 Statistické řízení jakosti a regulační diagramy Petr Volf Regulační diagram, Shewhart, řízení jakosti, detekce změny
230 Vyhledávání podobných podstromů Dr. Jan F. Chadima Vyhledávání, Algoritmy, C++ pod Unixem
231 Lp-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. Teorie míry, Banachův prostor
232 Obslužné sítě RNDr. Martin Janžura, CSc. Markovovy procesy, Stacionární rozdělení
233 Statistická analýza velkých systémů RNDr. Martin Janžura, CSc. Zpracování obrazu, Odhady, Testování hypotéz
234 Top-Kvark a jeho vlastnosti v multijetových interakcích RNDr. V. Šimák, DrSc. Elementární částice, Silná interakce, Programování
235 Hledání nových částic v interakcích antiproton-proton při 1.8 TeV RNDr. V. Šimák, DrSc. Teorie silných interakcí, Programování
236 Independent Component Analysis Dr. Georges Darbellay Signal processing, Mixtures, Separation, Medical Data
237 Kernel Density Estimator for the Mutual Information Dr. Georges Darbellay Density estimators, Statistics, Finantial time series, Information
238 Galerkinova metoda pro numerické řešení pulsačního proudění Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Numerické řešení, Metoda konečných prvků, Biomechanika
239 Nové modely neuronových sítí Dr. Ladislav Andrej, CSc. Neuronové sítě, Programování
240 Rigorózni modelování v difraktivní optice Ivan Richter, konzultant: P. Fiala difrakční mřížka, rigorózní analýza a syntéza, vlnová rovnice
241 Nestandardní metody relaxace v úlohách optimálního řízení Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. relaxace, optimalizace, numerické metody
242 Tranzitivita vágní relace uspořádání Milan Mareš Uspořádání, fuzzy množiny, relace
243 Modelování kótovaných bodových procesů Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. stochastická geometrie, geometrická pravděpodobnost
244 Normalizatory MAD-grup Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. Lieova algebra, gradace, Pauliovy matice
245 Numerické řešení systému Eulerových a Navierových - Stokesových rovnic. Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. aerodynamika, nestacionární proudění, TVD schémata, metoda konečných objemů
246 Matematické modelování a numerická simulace obtékání profilů lopatkové mříže Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. Eulerovy rovnice, proudění, metoda konečných objemů
247 Numerická simulace šíření exhalátů v ovzduší RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. ekologie, mezní vrstva atmosféry, numerické algoritmy
248 Semiklasické metody v kvantové mechanice Doc. ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kvantové systémy, propagátor, stabilita
249 Násobnosti monochromatických podgrafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
250 Neuronové sítě a jejich aplikace Ing. František Hakl, CSc. Neuronové sítě, univalentní zobrazení, počítačové simulace
251 Pravděpodobnostní neuronové sítě Ing. Jiří Grim, CSc. neuronové sítě, pravděpodobnost, EM algoritmus, programování
252 Polytopy distribucí s rovnoměrnými marginály Ing. František Matúš, CSc. lattice of faces, linear programming
253 Struktura nul v Schurových doplňcích Ing. František Matúš, CSc. matrix analysis, conditional independence
254 Příspěvky k matematické fuzzy logice Prof. Dr. Petr Hájek, DrSc. fuzzy logika, matematická logika
255 Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich RNDr. Alexis DERVIZ, CSc. stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz
256 Paralelní algoritmy pro adaptivní identifikaci Jan Schier adaptivní systémy, identifikace, paralelní a multiprocesorové systémy
257 Modelování zdrojů akustické emise v atomární struktuře. Ing. Anna Machová, CSc. Metoda molekularní dynamiky, růst mikrotrhlin, pohyb dislokaci, dvojčatění, fázové trasnformace, analýza signálů
258 Vývoj grafického rozhraní pro studium epitaxního růstu RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. grafické rozhraní, animace, Monte Carlo simulace, růst povrchů, stochastické procesy
259 Náměty diplomových prací Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. parciální diferenciální rovnice, teorie optimálního řízení, shape memory alloys, Youngovy míry
260 Statistické parametrické mapování mozků Dr. Ing. Daniel Janeba SPM, voxel based techniques, zpracování obrazu, aktivační analýza
261 Algoritmy pro rekonstrukci tomografických dat v nukleární medicíně Dr. Ing. Daniel Janeba rekonstrukce obrazu, EM algoritmus, iterativní metody
262 Výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení jeho hranic stability Ing. Igor Zolotarev, CSc. Obtékání, vlastní frekvence, kmitání, stabilita, programování, SW
263 Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou Ing. Igor Zolotarev, CSc. Spektrální vlastnosti, kmitání, proudění, aeroelastická stabilita
264 Využití programu GEANT v DIRAC CERNu. Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Software, Monte Carlo kód, CERN, transport záření
265 SW pro segmentový gama scaner Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Spektra, detektory, SW
266 Současný SW pro modelování transportu zarení metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. modelování, fotony, neutrony, MC, software
267 Modelování transportu nabitých částic metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. Buněčné struktury, Monte Carlo
268 Počítačové algebry a vyšetřování náhodných grafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. grafy, obarvení grafu, Mate´hematica, Maple
269 Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. algebry, grupy, komutace, identity, software
270 Model konečného automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. Automaty, gramatiky, programovani, grafika
271 Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
272 Model parního kotle Vladimír Havlena, PhD. matematické modelování, parciální diferenciální rovnice
273 Robustní odhady metodou nejmenších usekaných čtverců Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Statistické metody, software, robustnost
274 Témata firmy Preciosa, a.s. Ing. J. Súlovský Optické materiály, geometrie elementů, výstup světla, fázová rovnováha
275 Koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistické vlastnosti jejich odhadů RNDr. Jiří Michálek, CSc. konfidenční intervaly, bodové odhady, testování hypotéz, programování
276 Numerická rešení rovnic transportu termálních iontů v ionosféře a plazmasféře Země Ing. Ludmila Třísková, CSc. numerické simulace, nelineární rovnice, plazma v okolí Země.
277 Softwarová podpora texturní fraktografie Ing. Hynek Lauschmann, CSc. fraktografie, textura, analýza obrazu
278 SW systém pro řízení iontového svazku Josef Voltr přenos dat po LAN, sběr dat, řízení experimentu
279 Pravděpodobnost detekce trhlin. Petr Kopřiva Zkoušky konstrukcí, nedestruktivní inspekce, detekce trhlin, pravděpodobnostní modely, bodové odhady, intervalové odhady
280 Modelování fotonických vlnovodných struktur Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Optické záření, vývoj SW, modelování vlnovodných struktur
281 Použití inverzních metod v nedestruktivní diagnostice materiálu Ing. Michal Landa, CSc. ultrazvukové metody NDT, inverzní problémy, modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
282 Řešení velkých soustav lineárních rovnic doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Numerické algoritmy, metoda konečných prvků, řídké matice, software
283 Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů na kmitech krystalové mříže Jiří Hlinka 230 prostorových grup symetrie
284 Integrace dat a inkonzistence Ing. Július Štuller, CSc., Integrace dat, Integrace databází, Integritní omezení, Inkonzistence
285 Datové sklady - modely a nástroje Ing. Július Štuller, CSc., Datové sklady, Databázové systémy, Data mining
286 Databáze s nepřesnými daty Ing. Július Štuller, CSc., Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
287 Diagnostika robustni regresni analyzy Jan Amos Visek regrese, testy, algorithmizace a implementace, kategorialni promenne (logit a probit)
288 Fuzzy databázové systémy Ing. Július Štuller, CSc. Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
289 Matematické metody v ekologii Dr. Vlastimil Křivan ekologie, diferenciální rovnice,
290 Vyvoj grafickeho uzivatelskeho rozhrani pro prenos, zpracovani a vyhodnoceni scintigrafickych obrazu perfuze mozku Dr. Martin Samal prenos dat, vypocetni zpracovani obrazu, statistika, vysetreni perfuze (prokrveni) mozku
291 Numericka integrace Vlasovovy rovnice Pavel Travnicek plasma, simulace, kosmicky vyzkum
292 Diagnostika bezsrazkoveho plazmatu metodou analyzy termalniho sumu Pavel Travnicek space plasma, thermal noise
293 Archivovani a vizualizace dat Pavel Travnicek Vizualizace, OpenGL, databaze
294 Segmentovana Langmuirova Sonda Pavel Travnicek langmuirova sonda, kosmicky vyzkum
295 Nabídka rešeršních prací se zaměřením na experimentální jadernou fyziku. Vladimír Linhart Software, hardware, statistika; výzkum a vývoj v oblasti detekční techniky.
296 Simulace společenství organizmů Ing. Jan Milota umělá inteligence, simulace, neuronové sítě, adaptabilní systémy, genetické algoritmy, diferenciální rovnice
297 Vyvoj kodu resici inverzni ulohu rozptylu Pavel Travnicek inverse scattering, paralelni numericke simulace
298 Lineární maticové rovnice nad okruhem polynomů a jejich aplikace při návrhu řízení Ing. Petr Zagalak, CSc Lineární maticové rovnice, numerické metody, aplikace na fyzikálních modelech
299 Software pro analýzu a řízení mnohorozměrných lineárních systémů Dr. Ferdinand Kraffer numericka linearni algebra, řídící systémy, geometrické metody
300 Numericka spektralni faktorizace pro rizeni v realnem case F. Kraffer numericka linearni algebra, software, kvadraticke rizeni
301 Pokrývací úloha pro konvexní množiny Edita Pelantová konvexní množiny, topologie
302 Stromy faktorů v nekonečných slovech Edita Pelantová nekonecna slova, faktory, stromy, komplexita
303 KVANTOVÉ POČÍTÁNÍ Ladislav Andrey Kvantová informce, kvantové počítání
304 Matematické modelování a numerická simulace v dynamice tekutin a aplikacích Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. numerické metody, dynamika tekutin, parciální diferenciální rovnice, letecké profily
305 Optimalizace traťového jízdního řádu - TTO Ing. Jan Milota optimalizace, diferenciální rovnice, jízdní řád
306 Komplexita čísel celých v soustavách s iracionálním základem Zuzana Masáková algebraická čísla, substituce, komplexita
307 Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS Václav Vrba Fyzika částic, detektory, CERN
308 Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. kvadratické formy, kvadratické funkce, Matlab
309 Simulace šíření akustických vln v pevných látkách Ing. Michal Landa, CSc. modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
310 Aplikace a srovnání lineárních konečných prvků Jan Šembera, Milan Hokr metoda konečných prvků
311 Počítačové rozpoznávání mluvené řeči Ing. Pavel Bolek rozpoznávání řeči
312 Analyza nezavislych komponent a slepa separace signalu Ing. Petr Tichavský, CSc. pravdepodobnostni hustota, entropie, informace
313 NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
314 NUMERICKÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ ELASTICKÝCH VLN VE VRSTEVNATÉM MODELU KOŽNÍ TKÁNĚ Ing. Zdeněk Převorovský, CSc akustická emise
315 POČÍTAČOVÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V DISPERSNÍM PROSTŘEDÍ S ÚTLUMEM Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
316 Matematické modelování kinetiky fázových přechodů v pevných látkách Michal Landa nelineární vlnová mechanika, solitární vlny, fázové transformace
317 Vibrační vlastnosti fázových rozhraní ve slitinách s tvarovou pamětí Michal Landa Nelineární oscilátor, fázové transformace, slitiny s tvarovou pamětí
318 Eliminace disperze a difrakce akustických vln v pevných látkách pomocí metody “time-mirror reversal” Michal Landa Ultrazvukové metody, časově reverzované vlny
319 Numericke modelovani bezsrazkoveho plazmatu Pavel Travnicek numericke modelovani, kosmicky vyzkum
320 Matematická analýza proudění tekutin podél rotujících těles Šárka Nečasová rovnice popisující proudění tekutiny (newtonovské či nenewtonovské), zákony zach. momentu a sil pro těleso či tělesa
321 Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL ing. Jan Tomčík OLAP, SQL, Datamining
322 Synchronizace a replikace dat, automatické opravné algoritmy ing. Jan Tomčík SQL, replikační nástroje, online/offline
323 Statická analýza kódu ASP.NET se zaměřením na známé problémy (přístup k SQL, dynamické nahrávání komponent) ing. David Podhola analýza kódu, ASP.NET, SQL
324 Paralelní programování pro realtime / near realtime aplikace ing. Jiří Čáp paralelní programování, asynchronní úlohy, síťová infrastruktura, optimalizace
325 Nástroj pro analýzu relační databáze pro ověření správnosti jejího návrhu ing. Radek Pospíšil relační databáze, konvence, FxCop
326 Nástroj pro podporu UseCase orientované analýzy při zpracování v textovém editoru ing. Radek Pospíšil analýza, usecase, ms word
327 Testování analyzačního softwaru PROOF projektu ALICE@LHC RNDr. Dagmar Adamová, CSc. OS Linux, programovací jazyk C++, výpočetní nástroje projektu ALICE, výpočty v rámci gridového prostředí
328 Koeficienty odrazu a lomu rovinných vln v anizotropních prostředích Ivan Pšenčík rovinné elastické vlny, izotropní/anizotropní prostředí, R/T koeficienty
329 Kompletní propagátorová matice pro dynamic ray tracing Ivan Pšenčík elastické vlny, dynamic ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí, paraxiální paprskové metody
330 Použiti Waveletu pro filtrace šumu z APS (Active Pixel Sensor) detektoru v experimentů STAR RNDr. Kushpil Vasily CSc. Wavelet, Active Pixel Sensor, STAR, Detectors, Analysis
331 Vývoj software pro aplikace neuronových sítí v separaci a Ing. Hakl František CSc. neuronové sítě
332 Metody distribuovaneho planovani v multi-agentnich systemech Michal Pechoucek agents, multi-agent systems, ai planning
333 Automatic Intrusion Detection in Computer Networks Martin Rehák intrusion detection, network security, trust, network monitoring
334 Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Martin Rehák agents, multi-agent systems, security, trust, situational trust, reinforcement learning
335 Statistické vlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc Bodové odhady, asymptotické chování, konfidenční inervaly
336 Model zásobníkového automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. automaty, algebry, gramatiky, grafika
337 Základní modely dopravního toku Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. teorie dopravy, modelování, základní statistická analýza
338 Modelování dopravního toku: aplikace statistické fyziky Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. statistická fyzika, teorie dopravy, modelování, Matlab
339 Vývoj softwarového vybavení pro potřeby krizového řízení Ing. Radek Hofman programování, GUI, zpracování dat
340 Narušení CP invariance ve fyzice těžkých kvarků V. Šimák CP naruseni
341 Možné evidence vícedimenzionální metriky a gravitace interakcích elementárních částic na LHC V. Šimák extra dimenze
342 Vznik t-kvarků na LHC, jejich vlastnosti a jejich anomální interakce V. Šimák top kvark
343 AGENTFLY - Multiagentí systém pro simulaci a řízení letového provozu Přemysl Volf, David Šišlák multiagentní systém, řízení letového provozu, umělá inteligence, bezpilotní letadla
344 Gaudinovy modely Čestmír Burdík Gaudin model, Bethe Ansatz
345 Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. linux, operační systémy
346 Matematické modelování superpevných materiálů prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. variční počet, dislokace, plasticita
347 Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe Ing. Tomáš Oberhuber mainframe, linux
348 Zpracování obrazu a rozpoznávání Prof. Jan Flusser a kolegové Zpracování obrazu a rozpoznávání
349 Matematické a numerické modelování elasto-plastického materiálu Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. numerická optimalizace, rychlostně nezávislé procesy, plasticita
350 Inteligentní agenti pro detekci útoků v sítích Martin Rehák bezpečnost, sítě, umělá inteligence, multiagentní systém, inteligentní agenti
351 Bezpečnost VoIP, automatická detekce útoků a podvodů Martin Rehák bezpečnost, detekce útokú, VoIP, umělá inteligence, koordinace a multiagentní systémy
352 Systém pro generování textových konfiguračních souborů Tomáš Oberhuber linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web
353 Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie David Boukal simulační modely, C/C++, software
354 Matematické modely v evoluční ekologii David Boukal evoluční ekologie, strukturované populace, evoluce způsobená rybolovem
355 Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů Jiří Filip statistická analýza a vizualizace textur, psychovisuální studie
356 Paralelní implementace algoritmu neuronové sítě typu NNSU na architektuře procesorů grafických karet Ing. František Hakl, CSc. paralelní algoritmy, neuronové sítě, grafické procesory
357 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
358 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
359 Matematický model montážní linky Dr.Jiří Michálek, CSc markovovské a semimarkovovské procesy, Matlab, Simulace, Jakost
360 Zobecněné řetězové zlomky Zuzana Masáková řetězové zlomky, nestandardní číselné soustavy
361 Samopodobné diskrétní množiny Edita Pelantová aperiodické struktury, modely kvazikrystalu
362 Numerické řešení transportu látek v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti
363 Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. rovnovážná termodynamika směsí, sekvestrace CO2
364 Numerické řešení difúze nízkofrekvenčního elektromagnetického pole ve 2D obecně anizotropní Zemi metodou konečných objemů v adaptivní síti Josef Pek elektromagnetická difúze, 2D model, metoda konečných objemů, adaptivní síť, anizotropie
365 Linearizační přístupy k řešení obrácené magnetotelurické úlohy ve 2D obecně anizotropních prostředích Josef Pek magnetotelurická metoda, obrácená úloha, anizotropie
366 Výpočet citlivostí elektromagnetického pole harmonického elektrického dipólu vůči parametrům zvrstveného obecně anizotropního prostředí Josef Pek elektromagnetické pole, parametrická citlivost, elektrický dipól, anizotropie
367 Mikroskopický popis a makroskopické chování polykrystalů s bezdifúzní fázovou transformací Hanuš Seiner Multiscale problémy, slitiny s tvarovou pamětí, fenomenologické modelování.
368 Strategie volby vstupních odhadů pro inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie Hanuš Seiner inverzní uloha, nelineární vícedimenzionální optimalizace, teorie elasticity,
369 Elasticita extrémně jemnozrnných kovových materiálů nové generace Hanuš Seiner elasticita polykrystalů, homogenizační procedury, statistický popis mikrostruktur
370 Analýza sociálních sítí Tomáš Oberhuber sociální sítě, programování, teorie matic, teorie grafů
371 Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech Tomáš Oberhuber numerická matematika, fortran, pascal, c a c, java, python, c sharp
372 Dekompozice grafů pro nalezení vhodného strukturování zdrojových kódů Tomáš Oberhuber grafy
373 Zpracování dat z MRI Tomáš Oberhuber mri, programování, linux, kde, dicom
374 Komunikace člověka s PC Ing. Pavel Bolek Statistická analýza, harmonická analýza, algoritmus rozpoznávání
375 Optimalizace uložení palivových článků (tyčí) v reaktoru. Ing. Josef Bajgl Evoluční algoritmy, testovací programy, optimalizace
376 Vybrané aplikace neuronových sítí Ladislav Andrey Neuronové sítě, aplikace, predikce
377 Dvě formulace trasování paprsků v nehomogenních anizotropních prostředích Ivan Pšenčík elastické vlny, ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí
378 Počítačová simulace pohybu rovinných křivek Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. numerická simulace, dislokace, plasticita

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics