Ing. Jiří Filip, Ph.D. (externí spolupracovník)

Jiří Filip - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 266 052 365
www: http://staff.utia.cas.cz/filip/
instituce: ÚTIA AVČR
adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
 

témata prací

Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, adaptivní, vzorkování, BTF
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Tato měření jsou náročná na čas i přístrojové vybavení což je jednou z příčin malého rozšíření použití těchto vizuálně přesných dat v reálných aplikacích. Z toho důvodu je použití adaptivních metod měření jednou z možností jak řešit tento problém. Podle pokynů zadávajícího/školitele implementujte algoritmus adaptivního vzorkování BTF a ověřte jeho funkci na dostupných BTF datech. Algoritmus iterativně přidává nové vzorky a průběžně kontroluje svou chybu. Výsledkem bude malá podmnožina původních dat, která je dokáže věrně reprezentovat. V případě úspěšné funkcionality je možné ověřit funkčnost algoritmu na robotickém měřícím zařízení v ÚTIA AV ČR. Toto výzkumné téma zaujme zejména kreativní studenty, kteří by měli zájem na tomto tématu pokračovat v rámci své diplomové práce.
literatura: http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/ • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Filip J.: Towards Effective Measurement and Interpolation of Bidirectional Texture Functions. (Research Report No. 2298). ÚTIA AV CR, Praha 2011, 8 pp, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, JAVA, případně MATLAB. Testovací data dodá zadavatel.
naposledy změněno: 29.02.2012 17:19:26

Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, syntéza
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje přesný vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Velikost měřeného vzorku materiálu je typicky omezená, avšak při vizualizaci ve virtuálním prostředí je třeba pokrýt objekty odpovídající mnohem větším rozměrům. Jedním z řešení je použití vzorkovacích principů založených na opakovaní množiny na sebe navazujících dlaždic. Toto řešení dává pro mnoho materiálů vizuálně nevyhovující výsledky. Podle pokynů zadávajícího/školitele implementujte několik algoritmů syntézy textur. Rozšiřte vybraný algoritmus pro syntézu prostorově omezených BTF dat tak, aby bylo možné na základě jejich předpočítaného indexování pokrýt libovolně velký objekt bez viditelných opakování. Kvalitu syntézy BTF ověřte na dodaných datech.V případě kvalitních výsledků, je možné na tématu pokračovat v rámci diplomové práce. Téma zaujme aplikačně orientované studenty, ale dává i dostatek prostoru k vlastní invenci.
literatura: http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/ • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Image quilting for texture synthesis and transfer, Efros, A.A. and Freeman, W.T. and others, Proceedings of SIGGRAPH, pp.341-346, 2001, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, JAVA, případně MATLAB. Testovací data dodá zadavatel.
naposledy změněno: 29.02.2012 17:14:41

Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: prohlížeč, obraz, HDR, barevny prostor
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Průmyslovým standardem pro zachycení obrazových dat velkého dynamického rozsahu se stal formát EXR firmy ILM. Jeho specifikace stejně tak jako volně dostupné implementace jsou k dispozici (OpenEXR). Ačkoliv se EXR formát velmi často používá v aplikacích zpracování obrazu a počítačové grafiky pro reprezentaci dat o plovoucí řádové čárce (16, 32 bitů), možnosti jeho přímého zobrazení jsou doposud značně limitované. Dostupné EXR prohlížeče navíc předpokládají, že obrazová data jsou v sRGB (příp. CIE XYZ) barevném prostoru a zobrazení EXR dat v jiných prostorech neumožňují. Nastudujte možnosti EXR formátu pro zobrazení různých barevných prostorů. Podle pokynů zadávajícího implementujte rychlý prohlížeč HDR formátů (EXR, HDR, příp. DDS), který umožňuje automatický přepočet z různých barevných prostorů (XZY,LAB, LUV, YCrCb) do sRGB. Podporu HDR formátů a konverzi barevných prostorů realizujte modulární formou, aby byla Vaše implementace v budoucnu snadno rozšiřitelná o další formáty, spektrální měření (tj. více kanálů) a barevné prostory. Navrhněte grafické rozhraní prohlížeče, které bude fungovat v prostředí Windows i Linux. Toto aplikační téma je vhodné pro implementačně zdatné studenty.
literatura: • OpenEXR: http://www.openexr.com/ • http://www.openexr.com/TechnicalIntroduction.pdf • Další bude dodána
poznámka: Platforma: C++ nebo JAVA.
naposledy změněno: 29.02.2012 17:16:51

Řídké spektrální vzorkování BRDF/BTF dat

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, BRDF, BTF vzorkování, spektrální data
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Tato měření jsou náročná na čas i přístrojové vybavení což je jednou z příčin malého rozšíření použití těchto vizuálně přesných dat v reálných aplikacích. BTF data jsou standardně měřena v RGB barevném prostoru, který poskytuje pouze nejednoznačné informace o spektrálních vlastnostech měřeného materiálu. Proto je vhodné měřit vzhled materiálu pro různé vlnové délky, což ovšem přináší mnohem větší nároky na množství dat a především dobu měření. Cílem tedy je řídce měřit spektrální data, tak aby tyto nároky byly přijatelné. Za použití dostupné literatury navrhněte a implementujte strategii řídkého spektrálního měření a jeho propagace do hustě změřených RGB dat. Ověřte tuto strategii řídkým měřením pomocí spektrálního filtru. Téma je vhodné pro tvořivé studenty, schopné číst odbornou literaturu, příp. uvažující o návazném postgraduálním studiu.
literatura: • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Spectralization: Reconstructing spectra from sparse data, Martin Rump and Reinhard Klein, In proceedings of SR 10 Rendering Techniques, pages 1347-1354, Eurographics Association, June 2010, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, případně MATLAB, data dodá a spektrální měření zajistí zadavatel.
naposledy změněno: 29.02.2012 17:18:58

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky