doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Milan Krbálek - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8550
místnost: 108c
www: http://www.krbalek.cz
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Konferenční týden výzkumu, exkurze01KTVE Krbálek, Kůs - - 5 dní z - 1
Předmět:Konferenční týden výzkumu, exkurze01KTVEdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D. / Ing. Kůs Václav Ph.D.-5dní Z-1
Anotace:Aktivní účast na letní studentské konferenci Stochastic and physical monitoring systems, prezentace studentského výzkumu, publikace ve sborníku konference
Osnova:Aktivní účast na letní studentské konferenci Stochastic and physical monitoring systems, prezentace studentského výzkumu, publikace ve sborníku konference.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Prohloubení znalostí v tématech konference.

Schopnosti:
Samostatná prezentace získaných výsledků.
Požadavky:
Rozsah práce:Vyžaduje se registrace na konferenci a aktivní účast, tj. prezentace vlastního příspěvku.
Kličová slova:Studentská konference.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Proceedings of conference SPMS 2010, FJFI, ČVUT 2010

Matematická analýza B 3, 401MAB34 Krbálek 2+4 z,zk 2+4 z,zk 7 7
Předmět:Matematická analýza B301MAB3doc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.2+4 Z,ZK-7-
Anotace:Náplní předmětu je studium posloupností a řad funkcí, teorie obyčejných diferenciálních rovnic, teorie kvadratických forem a ploch a obecná teorie metrických, normovaných a prehilbertovských prostorů.
Osnova:1. Posloupnosti a řady funkcí - obor konvergence, kritéria stejnoměrné konvergence, spojitost, limita, derivace a integrace řady funkcí, mocninné řady, rozvoj funkce v řadu, Taylorova věta.
2. Obyčejné diferenciální rovnice - rovnice prvního řádu (metoda integračního faktoru, Bernouliova rovnice, rovnice se separovanými proměnnými, homogenní a exaktní rovnice) a rovnice vyšších řádů (fundamentální systém řešení diferenciální rovnice, snížení řádu diferenciální rovnice, metoda variace konstant, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou, Eulerova diferenciální rovnice).
3. Kvadratické formy a kvadratické plochy - regularita, definitnost, normální tvar, hlavní a vedlejší signatura, polární báze, klasifikace kuželoseček a kvadrik.
4. Metrické prostory - metrika, norma, skalární součin, pojem okolí, vnitřní, vnější, hraniční, izolovaný a hromadný bod množiny, derivace a hranice množiny, úplnost prostoru, Hilbertovy prostory.
Osnova cvičení:1. Posloupnosti funkcí.
2. Řady funkcí.
3. Mocninné řady.
4. Řešení diferenciálních rovnic.
5. Kvadratické formy.
6. Kvadratické plochy.
7. Metrické, normované a Hilbertovy prostory.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování stejnoměrné konvergence posloupností a řad funkcí. Řešení diferenciálních rovnic. Klasifikace kvadratických forem a ploch. Klasifikace bodů množin.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Posloupnosti funkcí, řady funkcí, obyčejné diferenciální rovnice, kvadratické formy, kvadratické plochy, metrické prostory, normované prostory, pre-Hilberovy prostory.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008,
[2] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[4] Robert A. Adams, Calculus: A complete course, 1999

Studijní pomůcky: MATLAB

Předmět:Matematická analýza B401MAB4doc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Náplní předmětu je studium vlastností funkcí více proměnných, diferenciálního a integrálního počtu. Dále je probírána teorie míry a abstraktního Lebesgueova integrálu.
Osnova:Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, směrové parciální derivace, totální derivace, totální diferenciál a tečná rovina ke grafu funkce, diferenciály vyšších řádů, Taylorova věta, základní pojmy vektorové analýzy, Jacobiho matice, funkce zadané implicitně soustavou rovnic, regulární zobrazení, záměna proměnných, nekartézské soustavy souřadnic, lokální, vázané a globální extrémy funkce. Integrální počet funkce více proměnných - Riemannův integrál, základní vlastnosti, Fubiniova věta, věta o substituci. Křivkové a plošné integrály - křivka a křivkový integrál 1. a 2. druhu, plocha a plošný integrál 1. a 2. druhu, věty Greenova, Gaussova a Stokesova. Základy teorie míry - množivý (sigma-)okruh a (sigma-)algebra, okruh generovaný polookruhem, pojem míry, systémy množin H_r, K_r a S_r, Jordanova míra v r-dimenzionálním prostoru, Lebesgueova míra v r-dimenzionálním prostoru. Abstraktní Lebesgueův integrál - pojem měřitelné funkce, prostor s mírou, konstrukce základního systému funkcí, definice integrálu a jeho vlastnosti, Leviho a Lebesgueova věta, limita, spojitost a derivace integrálu podle parametru, Lebesgueův integrál v r-dimenzionálním prostoru, vztah k Riemannovu a Newtonovu integrálu, věta o substituci a Fubiniova věta pro Lebesgueův integrál.
Osnova cvičení:1. Vlastnosti funkce více proměnných.
2. Diferenciální počet funkce více proměnných.
3. Integrální počet funkce více proměnných. 4. Křivkové a plošné integrály.
5. Teorie míry.
6. Teorie Lebesgueova integrálu.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování vlastností funkce více proměnných. Vícerozměrné integrace. Křivkové a plošné integrace. Teoretické aspekty teorie míry a teorie Lebesgueova integrálu.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01MAB3, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Funkce více proměnných, křivkové a plošné integrály, teorie míry, teorie Lebesgueova integrálu.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009,
[2] M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
[3] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[1] M. Giaquinta, G. Modica, Mathematical analysis - an introduction to functions of several variables, Birkhauser, Boston, 2009
[2] S.L. Salas, E. Hille, G.J. Etger, Calculus (one and more variables), Wiley, 9th edition, 2002

Studijní pomůcky: MATLAB

Markovské procesy01MAPR Coupek, Krbálek - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Markovské procesy01MAPRdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematické modely dopravních systémů01MMDS Krbálek - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Matematické modely dopravních systémů01MMDSdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Rovnice matematické fyziky01RMF Krbálek 2+4 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[3] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[4] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[5] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Seminář matematické analýzy B 1, 201SMB12 Krbálek 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Seminář z matematické analýzy B101SMB1doc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Náplní předmětu je podpora předmětu 01MAB3.
Osnova:Fyzikální aplikace teorie diferenciálních rovnic, obecné vlastnosti metrických, normovaných a prehilbertových prostorů, Hilbertovy prostory funkcí.
Osnova cvičení:Fyzikální aplikace teorie diferenciálních rovnic, obecné vlastnosti metrických, normovaných a prehilbertových prostorů, Hilbertovy prostory funkcí.
Cíle:Znalosti:
Aplikace matematické teorie na konkrétní úlohy z praxe.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada dvou zápočtových testů, během nichž se požaduje samostatná aplikace probraného učiva na zadanou problematiku.
Kličová slova:Řešení diferenciálních rovnic, metrické, normované a Hilbertovy prostory.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008.
[2] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998.

Doporučená literatura:
[4] Robert A. Adams, Calculus: A complete course, 1999.

Studijní pomůcky:
MATLAB

Předmět:Seminář z matematické analýzy B201SMB2doc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Náplní předmětu je podpora předmětu 01MAB4.
Osnova:Regulární zobrazení ve dvou a třídimenzionálním prostoru, analytické tvary tečných nadrovin ke kvadrikám a pseudokvadrikám, objemy vybraných těles, derivace integrálu s parametrem, aplikace teorie míry a Lebesgueova integrálu.
Osnova cvičení:Regulární zobrazení ve dvou a třídimenzionálním prostoru, analytické tvary tečných nadrovin ke kvadrikám a pseudokvadrikám, objemy vybraných těles, derivace integrálu s parametrem, aplikace teorie míry a Lebesgueova integrálu.
Cíle:Znalosti:
Aplikace matematické teorie na konkrétní úlohy z praxe.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01MAB3, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada dvou zápočtových testů, během nichž se požaduje samostatná aplikace probraného učiva na zadanou problematiku.
Kličová slova:Funkce více proměnných, teorie míry, teorie Lebesgueova integrálu.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009.
[2] M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010.
[3] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998.
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998.

Doporučená literatura:
[5] M. Giaquinta, G. Modica, Mathematical analysis - an introduction to functions of several variables, Birkhauser, Boston, 2009.
[6] S. L. Salas, E. Hille, G. J. Etger, Calculus (one and more variables), Wiley, 9th edition, 2002.

Studijní pomůcky:
MATLAB

Sociální systémy a jejich simulace01SSS Hrabák, Krbálek 2+1 zk - - 4 -
Předmět:Sociální systémy a jejich simulace01SSSdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.2+1 ZK-4-
Anotace:Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými daty.
Osnova:1. Interdisciplinární aspekty kvantitativní sociodynamiky, základní terminologie,
2. Klasifikace modelů, základní nástroje pro simulaci,
3. Celulární automaty a částicové systémy na mřížce,
4. TASEP, Nagel-Schreckenbergův model, Floor field model,
5. Víceproudé komunikace v celulárních modelech dopravy,
6. Modely založené na ODR,
7. Car-following modely,
8. Social force model veakuace místnosti,
9. Kalibrace a validace parametrů modelu,
10. Metody měření fundamentálního diagramu,
11. Přehled experimentálních studií,
12. Vlastnosti modelů ve stacionárním stavu.
Osnova cvičení:Osnova cvičení:
1. Počítačová simulace vybraných modelů,
2. Stacionární řešení vybraného modelu,
3. Zpracování dat z modelu/experimentu.
Cíle:Znalosti:
Matematický popis systému se sociální interakcí,
Přehled modelů užívaných pro simulaci sociálních systémů,
Použití stochastických metod a metod statistické fyziky pro jejich popis.

Schopnosti:
Implementace modelů na výpočetní technice,
Zpracování a porovnání výsledků simulací s empirickými daty.
Požadavky:Kurzy pravděpodobnosti a matematické statisticky, základní kurz statistické fyziky, kurz programování v MATLABu (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01PRST, 01SM, 02TSFA, 18MTL).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje počítačovou simulaci vybraného modelu a zpracování a vyhodnocení vybraných veličin. Výsledek je prezentován formou protokolu obsahujícího zdrojový kód, způsob měření a vyhodnocení dat.
Kličová slova:Kvantitativní sociodynamika, stochastické metody pro sociálně-interakční procesy, pohybová rovnice, systémy interagujících částic, car-following modely, fundamentální diagram.
Literatura:Povinná literatura:
[1] D. Helbing, Quantitative Sociodynamics: Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes, Kluwer Academic, Dordrecht, 1995.
[2] A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari: Stochastic transport in conplex systems, Elsevier BV., Oxford, 2011.

Doporučená literatura:
[3] W. Weidlich, Sociodynamics - a systematic approach to mathematical modelling in the social sciences, CRC Press, 2000.

Teorie náhodných matic01TNM Krbálek 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Teorie náhodných matic01TNMdoc.Mgr. Krbálek Milan Ph.D.----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Články v časopisech

2013

Krbálek, M., Theoretical predictions for vehicular headways and their clusters, J. Phys. A: Math. Theor. 46 (2013) , 4451011
BiBTeX
@ARTICLE{KRBALEK,
  title = {{Theoretical predictions for vehicular headways and their clusters}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {J. Phys. A: Math. Theor.},
  year = {2013},
  volume = {46},
  pages = {4451011}
}
Hrabák, P. and Bukáček, M. and Krbálek, M., Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study, Journal of Cellular Automata 8 (2013) , 383-393
BiBTeX
@ARTICLE{KRBALEK,
  title = {{Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Buk{\' a}{\v c}ek, M. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Cellular Automata},
  year = {2013},
  volume = {8},
  pages = {383--393}
}

2012

Hrabák, P. and Bukáček, M. and Krbálek, M., Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction, Lecture Notes in Computer Science 7495 (2012) , 709-718
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak12:194,
  title = {{Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Buk{\' a}{\v c}ek, M. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {7495},
  pages = {709--718}
}

2011

Hrabák, P. and Krbálek, M., Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process, Procedia - Social and Behavioral Sciences 20 (2011) , 406-416
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak11:186,
  title = {{Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Procedia - Social and Behavioral Sciences},
  year = {2011},
  volume = {20},
  pages = {406--416}
}
Krbálek, M. and Hrabák, P., Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44 (2011) , 175203-175224
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek11:17,
  title = {{Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Hrab{\' a}k, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2011},
  volume = {44},
  number = {17},
  pages = {175203--175224}
}
Krbálek, M. and Kittanová, K., Lattice thermodynamic model for vehicular congestions, Procedia - Social and Behavioral Sciences 20 (2011) , 398-405
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek11:18,
  title = {{Lattice thermodynamic model for vehicular congestions}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Kittanov{\' a}, K.},
  journal = {Procedia - Social and Behavioral Sciences},
  year = {2011},
  volume = {20},
  pages = {398--405}
}

2010

Krbálek, M., Analytical derivation of time spectral rigidity for thermodynamic traffic gas, Kybernetika 46 (2010) , 1108-1121
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek10:17,
  title = {{Analytical derivation of time spectral rigidity for thermodynamic traffic gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2010},
  volume = {46},
  number = {6},
  pages = {1108--1121}
}

2009

Krbálek, M. and Šeba, P., Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach), Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 42 (2009) , 345001-345010
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek09:16,
  title = {{Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach)}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and {\v S}eba, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2009},
  volume = {42},
  number = {34},
  pages = {345001--345010},
  month = {AUG}
}

2008

Krbálek, M., Inter-vehicle gap statistics on signal-controlled crossroads, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41 (2008) , 1-8
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek08:15,
  title = {{Inter-vehicle gap statistics on signal-controlled crossroads}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2008},
  volume = {41},
  number = {20},
  pages = {1--8},
  month = {MAY}
}

2007

Krbálek, M., Equilibrium Distributions in a Thermodynamical Traffic Gas, Journal of Physics A: Mathematical and General 40 (2007) , 5813-5821
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek07:13,
  title = {{Equilibrium Distributions in a Thermodynamical Traffic Gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2007},
  volume = {40},
  number = {5},
  pages = {5813--5821},
  month = {may}
}

2004

Krbálek, M. and Helbing, D., Determination of interaction potentials in freeway traffic from steady-state statistics, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 333 (2004) , 370-378
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek04:10,
  title = {{Determination of interaction potentials in freeway traffic from steady-state statistics}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Helbing, D.},
  journal = {Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications},
  year = {2004},
  volume = {333},
  number = {2},
  pages = {370--378}
}

2003

Krbálek, M. and Šeba, P., Headway Statistics of Public Transport in Mexican Cities, Journal of Physics A: Mathematical and General 36 (2003) , 7-11
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek03:93,
  title = {{Headway Statistics of Public Transport in Mexican Cities}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and {\v S}eba, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2003},
  volume = {36},
  number = {1},
  pages = {7--11}
}

Články ve sbornících

2010

Krbálek, M., Discrete thermodynamical modelling of traffic streams, World Conference on Transport Research (Selcted Proceedings), (2010) , 1-16, Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, National Civil Engineering Laboratory
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Krbalek10:17,
  title = {{Discrete thermodynamical modelling of traffic streams}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  address = {Lisbon},
  booktitle = {{World Conference on Transport Research (Selcted Proceedings)}},
  publisher = {Instituto Superior T{\' e}cnico, Technical University of Lisbon, National Civil Engineering Laboratory},
  year = {2010},
  pages = {1--16}
}
Krbálek, M., Time clearance distribution and associated spectral rigidity of thermodynamic traffic gas, SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems, (2010) , 121-133, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Krbalek10:17,
  title = {{Time clearance distribution and associated spectral rigidity of thermodynamic traffic gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems}},
  publisher = {CTU},
  year = {2010},
  pages = {121--133}
}

Ostatní publikace

Farová, Z., Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Farova10:177,
  title = {{Statistick{\' e} metody odhadu hustot a klasifikace sign{\' a}l{\r u}}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {84},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}
Hrabák, P., Asymetrický jednoduchý vylučovací proces, řešení a modifikace, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Hrabak10:176,
  title = {{Asymetrick{\' y} jednoduch{\' y} vylu{\v c}ovac{\'\i} proces, {\v r}e{\v s}en{\'\i} a modifikace}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {67},
  school = {{\v C}esk{\' e} vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Praze, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

Modelování dopravního proudu metodami matematické a statistické fyziky

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: metody matematické fyziky, statistická fyzika, teorie dopravy, statistická analýza, LaTeX, Matlab
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: Centrálním tématem je matematické modelování dopravních (a příbuzných) systémů, tedy agentních systémů se sociofyzikálními interakcemi mezi jednotlivými agenty. Vzhledem k širokému spektru přístupů k dopravnímu modelování se v rámci bakalářských prací nabízí zejména: 1) Numerické modelování dopravních systémů. 2) Odvozování statistických charakteristik dopravních mikroveličin. 3) Statistické zpracování reálných dopravních dat. 4) Teorie náhodných matic a její vztah k dopravním systémům. 5) Matematické pozadí dopravního modelování (speciální funkce a jejich aproximace, náhodné veličiny se zobecněnými hustotami pravděpodobnosti, testy spektrální rigidity, metody unfoldingu, metody odhadů korelací, selekce hustot pravděpodobnosti pro predikci tzv. headway-distribucí apod.) 6) 3D termodynamický částicový model. 7) Rešerše dopravních modelů a jejich rekonstrukce.
literatura: 1) B.S. Kerner, The Physics of Traffic, Springer, Berlin, New York (2004) 2) Chowdhury, D., L. Santen, and A. Schadschneider: Statistical physics of vehicular traffic and some related systems, Phys. Rep. 329 (2000), 199 3) D. Helbing: Traffic and related self-driven many-particle systems, Rev. Mod. Phys. 73 (2001) 1067 4) M. Krbálek, Equilibrium distributions in a thermodynamical traffic gas, J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007), 5813
naposledy změněno: 05.06.2014 18:08:22

Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: V dizertační práci bude úzce navázáno na články E. Bogomolny, O. Giraud, and C. Schmit, Integrable random matrix ensembles, Nonlinearity 24 (2011) 3179 ) a M. Krbálek, T. Hobza, Inner structure of vehicular ensembles and random matrix theory, Physics Letters A 380/21 (2016) 1839–1847. Studovány budou pokročilejší statistiky náhodných matic třídy DUE a jejich změny závislé na hodnotě koeficientu útlumu. V teorii čítacích procesů, která stojí na pozadí této problematiky, budou analyticky studovány statistiky druhého řádu a jejich změny vyvolané nenulovou hladinou korelací mezi tzv. roztečemi. Důraz bude kladen na rozvoj teorie statistické korigidity, která je ryze původní teorií školitele. Získané výsledky budou aplikovány jednak na spektra náhodných matic třídy DUE, ale také na predikci mikrostruktury částicových souborů, jejichž interakční vzorce jsou motivovány socio-fyzikálními systémy, jakými jsou např. dopravní systémy, skupiny chodců apod. V první etapě doktorského studia bude výzkum probíhat pod hlavičkou grantu „Detection of stochastic universalities in non-equilibrium states of socio-physical systems by means of Random Matrix Theory“ poskytnutého Grantovou agenturou ČR.
literatura: 1. E. Bogomolny, O. Giraud, and C. Schmit, Integrable random matrix ensembles, Nonlinearity 24 (2011) 3179 2. M. Krbálek, T. Hobza, Inner structure of vehicular ensembles and random matrix theory, Physics Letters A 380/21 (2016) 1839 3. M.L. Mehta, Random Matrices 2nd edition, Academic Pr. (1991) 4. M. Krbálek and P. Šeba, Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach), J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009), 345001 5. T. Tao, Topics in random matrix theory, American Mathematical Society, (2012)
naposledy změněno: 13.05.2016 15:57:58

Stochastické modelování sociofyzikálních systémů

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_AMSM
klíčová slova: dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: Tato práce si klade za cíl prozkoumat individuální chování jedinců v rámci pohybujícího se davu a využít získané znalosti na vylepšení mikroskopických vlastností evakuačních modelů různých tříd. Výstupním bodem bude detailní statistická analýza experimentálních dat směřující k popisu reakce chodce na proměnné podmínky v okolí. Na základě pozorovaných reakcí bude možné klasifikovat a kvantifikovat strategické preference jednotlivých účastníků. Druhá fáze má ambice prozkoumat opačný proces, tedy popsat reakci davu na chování jedinců uvnitř. Cílem bude ověřit možnost aplikace modelů používaných pro popis dopravy, například follow-the-leader schéma. Závěry obou fází bude nutné verifikovat na nezávislých empirických/experimentálních vzorcích. Předpokládá se také spolupráce se zahraničními výzkumnými skupinami. Kromě základního výzkumu a matematického popisu je ambicí práce implementovat závěry do stochastických evakuačních modelů s cílem zvýšit jejich prediktivní schopnost. Nezbytnou součástí bude i zasazení do psychologického kontextu, což podtrhuje interdisciplinaritu celé práce.
literatura: A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari, Stochastic Transport in Complex Systems, Elsevier (2010) D. Helbing, A. Johansson, Pedestrian, crowd and evacuation dynamics, Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer, Heidelberg (2009) A. Klar, R. Wegener, Transport Theory and Statistical Physics 29 479 (2000)
naposledy změněno: 15.05.2017 11:18:05

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky