Ing. Václav Kůs, Ph.D.

Václav Kůs - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8547
místnost: 107c
konzultační hodiny: podle dohody emailem
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Bayesovské principy ve statistice01BAPS Kůs 3+0 zk - - 3 -
Předmět:Bayesovské principy ve statistice01BAPSIng. Kůs Václav Ph.D.----
Anotace:Cílem přednášky je předložit matematické principy teorie rozhodování s náhodnými prvky, principy optimálních a robustních strategií a jejich vzájemné vazby spolu s výpočetními technikami pro jejich reálné použití. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách z prostředí statistických bodových a intervalových odhadů a testování statistických hypotéz.
Osnova:1. Postačující statistiky, universální principy klasické statistiky, princip postačitelnosti, podmíněnosti, věrohodnosti, sekvenční princip a vztahy mezi nimi, bayesovský princip, bayesovský úplný model a výhody jeho použití.
2. Ztrátové a rizikové funkce, užitková funkce a podmínky pro existenci užitkové funkce, obecná rozhodovací funkce, konvexní ztrátové funkce, Rao-Blackwellova věta, optimální rozhodnutí a úplné třídy optimálních strategií, podmínky jejich úplnosti. Bayesovská optimální rozhodovací strategie, apriorní a aposteriorní bayesovské riziko. Systémy apriorních informací, princip neurčitosti, Jeffreysovy hustoty, konjugované systémy apriorních hustot, příklady pro známá rozdělení.
3. Minimaxní strategie, princip stejnoměrně nejlepší strategie (nestrannost, konstrukce stejnoměrně nejlepších nestranných rozhodovacích funkcí), princip strategie s minimální vzdáleností, princip přípustnosti řešení rozhodovací úlohy a jejich vztah k bayesovskému řešení, Steinův efekt pro sféricky symetrická rozdělení.
4. Skórové funkce a jejich robustní vlastnosti, Shannonova entropie, f-divergence, princip maximální entropie, nové zobecněné třídy divergencí a jejich metrické a robustní vlastnosti. Bodové odhady s minimální vzdáleností/divergencí, rozhodovací funkce s minimální Kolmogorovskou, Lévyho a diskrepanční vzdáleností, jejich L1 konsistence a kvalitativní robustnost, kolmogorovská entropie, Vapnik-Chervonenkisova dimenze a její použití.
5. Numerické aproximace, přesnost vícedimenzionálních procedur, Monte Carlo přístupy nalezení optimálního rozhodnutí, vzorkování podle důležitosti, konvergence metody, Metropolisův algoritmus. Laplaceova asymptotická expanze do druhého řádu, úlohy v plně exponenciální formě, podmínky regularity pro stochastickou expanzi/aproximaci, výsledky Kass-Tierney-Kadaneho.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Rozšíření principů teorie her a rozhodování s náhodnými prvky a jejich použití v optimalizačních stochastických úlohách.

Schopnosti:
Orientace v různých statistických strategiích a jejich vlastnostech.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a pravděpodobnosti (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAA3-4 nebo 01MAB3-4, 01PRA1 nebo 01PRST).
Rozsah práce:Zpracování a odvození závěrečné úlohy pro konkrétní strategii v rozsahu 3 stran textu.
Kličová slova:Ztrátová funkce, robustní optimální strategie, apriorní informace, metoda minimální vzdálenosti, f-divergence, výpočet metodou Monte-Carlo.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Berger J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer, N.Y., 1985.
[2] Maitra A.P., Sudderth W.D., Discrete Gambling and Sochastic Games, Springer, 1996.

Doporučená literatura:
[3] Fishman G.S., Monte Carlo, Springer, 1996.
[4] Bernardo J.M., Smith A.F.M., Bayesian Theory, Wiley, 1994.

Matematická statistika01MAS Kůs - - 2+0 zk - 3
Předmět:Matematická statistika01MASIng. Kůs Václav Ph.D.----
Anotace:Nestranné odhady, informační matice, odhady metodou momentů, princip maximální věrohodnosti, eficience, statistická hypotéza, stejnoměrně nejsilnější test, test poměrem věrohodností, neparametrické modely, empirická distribuční funkce, histogram, jádrový odhad hustoty, testy dobré shody, konfidenční množiny, intervaly spolehlivosti.
Osnova:Nestranné odhady s minimálním rozptylem, Fisherova informační matice, Rao-Cramérova nerovnost, Bhattacharryova nerovnost. Odhady metodou momentů. Princip maximální věrohodnosti, konsistence, asymptotická normalita a eficience MLE odhadů. Testování jednoduchých a složených hypotéz. Neyman - Pearsonovo lemma. Stejnoměrně nejsilnější testy. Znáhodněné testování hypotéz, zobecněné Neyman - Pearsonovo lemma. Test poměrem věrohodností, t-test, F-test. Neparametrické modely, empirická distribuční funkce a empirická hustota a jejich vlastnosti, histogramy a jádrové odhady hustoty (adaptivní), vlastnosti. Pearsonův test dobré shody, Kolmogorov-Smirnovův test. Konfidenční množiny a intervaly spolehlivosti, pivotální veličiny, invertování přípustných oblastí, Prattův teorém.
Osnova cvičení:Řešení zadávaných pravidelných úloh a cvičení z následujících oblastí:
1. Odhady parametrů konkrétních rozdělení probranými metodami.
2. Testování hypotéz pro parametry v normálním modelu, T-test, F-test pro datové soubory z ocelářského průmyslu.
3. Znáhodněné testování hypotéz - úloha z epidemiologie.
4. Analýza rozptylu - úloha z potravinářského průmyslu.
5. Neparametrické modely - test dobré shody pro data z chemického průmyslu.
6. Konfidenční intervaly pro parametry normálního rozdělení s aplikací na teplotní data.
Cíle:Znalosti:
Základní statistické metody pro odhadování parametrů statistických modelů a testování statistických hypotéz o parametrech modelů.

Schopnosti:
Aplikace statistických modelů a příslušných metod na praktické problémy a analýzu reálných dat.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Anděl J., Základy matematické statistiky, MatFyzPress, Praha, 2005.

Doporučená literatura:
[2] Shao J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.
[3] Lehmann E.L., Point Estimation, Wiley, N.Y., 1984.
[4] Lehmann E.L., Testing Statistical Hypotheses, Springer, N.Y., 1986.

Modelování extrémních událostí01MEX Krbálek, Kůs - - 2+0 zk - 2
Předmět:Modelování extrémních událostí01MEXIng. Kůs Václav Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Obsahem předmětu je výklad modelů popisujících extrémní události. Tedy událostí, které se vyskytují s nízkou pravděpodobností, ale mojí značný vliv na chování popisovaného modelu. Vyložena bude teorie rizika, fluktuace náhodných sum a fluktuace náhodného maxima. Dále budou probírány jednotlivá rozdělení vhodná pro modelování extrémních událostí a různé modely a jejich aplikace. Teoretické poznatky budou aplikovány na reálná data.
Osnova:1. Teorie rizika: Klasické modely pro riziko, rizikový proces, čítací procesy obnovy N(t) a jejich vlastnosti, tradiční Cramér-Lundbergův odhad koncové pravděpodobnosti, diskrétní časové posloupnosti.
2. Fluktuace náhodných sum: Náhodná procházka, Zákon velkých čísel, Poissonovo rozdělení a proces jako limitní zákon čítacích řídkých jevů, Hartman-Wintnerův zákon iterovaného logaritmu, funkcionální Centrální limitní teorém a jeho zjemnění, stabilní a alfa-stabilní distribuce a proces jako limita sumačního procesu náhodných veličin s těžkými chvosty, spektrální representace stabilní distribuce.
3. Fluktuace náhodného maxima: Gumbelova, Fréchetova a Weibullova distribuce jako limitní rozdělení maximální hodnoty iid veličin, Cramérův a Heydeův zákon velkých odchylek, Limitní zákony pro maxima Mn=max(X1, X2,...,Xn), Fisher-Tippettův zákon, poissonovské aproximace pro P(Mn .lt. n), Obor stabilní slabé konvergence maxima Mn, aplikace na rozdělení a střední hodnotu překročení dané hranice.
4. Rozdělení pro modelování extremálních hodnot: Pravděpodobnostní rozdělení s těžkými chvosty, zobecněné Pareto, loggamma, lognormální, heavy-tailed Weibullovo, zoobecněné Gumbelovo rozdělení extremálních hodnot, odhady parametrů těchto rozdělení a jejich asymptotické vlastnosti, QQ plot pro fitování správného rozdělení extremálních hodnot.
5. Další modely a jejich aplikace: Modely se subexponenciální distribucí S pro modelování rozdělení s těžkými chvosty. Třída funkcí R_alfa; s regulární variací řádu alfa v nekonečnu, Karamatův teorém.
6. Aplikace na povodňová data, data z pojišťovnictví (kumulativní počet pojistných událostí) a z oblasti finančních rizik.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Matematické modely popisující události, které se vyskytují s relativně nízkou pravděpodobností, ale s významným vlivem na chování celého modelovaného systému, dále rozdělení vhodná pro modelování extrémních událostí, teorie rizika, fluktuace náhodných sum a fluktuace náhodného maxima.

Schopnosti:
Tyto modely pak aplikovat na konkrétních příkladech jako jsou reálná data z povodní, požárů, oblastí pojistných a finančních rizik,... s cílem předpovědí extrémních událostí, tzn. použití na reálná data s cílem predikce.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a pravděpodobnost a statistika (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 01PRST).
Rozsah práce:
Kličová slova:Fluktuace náhodných sum, fluktuace náhodného maxima, teorie rizika, Paterovo rozdělení, Gumbelovo rozdělení, Weibullovo rozdělení.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch Modelling Extremal Events, New York Springer 1997.

Doporučená literatura:
[2] S. Coles, An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values Springer-Verlag London 2001.
[3] P. Embrechts, H. Schmidli , Modelling of extremal events in insurance and finance , New York, Springer 1994.

Míra a pravděpodobnost01MIP Kůs 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Míra a pravděpodobnost01MIPIng. Kůs Václav Ph.D.----
Anotace:Klíčová slova
Pravděpodobnostní míra, jevy, náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, kovariance, charakteristická funkce, konvergence, limitní věty, normální rozdělení.
Osnova:Axiomy pravděpodobnostního prostoru, sigma-algebry, pravděpodobnostní míra. Závislé a nezávislé jevy. Borelovské množiny, měřitelné funkce, náhodné veličiny a rozdělení pravděpodobnosti. Radon-Nikodymova věta. Diskrétní a absolutně spojitá rozdělení, příklady. Produktivní míra, integrál podle pravděpodobnostní míry. Střední hodnota náhodné veličiny, obecné a centrální momenty. Prostory Lp, Schwarzova nerovnost, Čebyševova nerovnost, kovariance. Charakteristická funkce a její vlastnosti, použití, reprodukční vlastnosti rozdělení. Konvergence skoro jistě, podle středu, podle pravděpodobnosti. Zákony velkých čísel (Čebyšev, Kolmogorov,...). Slabá konvergence, její vlastnosti, Lévyho věta, Slutskyho lemma, centrální limitní věty, Lindeberg-Fellerův základní CLT, charakterizační Lindebergova podmínka, Berry-Esseenova věta. Vícerozměrné normální rozdělení, vlastnosti. Cochranova věta a nezávislost výběrového průměru a rozptylu, populace, přirozená prodloužení, konstrukce posloupnosti nezávislých pozorování.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Pojmy a souvislosti v následujících oblastech: Pravděpodobnostní míra, jevy, náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, kovariance, charakteristická funkce, konvergence, limitní věty, vícerozměrné normální rozdělení

Schopnosti:
Na úrovni teorie míry schopnost zpracovávat základní pravděpodobnostní modely s hlubším pochopením náhodných zákonitostí jak v teoretii tak vzhledem k praktickému použití.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Rényi A., Teorie pravděpodobnosti, Academia, Praha, 1972.
[2] Taylor J.C., An Introduction to Measure and Probability, Springer, 1997.

Doporučená literatura:
[3] Jacod J., Protter P., Probability Essentials, Springer, 2000.
[4] Schervish M.J., Theory of Statistics, Springer, 1995.

Spolehlivost systémů a klinické experimenty01SKE Kůs - - 2+0 kz - 3
Předmět:Spolehlivost systémů a klinické experimenty01SKEIng. Kůs Václav Ph.D.-2+0 KZ-3
Anotace:Cílem přednášky je předložit matematické principy obecné teorie spolehlivosti systémů a techniky analýzy dat o přežití, spolehlivost komponentních systémů,některé asymptotické výsledky teorie spolehlivosti, koncept cenzorovaných experimentů. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách zpracování dat ze zkoušek životnosti materiálů a z klinického výzkumu.
Osnova:1. Funkce spolehlivosti, střední doba do poruchy, intenzita poruch, Millsův poměr, systémy s monotonní intenzitou poruch a jejich charakterizace. 2. Exponenciální rozdělení, Poissonův proces, Weibullovo rozdělení a jeho flexibilita, asymptotické rozdělení minimální doby do poruchy, sériově-paralelní systémy, Gumbelovo rozdělení. 3. Zobecněné Gamma a Erlangovo rozdělení, Rayleighovo rozdělení. 4. Analýza spolehlivosti komponentních systémů, sériový a paralelní systémy, pivotální dekompozice. 5. Životnostní data - cenzorování (typu I, typu II, náhodné, smíšené), maximálně věrohodné a bayesovské odhady v cenzorovaných systémech. 6. Neparametrické přístupy, Kaplanův-Meierův odhad spolehlivosti, Nelsonův odhad kumulativní intenzity poruch. 7. Praktické aplikace v klinickém výzkumu, případové studie v biometrii, zpracování konkrétních dat.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Statistické postupy pro analýzu životnosti objektů s náhodným chováním a jejich použití ve spolehlivostních stochastických úlohách.

Schopnosti:
Orientace v různých stochastických časově závislých systémech a jejich vlastnostech.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a pravděpodobnosti (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAA3-4 nebo 01MAB3-4, 01PRA1 nebo 01PRST).
Rozsah práce:Zpracování konkrétního souboru dat z klinického výzkumu a presentace výstupů.
Kličová slova:Funkce spolehlivosti, intenzita poruch, Weibullovo rozdělení, komponentní systémy, asymptotické metody, censorování, aplikace, klinický výzkum.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Y., Pegg P.A., Mathematical theory of reliability of time dependent systems with practical applications, Wiley, 1997.

Doporučená literatura:
[2] Kleinbaum D.G., Survival Analysis, Springer, 1996.
[3] Lange N, et al., Case studies in Biometry, Wiley, 1994.

Statistická teorie rozhodování01STR Kůs - - 2+0 zk - 2
Předmět:Statistická teorie rozhodování01STRIng. Kůs Václav Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Obsahem předmětu jsou statistické techniky pro obecné rozhodovací postupy založené na optimalizaci vhodného stochastického kritéria, jejich vzájemné srovnání z hlediska jejich vlastností a použití.
Osnova:1. Obecné principy klasické statistiky.
2. Ztrátové a rizikové funkce, rozhodovací funkce, optimální rozhodnutí a strategie, bayesovská a minimaxní řešení rozhodovacích úloh, princip přípustnosti a jeho důsledky pro klasickou statistiku.
3. Konvexní ztrátové funkce, vlastnosti bayesovských odhadů, nestrannost, postačitelnost, Rao-Blackwellova věta a její použití pro nalezení UMVUE odhadů.
4. Odhady s minimální vzdáleností.
5. Výpočetní aspekty bayesovských metod, klasické numerické postupy, pravděpodobnostní a aproximativní metody výpočtu.
6. Ukázka použití pro případ pozorování z oblasti analýzy dat o přežití při náhodném cenzorování dat.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Principy teorie rozhodování s náhodnými prvky a jejich použití v optimalizačních úlohách.

Schopnosti:
Úspěšně vyřešit zadanou praktickou úlohu z oblasti strategie rozhodování, najít správný model rizika, aplikovat ho a dovést výpočet do numerického schématu pro konečné získání rozhodovací funkce.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a pravděpodobnosti (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAA3-4 nebo 01MAB3-4, 01PRA1 nebo 01PRST).
Rozsah práce:
Kličová slova:Ztrátová funkce, optimální strategie, bayesovské riziko, minimaxní řešení, přípustnost, aproximativní výpočet.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Berger J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer, N.Y., 1985.

Doporučená literatura:
[2] Fishman G.S., Monte Carlo, Springer, 1996.

Knihy

2013

Hrabáková, J. and Kůs, V., Minimum Distance Density Estimates of a Probability Density on the Real Line, Essays on Mathematics and Statistics: Volume 3, Athens Institute for Education and Research, 2013,
BiBTeX
@INBOOK{Hrabakova13:,
  title = {{Minimum Distance Density Estimates of a Probability Density on the Real Line}},
  author = {Hrab{\' a}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Athens},
  booktitle = {{Essays on Mathematics and Statistics: Volume 3}},
  publisher = {Athens Institute for Education and Research},
  year = {2013},
  pages = {97--107}
}

Články v časopisech

2014

Štěpánek, M. and Franc, J. and Kůs, V., Separating signals from backgrounds using Model Based Clustering method, Journal of Physics: Conference Series (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Stepanek14:2,
  title = {{Separating signals from backgrounds using Model Based Clustering method}},
  author = {{\v S}t{\v e}p{\' a}nek, M. and Franc, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Journal of Physics: Conference Series},
  year = {2014},
  pages = {--}
}
Štěpánek, M. and Franc, J. and Kůs, V., Model based clustering method as a new multivariate technique in high energy physics, Journal of Physics: Conference Series 490 (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Stepanek14:2,
  title = {{Model based clustering method as a new multivariate technique in high energy physics}},
  author = {{\v S}t{\v e}p{\' a}nek, M. and Franc, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Journal of Physics: Conference Series},
  year = {2014},
  volume = {490},
  number = {1},
  pages = {--}
}

2013

Kůs, V. and Sluková, M. and Kučera, J., Divergence Decision Trees Used for D0 FNAL Particle Signal Separations, Forum Statisticum Slovacum 9 (2013) , 92-97
BiBTeX
@ARTICLE{Kus13:210441,
  title = {{Divergence Decision Trees Used for D0 FNAL Particle Signal Separations}},
  author = {K{\r u}s, V. and Slukov{\' a}, M. and Ku{\v c}era, J.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2013},
  volume = {9},
  number = {7},
  pages = {92--97}
}
Hrabáková, J. and Kůs, V., The Consistency and Robustness of Modified Cramér - Von Mises and Kolmogorov - Cramér Estimators, Communication in Statistics-Theory and Method 42 (2013) , 3665-3677
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabakova13:,
  title = {{The Consistency and Robustness of Modified Cram{\' e}r - Von Mises and Kolmogorov - Cram{\' e}r Estimators}},
  author = {Hrab{\' a}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Communication in Statistics-Theory and Method},
  year = {2013},
  volume = {42},
  number = {20},
  pages = {3665--3677}
}

2012

Papoušková, J. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Preisach-Mayergoyz space model density identification for nonlinear physical systems: L-2 and D-divergence minimization methods, Proceedings of Meetings on Acoustics 16 (2012) , 1-11
BiBTeX
@ARTICLE{Papouskova12,
  title = {{Preisach-Mayergoyz space model density identification for nonlinear physical systems: L-2 and D-divergence minimization methods}},
  author = {Papou{\v s}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  journal = {Proceedings of Meetings on Acoustics},
  year = {2012},
  volume = {16},
  number = {10},
  pages = {1--11},
  month = {October}
}
Kůs, V. and Vejmola, J. and Franc, J., Testing of 2-D signal separation statistical techniques for real and generated physical data sets, Forum Statisticum Slovacum 8 (2012) , 67-72
BiBTeX
@ARTICLE{Kus12:199567,
  title = {{Testing of 2-D signal separation statistical techniques for real and generated physical data sets}},
  author = {K{\r u}s, V. and Vejmola, J. and Franc, J.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2012},
  volume = {8},
  number = {7},
  pages = {67--72}
}
Frýdlová, I. and Vajda, I. and Kůs, V., MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY, Kybernetika 48 (2012) , 795-808
BiBTeX
@ARTICLE{Frydlova12:1,
  title = {{MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY}},
  author = {Fr{\' y}dlov{\' a}, I. and Vajda, I. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2012},
  volume = {48},
  number = {4},
  pages = {795--808}
}
Kůs, V. and Hobza, T. and Hrabáková, J., Jak se testují pravděpodobnostní modely, Rozhledy matematicko-fyzikální 87 (2012) , 5-13
BiBTeX
@ARTICLE{Kus12:199566,
  title = {{Jak se testuj{\'\i} pravd{\v e}podobnostn{\'\i} modely}},
  author = {K{\r u}s, V. and Hobza, T. and Hrab{\' a}kov{\' a}, J.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2012},
  volume = {87},
  number = {1},
  pages = {5--13}
}

2011

Kůs, V. and Tláskal, J., Sensitivity of Acoustic Emission Classification under Distribution Mixtures, Forum Statisticum Slovacum 8 (2011) , 103-109
BiBTeX
@ARTICLE{Kus11:187897,
  title = {{Sensitivity of Acoustic Emission Classification under Distribution Mixtures}},
  author = {K{\r u}s, V. and Tl{\' a}skal, J.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2011},
  volume = {8},
  number = {7},
  pages = {103--109}
}
Farová, Z. and Kůs, V., Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials, ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 2011 (2011) , 73
BiBTeX
@ARTICLE{Farova11:188,
  title = {{Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  journal = {ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA },
  year = {2011},
  volume = {2011},
  number = {97},
  pages = {73}
}

2010

Tláskal, J. and Kůs, V., Material micro-defect classification in acoustic emission framework, NDT Welding Bulletin 20 (2010) , 28-29
BiBTeX
@ARTICLE{Tlaskal10:17,
  title = {{Material micro-defect classification in acoustic emission framework}},
  author = {Tl{\' a}skal, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2010},
  volume = {20},
  number = {3},
  pages = {28--29}
}
Kůs, V. and Farová, Z. and Tláskal, J., New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing, Forum Statisticum Slovacum 7 (2010) , 295-301
BiBTeX
@ARTICLE{Kus10:176063,
  title = {{New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing}},
  author = {K{\r u}s, V. and Farov{\' a}, Z. and Tl{\' a}skal, J.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2010},
  volume = {7},
  number = {5},
  pages = {295--301}
}
Frýdlová, I. and Kůs, V., Power subdivergence estimators in the normal model - PC simulation, Forum Statisticum Slovacum 7 (2010) , 282-288
BiBTeX
@ARTICLE{Frydlova10:1,
  title = {{Power subdivergence estimators in the normal model - PC simulation}},
  author = {Fr{\' y}dlov{\' a}, I. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2010},
  volume = {7},
  number = {5},
  pages = {282--288}
}
Hanousková, J. and Kůs, V., Statistical Properties of Generalized Cramer-von Mises Type Estimate, Forum Statisticum Slovacum 7 (2010) , 289-294
BiBTeX
@ARTICLE{Hanouskova10,
  title = {{Statistical Properties of Generalized Cramer-von Mises Type Estimate}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2010},
  volume = {7},
  number = {5},
  pages = {289--294}
}
Farová, Z. and Kůs, V., Nonstandard methods for acoustic micro-defect identification in materials, NDT Welding Bulletin 20 (2010) , 12-13
BiBTeX
@ARTICLE{Farova10:176,
  title = {{Nonstandard methods for acoustic micro-defect identification in materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2010},
  volume = {20},
  number = {3},
  pages = {12--13}
}
Demut, R. and Kůs, V., Empirical comparison of robustness and efficiency for divergence estimators, Forum Statisticum Slovacum 7 (2010) , 276-281
BiBTeX
@ARTICLE{Demut10:1759,
  title = {{Empirical comparison of robustness and efficiency for divergence estimators}},
  author = {Demut, R. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2010},
  volume = {7},
  number = {5},
  pages = {276--281}
}

2009

Farová, Z. and Kůs, V., Klasifikace signálu AE pomocí fuzzy metod a f -divergencí, Forum Statisticum Slovacum 6 (2009) , 38-43
BiBTeX
@ARTICLE{Farova09:164,
  title = {{Klasifikace sign{\' a}lu AE pomoc{\'\i} fuzzy metod a f -divergenc{\'\i}}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2009},
  volume = {6},
  number = {7},
  pages = {38--43}
}
Hanousková, J. and Kůs, V., Asymptotic properties of minimum distance density estimators, Forum Statisticum Slovacum 6 (2009) , 50-55
BiBTeX
@ARTICLE{Hanouskova09,
  title = {{Asymptotic properties of minimum distance density estimators}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2009},
  volume = {6},
  number = {7},
  pages = {50--55}
}

2008

Hanousková, J. and Kůs, V., Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální Kolmogorovskou vzdáleností, Forum Statisticum Slovacum 5 (2008) , 41-46
BiBTeX
@ARTICLE{Hanouskova08,
  title = {{Asymptotick{\' e} vlastnosti odhad{\r u} s minim{\' a}ln{\'\i} Kolmogorovskou vzd{\' a}lenost{\'\i}}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2008},
  volume = {5},
  number = {6},
  pages = {41--46}
}
Kůs, V. and Morales, D. and Vajda, I., Extensions Of The Parametric Families Of Divergences Used In Statistical Inference, Kybernetika 44 (2008) , 95-112
BiBTeX
@ARTICLE{Kus08:164448,
  title = {{Extensions Of The Parametric Families Of Divergences Used In Statistical Inference}},
  author = {K{\r u}s, V. and Morales, D. and Vajda, I.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2008},
  volume = {44},
  number = {1},
  pages = {95--112}
}
Kůs, V. and Svojítka, P., Differential Geometry in AE and its application in aeronautics, NDT Welding Bulletin 18 (2008) , B-IX
BiBTeX
@ARTICLE{Kus08:164600,
  title = {{Differential Geometry in AE and its application in aeronautics}},
  author = {K{\r u}s, V. and Svoj{\'\i}tka, P.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2008},
  volume = {18},
  number = {3},
  pages = {B-IX}
}
Tláskal, J. and Kůs, V., Klasifikační metody v akustické emisi - statistický přístup, Forum Statisticum Slovacum 5 (2008) , 158-163
BiBTeX
@ARTICLE{Tlaskal08:16,
  title = {{Klasifika{\v c}n{\'\i} metody v akustick{\' e} emisi - statistick{\' y} p{\v r}{\'\i}stup}},
  author = {Tl{\' a}skal, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2008},
  volume = {5},
  number = {6},
  pages = {158--163}
}

2007

Kůs, V. and Svojítka, P., Geometry Based Localization Algorithms In Acoustic Emission, NDT Welding Bulletin 17 (2007) , B-8
BiBTeX
@ARTICLE{Kus07:164450,
  title = {{Geometry Based Localization Algorithms In Acoustic Emission}},
  author = {K{\r u}s, V. and Svoj{\'\i}tka, P.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2007},
  volume = {17},
  number = {3},
  pages = {B-8}
}
Kůs, V. and Svojítka, P., Geodetické lokalizační algoritmy, NDT Welding Bulletin 17 (2007) , C-12
BiBTeX
@ARTICLE{Kus07:164451,
  title = {{Geodetick{\' e} lokaliza{\v c}n{\'\i} algoritmy}},
  author = {K{\r u}s, V. and Svoj{\'\i}tka, P.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2007},
  volume = {17},
  number = {3},
  pages = {C-12}
}
Tláskal, J. and Kůs, V., Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures, NDT Welding Bulletin 17 (2007) , A-15
BiBTeX
@ARTICLE{Tlaskal07:16,
  title = {{Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures}},
  author = {Tl{\' a}skal, J. and K{\r u}s, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2007},
  volume = {17},
  number = {3},
  pages = {A-15}
}

2004

Kůs, V., Nonparametric density estimates consistent of the order of n(-1/2) in the L-1-norm, Metrika 60 (2004) , 1-14
BiBTeX
@ARTICLE{Kus04:164499,
  title = {{Nonparametric density estimates consistent of the order of n(-1/2) in the L-1-norm}},
  author = {K{\r u}s, V.},
  journal = {Metrika},
  year = {2004},
  volume = {60},
  number = {1},
  pages = {1--14}
}

2003

Kůs, V., Blended phi-divergences with examples, Kybernetika 39 (2003) , 43-54
BiBTeX
@ARTICLE{Kus03:164493,
  title = {{Blended phi-divergences with examples}},
  author = {K{\r u}s, V.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2003},
  volume = {39},
  number = {1},
  pages = {43--54}
}
Petřík, M. and Kůs, V., Plošná lokalizace zdroje akustické emise na základě statistických metod, NDT Welding Bulletin 13 (2003) , 81-85
BiBTeX
@ARTICLE{Petrik03:164,
  title = {{Plo{\v s}n{\' a} lokalizace zdroje akustick{\' e} emise na z{\' a}klad{\v e} statistick{\' y}ch metod}},
  author = {Pet{\v r}{\'\i}k, M. and K{\r u}s, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2003},
  volume = {13},
  number = {4},
  pages = {81--85}
}
Rydlo, M. and Kůs, V. and Koula, V., Lokalizace zdrojů AE na válcových tlakových nádobách, NDT Welding Bulletin 13 (2003) , 90-93
BiBTeX
@ARTICLE{Rydlo03:1645,
  title = {{Lokalizace zdroj{\r u} AE na v{\' a}lcov{\' y}ch tlakov{\' y}ch n{\' a}dob{\' a}ch}},
  author = {Rydlo, M. and K{\r u}s, V. and Koula, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2003},
  volume = {13},
  number = {4},
  pages = {90--93}
}

Články ve sbornících

2013

Dos Santos, S. and Dvořáková, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V., TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF NONLINEAR VIBRATIONS IN BIO-MECHANICAL MEDIA, Proceedings of the ICSV20, (2013) , -, International Institute of Acoustics and Vibration
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos13,
  title = {{TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF NONLINEAR VIBRATIONS IN BIO-MECHANICAL MEDIA}},
  author = {Dos Santos, S. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Auburn},
  booktitle = {{Proceedings of the ICSV20}},
  publisher = {International Institute of Acoustics and Vibration},
  year = {2013},
  pages = {--}
}
Záveský, M. and Kůs, V., Geodetic Iterative Acoustic Emission Source Location with Constant Elastic Waves Velocity Elimination, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 179-188, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zavesky13:21,
  title = {{Geodetic Iterative Acoustic Emission Source Location with Constant Elastic Waves Velocity Elimination}},
  author = {Z{\' a}vesk{\' y}, M. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {179--188}
}
Sluková, M. and Dvořáková, Z. and Kůs, V., Separation Based on Divergence Decision Trees for Acoustic Emission Signals and Fermilab Single Top Quark Data Sets, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 125-129, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Slukova13:21,
  title = {{Separation Based on Divergence Decision Trees for Acoustic Emission Signals and Fermilab Single Top Quark Data Sets}},
  author = {Slukov{\' a}, M. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {125--129}
}
Silly, T. and Dvořáková, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Sensitivity and robustness of signal separation techniques under new set of spectral and energy attributes, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 111-123, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Silly13:2104,
  title = {{Sensitivity and robustness of signal separation techniques under new set of spectral and energy attributes}},
  author = {Silly, T. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {111--123}
}
Papoušková, J. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Iterative algorithms for divergence based density identification in Preisach model, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 105-109, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Papouskova13,
  title = {{Iterative algorithms for divergence based density identification in Preisach model}},
  author = {Papou{\v s}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {105--109}
}
Kučera, J. and Kůs, V., Robust Rényi decomposable minimum distance estimators used in decision tree based single top quark signal separation, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 89-94, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kucera13:210,
  title = {{Robust R{\' e}nyi decomposable minimum distance estimators used in decision tree based single top quark signal separation}},
  author = {Ku{\v c}era, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {89--94}
}
Hanáková, L. and Kůs, V., Robustness of MDE under adaptive nonparametric density estimates, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 47-55, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hanakova13:2,
  title = {{Robustness of MDE under adaptive nonparametric density estimates}},
  author = {Han{\' a}kov{\' a}, L. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {47--55}
}
Dvořáková, Z. and Dos Santos, S. and Převorovský, Z. and Kůs, V., SPATIAL LOCALIZATION AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF NONLINEAR ULTRASONIC SIGNATURE IN BIO-MECHANICAL MEDIUM WITH TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS, Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics, (2013) , 796-801, Research Publishing Services
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dvorakova13:,
  title = {{SPATIAL LOCALIZATION AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF NONLINEAR ULTRASONIC SIGNATURE IN BIO-MECHANICAL MEDIUM WITH TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS}},
  author = {Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and Dos Santos, S. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics}},
  publisher = {Research Publishing Services},
  year = {2013},
  pages = {796--801}
}
Hrabáková, J. and Kůs, V., Simulation study for consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimator, BOOK of Abstracts of the y-BIS 2013, (2013) , 50, Mimar Sinan Fine Arts University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabakova13:,
  title = {{Simulation study for consistency and robustness of Cram{\' e}r-von Mises type estimator}},
  author = {Hrab{\' a}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Istanbul},
  booktitle = {{BOOK of Abstracts of the y-BIS 2013}},
  publisher = {Mimar Sinan Fine Arts University},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {50}
}

2012

Záveský, M. and Kůs, V., Acoustic Emission Crack Detection by Means of Iterative Procedures Based on Geodesics, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 215-224, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zavesky12:19,
  title = {{Acoustic Emission Crack Detection by Means of Iterative Procedures Based on Geodesics}},
  author = {Z{\' a}vesk{\' y}, M. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {215--224}
}
Papoušková, J. and Kůs, V. and Dos Santos, S., L_2-Distance and phi-Divergence Approaches to the Key Mass Structure Detection by Means of Nonclassical Nonlinear PM Space Identification, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 141-150, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Papouskova12,
  title = {{L_2-Distance and phi-Divergence Approaches to the Key Mass Structure Detection by Means of Nonclassical Nonlinear PM Space Identification}},
  author = {Papou{\v s}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {141--150}
}
Máca, J. and Kůs, V., Change point detection algorithms for complex physical dynamical systems, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 117-126, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Maca12:19958,
  title = {{Change point detection algorithms for complex physical dynamical systems}},
  author = {M{\' a}ca, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {117--126}
}
Papoušková, J. and Dos Santos, S. and Kůs, V., Hysteresis of electromagnetic relays for PM space density identification, Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic, (2012) , 323-326, IEEE
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Papouskova12,
  title = {{Hysteresis of electromagnetic relays for PM space density identification}},
  author = {Papou{\v s}kov{\' a}, J. and Dos Santos, S. and K{\r u}s, V.},
  address = {New Jersey},
  booktitle = {{Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic}},
  publisher = {IEEE},
  year = {2012},
  pages = {323--326}
}
Kůs, V. and Záveský, M. and Převorovský, Z., Acoustic Emission Defects Localized by Means of Geodetic Iterative Procedure - Algorithms, Tests, AE Experiment, Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission, (2012) , 536-546, Universidad de Granada
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus12:199629,
  title = {{Acoustic Emission Defects Localized by Means of Geodetic Iterative Procedure - Algorithms, Tests, AE Experiment}},
  author = {K{\r u}s, V. and Z{\' a}vesk{\' y}, M. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z.},
  address = {Granada},
  booktitle = {{Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing \& 7th International Conference on Acoustic Emission}},
  publisher = {Universidad de Granada},
  year = {2012},
  pages = {536--546}
}
Kučera, J. and Kůs, V., Testing of robustness and efficiency of Rényi divergence estimators of probability densities, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 107-116, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kucera12:199,
  title = {{Testing of robustness and efficiency of R{\' e}nyi divergence estimators of probability densities}},
  author = {Ku{\v c}era, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {107--116}
}
Kůs, V. and Tláskal, J. and Farová, Z. and Dos Santos, S., Signal Detection, Separation & Classification under Random Noise Background, Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic, (2012) , 287-290, IEEE
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus12:199070,
  title = {{Signal Detection, Separation \& Classification under Random Noise Background}},
  author = {K{\r u}s, V. and Tl{\' a}skal, J. and Farov{\' a}, Z. and Dos Santos, S.},
  address = {New Jersey},
  booktitle = {{Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic}},
  publisher = {IEEE},
  year = {2012},
  pages = {287--290}
}
Farová, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 41-50, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova12:199,
  title = {{Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {41--50}
}
Farová, Z. and Kůs, V., Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources, Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission, (2012) , 626-640, Universidad de Granada
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova12:199,
  title = {{Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Granada},
  booktitle = {{Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing \& 7th International Conference on Acoustic Emission}},
  publisher = {Universidad de Granada},
  year = {2012},
  pages = {626--640}
}
Admi, M. and Záveský, M. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Application of geodesics to plane wing component for acoustic emission source localization, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 1-7, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Admi12:19958,
  title = {{Application of geodesics to plane wing component for acoustic emission source localization}},
  author = {Admi, M. and Z{\' a}vesk{\' y}, M. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {1--7}
}
Dos Santos, S. and Farová, Z. and Kůs, V. and Převorovský, Z., Echodentography based on nonlinear time reversal tomography: Ultrasonic nonlinear signature identification, AIP Conference Proceedings, (2012) , 203-206, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos12,
  title = {{Echodentography based on nonlinear time reversal tomography: Ultrasonic nonlinear signature identification}},
  author = {Dos Santos, S. and Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{AIP Conference Proceedings}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2012},
  pages = {203--206}
}
Hrabáková, J. and Kůs, V., Simulation study for robustness and consistency of minimum distance density estimates under physical data framework, Joint Meeting of y-BIS-International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE-Young Portugese Statisticians, (2012) , 168-170, Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabakova12:,
  title = {{Simulation study for robustness and consistency of minimum distance density estimates under physical data framework}},
  author = {Hrab{\' a}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Lisabon},
  booktitle = {{Joint Meeting of y-BIS-International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE-Young Portugese Statisticians}},
  publisher = {Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia},
  year = {2012},
  volume = {1},
  pages = {168--170}
}

2011

Kůs, V. and Papoušková, J. and Dos Santos, S., Euclidean L-2 Measure used in PM Space Density Identification of Material Structure, Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, (2011) , 157-165, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus11:187895,
  title = {{Euclidean L-2 Measure used in PM Space Density Identification of Material Structure}},
  author = {K{\r u}s, V. and Papou{\v s}kov{\' a}, J. and Dos Santos, S.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2011},
  pages = {157--165}
}
Hanousková, J. and Kůs, V., Consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimators, Proceedings of the 17th European Young Statisticians Meeting, (2011) , 99-103, Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hanouskova11,
  title = {{Consistency and robustness of Cram{\' e}r-von Mises type estimators}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Lisabon},
  booktitle = {{Proceedings of the 17th European Young Statisticians Meeting}},
  publisher = {Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia},
  year = {2011},
  pages = {99--103}
}
Hanáková, L. and Kůs, V. and Hanousková, J. and Morales, D., Minimum Distance Based Robust Identification of the Unknown Statistical Model, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 55-68, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hanakova11:1,
  title = {{Minimum Distance Based Robust Identification of the Unknown Statistical Model}},
  author = {Han{\' a}kov{\' a}, L. and K{\r u}s, V. and Hanouskov{\' a}, J. and Morales, D.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {55--68}
}
Farová, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup, Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, (2011) , 33-40, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2011},
  pages = {33--40}
}
Farová, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Elastodynamic Properties and Signal Propagation in Materials within Time Reversal Acoustics, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 25-33, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Elastodynamic Properties and Signal Propagation in Materials within Time Reversal Acoustics}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {25--33}
}
Farová, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials, Proceedings of Forum Acusticum 2011, (2011) , 991-996, European Acoustics Association
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Madrid},
  booktitle = {{Proceedings of Forum Acusticum 2011}},
  publisher = {European Acoustics Association},
  year = {2011},
  pages = {991--996}
}
Duchéne, B. and Kůs, V. and Záveský, M., Geometric Tangent Method for Geodetic Curves Construction with Applications in Acoustic Emission, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 17-23, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duchene11:18,
  title = {{Geometric Tangent Method for Geodetic Curves Construction with Applications in Acoustic Emission}},
  author = {Duch{\' e}ne, B. and K{\r u}s, V. and Z{\' a}vesk{\' y}, M.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {17--23}
}
Ceppe, A. and Kůs, V. and Záveský, M., A-star Mesh Based Initialization Algorithm for Functional Iteration and Newton-Raphson Procedure in Acoustic Emission, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 9-15, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Ceppe11:1879,
  title = {{A-star Mesh Based Initialization Algorithm for Functional Iteration and Newton-Raphson Procedure in Acoustic Emission}},
  author = {Ceppe, A. and K{\r u}s, V. and Z{\' a}vesk{\' y}, M.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {9--15}
}
Hanousková, J. and Kůs, V., Consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimators, Book of Abstracts of the 17th European Young Statisticians Meeting, (2011) , 50, Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hanouskova11,
  title = {{Consistency and robustness of Cram{\' e}r-von Mises type estimators}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Lisabon},
  booktitle = {{Book of Abstracts of the 17th European Young Statisticians Meeting}},
  publisher = {Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia},
  year = {2011},
  pages = {50}
}
Dos Santos, S. and Farová, Z. and Kůs, V. and Převorovský, Z., Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification, ICU 2011 International Congress on Ultrasonics, Book of Abstracts, (2011) , 178-179, University of Gdansk Publishing
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos11,
  title = {{Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification}},
  author = {Dos Santos, S. and Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z.},
  address = {Gdansk},
  booktitle = {{ICU 2011 International Congress on Ultrasonics, Book of Abstracts}},
  publisher = {University of Gdansk Publishing},
  year = {2011},
  pages = {178--179}
}
Záveský, M. and Kůs, V., Geodetic curves on combined surfaces for acoustic emission crack detection, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 141-149, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zavesky11:18,
  title = {{Geodetic curves on combined surfaces for acoustic emission crack detection}},
  author = {Z{\' a}vesk{\' y}, M. and K{\r u}s, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {141--149}
}
Záveský, M. and Kůs, V., Geodetic Iterative Methods for Nonlinear Acoustic Sources Localization: Application to Cracks Effects Detected with Acoustic Emission, Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, (2011) , 333-340, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zavesky11:18,
  title = {{Geodetic Iterative Methods for Nonlinear Acoustic Sources Localization: Application to Cracks Effects Detected with Acoustic Emission}},
  author = {Z{\' a}vesk{\' y}, M. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2011},
  pages = {333--340}
}
Papoušková, J. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Structure identification by means of density estimation in PM space, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 101-111, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Papouskova11,
  title = {{Structure identification by means of density estimation in PM space}},
  author = {Papou{\v s}kov{\' a}, J. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {101--111}
}
Kůs, V. and Záveský, M., Numerical Tests on Acoustic Emission Localizing Techniques for Anodized Aluminium Watering Can, Proceedings of NDE for Safety / Defektoskopie 2011, (2011) , 261-268, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus11:187899,
  title = {{Numerical Tests on Acoustic Emission Localizing Techniques for Anodized Aluminium Watering Can}},
  author = {K{\r u}s, V. and Z{\' a}vesk{\' y}, M.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of NDE for Safety / Defektoskopie 2011}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2011},
  pages = {261--268}
}

2010

Farová, Z. and Kůs, V., STATISTICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING AND DISCRIMINATION, DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference, (2010) , 39-47, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova10:176,
  title = {{STATISTICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING AND DISCRIMINATION}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2010},
  pages = {39--47}
}
Kůs, V., Stochastic Convergences in Divergences, SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems, (2010) , 135-145, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus10:176068,
  title = {{Stochastic Convergences in Divergences}},
  author = {K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems}},
  publisher = {CTU},
  year = {2010},
  pages = {135--145}
}
Kůs, V. and Tláskal, J., GENERALIZED PHI-DIVERGENCES AND EM-ALGORITHM IN ACOUSTIC EMISSION, DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference, (2010) , 307-316, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus10:176073,
  title = {{GENERALIZED PHI-DIVERGENCES AND EM-ALGORITHM IN ACOUSTIC EMISSION}},
  author = {K{\r u}s, V. and Tl{\' a}skal, J.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2010},
  pages = {307--316}
}

2009

Farová, Z. and Kůs, V., Acoustic Signal Classification - Fuzzy Method With Phi-Divergences, Defektoskopie / NDE for Safety 2009, Proceedings, 39. mezinárodní konference, (2009) , 311-319, Česká společnost pro nedestruktivní testování
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova09:164,
  title = {{Acoustic Signal Classification - Fuzzy Method With Phi-Divergences}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Defektoskopie / NDE for Safety 2009, Proceedings, 39. mezin{\' a}rodn{\'\i} konference}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} spole{\v c}nost pro nedestruktivn{\'\i} testov{\' a}n{\'\i}},
  year = {2009},
  pages = {311--319}
}

2008

Kůs, V. and Svojítka, P., Metody diferenciální geometrie v ae a jejich aplikace v letectví, Defektoskopie 2008 Sborník příspěvků, (2008) , 295-303, Vysoké učení technické v Brně
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus08:164447,
  title = {{Metody diferenci{\' a}ln{\'\i} geometrie v ae a jejich aplikace v letectv{\'\i}}},
  author = {K{\r u}s, V. and Svoj{\'\i}tka, P.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Defektoskopie 2008 Sborn{\'\i}k p{\v r}{\'\i}sp{\v e}vk{\r u}}},
  publisher = {Vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Brn{\v e}},
  year = {2008},
  volume = {38.},
  pages = {295--303}
}
Tláskal, J. and Kůs, V., Klasifikace signálů ae pomocí distribučních směsí statistických divergencí, Defektoskopie 2008 Sborník příspěvků, (2008) , 229-234, Vysoké učení technické v Brně
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tlaskal08:16,
  title = {{Klasifikace sign{\' a}l{\r u} ae pomoc{\'\i} distribu{\v c}n{\'\i}ch sm{\v e}s{\'\i} statistick{\' y}ch divergenc{\'\i}}},
  author = {Tl{\' a}skal, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Defektoskopie 2008 Sborn{\'\i}k p{\v r}{\'\i}sp{\v e}vk{\r u}}},
  publisher = {Vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Brn{\v e}},
  year = {2008},
  volume = {38.},
  pages = {229--234}
}

2007

Kůs, V. and Svojítka, P., Geometry based localization algorithms in acoustic emission, NDE for Safety: European NDT Days in Prague 2007, (2007) , 119-126, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus07:164457,
  title = {{Geometry based localization algorithms in acoustic emission}},
  author = {K{\r u}s, V. and Svoj{\'\i}tka, P.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{NDE for Safety: European NDT Days in Prague 2007}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2007},
  volume = {1},
  pages = {119--126}
}
Svojítka, P. and Kůs, V., Lokalizační algoritmy akustické emise pomocí geodetických křivek, 37th International Conference Defektoskopie 2007, (2007) , 249-256, University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Svojitka07:1,
  title = {{Lokaliza{\v c}n{\'\i} algoritmy akustick{\' e} emise pomoc{\'\i} geodetick{\' y}ch k{\v r}ivek}},
  author = {Svoj{\'\i}tka, P. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{37th International Conference Defektoskopie 2007}},
  publisher = {University of Technology},
  year = {2007},
  pages = {249--256}
}
Tláskal, J. and Kůs, V., Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures, Proceedings of IVth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, (2007) , 217-223, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tlaskal07:16,
  title = {{Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures}},
  author = {Tl{\' a}skal, J. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of IVth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2007},
  pages = {217--223}
}

2006

Frýdlová, I. and Kůs, V., Minimum Kolmogorov Distance and Minimum Blended phi-divergence Estimators, Prague Stochastics 2006 - Book of Abstracts, (2006) , 41, MATFYSPRESS
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Frydlova06:1,
  title = {{Minimum Kolmogorov Distance and Minimum Blended phi-divergence Estimators}},
  author = {Fr{\' y}dlov{\' a}, I. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Prague Stochastics 2006 - Book of Abstracts}},
  publisher = {MATFYSPRESS},
  year = {2006},
  volume = {1},
  pages = {41}
}

2003

Petřík, M. and Kůs, V., Localization of Acoustic Emission Sources by Means of Statistical Methods, NDT in Progress 2003 Proceedings, (2003) , 1-8, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Petrik03:164,
  title = {{Localization of Acoustic Emission Sources by Means of Statistical Methods}},
  author = {Pet{\v r}{\'\i}k, M. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{NDT in Progress 2003 Proceedings}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2003},
  pages = {1--8}
}

2000

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and Kůs, V. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 63, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3917,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and K{\r u}s, V. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {63}
}

1998

Kůs, V., Divergence score functions and robust statistical methods, Prague Stochastics '98, (1998) , 337-342, Jednota českých matematiků a fyziků
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus98:25372,
  title = {{Divergence score functions and robust statistical methods}},
  author = {K{\r u}s, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Prague Stochastics '98}},
  publisher = {Jednota {\v c}esk{\' y}ch matematik{\r u} a fyzik{\r u}},
  year = {1998},
  volume = {1},
  pages = {337--342}
}
Berlinet, A. and Hobza, T. and Kůs, V., About New Piecewise Linear Histograms, Prague Stochastics '98, (1998) , 33-38, Jednota českých matematiků a fyziků
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Berlinet98:1,
  title = {{About New Piecewise Linear Histograms}},
  author = {Berlinet, A. and Hobza, T. and K{\r u}s, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Prague Stochastics '98}},
  publisher = {Jednota {\v c}esk{\' y}ch matematik{\r u} a fyzik{\r u}},
  year = {1998},
  volume = {1},
  pages = {33--38}
}

1994

Vajda, I. and Kůs, V., Dimensionality Reduction by Projecting Probability Distributions on Simple Families, Preprints of the European IEEE Workshop CMP'94, (1994) , 53-60, Institute of Information Theory and Automation
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Vajda94:1646,
  title = {{Dimensionality Reduction by Projecting Probability Distributions on Simple Families}},
  author = {Vajda, I. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Preprints of the European IEEE Workshop CMP'94}},
  publisher = {Institute of Information Theory and Automation},
  year = {1994},
  pages = {53--60}
}

Ostatní publikace

2013

Záveský, M., Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Zavesky13:21,
  title = {{Geodetick{\' a} iterativn{\'\i} lokalizace a statistick{\' a} separace v akustick{\' e} emisi s Fermilab TopQ aplikacemi}},
  author = {Z{\' a}vesk{\' y}, M.},
  address = {Praha},
  year = {2013},
  pages = {120},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

2012

Frýdlová, I., PERFORMANCES OF MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN THE NORMAL MODELS : SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2012
BiBTeX
@PHDTHESIS{Frydlova12:1,
  title = {{PERFORMANCES OF MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN THE NORMAL MODELS : SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY}},
  author = {Fr{\' y}dlov{\' a}, I.},
  address = {Prague},
  year = {2012},
  pages = {137},
  school = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

2011

Kůs, V., Statistical and Numerical Techniques of Classification of Acoustic Sources: Generalized Phi-Divergence Applications in Acoustic Emission, 2011
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Kus11:187900,
  title = {{Statistical and Numerical Techniques of Classification of Acoustic Sources: Generalized Phi-Divergence Applications in Acoustic Emission}},
  author = {K{\r u}s, V.},
  year = {2011},
  note = {Unpublished Lecture}
}

2010

Farová, Z., Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Farova10:177,
  title = {{Statistick{\' e} metody odhadu hustot a klasifikace sign{\' a}l{\r u}}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {84},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

2009

Hanousková, J., Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností, Czech Technical University in Prague, 2009
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Hanouskova09,
  title = {{Asymptotick{\' e} vlastnosti odhad{\r u} s minim{\' a}ln{\'\i} vzd{\' a}lenost{\'\i}}},
  author = {Hanouskov{\' a}, J.},
  address = {Praha},
  year = {2009},
  pages = {61},
  school = {Czech Technical University in Prague}
}

Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
odkaz: http://gams.fjfi.cvut.cz/topics/topics.html
popis: Cílem zadávané práce bude vytěžit maximum informací z dat získaných na experimentu D0 během provozu detektoru částic, který zaznamenává události po srážkách protonů a antiprotonů na urychlovači Tevatron. Experiment D0 je součástí prestižní laboratoře Fermilab v USA zabývající se převážně fyzikou částic s vysokými energiemi a ní souvisejícím základním výzkumem. Při zpracovaní dat budou použity pokročilé statisticky orientované robustní metody separace (Fuzzy klasifikace s řízeným dohledem, Support Vector Machines, Model-Based klasifikace, Divergenční metody, apod.) i nestatistické postupy jako jsou geneticky optimalizované neuronové sítě a fraktální analýza. Výsledkem budou nové ověřené metodiky hledání a potvrzování existence nových částic s použitím vyvinutých metod, zpřesnění fyzikálních vlastností těchto částic a upřesnění charakteristik zkoumaných rozpadových procesů. Nově vytvořené separační a klasifikační metody budou použitelné i v jiných oblastech vytěžování dat včetně budoucích dat na LHC v CERN. Nově navržené a odzkoušené metody budou vyvíjeny v návaznosti na standardně používané postupy částicové fyziky COLLIE, MVA, BDT, SVD, Bayes, apod. a s těmito standardními metodami budou srovnány vzhledem k přesnosti detekce rozpadových částic, robustnosti a eficience metod.
literatura: Po osobní domluvě o zaměření tématu...
poznámka: Téma řešeno ve spolupráci s FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY, USA (www.fnal.gov, www-d0.fnal.gov) a ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.
Téma vyžaduje skutečné nasazení a chuť ponořit se do této komplikované a prestižní tématiky ohledně výběru metod, přípravy algoritmů, zpracování fyzikálních dat,...
naposledy změněno: 09.04.2018 21:44:37

Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
odkaz: http://gams.fjfi.cvut.cz/topics/topics.html
popis: Globálním obsahem tématu budou odhady hustot pravděpodobnosti založené na metodě minimální vzdálenosti a jejich statistické vlastnosti. Na toto téma může být vypsáno několik různých prací, konkrétní téma práce může být pojato jak teoreticky tak čistě simulačně nebo cokoli mezi tím.

Pro danou vzdálenost D definujeme odhad f hustoty f_0 jako takovou hustotu z dané množiny hustot L, pro kterou je vzdálenost D jí odpovídající distribuční funkce F od empirické distribuční funkce F_n minimální. Pro takovéto odhady bude vyšetřována jejich konsistence, robustnost a eficience v různých informačních divergencích a metrikách. Divergence v jistém smyslu zobecňuje na prostoru distribučních funkcí pojem metriky - nepožaduje obecně symetrii a platnost trojúhelníkové nerovnosti (viz napr. Shannonova entropie, Kullbackova informace, Pearson-Neymannova divergence, Power disparita,...). Budou používány a odvozovány dominační vztahy mezi jednotlivými divergencemi a dalšími metrikami jako např. Kolmogorovova vzdálenost, Totální variace, Cramér-von Misesova, Réniyho rozložitelné vzdálenosti, subdivergence,...

Následně naprogramované metody odhadu hustot mohou být odzkoušeny na generovaných pseudonáhodných posloupnostech, numericky bude ověřen řád konsistence v dané divergenci D a numericky prošetřena robustnost odhadu, tzn. citlivost odhadu na "nepřesnost" dat při různém stupni a typu znečištění datových souborů, např. při znečištění Gaussovým, rovnoměrným, Cauchyho, Logistickým či Laplaceovým rozdělením,... Některou práci lze též orientovat na průzkum vlastností dvou- a tří-parametrického Weibullova rozdělení, které je velmi často používáno v oblastech analýzy dat o přežití a v teorii spolehlivosti konstrukcí a postupů v mnoha různých oblastech průmyslu, pojišťovnictví, ekonomie,...

Projekt je řešen ve spolupráci s Universidad Miguel Hernandéz, CIO, Elche, Španělsko.
literatura: Rozsáhlá... Bude zadáno po domluvě konkrétní verze tématu z oblasti buď divergencí, statistických vzdáleností, vlastností robustnosti a eficience, apod.
poznámka: V rámci tohoto globálního tématu může být vypsáno několik různě zaměřených témat, povahou buď teoretická, teoreticko-simulační, testovací, aplikační, .... Závisí na osobní domluvě.
Téma vyžaduje skutečné nasazení a chuť ponořit se do této nádherné problematiky ohledně výběru metod, odvození jejich vlastností, přípravy algoritmů, testování na simulovaných datech,...
naposledy změněno: 09.04.2018 21:44:02

Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
odkaz: http://gams.fjfi.cvut.cz/topics/topics.html
popis: Téma je velmi široké, v rámci tématu lze zadat několik různých bakalářských i diplomových prací, týká se široké oblasti analýzy signálů akustické emise pro nedestruktivní detekci a lokalizaci mikrotrhlin v materiálu. Skryté či nepřístupné mikrotrhliny vysílají při namáhání nebo cyklickém zatěžování daného bloku materiálu akustické vlny, které jsou zachycovány povrchovými piezo-elektrickými akustickými snímači. Úkolem bude na základě digitálně zaznamenaných signálů detekovat a lokalizovat polohu mikrotrhliny. Práce by probíhala podle následujícího schématu: Volba metody pro lokalizaci - naprogramování metody - odzkoušení metody na simulovaných signálech - odzkoušení na ostrých datových souborech z praxe - volba další metody - ... - porovnání jednotlivých metod.

Úkolem bude např. klasifikace zdrojů AE, tzn. charakterizovat typ a případně velikost zdroje AE (mikrotrhlina, únik substance, závada, úder, typ materiálu, struktura materiálu,...) s přihlédnutím k útlumu, odrazům a dalším deformacím signálů, způsobených nehomogenitami materiálu, sváry, ... K tomu účelu je nutné aplikovat statistické metody detekce (CUSUM, Singular Spectral Analysis (SSA), Autoregresní posloupnosti (AR), Chi^2 test,...), numerické metody řešení geodetických rovnic (Functiponal Iterations (FI), Newton-Raphson (NR),...), stochastické i deterministické klasifikátory (Fuzzy (FC), Model Based (MBC), Distribuční směsi (DS), Support Vector Machines (SVM),...). Dále bude posuzována eficience a robustnost zpracovávaných metod.

Dalším možným tématem je identifikace neznámé struktury elastického materiálu pomocí hysterezního chování materiálu v tahu/tlaku. Konkrétněji to znamená identifikaci dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti s kompaktnim nosičem v tzv. PM prostoru daného materiálu. Zpracování simulovaných i reálných dat z reléového systému apod.

Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR (ing. Zdeněk Převorovský) a s INSA Val de Loire, Blois, Francie (prof. Serge Dos Santos). Praktické aplikace lze nalézt ve strojírenství, dopravě (např. letectví), energetice, plynárenství, atp.
literatura: Rozsáhlá, bude zadáno po domluvě konkrétní verze tématu z oblasti buď detekce, lokalizace či klasifikace signálů, popř. z oblasti PM prostoru hustot.
poznámka: V rámci tohoto globálního tématu může být vypsáno několik různě zaměřených témat, povahou buď teoreticko-simulační, testovací, aplikační, atp. Závisí na osobní domluvě.
Téma vyžaduje skutečné nasazení a chuť ponořit se do této zajímavé, užitečné a praktické tématiky ohledně výběru metod, přípravy algoritmů, zpracování akustických experimentálních dat,...
naposledy změněno: 09.04.2018 21:43:06

Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN)

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
klíčová slova: Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
popis: Cílem tématu je odvodit a aplikovat nové odhady hustot pravděpodobnosti založené na jádrových metodách a dále na metodě minimální vzdálenosti (divergence), prozkoumat jejich statistické vlastnosti jak teoreticky, tak experimentálně, provést teoretické i simulační testování a srovnání dosažených odhadů se stávajícími používanými metodami. Následně tyto postupy aplikovat v oblasti separace signálů elementárních částic z urychlovačů Fermilab (resp. Cern) a na neutrinové experimenty NOvA a DUNE. Očekávaným výstupem práce jsou vedle teoretických výsledků také konkrétní praktické výsledky z fyziky vysokých energií. ----------------------------------- Práce doktoranda na tomto teoreticko-aplikovaném tématu tedy spočívá ve dvou fázích: ----------------------------------- I) FÁZE VÝVOJE NOVÝCH INFORMAČNĚ-TEORETICKÝCH DIVERGENCÍ A METRIK, ODVOZENÍ TEORETICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH DIVERGENCÍ A STATISTICKÝCH ODHADŮ, TESTOVANÍ VLASTNOSTÍ A IDENTIFIKACE MODELU: Pro danou vzdálenost D definujeme odhad f hustoty f_0 jako takovou hustotu z dané množiny hustot L, pro kterou je vzdálenost D jí odpovídající distribuční funkce F od empirické distribuční funkce F_n minimální. Pro takovéto odhady bude vyšetřována jejich robustnost, eficience a konsistence vzhledem k různým informačním divergencím a metrikám. Půjde např. o tzv. blendované divergence, LeCamovy, nové Kolmogorov-Cramérovy vzdálenosti a power disparity pro různé hodnoty vstupních parametrů. K tomu účelu budou používány a odvozovány dominační vztahy mezi jednotlivými divergencemi a ostatními metrikami (Kolmogorov, Totální variace, Cramér-von Mises). V hlavním zorném úhlu práce budou velmi perspektivní nedávno definované skórové funkce M_\rho, které ještě dále zobecňují pojem divergencí a zahrnují v sobě vedle histogramových odhadů i Kolmogorovské odhady neznámé hustoty pravděpodobnosti. Tyto divergenční metody odhadů hustot budou srovnány jak s maximálně věrohodnými parametrickými odhady, tak především s pokročilejšími jádrovými odhady typu ‚adaptive kernel + least squares cross validation‘. Následně naprogramované metody odhadu hustot budou odzkoušeny na generovaných pseudonáhodných posloupnostech, numericky bude ověřen řád konsistence v dané divergenci D a numericky prošetřena robustnost odhadů při různém stupni a typu znečištění datových souborů, např. při znečištění Gaussovým, rovnoměrným, Cauchyho, Logistickým či Laplaceovým rozdělením. ------------------------------------ Tato první fáze úkolu je řešena ve spolupráci s Universidad Miguel Hernandéz, CIO, Elche, Španělsko (prof. D. Morales). ------------------------------------ Předpokládá se, že doktorand v rámci této etapy výzkumu navštíví zmíněnou spolupracující instituci na dlouhodobý pobyt, pravděpodobně Erasmus+. ------------------------------------ (II) FÁZE VÝVOJE A APLIKACE DIVERGENČNÍCH METOD NA SEPARACI SIGNÁLU V ROZPADOVÝCH KANÁLECH EXPERIMENTU D0/ATLAS A NA DATOVÉ SADY Z NEUTRINOVÉHO EXPERIMENTU NOvA a DUNE ve-FERMILABu: Úkolem bude vytěžit maximum informací z dat získaných na experimentech Fermilab (D0, NOvA, DUNE) nebo CERN (Atlas). Při zpracovaní dat budou použity pokročilé statisticky orientované robustní metody separace signálu, které byly testovány ve fázi I. Tato aplikačně zaměřená oblast v sobě zahrnuje práci s fyzikální strukturou poskytnutých dat a s tím spojenou vhodnou selekci podmnožin fyzikálních parametrů. Rozvíjena bude dále separační metoda založená na divergenčním rozhodovacím stromě s učitelem (ozn. SDDT – viz diplomová práce P.Bouře), přičemž v uzlech SDDT stromu by měly být použity právě jádrové a divergenční metody odhadů hustot vyvinuté ve fázi I. Divergenční separace bude srovnána se zobecněnými lineárními modely (ZLM), které jsou podobné s fyziky obecně používanými CUT-ovacími postupy. Součástí práce bude testování shody Monte Carlo simulací s reálnými daty pro vážená data. Použití běžných statistických testů (χ2, Kolmogorov-Smirnov, power divergence) je problematické, protože nejsou v literatuře rozpracovány právě pro případ vážených dat, přesto je fyzikální komunita používá k rozhodnutím o selekci proměnných pro separace. Regulární použití těchto testů by mělo být vyjasněno v rámci této disertační práce. Klíčem k úspěšnému použití separačních metod bude vyvinutí vhodné techniky zvané ‚projection pursuit‘ pro vícedimenzionální data, používající k redukci dimenze úlohy projekce založené na tzv. projekčním indexu I(f), který budeme volit ve formě vhodné divergence, viz sekce 6.5.3 v knize Silverman, B.W., Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman & Hall, 1986. Účelem fáze II je zpřesnění fyzikálních vlastností těchto částic a upřesnění charakteristik zkoumaných rozpadových procesů (D0/Atlas) a dále především odhady pravděpodobností oscilací neutrin (NOvA + DUNE). ----------------------------------- Tato druhá fáze je řešena ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR (Dr. Lokajíček) a s Fermiho národní laboratoří FNAL v Illinois, USA (Dr. Andreas Jung z D0, Dr. Maury Goodman z DUNE). Doktorand bude začleněn do týmu HEP výzkumné podskupiny v rámci KM: Václav Kůs, Vladislav Šimák, Petr Vokáč, Jiří Franc + studenti. ----------------------------------- V rámci této druhé etapy bude student navštěvovat každoročně Fermilab. ------------------------------------
literatura: [1] Frýdlová, I. - Vajda, I. - Kůs, V.: Modified Power Divergence Estimators In Normal Model- Simulation And Comparative Study. Kybernetika. 2012, vol. 48, no. 4, p. 795-808. ISSN 0023-5954. [2] Kůs, V.: Nonparametric density estimates consistent of the order of n(-1/2) in the L-1-norm. Metrika. 2004, vol. 60, no. 1, p. 1-14. ISSN 0026-1335. [3] V. Kůs - D. Morales - I. Vajda: Extensions of the Parametric Families of Divergences Used in Statistical Inference, Kybernetika, volume 44 (2008), number 1 , pages 95-112. [4] Kůs, V.: Blended phi-divergences with examples. Kybernetika. 2003, vol. 39, no. 1, p. 43-54. ISSN 0023-5954. [5] Hrabáková, J. - Kůs, V.: The Consistency and Robustness of Modified Cramér - Von Mises and Kolmogorov - Cramér Estimators. Communication in Statistics-Theory and Method. 2013, vol. 42, no. 20, p. 3665-3677. ISSN 0361-0926. [6] Štěpánek, M. - Franc, J. - Kůs, V.: Model based clustering method as a new multivariate technique in high energy physics. Journal of Physics: Conference Series. 2014, vol. 490, no. 1, art. no. 012225, ISSN 1742-6588. [7] Franc, J. - Bouř, P. - Štěpánek, M. - Kůs, V.: New Statistical Techniques in the Measurement of the inclusive Top Pair Production Cross Section. In Top 2014 Conference proceeding. Stanford: Stanford University, 2014. [8] Finger, R. - Kůs, V.: Minimum score statistical estimation and its robustness. Forum Statisticum Slovacum. 2015, vol. XI, no. 6, p. 46-53. ISSN 1336-7420. [9] Štěpánek, M. - Franc, J. - Kůs, V.: Modification of Gaussian mixture models for data classification in high energy physics. Journal of Physics: Conference Series. 2015, vol. 574, no. 1, art. no. 012150, ISSN 1742-6588. [10] Jung, A. - Franc, J. - Stěpánek, M.- et al. (v rámci D0 kolaborace): Measurement of the inclusive ttbar production cross section in ppbar collisions at sqrt s = 1.96 TeV and determination of the top quark pole mass, (in EB Editorial Bord Fermilab). ------------------------------------ Další odborná nezávislá literatura z oboru MDE, HEP, FNAL reporty, konferenční příspěvky v PoS (It), IEEE Xplore,...
poznámka: Výzkumná skupina při KM, jejímž členem bude příslušný PGS student, naváže na podporu MŠMT CZ v rámci grantu LG12020 (Advanced statistical analysis and non-statistical separation techniques for physical processing detection in data sets sampled by means of elementary particle accelerators), příjemce V.Kůs (KM), 2012-2014, a bude pokračovat s podporou následujících projektů: - LG 15047 (Collaboration on experiments in Fermi National Accelerator Laboratory, USA), příjemce Dr. Lokajíček z FzÚ, spolupříjemce Kdaiz+KM, 2015-2017. - LM 2015068 (Research infrastructure for FERMILAB), příjemce Dr. Lokajíček z FzÚ, spolupříjemce Kdaiz+KM, 2016-2019.
naposledy změněno: 23.05.2016 10:36:12

Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
klíčová slova: Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
popis: Cílem tématu je odvodit nové robustní varianty parametrických i neparametrických statistických testů hypotéz založených na odhadech s minimální divergencí, prozkoumat jejich statistické vlastnosti eficience a robustnosti prostřednictvím jejich influenčních funkcí (IF) a porovnat jejich gross error sensitivitu. Provést teoretické i simulační srovnání odvozených testů se stávajícími používanými metodami, následně tyto testy aplikovat v oblasti nedestruktivní detekce materiálových vad a struktury elastických materiálů. Očekávaným výstupem disertační práce jsou nejen teoretické výsledky vlastností nových testů, ale také konkrétní praktické výsledky z průmyslových diagnostických úloh. ----------------------------------- Práce doktoranda na tomto teoreticko-aplikovaném tématu tedy spočívá ve dvou fázích: ----------------------------------- I) FÁZE VÝVOJE NOVÝCH INFORMAČNĚ-TEORETICKÝCH DIVERGENČNÍCH TESTŮ, ODVOZENÍ JEJICH TEORETICKÝCH VLASTNOSTÍ, TESTOVANÍ ROBUSTNÍCH VLASTNOSTÍ: V hlavním zorném úhlu práce budou velmi perspektivní nedávno definované odhady s minimální Rényiho rozložitelnou vzdáleností. Ty budou použity pro konstrukci nových robustifikovaných testů hypotéz pro vybrané rodiny pravděpodobnostních hustot včetně odvození příslušných influenčních funkcí a gross error sensitivit použitých Rényiho odhadů. Bude pokračováno ve výzkumu zobecněného Waldova testu (viz diplomová práce p. R.Fingera), spočítány testovací statistiky pro další rodiny hustot a bude ověřena závislost robustnosti testů na volitelném vstupním parametru použité divergence. V dalším kroku bude teoreticky vyšetřována asymptotika testovací statistiky 2nD_R ve formě Rényiho vzdálenosti D_R mezi robustně odhadnutou hustotou f_\hat{\theta} a skutečnou hustotou modelu f_\theta, kde \hat{\theta} značí divergenční odhad parametru na základě vhodné verze zvolené Rényho rozložitelné divergence. Tyto nové testy budou rozpracovány pro případ Exponenciálního rozdělení a Gaussovy rodiny, případně Weibullovy distribuce, pokud to bude výpočetně schůdné. Pomocí navržené testovací statistiky, založené na vzdálenosti D_R mezi hustotami dvou různých náhodných výběrů, bude testována dvouvýběrová hypotéza typu \tehat_1=\theta_2. Pro tento test bude muset doktorand odvodit vlastní asymptotické rozdělení Rényiho rozložitelné testovací statistiky. Pomocnou ruku v tomto směru by měly podat nedávné příbuzné výsledky v této oblasti, viz např. Basu A, Mandal A, Martin N, Pardo L: Testing statistical hypotheses based on the density power divergence, Inst.Statist.Math. 2013, 65(2). Asymptotické vlastnosti a robustnost odvozených testů budou odzkoušeny na generovaných pseudonáhodných posloupnostech, simulací bude ověřen průběh empirické hladiny a síly testů při různém stupni a typu znečištění datových souborů, např. při \eps-znečištění gaussovským šumem. ------------------------------------ Tato první fáze úkolu bude řešena ve spolupráci s Universidad Compultence de Madrid, Španělsko (prof. L. Pardo). ------------------------------------ Předpokládá se, že student v rámci této etapy výzkumu navštíví zmíněnou spolupracující instituci na dlouhodobý pobyt, pravděpodobně Erasmus+. ------------------------------------ II) FÁZE VÝVOJE A APLIKACE DIVERGENČNÍCH METOD NA KLASIFIKACI ZDROJŮ AKUSTICKÉ EMISE A IDENTIFIKACI ELASTICITY V HYSTEREZNÍCH MATERIÁLECH: Půjde o klasifikaci zdrojů akustické emise (AE), tzn. charakterizovat typ a případně velikost zdroje AE (mikrotrhlina, únik substance, závada, úder, typ materiálu,...) s přihlédnutím k nehomogenitám materiálů. K tomu účelu je nutné aplikovat stochastické metody detekce příchodů signálů jako jsou např. standardní CUSUM nebo Singular Spectral Analysis (SSA). My se budeme však soustředit na ty přístupy využívající k detekci signálů právě testování statistických hypotéz pomocí nových divergenčních kritérií, např. při testování rozptylu v časové řadě signálu. Pro klasifikaci zdrojů AE by měly být použity stochastické klasifikátory ve formě divergenčních rozhodovacích stromů (phiDT), které ve svých uzlech snižují dimenzi úlohy výběrem separačních proměnných pomocí divergenčních testů hypotéz pro shodu/neshodu rozdělení jednotlivých příznaků. Zde budou využity divergenční robustní testy z fáze I. Následovat bude i aplikace vyvinutých robustních statistických testů hypotéz na zkoumání statistické významnosti změny tzv. indexů porušení (damage indexes) po provedení identifikace neznámé struktury elastického hysterezního materiálu, tzn. po identifikaci dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti s kompaktním nosičem v Preisach-Mayergoyzově (PM) prostoru. Tyto divergenční testy budou použity pro testování a porovnání indexů poškození anti-vibračních nosníků výškových budov před a po poškozujícím zatížení. ----------------------------------- Tato fáze je řešena ve spolupráci s - University of Granada, Dept. Applied Physics, Researching Group SNADS (Signal and Numerical Analysis in Dynamical Systems) (Dr. A. Gallego), - INSA Val de Loire, Blois, Francie (prof. S. Dos Santos), - Ústavem termomechaniky AV ČR (ing. Z. Převorovský, CSc.). ----------------------------------- V rámci této druhé etapy doktorand navštíví uvedené spolupracující instituce v rámci grantu SGS - Aplikace stochastických modelů na vybrané socio-fyzikální monitorovací systémy, 2015-2017 + případné pokračování. -----------------------------------
literatura: [1] Kůs, V.: Nonparametric density estimates consistent of the order of n(-1/2) in the L-1-norm. Metrika. 2004, vol. 60, no. 1, p. 1-14. ISSN 0026-1335. [2] V. Kůs - D. Morales - I. Vajda: Extensions of the Parametric Families of Divergences Used in Statistical Inference, Kybernetika, volume 44 (2008), number 1 , pages 95-112. [3] Kůs, V.: Blended phi-divergences with examples. Kybernetika. 2003, vol. 39, no. 1, p. 43-54. ISSN 0023-5954. [4] V. Kůs - M. Záveský - Z. Převorovský: Acoustic Emission Defects Localized by Means of Geodetic Iterative Procedure - Algorithms, Tests, AE Experiment, Proceedings of 30th EWGAE and 7th ICAE, pp. 536-547, Granada 2012. [5] Farová, Z. - Kůs, V. - Dos Santos, S.: Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms. In SPMS 2012 Proceedings. Prague: CTU, 2012, vol. 3, p. 41-50. ISBN 978-80-01-05130-6. [6] Kůs, V. - Tláskal, J. - Farová, Z. - Dos Santos, S.: Signal Detection, Separation & Classification under Random Noise Background. In BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012, p. 287-290. ISBN 978-1-4673-2772-5. [7] Frýdlová, I. - Vajda, I. - Kůs, V.: Modified Power Divergence Estimators In Normal Model- Simulation And Comparative Study. Kybernetika. 2012, vol. 48, no. 4, p. 795-808. ISSN 0023-5954. [8] Papoušková J., Kůs V., Dos Santos S., PM space Density Identification for Nonlinear Physical Systems: L2 and D-Minimization Methods, POMA (publisher ASA - Acoustical Society of America), 2012, Vol 16, pp. 045018 (11 pages). [9] Hrabáková, J. - Kůs, V.: The Consistency and Robustness of Modified Cramér - Von Mises and Kolmogorov - Cramér Estimators. Communication in Statistics-Theory and Method. 2013, vol. 42, no. 20, p. 3665-3677. ISSN 0361-0926. [10] Finger, R. - Kůs, V.: Minimum score statistical estimation and its robustness. Forum Statisticum Slovacum. 2015, vol. XI, no. 6, p. 46-53. ISSN 1336-7420. ------------------------------------ Další odborná nezávislá literatura z oboru MDE, AE, v POMA (USA), AIP (USA), IEEE Xplore,... ------------------------------------
naposledy změněno: 23.05.2016 10:40:12

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky