Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8554
místnost: 109c
www: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Numerická matematika 101NUM1 Oberhuber 3+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Numerická matematika01NUM1Ing. Oberhuber Tomáš Ph.D.3+1 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět seznamuje studenty s numerickými metodami pro řešení základních úloh vzniklých při řešení technických a výzkumných problémů. Důraz se klade na řádné pochopení teoretické podstaty metod.
Osnova:1. Rekapitulace potřebných pojmů z lineární algebry a funkcionální analýzy.
2. Finitní a iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Inverze matice.
3. Řešení částečného problému vlastních čísel.
4. Řešení úplného problému vlastních čísel.
5. Řešení rovnice f(x)=0.
6. Řešení soustav nelineárních algebraických a transcendentních rovnic.
7. Interpolace funkce polynomem.
8. Numerický výpočet derivace.
9. Numerický výpočet integrálu


Osnova cvičení:1. Procvičení pravidel o operacích s trojúhelníkovými maticemi, důkazy vět o rozkladech čtvercových matic, odvození vzorců pro rozklady.
2. Důkaz věty o Schurově rozkladu, důsledky pro speciální třídy matic.
3. Příklady na řešení soustav lineárních algebraických rovnic a inverzi matice finitními metodami.
4. Příklady na řešení soustav iteračními metodami.
5. Příklady na užití metod pro řešení úplného a částečného problému vlastních čísel.
6. Příklady na řešení nelineárních algebraických a transcendentních rovnic a jejich soustav, numerický výpočet integrálu.
Cíle:Znalosti: Klade se důraz na řádné pochopení teoretické podstaty numerických metod. Schopnosti: Umět používat numerické metody pro řešení základních matematických úloh vzniklých při řešení technických a výzkumných problémů.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Finitní metody, iterační metody, problém vlastních čísel, soustavy rovnic, interpolace, numerický výpočet integrálu
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Humhal: Numerická matematika I. ČVUT 2010
[2] E. Vitásek: Numerické metody. SNTL 1987
Doporučená literatura:
[3] M. Fiedler: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice. SNTL 1981


Paralelní algoritmy a architektury01PAA Oberhuber - - 3 kz - 4
Předmět:Paralelní algoritmy a architektury01PAAIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.-3 KZ-4
Anotace:Předmět se zabývá paralelním zpracováním dat. To je nezbytné v situacích, kdy jedna výpočetní jednotka (CPU) nemá dostatečný výkon pro zpracování úlohy v požadovaném čase. Pro vývoj paralelních algoritmů je, na rozdíl od sekvenčních, nutná velice dobrá znalost dané paralelní architektury. Jejich studium je součástí přednášky.
Osnova:1. Úvod
2. Sekvenční a paralelní architektury
3. Komunikační sítě a komunikační operace
4. Úvod do CUDA, OpenMP a MPI
5. Analýza paralelních algoritmů
6. Algoritmy pro třídění
7. Maticové algoritmy
8. Grafové algoritmy
9. Kombinatorické prohledávání
10. Rychlá Fourierova transformace
11. Numerické algoritmy
12. Monte-Carlo metody
Osnova cvičení:1. Programování v CUDA
2. OpenMP / MPI
3. Algoritmy pro třidení
4. Maticové algoritmy
5. Grafové algoritmy
6. Kombinatorické prohledávání
7. Rychlá Fourierova transformace
8. Numerické algoritmy
9. Monte-Carlo metody
Cíle:Znalosti:
Paralelní architektury, základní typy paralelních architektur, komunikace v paralelních architekturách, programovací standardy OpenMP, MPI nebo CUDA/OpenCL, algoritmy pro třídění, maticové algoritmy, grafové algoritmy, Monte-Carlo metody, kombinatorické prohledávání, analýza paralelních algoritmů.

Schopnosti:
Studenti se naučí zvolit vhodnou paralelní architekturu pro řešenou úlohu, navrhnout vhodný paralelní algoritmus, analyzovat ho a odvodit jeho efektivitu a nakonec tento algoritmus implementovat.
Požadavky:Znalost základů algoritmizace, programování v C/C++.
Rozsah práce:Každý student musí samostatně implementovat některý paralelní algoritmus buď z navržených témat nebo podle vlastního výběru. Kontrola je provedena v rámci zkoušky.
Kličová slova:Paralelní algoritmy, paralelní architektury, architektury se sdílenou pamětí, architektury s distribuovanou pamětí, komunikační sítě, komunikační operace, IntelCC, OpenMP, MPI, GPGPU, třídění, matice, grafy, numerické výpočty, grafové algoritmy, Monte-Carlo metody, kombinatorické prohledávání.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Grama A., Karypis G., An Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms

Doporučená literatura:
[2] CUDA Programming guide

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna

Programování pro mainframe01PMF Oberhuber - - 2 z - 2
Předmět:Programování pro mainframe01PMFIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.-2 Z-2
Anotace:V tomto předmětu jsou vysvětleny základy programování pro mainframe, zejména programování v assembleru. Kromě základních instrukcí jsou probrány i makra, práce se soubory, načítání DLL knihoven apod.
Osnova:1. Úvod do assembleru
2. Struktura instrukcí
3. Datové typy
4. Vstupy a výstupy
5. Datová konverze
6. Tabulky a smyčky
7. Logické operace
8. Podprogramy
9.-10. Makra
11.-12. Dynamické moduly
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Struktura assemblerových instrukcí, datové typy, vstupy a výstupy, datová konverze, tabulky a smyčky, logické operace, podprogramy, makra, dynamické moduly.

Schopnosti:
Student dokáže psát jednoduché programy v assembleru pro systém z/OS. Měl by být také schopný mnohem snáze procházet specializovanými kurzy vývojářských firem.
Požadavky:Základy práce s mainframe na úrovni předmětu Úvod do mainframe.
Rozsah práce:Student musí naprogramovat v assembleru jednoduchý program na úrovni předmětu Základy algoritmizace.
Kličová slova:Mainframe, z/OS, assembler, HLASM, makra.
Literatura:Povinná literatura:
[1] K. McQuillen, A. Prince, MVS Assembler Language, 1987, Mike Murach.

Doporučená literatura:
[2] IBM, IBM System/370, Principles of Operation, IBM, 1975.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, účet na systému mainframe.

Správa mainframe01SMF Oberhuber - - 2 z - 2
Předmět:Správa mainframe01SMFIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.-2 Z-2
Anotace:Obsahem předmětu je výklad základů správy počítačů typu mainframe. Po seznámení s hardwarem těchto počítačů další výklad zahrnuje bezpečnost, transakční systémy, virtualizaci a nerelační databáze v prostředí mainframe.
Osnova:1. Hardware počítačů typu mainframe.
2. Bezpečnost v prostředí mainframe (SAF, RACF).
3. Transakční systémy (CICS).
4. Virtualizace (vývoj, základní pojmy, koncept virtualizace, virtualizace jednotlivých částí systému).
5. Nerelační databáze.
6. Bezpečnost a kryptografie
7. Ladění kódu v asembleru
Osnova cvičení:1. Transakční systémy.
2. Nerelační databáze
Cíle:Znalosti:
Základní přehled v oblasti technologii používaných při zprávě počítačů typu mainframe.

Schopnosti:
Lépe poznat rozdíly mezi systémy typu mainframe a architekturou Wintel resp. unixových systémů, chápat podstatné principy systémů s vysokou spolehlivostí.
Požadavky:Základy operačních systémů, mainframe a databáze.
Rozsah práce:Student musí napsat dva semestrální programy na téma databáze a transakce. Kontrola je provedena v průběhu semestru.
Kličová slova:Mainframe, správa systému, bezpečnost systému, transakční systémy, virtualizace, nerelační databáze.
Literatura:Povinná literatura:
[1] IBM, Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics, IBM, 2005.

Doporučená literarura:
[2] IBM, Introduction to the New Mainframe: Security, IBM, 2006.
[3] IBM, Introduction to the New Mainframe: z/VM Basics, IBM, 2003.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux.

Úvod do bioinformatiky01UBIO Oberhuber 2 kz - - 2 -
Předmět:Úvod do bioinformatiky01UBIOIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.2 KZ-2-
Anotace:Bioinformatika v současnosti patří mezi rychle se rozvíjející obory. V širším chápání si pod tímto pojmem lze představit jakoukoliv aplikaci netriviálních metod informatiky v oblasti biologie. Tento předmět se zaměřuje hlavně na analýzu sekvencí DNA a analýzu proteinů. Vyučované algoritmy, ovšem najdou uplatnění i v mnoha jiných oblastech.
Osnova:1. Úvod do molekulární biologie.
2. Mapování DNA.
3. Hledání motivů.
4. Přeskupování genomu (třídění pomocí reversí).
5-7. Porovnávání sekvencí DNA (dynamické programování).
8. Predicke genů.
9. Sekvencování DNA.
10. Identifikace proteinů.
11. Hledání krátkých vzorů (sufixové stromy).
12. Hledání shluků, Markovovy procesy.
Osnova cvičení:1. Třídění pomocí reversí
2. Dynamické programování
3. Sufixové stromy
4. Hledání shluků
Cíle:Znalosti:
Mapování DNA, sekvencování DNA, porovnávání sekvencí, predicke genů, identifikace proteinů, hledání motivů, rekonstrukce fylogenetických stromů, dynamické programování, hledání shluků, sufixové stromy.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat naučené algoritmy pro řešení základních problémů při zpracování DNA sekvencí nebo proteinů. Tyto algoritmy lze také využít při pokročilém zpracování textu nebo datových souborů.
Požadavky:Znalost základu algoritmizace na úrovni předmětu Základy algoritmizaci.
Rozsah práce:Student musí naprogramovat vybraný algoritmus v jazyce Perl nebo Python.
Kličová slova:Molekulární biologie, DNA, RNA, proteiny, sekvencování, analýza sekvencí, algoritmy, dynamické programování, grafové algoritmy, sufixové stromy, shluky, zpracování textů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] N. C. Jones, P. A. Pevzner, An introduction to bioinformatics, MIT Press, 2004.

Doporučená literatura:
[2] W.-K. Sung, Algorithms in bioinformatics - a practical introduction, CRC Press, 2010.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna.

Úvod do mainframe01UMF Oberhuber 2 z - - 2 -
Předmět:Úvod do mainframe01UMFIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.2 Z-2-
Anotace:Obsahem předmětu je architektura mainframů, bývalých sálových počítačů. Vyučují se základy práce s operačním systémem z/OS, spouštění úloh pomocí JCL a odlišnosti při programování v jazyce C/C++.
Osnova:1. Úvod do mainframe.
2. Správa paměti v z/OS.
3. Soubory v z/OS.
4. ISPF -uživatelské rozhraní.
5. JES - systém pro spouštění úloh.
6.-10. JCL - skriptovací jazyk.
11. Programovani v C/C++.
12. Rexx.
Osnova cvičení:1. ISPF -uživatelské rozhraní.
2. JCL - skriptovací jazyk.
3. Programování v C/C++.
4. Programovaní v jazyce REXX.
Cíle:Znalosti:
Porozumění odlišnostem mainframů od ostatních architektur, hardware pro zSerie, operační systém z/OS, soubory, práce s ISPF, psaní JCL skriptů a programování v C/C++.

Schopnosti:
Student dokáže pracovat v prostředí ISPF, umí vytvářet a spravovat soubory, umí psát JCL skripty a překládat programy napsané v jazyce C/C++. Student chápe, jaké požadavky jsou kladeny na vysoce spolehlivé systémy.
Požadavky:Základy operačních systémů, základní znalost Unix/Windows, programování C/C++.
Rozsah práce:Studenti individuálně řeší menší úlohy v průběhu výuky. Kontrola je provedena v rámci jednotlivých cvičení.
Kličová slova:Mainframe, z/OS, z/Serie, JCL, ISPF, C/C++. Rexx.
Literatura:Povinná literatura:
[1] IBM, Introduction to the new mainframe, IBM, 2005.

Doporučená literatura:
[2] IBM, ABCs of z/OS System Programming Volume 1-3, IBM, 2004.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, účet na mainframovém systému.

Knihy

2006

Oberhuber, T., Numerical Scheme for the Willmore Flow, Science and Supercomputing in Europe, Report 2006, CINECA, 2006,
BiBTeX
@INBOOK{Oberhuber06:,
  title = {{Numerical Scheme for the Willmore Flow}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Bologna},
  booktitle = {{Science and Supercomputing in Europe, Report 2006}},
  publisher = {CINECA},
  year = {2006},
  pages = {554--558}
}

Články v časopisech

2013

Hoang, D. and Beneš, M. and Oberhuber, T., Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry, Acta Polytechnica Hungarrica 10 (2013) , 99-115
BiBTeX
@ARTICLE{Hoang13:2064,
  title = {{Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry}},
  author = {Hoang, D. and Bene{\v s}, M. and Oberhuber, T.},
  journal = {Acta Polytechnica Hungarrica},
  year = {2013},
  volume = {10},
  number = {7},
  pages = {99--115}
}

2012

Oberhuber, T. and Loucký, J., Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data, COE Lecture Note Series: Kyushu University 36 (2012) , 46-54
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber12:,
  title = {{Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data}},
  author = {Oberhuber, T. and Louck{\' y}, J.},
  journal = {COE Lecture Note Series: Kyushu University},
  year = {2012},
  volume = {36},
  pages = {46--54}
}
Handlovičová, A. and Mikula, K. and Oberhuber, T., Comparison of finite volume schemes for the mean curvature flow level set equation, RIMS Kokyuroku B35 (2012) , 9-22
BiBTeX
@ARTICLE{Handlovicova,
  title = {{Comparison of finite volume schemes for the mean curvature flow level set equation}},
  author = {Handlovi{\v c}ov{\' a}, A. and Mikula, K. and Oberhuber, T.},
  journal = {RIMS Kokyuroku},
  year = {2012},
  volume = {B35},
  pages = {9--22}
}
Beneš, M. and Oberhuber, T. and Strachota, P. and Straka, R. and Havlena, V., Mathematical modelling of combustion and biofuel co-firing in industrial steam generators, RIMS Kokyuroku B35 (2012) , 141-157
BiBTeX
@ARTICLE{Benes12:2028,
  title = {{Mathematical modelling of combustion and biofuel co-firing in industrial steam generators}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Oberhuber, T. and Strachota, P. and Straka, R. and Havlena, V.},
  journal = {RIMS Kokyuroku},
  year = {2012},
  volume = {B35},
  pages = {141--157}
}

2011

Oberhuber, T. and Suzuki, A. S. and Žabka, V., The CUDA implentation of the method of lines for the curvature dependent flows, Kybernetika 47 (2011) , 251-272
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber11:,
  title = {{The CUDA implentation of the method of lines for the curvature dependent flows}},
  author = {Oberhuber, T. and Suzuki, A. S. and {\v Z}abka, V.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2011},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {251--272}
}
Oberhuber, T. and Vacata, J. V. and Suzuki, A.S., New Row-grouped CSR format for storing the sparse matrices on GPU with implementation in CUDA, Acta Technica CSAV 56 (2011) , 447-466
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber11:,
  title = {{New Row-grouped CSR format for storing the sparse matrices on GPU with implementation in CUDA}},
  author = {Oberhuber, T. and Vacata, J. V. and Suzuki, A.S.},
  journal = {Acta Technica CSAV},
  year = {2011},
  volume = {56},
  number = {4},
  pages = {447--466}
}
Oberhuber, T. and Suzuki, A. and Vacata, J. and Žabka, V., Image segmentation using CUDA implementations of the Runge-Kutta-Merson and GMRES methods, Journal of Math-for-Industry 2011 (2011) , 73-79
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber11:,
  title = {{Image segmentation using CUDA implementations of the Runge-Kutta-Merson and GMRES methods}},
  author = {Oberhuber, T. and Suzuki, A. and Vacata, J. and {\v Z}abka, V.},
  journal = {Journal of Math-for-Industry},
  year = {2011},
  volume = {2011},
  number = {3},
  pages = {73--79}
}

2009

Beneš, M. and Mikula, K. and Oberhuber, T. and Ševčovič, D., Comparison study for level set and direct Lagrangean methods for computing Willmore flow of closed planar curves, Computing and Visualization in Science 12 (2009) , 307-317
BiBTeX
@ARTICLE{Benes09:1413,
  title = {{Comparison study for level set and direct Lagrangean methods for computing Willmore flow of closed planar curves}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Mikula, K. and Oberhuber, T. and {\v S}ev{\v c}ovi{\v c}, D.},
  journal = {Computing and Visualization in Science},
  year = {2009},
  volume = {12},
  number = {6},
  pages = {307--317}
}

2007

Oberhuber, T., Finite Difference Scheme for the Wilmore Flow of Graps, Kybernetika 43 (2007) , 855-867
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber07:,
  title = {{Finite Difference Scheme for the Wilmore Flow of Graps}},
  author = {Oberhuber, T.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2007},
  volume = {43},
  number = {6},
  pages = {855--867},
  month = {december}
}

2006

Oberhuber, T., Numerical Solution for the Willmore Flow of Graphs, COE Lecture Note Series: Kyushu University 2005 (2006) , 126-138
BiBTeX
@ARTICLE{Oberhuber06:,
  title = {{Numerical Solution for the Willmore Flow of Graphs}},
  author = {Oberhuber, T.},
  journal = {COE Lecture Note Series: Kyushu University},
  year = {2006},
  volume = {2005},
  number = {3},
  pages = {126--138}
}

Články ve sbornících

2014

Bauer, P. and Klement, V. and Oberhuber, T. and Žabka, V., GPU Implementation of the Finite Element Method, Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14, (2014) , 11-13, Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer14:2129,
  title = {{GPU Implementation of the Finite Element Method}},
  author = {Bauer, P. and Klement, V. and Oberhuber, T. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis \& Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14}},
  publisher = {{\' U}stav Informatiky AV {\v C}R, v.v.i.},
  year = {2014},
  pages = {11--13}
}

2013

Žabka, V. and Oberhuber, T., Implementation of the Finite Element Method for the Heat Equation, Doktorandské dny 2013, (2013) , 321-330, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zabka13:2098,
  title = {{Implementation of the Finite Element Method for the Heat Equation}},
  author = {{\v Z}abka, V. and Oberhuber, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2013}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2013},
  pages = {321--330}
}

2012

Žabka, V. and Oberhuber, T., Design of a General-purpose Unstructured Mesh in C++, Doktorandské dny 2012, (2012) , 299-306, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zabka12:1975,
  title = {{Design of a General-purpose Unstructured Mesh in C++}},
  author = {{\v Z}abka, V. and Oberhuber, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2012}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2012},
  pages = {299--306}
}
Oberhuber, T. and Heller, M., Improved Row-grouped CSR Format for Storing of Sparse Matrices on GPU, Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters, (2012) , 282-290, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber12:,
  title = {{Improved Row-grouped CSR Format for Storing of Sparse Matrices on GPU}},
  author = {Oberhuber, T. and Heller, M.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters}},
  publisher = {Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering},
  year = {2012},
  pages = {282--290}
}
Fabian, D. and Mařík, R. and Oberhuber, T., Towards a Formalism of Configuration Properties Propagation, Workshop on Configuration at ECAI 2012, (2012) , 15-20, CEUR Workshop Proceedings
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fabian12:202,
  title = {{Towards a Formalism of Configuration Properties Propagation}},
  author = {Fabian, D. and Ma{\v r}{\'\i}k, R. and Oberhuber, T.},
  address = {Tilburg},
  booktitle = {{Workshop on Configuration at ECAI 2012}},
  publisher = {CEUR Workshop Proceedings},
  year = {2012},
  pages = {15--20}
}
Bauer, P. and Oberhuber, T. and Žabka, V., Numerical solution of the Stokes problem using CUDA, Seminar on Numerical Analysis, (2012) , 13-15, Technical University of Liberec
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer12:1889,
  title = {{Numerical solution of the Stokes problem using CUDA}},
  author = {Bauer, P. and Oberhuber, T. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Liberec},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis}},
  publisher = {Technical University of Liberec},
  year = {2012},
  pages = {13--15}
}

2011

Žabka, V. and Oberhuber, T., Implementation of the Schur Complement Method for the Stokes Problem, Doktorandské dny 2011, (2011) , 295-303, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Zabka11:1857,
  title = {{Implementation of the Schur Complement Method for the Stokes Problem}},
  author = {{\v Z}abka, V. and Oberhuber, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {295--303}
}

2009

Oberhuber, T., Complementary finite volume scheme for the anisotropic surface diffusion flow, Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters, (2009) , 153-164, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber09:,
  title = {{Complementary finite volume scheme for the anisotropic surface diffusion flow}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters}},
  publisher = {Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering},
  year = {2009},
  pages = {153--164}
}

2007

Beneš, M. and Mikula, K. and Ševčovič, D. and Oberhuber, T., Method of Lines for the Level Set Method for Solving Willmore Flow Geometric Equation, MAGIA 2007, (2007) , 37-44, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1557,
  title = {{Method of Lines for the Level Set Method for Solving Willmore Flow Geometric Equation}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Mikula, K. and {\v S}ev{\v c}ovi{\v c}, D. and Oberhuber, T.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{MAGIA 2007}},
  publisher = {Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering},
  year = {2007},
  volume = {1},
  pages = {37--44}
}

2006

Oberhuber, T., Numerical Scheme for the Willmore Flow, Doktorandské dny 2006, (2006) , 139-148, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber06:,
  title = {{Numerical Scheme for the Willmore Flow}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2006}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2006},
  pages = {139--148}
}

2005

Oberhuber, T., Numerical Recovery of the Signed Distance Function, Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 148-164, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber05:,
  title = {{Numerical Recovery of the Signed Distance Function}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {148--164}
}
Oberhuber, T., On a Numerical Scheme for the Willmore Flow, EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations, (2005) , 68, Comenius University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber05:,
  title = {{On a Numerical Scheme for the Willmore Flow}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations}},
  publisher = {Comenius University},
  year = {2005},
  pages = {68}
}

Oberhuber, T. and Loucký, J., Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data, , () , 46-54,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Oberhuber:19,
  title = {{Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data}},
  author = {Oberhuber, T. and Louck{\' y}, J.},
  booktitle = {{}},
  pages = {46--54}
}

Ostatní publikace

2013

Oberhuber, T. and Máca, R. and Fučík, R., Numerical study of two-phase flow in the combustion chamber of a FBC boiler, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Oberhuber13:,
  title = {{Numerical study of two-phase flow in the combustion chamber of a FBC boiler}},
  author = {Oberhuber, T. and M{\' a}ca, R. and Fu{\v c}{\'\i}k, R.},
  address = {Praha},
  institution = {Honeywell, spol. s r.o.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2013},
  number = {MMG-5},
  pages = {11}
}
Oberhuber, T. and Klement, V. and Žabka, V. and Máca, R. and Fučík, R., Numerical study of single-phase flow with different Reynolds numbers in the combustion chamber of a FBC boiler, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Oberhuber13:,
  title = {{Numerical study of single-phase flow with different Reynolds numbers in the combustion chamber of a FBC boiler}},
  author = {Oberhuber, T. and Klement, V. and {\v Z}abka, V. and M{\' a}ca, R. and Fu{\v c}{\'\i}k, R.},
  address = {Praha},
  institution = {Honeywell, spol. s r.o.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2013},
  number = {MMG-4},
  pages = {11}
}
Beneš, M. and Strachota, P. and Mach, J. and Hoang, D. and Havlena, V. and Oberhuber, T. and Fučík, R. and Bauer, P. and Žabka, V. and Klement, V. and Máca, R., Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes13:2148,
  title = {{Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Strachota, P. and Mach, J. and Hoang, D. and Havlena, V. and Oberhuber, T. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Bauer, P. and {\v Z}abka, V. and Klement, V. and M{\' a}ca, R.},
  address = {Praha},
  institution = {Honeywell, spol. s r.o.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2013},
  number = {MMG-3},
  pages = {25}
}

2009

Oberhuber, T., Numerical Solution of Willmore Flow, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2009
BiBTeX
@PHDTHESIS{Oberhuber09:,
  title = {{Numerical Solution of Willmore Flow}},
  author = {Oberhuber, T.},
  address = {Prague},
  year = {2009},
  pages = {308},
  school = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

2006

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T., Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {25}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1303,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {35}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization II, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization II}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {106}
}

2005

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. (ed.), Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 206, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes05:1081,
  title = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  address = {Praha},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {206}
}

GPGPU - využití grafických karet (GPU) pro obecné výpočty

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: programování, numerická matematika
odkaz: http://www.gpgpu.org
popis: Dnešní moderní grafické karty disponují špičkovým výkonem teměř 0.5 teraflops. Ač jsou cílené na provádění grafických algoritmů, dají se velice dobře využít i pro jiné výpočty. Obsahem tohoto tématu je implementace vybraného numerického algoritmu s využítím procesoru grafické karty. Jako vhodné problémy se jeví například některé rovnice ve zpracování obrazu nebo rovnice modelujicí proudění tekutin.
naposledy změněno: 19.07.2016 08:03:12

Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph. D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
odkaz: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
popis: V poslední době nacházejí parciální diferenciální rovnice široké uplatnění také ve zpracování obrazu. Navrhovaná témata se zaměřují zejména na detekci hran a segmentaci například medicínských dat. Cílem práce je většinou navržení vhodného numerického schématu, jeho implementace na počítači následovaná podrobným testováním, ověřením na praktických datech a porovnání s jinými metodami. Témata vznikají ve spolupráci s pražskou nemocnicí IKEM.
literatura: http://www-kmadg.svf.stuba.sk/mikula/ http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
naposledy změněno: 27.03.2013 10:52:34

Analýza sociálních sítí

školitel: Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: sociální sítě, programování, teorie matic, teorie grafů
popis: V rámci tohoto tématu by student implementoval algoritmy pro analýzu sociálních sítí. Typickým příkladem sociální sítě je dobře známý Facebook, ale také například sítě firemních zaměstnanců, klientů bank nebo zločinecké sítě. Jde zejména o odhalování komunit, jejich struktur a přiřazování jedinců příslušným komunitám.
naposledy změněno: 14.09.2011 12:27:45

Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací

školitel: Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata
popis: Cílem pojektu je vytvořit systém pro jednotnou konfiguraci v ideálním případě celého operačního systému. Používá-li některá aplikace pro svou konfiguraci obyčejný textový soubor, lze jeho strukturu vyjádřit ve formátu XML. To pak umožňuje vyvíjet celou řadu nástrojů, které pak samotnou konfiguraci výrazně zjednoduší nebo částečně automatizují. Výstupem těchto nástrojů je výsledná konfigurace také ve formátu XML. Použitím vhodně XSL transformace lze nakonec vygenerovat nativní konfigurační soubor. Jedná se čistě o softwarové téma. Jde ale o vývoj ne úplně typického systému, takže student se zřejmě setká s problémy, které nebyly zatím řešeny v jiných softwarových projektech. Vyžaduje se hlavně nalezení jednoduchých a elegantních řešení. Nejde tedy jen o "bezhlavé" psaní kódu. Projekt je vyvíjen v jazyce Python. Je tedy vhodný i pro zájemce o seznámení se s tímto jazykem. Kromě použití v operačních systémech typu GNU/Linux a podobných se naskýtá možnost aplikace na konfigurování velkých softwarových produktů v prostředí mainframe.
literatura: Jiří Kosek: XML pro každého. Grada publishing, 1. vydání, 2000, ISBN 80-7169-860-1. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2007. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Výzkumný úkol, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2008. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2009.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:37:51

Numerická knihovna s podporou GPU

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata/
popis: Cílem projektu je vytvořit vysoce efektivní a snadno použitelnou knihovnu pro numerické výpočty. Knihovna by měla mít podporu pro základní numerické metody jako konečné diference, konečně objemy nebo konečné prvky. Ty by měly být podpořeny výkonnými řešici lineárních i nelineárních systému. Plánuje se implementace multigridních metod a efektivních předpodmínění. Knihovna by měla efektivně využívat GPU, Xeon Phi, vícejádrové procesory a výpočetní klastry.
naposledy změněno: 19.07.2016 08:01:43

Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata/
popis: Cílem tématu je vývoj vysoce efektivních řešičů pro Navierovy-Stokesovy rovnice popisující proudění tekutin. Zájem je zejména o velké simulace ve 3D a modelování turbulencí. Tyto řešiče pak lze aplikovat na modely spalování nebo proudění v vzduchu v atmosféře. Viz webová stránka projektu. Téma je podpořeno spoluprácí s firmou Honeywell a s Ústavem termomechaniky AV ČR.
naposledy změněno: 27.03.2013 10:54:21

Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách

školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
popis: Dvoufázové proudění vody a plynu (vzduchu) v podzemí s sebou přináší mnoho zajímavých problémů. Jedním z aktuálních témat, na kterém se podílí naše pracoviště společně s CESEP v Colorado School of Mines, je otázka volatilizace těkavých sloučenin v nenasycené zóně a mechanismy transportu znečištění prostředím. Toto téma je v šiřším kontextu součástí ekologických aplikací matematického modelování a zároveň nachází uplatnění např. při detekci min. Úkolem studenta je seznámit se s fyzikálním pozadím tématu a z dostupné literatury formulovat matematický model vícefázového proudění včetně modelů pro volatilizaci a transportu znečišťujících látek, které plynou z termodynamiky kontinua. Na těchto základech pak bude navržena numerická metoda vhodná k výpočtu na grafických kartách (GPU) a zvolen způsob její implementace a testování.
poznámka: Toto téma je vhodné pro studenty matematiky A a B.
naposledy změněno: 24.01.2017 09:01:45

Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata/
popis: Cílem tématu je vývoj vysoce efektivních řešičů pro Navierovy-Stokesovy rovnice popisující proudění tekutin. Zájem je zejména o velké simulace ve 3D a modelování turbulencí. Tyto řešiče pak lze aplikovat na modely spalování nebo proudění v vzduchu v atmosféře. Viz webová stránka projektu. Téma je podpořeno spoluprácí s firmou Honeywell a s Ústavem termomechaniky AV ČR.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:38:36

Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
odkaz: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
popis: V poslední době nacházejí parciální diferenciální rovnice široké uplatnění také ve zpracování obrazu. Navrhovaná témata se zaměřují zejména na detekci hran a segmentaci například medicínských dat. Cílem práce je většinou navržení vhodného numerického schématu, jeho implementace na počítači následovaná podrobným testováním, ověřením na praktických datech a porovnání s jinými metodami. Témata vznikají ve spolupráci s pražskou nemocnicí IKEM.
naposledy změněno: 19.07.2016 08:00:56

Výpočetní jaderná fyzika

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: jaderná fyzika, paralelizace, gpu
popis: Cílem tohoto tématu je paralelizace výpočtu spekter atomů. Operátor, popisující strukturu atomu, je aproximován maticí čítající až desítky TB dat. Její výpočet je prováděn paralelně za pomoci jedněch z největších superpočítačů na světě. Snahou je optimalizovat paralelizaci algoritmu a zejména využití GPU karet. Téma je vedeno ve spolupráci s Luisianskou státní univerzitou v USA.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:31:38

Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber
popis: V rámci tohoto tématu se student bude zabývat vývojem paralelních algoritmů pro numerickou matematiku s aplikacemi ve zpracování obrazu, materiálových vědách, výpočetná dynamice tekutin a výpočetní jaderné fyzice. Cílem je odvodit vhodné metody pro sestavování velkých systémů lineárních algebraických rovnic, řešení těchto systémů a výpočtu vlastních čísel a vlastních vektorů. Součástí je implementace na paralelních architekturách typu GPU, MIC, vácejádrové počítače, klastry ale i velké superpočítače. Téma je podpořeno spoluprácí s institutem IKEM, Ústavem termomechaniky AV ČR a Louisianskou Státní Univerzitou v USA.
literatura: [1] Dytrych T., Hayes A. C., Launey K. D., Draayer J. P., Maris P., Vary J. P., Langr D., Oberhuber T., Electron-scattering form factors for 6Li in the ab initio symmetry-guided framework, Physical Review C, 91, 024326. [2] Oberhuber T., Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs, Applied Numerical Mathematics, Vol. 88, pp.1--17, 2015. [3] Klement V., Oberhuber T., Ševčovič D., Application of the level-set model with constraints in image segmentation, accepted to Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. [4] Hoang D. H., Beneš M., Oberhuber T., Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 7, pp. 99--115, 2013. [5] Oberhuber T., Suzuki A., Žabka V., The CUDA implementation of the method of lines for the curvature dependent flows, Kybernetika, 2011, vol. 47, num. 2, pages 251--272. [6] Saad Y., Iterative Methods for Sparse Linear Systems, SIAM, 2003. [7] Saad Y., Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, SIAM, 2011.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:34:06

Numerické metody v kvantové fyzice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
klíčová slova: numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
popis: Cílem je implementace a testování numerických metod pro řešení Schrödingerovy rovnice. Jde například o výpočet vlnové funkce jedné částice pomocí metody konečných diferencí, využití DFT (density functional theory) pro modelování elektronů až po výpočty energetických spekter atomových jader pomocí No-core Shell modelu atomového jádra s případným využitím různých grup symetrií pro vývoj efektivnějších metod. Téma je vedeno ve spolupráci s Louisianskou státní univerzitou v USA.
literatura: E. Merzbacher, Quantum Mechanics, John Wiley & Sons, 1998. L. Marchildon, Quantum Mechanics, Springer, 2002. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer, 2000.
naposledy změněno: 12.05.2015 09:52:07

Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
popis: Cílem je implementovat vybrané numerické metody pro řešení eikonálních rovnic. Řešení těchto rovnic popisuje šíření vln v daném prostředí. Lze je tak použít pro efektivní výpočet vzdálenosti od různých objektů, pro simulaci šíření seismických vln, šíření lesních požárů, záplavových vln ale také ve zpracování obrazu. Student naimplementuje několik již existujících algoritmů, otestuje je na různých úlohách a následně se pokusíme navrhnout možná ještě lepší algoritmus. Téma je spíše algoritmické, není nutná žádná znalost z teorie parciálních diferenciálních rovnic.
naposledy změněno: 25.07.2016 09:35:34

Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU

školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/mmg/index.php?page=ideas
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Náplní tématu je matematické modelování proudění pomocí metody lattice-Boltzmann (LBM) v moderních variantách (CLBM) a její implementace na grafických kartách (GPU) pomocí CUDA a zároveň výzkum možností efektivní implementace interakce tekutin s pevnými a/nebo elastickými tělesy ve 2D a 3D. Aplikace tohoto výzkumu může být mimojiné pro simulaci proudění krve skrz srdeční chlopně nebo v aortě ve spolupráci s IKEM Praha. Na tématu může pracovat i více sutdentů s různým zaměřením (pouze LBM, pouze modelování elastického tělesa, interakce, apod.) a z různých oborů (matematické modelování nebo softwarové inženýrství), práce je tam dost (c: V případě dotazů nebo zájmu o téma nás kontaktujte přes email nebo kdykoliv navštivte v našich pracovnách na Trojance: T-111 Radek Fučík radek.fucik@fjfi.cvut.cz T-109c Tomáš Oberhuber tomas.oberhuber@fjfi.cvut.cz
naposledy změněno: 02.04.2017 20:15:49

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky