prof. Dr. Ing. Michal Beneš

e-mail: show e-mail
telephone: +420 22435 8555
room: 110
www: http://tjn.fjfi.cvut.cz/~benes
 
timetable

Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech

advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
description: Růst krystalů při tuhnnutí materiálů, tvorba zrn a jejich vzájemná interakce i existence více fází v krystalické sktruktuře mají zásadní vliv na makroskopické fyzikální vlastnosti příslušných materiálů. Cílem práce je zabývat se 1) návrhem matematických modelů těchto jevů na úrovni kontinua, 2) formulací příslušných soustav parciálních diferenciálních rovnic v třírozměrném prostoru, a 3) návrhem a implementací efektivních numerických algoritmů pro jejich řešení na počítači. K matematickému popisu vývoje více různě orientovaných zrn lze využít metodu fázového pole (phase-field) v kombinaci s vhodnou reprezentací anizotropie povrchové energie a její orientace [3,6]. K numerickému řešení pak předpokládáme použití metody konečných objemů pro prostorovou diskretizaci na nestrukturovaných sítích, s možností adaptivního zjemnění. Časová diskretizace může být provedena implicitním Eulerovým schématem či explicitními Rungeovými-Kuttovými metodami vyššího řádu přesnosti s adaptivní volbou časového kroku. K urychlení numerických simulací bude implementován paralelní algoritmus (podobně jako např. v [1]) s využitím více CPU jader (OpenMP), více výpočetních uzlů (MPI), a případně i mnohajádrových výpočetních akcelerátorů (GPGPU s využitím technologie CUDA).
references: [1] Strachota, P., Beneš, M. A Hybrid Parallel Numerical Algorithm for Three-Dimensional Phase Field Modeling of Crystal Growth. In ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016, Proceedings of contributed papers and posters, Comenius University, Bratislava, 2016, pp. 23-32. [2] Strachota, P., Beneš, M. Error estimate of the finite volume scheme for the Allen–Cahn equation. BIT Numer. Math. (2017). https://doi.org/10.1007/s10543-017-0687-4. [3] Strachota, P., Wodecki, A. High Resolution 3D Phase Field Simulations of Single Crystal and Polycrystalline Solidification. To appear in Acta Physica Polonica A, 2018. [4] Oberhuber, T., Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs, Applied Numerical Mathematics, Vol. 88, pp. 1-17, 2015. [5] Bauer, P., Klement, V., Oberhuber, T., Žabka, V. Implementation of the Vanka-type multigrid solver for the finite element approximation of the Navier-Stokes equations on GPU, Computer Physics Communication 200, pp. 50-56, 2016. [6] Korbuly B., Pusztai T., Henry H., Plapp M., Apel M., and Gránásy L., Grain coarsening in two-dimensional phase-field models with an orientation field, PHYSICAL REVIEW 95, pp. 053303-1 – 053303-12, 2017. [7] Gránásy L., Rátkai L., Szállás A., Korbuly B., Tóth G., Környei L., Pusztai T., Phase-Field Modeling of Polycrystalline Solidification: From Needle Crystals to Spherulites—A Review, Metall. and Mat. Trans. A, 45, pp. 1694–1719, 2014. [8] Ferreira A. F., Ferreira L. O., Assis A.C., Numerical simulation of the solidification of pure melt by a phase-field model using an adaptive computation domain, J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng., 33 (2), pp. 125–130, 2011.
note: konzultant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
last update: 14.05.2018 15:42:39

Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes
description: Matematické modely rozhraní nebo poruch v krystalické struktuře materiálů, vírových struktur v tekutinách nebo počítačové zpracování obrazu využívají pohybujících se křivek nebo ploch k popisu podrobností uvedených dějů. Tento popis využívá poznatků dynamiky kontinua, termodynamiky, diferenciální geometrie a teorie nelineárních evolučních parciálních diferenciálních rovnic. Obsahem tématu bude matematická a numerická analýza pohybu křivek v rovině a prostoru podle jejich křivosti, interakce několika takových křivek mezi sebou a studium jejich topologických změn. V rámci tématu by pozornost byla věnována následujícím otázkám: - formulace a matematická analýza úloh současného pohybu a interakce více křivek mezi sebou; - formulace a matematická analýza úloh anizotropního pohybu křivek; - stabilita dlouhodobých numerických výpočtů; - moderní metody implementace numerických algoritmů; - souvislosti získaných výsledků s aplikacemi; Možné aplikace výsledků práce na tématu bude možné najít v oblasti matematického modelování prostorové dynamiky a interakce svazku dislokací v materiálech a při matematické modelování pohybu vírových struktur v tekutinách. Ověření výsledků proběhne formou publikací v impaktovaných odborných časopisech a prezentacemi na mezinárodních odborných konferencích. Problematika tohoto tématu určeného pro obor Matematické inženýrsví doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd je součástí dlouhodobé spolupráce KM FJFI ČVUT se zahraničními pracovišti, zejména s Univerzitou v Kanazawě, Univerzitou Meiji v Tokiu a Colorado School of Mines v Goldenu. Téma též navazuje na probíhající výzkum v dané oblasti podporovaný projekty GAČR, MZ ČR a OPVV.
references: [1] M. A. Grayson: Shortening Embedded Curves. The Annals of Mathematics, Second Series, 129(1):71-111, 1989. [2] T. F. Banchoff and S. T. Lovett: Differential Geometry of Curves and Surfaces. CRC Press, ISBN 9781568814568, 2010. [3] P. Burchard, L.T. Cheng, B. Merriman and S. Osher: Motion of curves in three spatial dimensions using a level set approach. Journal of Computational Physics, 170:720-741, 2001. [4] D. J. Altschuler, S. J. Altschuler, S. B. Angenent and L. F. Wu: The Zoo of Solitons for Curve Shortening in Rn. Nonlinearity, 26(5):1189-1226, 2013. [5] M. Kolář, M. Beneš and D. Ševčovič: Area Preserving Geodesic Curvature Driven Flow of Closed Curves on a Surface. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 22(10):3671-3689, 2017. [6] P. Pauš, M. Beneš, M. Kolář and J. Kratochvíl: Dynamics of dislocations described as evolving curves interacting with obstacles, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 24, no. 3, 99. 035003, 2016.
last update: 14.05.2018 21:47:24

Matematické modelování strukturálních změn v materiálech

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
key words: Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes
description: Fázové přechody v materiálech doprovázené změnou hustoty jsou popsány pomocí zákonů zachování hmoty, energie i hybnosti, poskytujících informaci o fázovém stavu, teplotě a mechanických vlastnostech ve zkoumaném objemu. Tyto modely mají podobu soustav evolučních parciálních diferenciálních rovnic. Jejich řešení vyžaduje zvládnutí více časových a prostorových měřítek. Matematická a numerická analýza proto využívaji variačních metod, teorie dynamických systémů a rovnic matematické fyziky pro získání potřebných vlastností. Obsahem tématu bude matematická a numerická analýza evolučních parciálních diferenciálních rovnic daných Cahnovou - Hilliardovou teorií fázových přechodů a statikou kontinua řešených v kontextu fázových přechodů doprovázených strukturálními změnami. V rámci tématu by pozornost byla věnována následujícím otázkám: - formulace a matematická analýza soustav nelineárních evolučních parciálních diferenciálních rovnic Cahnova-Hilliardova typu; - propojení s rovnicemi pro zachování hybnosti; - výzkum možných zobecnění pro vícesložkové a vícefázové systémy; - návrh a implementace vhodných numerických algoritmů pro jejich řešení; - moderní metody implementace numerických algoritmů na paralelních výpočetních systémech; - souvislosti získaných výsledků s modelováním fázových přechodů. Možné aplikace výsledků práce na tématu bude možné najít v oblasti matematického modelování fázových přechodů ve slitinách a formování tzv. omega-fáze v titanu a v matematické modelování procesů doprovázejících formování nanostruktur. Ověření výsledků proběhne formou publikací v impaktovaných odborných časopisech a prezentacemi na mezinárodních odborných konferencích. Problematika tohoto tématu určeného pro obor Matematické inženýrsví doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd je součástí dlouhodobé spolupráce KM FJFI ČVUT se zahraničními pracovišti, zejména s Univerzitou v Kanazawě, Shibaura Institute of Science and Technology v Tokiu a UCLA. Téma též navazuje na probíhající výzkum v dané oblasti podporovaný projekty GAČR a OPVV.
references: [1] H. K. Yeddu and T. Lookman, Phase-field modeling of the beta to omega phase transformation in ZrNb alloys, Materials Science and Engineering A 634 (2015) 46–54 [2] M. Mamivand, M. A. Zaeem, H. El Kadiri: A review on phase field modeling of martensitic phase transformation, Computational Materials Science 77 (2013) 304–311 [3] A. Artemev, Y. Jin and A. G. Khatchaturyan: Three-Dimensional Phase Field Model of Proper Martensitic Transformation, Acta Mater. 49 (2001) 1165–1177 [4] Strachota P. and Beneš M. Error estimate of the finite volume scheme for the Allen–Cahn equation. BIT Numer. Math. (2017). Published online: 1.670. 1-19. [5] Mach J., Beneš M. and Strachota P. Nonlinear Galerkin Finite Element Method Applied to the System of Reaction-Diffusion Equations in One Space Dimension. Comput. Math. Appl. 73 (2017), pp. 2053-2065 [5] Hoang Dieu H., Beneš M. and Oberhuber T. Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 10, No. 7, 2013 pp. 99--115 [6] Hoang, D. H., Beneš, M., and J. Stráský, Anisotropic Phase Field Model of Heteroepitaxial Growth. Acta Physica Polonica A, Vol. 128, Issue 4 (2015), pp. 520--522 [7] M. Beneš, M. Kimura, and S. Yazaki. Second order numerical scheme for motion of polygonal curves with constant area speed. Interfaces and Free Boundaries, 11(4):515–536, 2009.
last update: 14.05.2018 21:57:55

Diferenciální rovnice a chaos

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM
key words: evoluční diferenciální rovnice; chaotický atraktor; ljapunovské exponenty; nelineární dynamika;
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes
description: Correspondances:\\ La Nature est un temple où de vivants piliers\ Laissent parfois sortir de confuses paroles;\ L'homme y passe à travers des forêts de symboles\ Qui l'observent avec des regards familiers.\ (Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857) Téma je skryto v těchto verších.
references: [1] Guckenheimer, J. and Holmes, P. (1983) Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields. Springer, New York. [2] Wiggins, S. (2003) Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos, Springer, New York. [3] Hirsch, M.W., Smale S. and Devaney R.L. (2013) Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Elsevier, Amsterdam.
last update: 02.04.2019 20:03:54

Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz
description: Téma se zabývá pohybovým zákonem křivek ve tvaru rychlost = křivost + síla v prostoru. Tento zákon pochází z fyzikálních úloh týkajících se fázových přechodů, mechaniky vlákenných struktur nebo turbulentního proudění. Uvedený zákon není zcela matematicky prozkoumán a je možné pokračovat ve výsledcích dosažených na školícím pracovišti. mezi zajímavé matematické otázky patří existence řešení, jeho spojitá závislost na parametrech nebo vztah pohybující se křivky k podmnožinám třírozměrného prostoru.
references: [1] Kolář M., Beneš M. and Ševčovič D. Area Preserving Geodesic Curvature Driven Flow of Closed Curves on a Surface. Discrete Continuous Dynamical Systems B, Volume 22, Issue 10, December 2017, 3671--3689, doi:10.3934/dcdsb.2017148 [2] Minarčík J., Kimura M., Beneš M., Comparing Motion of Curves and Hypersurfaces in $\\mathbb{R}^m$, accepted to Discrete Continuous Dynamical Systems B, 2018 [3] Minarčík J. Dynamika pohybu křivek ve třírozměrném prostoru a její aplikace, diplomová práce, školitel M. Beneš, KM FJFI ČVUT 2018
last update: 02.04.2019 20:02:12

Matematické modelování šíření elektrických signálů v myokardu

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Hodgkinův-Huxleyho a Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovniců
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
description: Téma je zaměřeno na studium pokročilého modelu šíření elektrického signálu v excitovatelném prostředí stěn srdečních stěn. Heterogenity tototo prostředí způsobené poškozením stěn mohou způsobit vznik spirálových vln vedoucích k srdeční fibrilaci. Obsahem práce je prozkoumání matematických vlastností uvedenéh modelu a jeho součástí, jejich numerické řešení v heterogenním prostředí a posouzení získaných výsledků v medicínckém kontextu. Motivací pro téma je spolupráce v oblasti cardio-MRI a elektrkardiologie s IKEM Praha a INRIA Paris, data a zkušenosti získané touto spoluprací.
references: Murray J.D. Mathematical Biology, Springer Verlag, 2002 Colli Franzone, Piero, Pavarino, Luca Franco & Scacchi, Simone. Mathematical Cardiac Electrophysiology. Cham: Springer, 2014 Izhikevich, Eugene M. Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. Macfarlane, Peter W., et al., eds. Comprehensive Electrocardiology. 2nd ed. London: Springer, 2011. Veneroni, Marco. Reaction–diffusion systems for the macroscopic bidomain model of the cardiac electric field. Nonlinear Analysis: Real World Applications [online]. 2009, 10(2), 849–868
last update: 02.06.2020 10:24:12

Matematické metody v relativistické hydrodynamice

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš, prof. Dr. Boris Tomášik
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM
key words: zákony zachování; Minkowského a Milneho souřadnice; simulace jaderných srážek
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
description: Téma je zaměřeno na studium zákonů zachování a principů dynamiky tekutin ve stavu rovnováhy, ve stavu poblíž rovnováhy a ve stavu nerovnovážném. Relativistická hydrodynamika se uplatňuje například v popisu jaderných srážek při nejvyšších energiích. Odvození odpovídajících zákonů využívá souřadných systémů a veličin které jsou vhodné pro opis těchto srážek. Cílem tématu se seznámení s matematickými postupy v dané oblasti zahrnující formulaci klasických zákonů zachování a jejich analogie v relativistické hydrodynamice, hydrodynamické rozvoje v gradientech, Borelovu sumaci, asymtotické metody a pokročilé metody analýzy obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Práce na tématu je založena na spolupráci kateder matematiky a fyziky v dané oblasti. Kontakt: michal.benes@fjfi.cvut.cz, boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
references: P. Romatschke and U. Romatschke, Relativistic Fluid Dynamics In and Out of Equilibrium, Cambridge University Press 2019. Jaiswal, Sunil & Chattopadhyay, Chandrodoy & Jaiswal, Amaresh & Pal, Subrata & Heinz, Ulrich. (2019). Exact solutions and attractors of higher-order viscous fluid dynamics for Bjorken flow. Physical Review C. 100. 10.1103/PhysRevC.100.034901. M. P. Heller and M. Spaliński, Hydrodynamics Beyond the Gradient Expansion: Resurgence and Resummation, Physical Review Letters 115, 072501 (2015).
last update: 04.06.2020 21:19:32

V3S Database

The application records results of science and research, and other academic activities. The V3S application serves as a tool for submitting data to the RIV database, exporting data for statistic analyses, and internal evaluation of research.

List of publications in V3S

Articles

2014

Pauš, P. and Kratochvíl, J. and Beneš, M., Mechanisms controlling the cyclic saturation stress and the critical cross-slip annihilation distance in copper single crystals, Philosophical Magazine Letters 94 (2014) , 45-52
BiBTeX
@ARTICLE{Paus14:21082,
  title = {{Mechanisms controlling the cyclic saturation stress and the critical cross-slip annihilation distance in copper single crystals}},
  author = {Pau{\v s}, P. and Kratochv{\'\i}l, J. and Bene{\v s}, M.},
  journal = {Philosophical Magazine Letters},
  year = {2014},
  volume = {94},
  number = {2},
  pages = {45--52},
  month = {January}
}

2009

Beneš, M. and Knobloch, P. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S., Special Issue Editorial, Kybernetika 45 (2009) , 565-566
BiBTeX
@ARTICLE{Benes09:1645,
  title = {{Special Issue Editorial}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Knobloch, P. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2009},
  volume = {45},
  number = {4},
  pages = {565--566}
}
Beneš, M. and Knobloch, P. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S., Special Issue - Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008, Kybernetika 45 (2009) , 565-688
BiBTeX
@ARTICLE{Benes09:1645,
  title = {{Special Issue - Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Knobloch, P. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2009},
  volume = {45},
  number = {4},
  pages = {565--688}
}

2007

Beneš, M. and Kimura, M. and Nakaki, T., Editorial, Kybernetika 43 (2007) , 765-766
BiBTeX
@ARTICLE{Benes07:1446,
  title = {{Editorial}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Kimura, M. and Nakaki, T.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2007},
  volume = {43},
  number = {6},
  pages = {765--766}
}

Contributions in proceedings

Beneš, M. and Minárik, M. and Pauš, P. and Čulík, Z., Moving Boundaries in Material Science, DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality, (2007) , 61-64, Kyushu University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1419,
  title = {{Moving Boundaries in Material Science}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Min{\' a}rik, M. and Pau{\v s}, P. and {\v C}ul{\'\i}k, Z.},
  address = {Fukuoka},
  booktitle = {{DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality}},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2007},
  pages = {61--64}
}
Mikyška, J. and Beneš, M. and Illangasekare, T.H., VODA Multiphase Flow Code for Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers, Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering, (2007) , -, Universita of California
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska07:14,
  title = {{VODA Multiphase Flow Code for Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Havai},
  booktitle = {{Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering}},
  publisher = {Universita of California},
  year = {2007},
  pages = {--}
}
Beneš, M. and Fučík, R. and Mikyška, J. and Illangasekare, T.H., Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium, Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering, (2007) , -, Universita of California
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1404,
  title = {{Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Havai},
  booktitle = {{Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering}},
  publisher = {Universita of California},
  year = {2007},
  pages = {--}
}

2006

Roubal, J. and Havlena, V. and Beneš, M., Base Vectors for Solving Partial Differential Equations, Proceedings of International Control Conference, (2006) , -, University of Strathclyde
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Roubal06:120,
  title = {{Base Vectors for Solving Partial Differential Equations}},
  author = {Roubal, J. and Havlena, V. and Bene{\v s}, M.},
  address = {Glasgow},
  booktitle = {{Proceedings of International Control Conference}},
  publisher = {University of Strathclyde},
  year = {2006},
  pages = {--}
}

2005

Beneš, M., Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification, EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations, (2005) , 5, Comenius University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes05:1418,
  title = {{Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations}},
  publisher = {Comenius University},
  year = {2005},
  pages = {5}
}

1999

Beneš, M., Simulační model tuhnutí krystalických materiálů, TRANSFER 99, (1999) , 7-8, VUT v Brně
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes99:2397,
  title = {{Simula{\v c}n{\'\i} model tuhnut{\'\i} krystalick{\' y}ch materi{\' a}l{\r u}}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{TRANSFER 99}},
  publisher = {VUT v Brn{\v e}},
  year = {1999},
  pages = {7--8}
}

Others

2014

Beneš, M. and Strachota, P. and Mach, J., A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation, 2014
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes14:2150,
  title = {{A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Strachota, P. and Mach, J.},
  address = {Praha},
  institution = {Bosch, s s.r.o.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2014},
  number = {14-01},
  pages = {21}
}

2009

Beneš, M. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S. (ed.), Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008, (2009) , 79, Kyushu University
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes09:1537,
  title = {{Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008}},
  address = {Fukuoka},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Tsujikawa, T. and Yazaki, S.},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2009},
  pages = {79}
}

2008

Beneš, M., Segmentation of MRI Data Using the Partial Differential Eequation of Allen-Cahn Type, 2008
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes08:1526,
  title = {{Segmentation of MRI Data Using the Partial Differential Eequation of Allen-Cahn Type}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {2008},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Beneš, M., Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification, 2008
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes08:1526,
  title = {{Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {2008},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Beneš, M., Recent advances in mathematical modelling and numerical simulation technology and environment - Applications in Material Science, 2008
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes08:1526,
  title = {{Recent advances in mathematical modelling and numerical simulation technology and environment - Applications in Material Science}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {2008},
  note = {Unpublished Lecture}
}

2007

Beneš, M. and Kimura, M. and Nakaki, T. (ed.), Proceedings of Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2006, (2007) , Kyushu University
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes07:1381,
  title = {{Proceedings of Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2006}},
  address = {Fukuoka},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Kimura, M. and Nakaki, T.},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2007}
}

2006

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1303,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {35}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization II, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization II}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {106}
}
Beneš, M. and Kimura, M. and Nakaki, T. (ed.), Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2005, (2006) , 157, Faculty of Mathematics, Kyushu University
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes06:1258,
  title = {{Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2005}},
  address = {Fukuoka},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Kimura, M. and Nakaki, T.},
  publisher = {Faculty of Mathematics, Kyushu University},
  year = {2006},
  pages = {157}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T., Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {25}
}

2005

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. (ed.), Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 206, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes05:1081,
  title = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  address = {Praha},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {206}
}

1999

Beneš, M., Time Discretisation in Solution of Systems of Semi-linear Parabolic PDEs Arising in Free-boundary Problems, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes99:2398,
  title = {{Time Discretisation in Solution of Systems of Semi-linear Parabolic PDEs Arising in Free-boundary Problems}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Šembera, J. and Beneš, M., Nonlinear Galerkin Method for Reaction-Diffusion Systems Admitting Invariant Regions, 1999
BiBTeX
@TECHREPORT{Sembera99:25,
  title = {{Nonlinear Galerkin Method for Reaction-Diffusion Systems Admitting Invariant Regions}},
  author = {{\v S}embera, J. and Bene{\v s}, M.},
  address = {Praha},
  institution = {{\v C}VUT FJFI},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {1999},
  number = {1},
  pages = {17}
}
Beneš, M., Numerická simulace dynamiky křivek v rovině, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes99:2398,
  title = {{Numerick{\' a} simulace dynamiky k{\v r}ivek v rovin{\v e}}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Beneš, M., Dynamika anisotropních křivek v rovině II, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes99:2398,
  title = {{Dynamika anisotropn{\'\i}ch k{\v r}ivek v rovin{\v e} II}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Beneš, M., Mathematical Analysis of Phase-field Equations with Numerically Efficient Coupling Terms, 1999
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes99:2397,
  title = {{Mathematical Analysis of Phase-field Equations with Numerically Efficient Coupling Terms}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  address = {Praha},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {1999},
  number = {MMG 3},
  pages = {20}
}
Beneš, M., Dynamics of Curves in the Plane, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes99:2398,
  title = {{Dynamics of Curves in the Plane}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Beneš, M., Diffuse Interface Approach to the Solidification of Pure Materials, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Benes99:2354,
  title = {{Diffuse Interface Approach to the Solidification of Pure Materials}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}

1997

Beneš, M., Phase Field Model of Microstructure Growth in Solidification of Pure Substances, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 1997
BiBTeX
@PHDTHESIS{Benes97:1559,
  title = {{Phase Field Model of Microstructure Growth in Solidification of Pure Substances}},
  author = {Bene{\v s}, M.},
  address = {Prague},
  year = {1997},
  pages = {95},
  school = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics