Topics for students (in czech)

SELECT * FROM `km_temata` WHERE `aktivni` = 'ano' ORDER BY `last_update` DESC
filter
branch of study:                
type:            
title:
advisor:
key words:

# title advisor key words
1 Urychlení evolučních algoritmů pomocí transformerů Martin Holeňa
2 Urychlení evolučních algoritmů pomocí neuronových sítí Martin Holeňa
3 Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. GPU, HPC, C++, algoritmizace
4 Paralelní algoritmy ve strojovém učení Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. strojové učení, umělá inteligence, backpropagation, GPU, HPC
5 Implementace metody konečných prvků v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. Numerická matematika, metoda konečných prvků, paralelizace
6 Metoda konečných objemů pro obecné polyhedrální sítě a grafické akcelerátory GPU Ing. Jakub Klinkovský, Ing. Tomáš Oberhuber, PhD. metoda konečných objemů, numerická matematika, objektově orientované programování, C++, CUDA, GPU, HPC
7 Nested Bethe ansatz pro ortogonalni a symplekticke algebry. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. kvantove grupy
8 Matematické modelováni v epidemiologii Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. SIR model, soustavy ODR, numerické řešení
9 Simulace v diskrétní dislokační dynamice metodami diferenciální geometrie Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. dislokace, dynamika křivek, diferenciální geometrie, materiálové vědy
10 Analýza morfologie karcinomu tlustého střeva metodami segmentace obrazu pomocí vyvíjejících se křivek Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. segmentace obrazu, pohyb křivek, parametrický popis, level set, numerické řešení
11 Reakčně-difuzní rovnice a pattern formation v problematice spalování Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. reakčně-difuzní rovnice, spalování, numerické metody
12 Chaotická dynamika flame front modelu Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. Kuramoti-Sivashinski, chaos, nestabilita, bifurkace, numerické metody
13 Učení chybějících členů diferenciálních rovnic z dat doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. neuronové diferenciální rovnice, strojové učení
14 Storjové učení pro detekci podvodných finančních transakcí doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. grafové neuronové sítě, strojové učení, finanční transakce
15 Matematické modelování strukturální dynamiky palivových tyčí prof. Dr. Ing. Michal Beneš (FJFI ČVUT v Praze), Ing. Jakub Krejčí, Ph.D. (UJP Praha, a.s.) metoda konečných prvků; plastická deformace; fázové přechody v krystalické struktuře; palivové tyče jaderného reaktoru;
16 Fázové přechody v zirkonia a difuzní procesy prof. Dr. Ing. Michal Beneš (FJFI ČVUT v Praze), Ing. Jakub Krejčí, Ph.D. (UJP Praha, a.s.) zirkoniové slitiny; metoda fázového pole; fázový diagram; anizotropie; teorie fázových přechodů; metoda konečných objemů
17 Řízení a optimalizace procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi Ing. Aleš Wodecki, Ph.D., Ing. Pavel Strachota, Ph.D. teorie řízení, duální úloha, optimalizace, funkcionální analýza, numerické metody
18 Využití strojového učení pro řešení fázového problému v krystalografii Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus, Ing. Pavel Strachota, Ph.D., elektronová difrakce, fázový problém, krystalografie, neuronové sítě, strojové učení
19 Segmentace obrazu v analýze mikrostruktury zirkoniových slitin Ing. Pavel Strachota, Ph.D. (FJFI ČVUT v Praze), Ing. Jakub Krejčí, Ph.D. (UJP Praha, a.s.) Segmentace obrazu; dynamika křivek; konvoluční neuronové sítě, zirkoniové slitiny; analýza mikrostruktury
20 Shape optimization for quantum systems with magnetic fields Vladimir Lotoreichik, Ph.D. ground-state energy, eigenvalue optimization, magnetic fields
21 Strojové učení jako špatně podmíněná úloha doc. Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
22 Pokročilé partie gradované geometrie Ing. Jan Vysoký, Ph.D.
23 Rámcová témata pro bakalářské a diplomové práce Ing. František Štampach, Ph.D. spektrální analýza, teorie operátorů
24 Analytic and geometric aspects of the Dirac equation prof. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
25 Bases of ReLU Neural Networks doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. ReLU, Neural Networks, Riesz Basis, Frame
26 Local and Global Features in 3D Biomedical Image Classification doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
27 Atraktory nekonečných slov doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. atraktory, nekonečná slova, Thueovo-Morseovo slovo
28 Formalizace kombinatoriky na slovech doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. formalizace matematiky, kombinatorika na slovech
29 Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
30 Věrné reprezentace monoidu morfizmů zachovávajících jistou třídu řetězců prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. monoid, věrná reprezentace, primitivní substituce
31 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
32 Aritmetika v soustavách s kvartickou bází prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. nestandardní číselné soustavy, aritmetika, Pisotova čísla
33 Zobecněné řetězové zlomky prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
34 Perfectly Clustering Words / Dokonale se shlukující slova prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. Burrows-Wheeler transformace, kódování výměny intervalů
35 Kritický exponent zobecněného Thueova-Morseova slova doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. Thueovo-Morseovo slovo, kritický exponent, bispeciál, návratové slovo
36 Kritický exponent 2-balancovaných slov doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kritický exponent, balancovaná slova, bispeciály, návratová slova
37 Modelování procesů v porézním prostředí Ing. Jakub Solovský, Ph.D. matematické modelování, porézní prostředí, fázové rozhraní
38 Modelování vzniku a šíření prasklin v materiálech Ing. Jakub Solovský, Ph.D. model fázového rozhraní, transport, vývoj prasklin, vznik prasklin
39 Prostorová diskertizace parciálních diferenciálních rovnic s využitím metody virtuálních prvků Ing. Jakub Solovský, Ph.D. metoda virtuálních prvků, parciální diferenciální rovnice, prostorová diskretizace
40 Použití metody rozdělení oblasti (Domain Decomposition) pro paralelní řešení parciálních diferenciálních rovnic Ing. Jakub Solovský, Ph.D. metoda rozdělení oblasti, paralelní implementace, Schurův doplněk, Schwarzova metoda
41 Template matching in the context of convolutional neural networks RNDr. Jan Kalina, Ph.D. Templates, convolutional neural networks, deep learning, image analysis.
42 Numerické řešení avekční rovnice pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler advekční rovnice, mřížková Boltzmannova metoda, počítání na GPU
43 Pokročilé mezoskopické okrajové podmínky pro numerické simulace pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler mřížková Boltzmannova metoda, mezoskopické okrajové podmínky, CFD, počítání na GPU
44 Matematické modelování volného vícefázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler mřížková Boltzmannova metoda, vícefázové proudění tekutin, CFD, počítání na GPU
45 Matematické modelování stlačitelného proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler mřížková Boltzmannova metoda, proudění tekutin, CFD, stlačitelnost tekutin, počítání na GPU
46 Matematické modelování proudění tekutin a transportu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody na GPU doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D. mřížková Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, CFD, transport látek nebo šíření tepla, počítání na GPU
47 Umělé neuronové sítě v black-box optimalizaci . Martin Holeňa
48 Mathematical Modelling of Moving Boundary Problems prof. Dr. Ing. Michal Beneš nonlinear evolution problems; parametric method; levelset method; degenerate diffusion; surface diffusion;
49 Metody strojového učení pro podporu jazykové analýzy slovesných tříd ohrožených jazyků Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Umělá inteligence, Strojové učení, Bayesovské sítě, Jazyková analýza, Slovesné třídy
50 Adaptivní testování znalostí pomocí bayesovských sítí Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Bayesovské sítě, Adaptivní testování znalostí, Umělá inteligence, Strojové učení
51 Zefektivnění metod výpočtu v bayesovských sítí pomocí tenzorových rozkladů Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Umělá inteligence, Strojové učení, Bayesovské sítě, Tenzorové rozklady
52 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
53 Změna datových struktur v softwaru TRM2D pro správné zpracování změny okrajových podmínek při použití adaptivního časového kroku doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. adaptivní časový krok, reakční transport, metoda štěpení operátoru
54 Impact of delay on pattern formation and stability in the attraction-repulsion model Dr. Jan Haškovec, doc. Jan Vybíral attraction-repulsion model, pattern formation, delay differential equations
55 Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. neuronove site; statisticke metody;
56 Physics-informed neural networks doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. neuronove site; diferencialni rovnice
57 Enumerace ternárních balancovaných slov prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. sturmovská slova, ternární balancovaná slova, enumerace faktorů
58 Toyota problem prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. balancovaná slova, faktorová komplexita, sturmovské posloupnosti
59 Neuronové sítě pro analýzu stavu plasmatu v Tokamaku doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. strojové učení, neuronové sítě, model plasmatu
60 Optimalizace polyhedrálních sítí doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. optimalizace, numerická matematika, numerické sítě
61 Nejmenší vážené čtverce a související odhady RNDr. Jan Kalina, Ph.D. Lineární regrese, simulace, robustní statistika.
62 Matematický model pro odhad sopečné emise pomocí kombinace satelitních dat a lidaru Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. Optimalizace; bayesovský model; odhad parametrů modelu; atmosférická emise
63 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic v počítačové grafice doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, diferenciální geometrie, numerická matematika, počítačové grafika
64 Evoluční optimalizační algoritmy a metaučení . Martin Holeňa evoluční algoritmy, optimalizace, modelování, učení, aktivní učení
65 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
66 Návrh řízení pro stochastický stavový model se zonotopickým šumem Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhadování stavů, modelově založené řízení
67 Structured matrices in compressed sensing doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. Random matrices, compressed sensing, Johnson-Lindenstrauss Lemma
68 Důkazy s pomocí počítače v extremální kombinatorice Mgr. Jan Volec, Ph.D. Kombinatorika, lineární a semidefinitní programování, počítačově asistované důkazy
69 Metody inspirované algoritmickým lokálním lemmatem Mgr. Jan Volec, Ph.D. Teorie grafů, pravděpodobnostní metoda, lokální lemma, acyklické obarvení
70 Důkaz Goldberg-Seymourovy domněnky s pomocí počítače Mgr. Jan Volec, Ph.D. Teorie grafů, hranová barevnost, párování, počítačově asistované důkazy
71 Metody shlukování strukturovaných dat doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. strojové učení, strukturovaná data, shlukování
72 Kvantilová regrese založená na konvoluční neuronové síti RNDr. Jan Kalina, Ph.D. Konvoluční neuronová síť, regrese, kvantily, robustnost, heteroskedasticita
73 Šablony v kontextu konvolučních neuronových sítí RNDr. Jan Kalina, Ph.D. Šablony, konvoluční neuronové sítě, analýza obrazu
74 Matematické modelování proudění v nenasycené zóně doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. proudění v porézním prostředí, Richardsova rovnice
75 Odhadování polohy za omezené neurčitosti Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhadování polohy
76 Topologické vlastnosti kvantové teorie pole Ing. Petr Jizba, Ph.D. (KF FJFI), škol. spec. Ing. Václav Zatloukal, Ph.D. (KF FJFI)
77 Řešitelné modely speciálních Jacobiho matic a ortogonální polynomy Ing. František Štampach, Ph.D. ortogonální polynomy, Jacobiho operátor, Heunova rovnice, Jacobiho eliptické funkce
78 Matematické modelování pohybu průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
79 Numerické metody v návrhu řízení průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Modelové prediktivní řízení, numerické integrační metody, průmyslové roboty, nelineární dynamické modely
80 Pokročilé partie zobecněné geometrie prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
81 Diracovské vlnovody Ing. Matěj Tušek, Ph.D. Diracův operátor, kvantové vlnovody, magnetická pole, delta-shell interakce
82 Relativistické kvantové grafy Ing. Matěj Tušek, Ph.D. Diracův operátor, kvantový graf, spektrální analýza, singulární interakce
83 Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. numerická matematika, parciální diferenciální rovnice
84 Rozšíření a otestování algoritmu pro adaptaci časového kroku v softwaru TRM2D doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
85 Alternativní řešení transportní úlohy v softwaru TRM2D doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. transportní úloha, metoda konečných diferencí, metoda konečných objemů
86 Gravity coupled to a conformal scalar field Dott. Mag. Marcello Ortaggio, Ph.D. (MÚ AV ČR)
87 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
88 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
89 Kvantové Wheelerovy-DeWittovy rovnice: interpretace, metody a a toy modely RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
90 Analýza mřížkové Boltzmannovy metody Ing. Radek Fučík, Ph.D. Mřížková Boltzmannova metoda (Lattice Boltzmann method)
91 Matematické modelování vícefázového proudění na rozhraní mezi porézním prostředím a volným prostorem Ing. Jakub Klinkovský, Ing. Radek Fučík, PhD. vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, CFD, HPC, GPU
92 Matematické modelování perfuze myokardu doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D. perfuze myokardu, mřížková Boltzmannova metoda, proudění tekutin, transport látek
93 Spektrální analýza strunných nástrojů či relativistických elektronů David Krejčiřík
94 Matematické výzvy hybridních materiálů David Krejčiřík
95 Optimalita včelí plástve a související problémy David Krejčiřík
96 Imaginární magnetické pole a černé díry David Krejčiřík
97 Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy David Krejčiřík
98 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
99 Stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
100 Matematické modely nanostruktur David Krejčiřík
101 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
102 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
103 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators David Krejčiřík
104 Analýza signálu v nedestruktivním testování pomocí slepé separace a umělé inteligence Ing. Petr Tichavský, DSc. umělá inteligence, neuronové sítě, slepá separace, akustická emise
105 Diskrétní Fourierovy transformace příslušné afinním Weylovým grupám doc. Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, Fourierovy transformace, třídy kongruence
106 Data mining s využitím Boltzmannovy entropie doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. dolování dat, počet stavů systému, identifikační stromy, náhodné lesy, data wrapping
107 Strojové učení v Hilbertově prostoru doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. klasifikace do více tříd, jádrové metody, Hilbertův prostor, strojové učení, nelineární skrytá vrstva
108 Stochastický model anomální difuze doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., prof. Dr. Ing. Michal Beneš anomální difuze, markovovské řetězce, simulace Monte Carlo, porovnání modelů
109 Kvantové evoluční rovnice Kleinova-Gordonova typu Miloslav Znojil, DrSc Kvantové evoluční rovnice, kvazi-Hermitovské formulace
110 Simulátor dojezdu elektromobilu doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
111 Přehled v oblasti predikce dojezdu elektromobilu doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
112 Support of imperfect decision-making agents Ing. Miroslav Kárný, DrSc. dynamic decision making; uncertainty; decision support
113 Modelování dat elektrických vozidel doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
114 Metody strojového učení v medicínských aplikacích Ing. Tomáš Kouřim, Ing. Pavel Strachota, Ph.D. strojové učení, predikce, medicína, transplantace ledvin, dávkování léků, srdeční arytmie
115 Učení matematického modelu z dat doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. identifikace modelu, strojové učení,
116 Metody strojového učení v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. strojové učení, parciální diferenciální rovnice
117 A fuzzy-based perspective to reduce uncertainty affecting the process of work-related stress evaluation Ing Silvia Carpitella, PhD Fuzzy Set Theory; work-related stress; FTOPSIS
118 Paralelní algoritmy pro výpočet rozkladů matic na GPU Ing. Jakub Klinkovský, Ing. Tomáš Oberhuber, PhD. numerická matematika, rozklady matic, programování, C++, CUDA, GPU, HPC
119 Matematické modelování fluidizace diskrétních částic pomocí metody multiphase particle-in-cell (MP-PIC) s využitím GPU Ing. Jakub Klinkovský matematické modelování, numerická simulace, programování, C++, CUDA, GPU, HPC
120 Multi-criteria approach assessing human factors for industrial risk management Ing Silvia Carpitella, PhD Multi-criteria decision-making; industrial risk; DEMATEL
121 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
122 Nonlinearity Imaging by Ultrasonic Testing Ing. Zdenek Prevorovsky, CSc. (školitel), Ing. Jan Kober, Ph.D. (škol. specialista)
123 Variační metody pro učení se a kalibraci matematických modelů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. variační metody, parciální diferenciální rovnice, strojové učení
124 Mathematical models of hybrid materials doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
125 Metody globální optimalizace v termodynamice vícesložkových směsí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. globální optimalizace, metoda větví a mezí, intervalová aritmetika, termodynamika vícesložkových směsí
126 Metody hlubokého učení pro inverzní úlohy na obrazových datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. hluboké učení, zpracování obrazu
127 Probabilistic modelling opinion formation in social interactions Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. opinion formation; decision making; social interactions.
128 Implementace B-stromů na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. HPC, GPU, C++, algoritmizace
129 Categorical Analysis of Economic Value Creation Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc. applied category theory, economic system dynamics, economic decision analysis
130 Semigroups and non-equilibrium thermodynamics doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
131 Towards self-organisation in real systems: models and analysis doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
132 Variační metody pro výpočet reprezentací 3D objektů z množin bodů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. variační metody, 3D modelování
133 Robustní strojové učení a adversariální vzorky Mgr. Lukáš Adam, Ph.D. Strojové učení, optimalizace, adversariální vzorky, neuronové sítě, algoritmy.
134 Superintegrabilní systémy v magnetickém poli doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
135 Vyhodnocování kvality spánku z infračerveného videa RNDr. Michal Šorel, Ph.D. kvalita spánku, zpracování signálů, zpracování obrazu, hluboké učení, neuronové sítě
136 Odhad mezinárodního indexu hrubosti vozovky (IRI) na základě dat z akcelerometrů v mobilních telefonech RNDr. Michal Šorel, Ph.D. mezinárodní index hrubosti (IRI), zpracování signálu, IMU, mobilní aplikace
137 Dálkový průzkum země ze satelitů Sentinel RNDr. Michal Šorel, Ph.D. vzdálený průzkum země, satelitní zobrazování, zpracování obrazu, rozpoznávání, hluboké učení, neuronové sítě
138 Vyhodnocování stavu povrchu vozovky na základě kamerových dat RNDr. Michal Šorel, Ph.D. kvalita vozovek, zpracování obrazu, hluboké učení, neuronové sítě
139 Uncertainty representation in tree structured data doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. uncertainty representation, ensemble methods, Monte Carlo,
140 Voronoiovy iterace diskrétních množin Ing. Petr Ambrož, Ph.D. kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
141 Matematické metody v relativistické hydrodynamice prof. Dr. Ing. Michal Beneš, prof. Dr. Boris Tomášik zákony zachování; Minkowského a Milneho souřadnice; simulace jaderných srážek
142 Matematické modelování šíření elektrických signálů v myokardu prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Hodgkinův-Huxleyho a Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovniců
143 Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram Marek Bukáček Pohyb chodců, Statistická analýza
144 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
145 Representation learning for structured data Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. structured data, neural networks, representation learning, explainability, generative networks
146 Varietní učení a umělé neuronové sítě Ing. Radek Mařík, CSc. umělá inteligence, varientní učení, neuronové sítě, strojové učení, počítačové vidění
147 Metody analýzy obrazových dat nové generace prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
148 Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
149 Pohyb částic po fraktálních množinách doc. Ing. Jaromír Kukal
150 Nekonečná slova s nízkou faktorovou komplexitou doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. dendric sets, tree sets, factor complexity, S-adic representation
151 Fúze dat - multimodální analýza RNDr. Barbara Zitová, CSc. multimodal sensing, data fusion
152 Kontrola velikosti a typu ráfků kol automobilů Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
153 Automatická kontrola montovaných dílů v automobilovém průmyslu Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
154 Automatická analýza buněčných procesů ze snímků pořízených TIRF-SIM mikroskopem doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. segmentace, klasifikace, tracking, odšumování, hluboké učení
155 Analýza dat a zvyšování prostorového rozlišení v environmentální mikroskopii doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. rekonstrukce obrazu, dekonvoluce, odšumování, inverzní úlohy
156 Detekce a sledování rychle pohybujících se objektů ve videu doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. dekonvoluce, trekování, matting, inverzní úlohy
157 Odhadování a řízení za omezené neurčitosti Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezená neurčitost, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované řízení
158 Metoda Scheduled Relaxation Jacobi pro řešení soustav lineárních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. iterační metody, soustavy lineárních rovnic, předpodmínění, parallelní algoritmy, GPU
159 Evoluční ekvilibria: Stacionarita, stabilita a výpočet RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
160 Kosmologické implikace gravitačních teorií s vyšším řádem derivací (Cosmological implications of higher-derivative gravitational theories) Ing. Petr Jizba, Ph.D.
161 Quantum dynamics for algorithmic applications Aurel Gábris, Ph.D.
162 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
163 Diferenciální rovnice a chaos prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; chaotický atraktor; ljapunovské exponenty; nelineární dynamika;
164 Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
165 Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
166 Vývoj systému pro konfigurování vědeckých výpočtů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, YAML, XML, Json, konfigurace
167 Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
168 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
169 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
170 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
171 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
172 Řízení systémů s transcendentním přenosem Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
173 Rozvažování o cílech rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D.
174 Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
175 Modelování vlastností kapalin a plynů pomocí stavové rovnice PC-SAFT Ing. Václav Vinš, Ph.D. a Ing. David Celný nelineární regrese, termodynamika, stavová rovnice, fázová rovnováha, chladicí kapalina
176 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
177 Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace prof. Dr. Ing. Michal Beneš Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
178 Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
179 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
180 Numerické metody pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. vrstevnicové metody, metoda fázového pole, parametrický popis, diferenciální geometrie
181 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
182 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
183 Optimal Control with Adversarial Events Doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Dr. Tech.
184 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
185 Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
186 Řešitelné modely grafenu Ing. Matěj Tušek, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, spektrální analýza, grafen, Diracův operátor
187 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
188 Aplikace neuronových sítí ve zpracování medicínských dat Ing. Tomáš Pevný, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, magnetická rezonance, zpracování obrazu
189 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
190 Pravděpodobnostní Dynamické Rozhodování s Aktivním Průběžným Učením Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivita, rozhodování za neurčitosti, Bayesovské odhadování, řízení
191 Implementace metod pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. evoluce křivek a ploch, numerická matematika, algoritmizace, HPC
192 Využití neuronových sítí v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, CFD, numerická matematika
193 Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD. strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
194 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
195 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
196 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
197 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
198 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics