Topics for students (in czech)

filter
branch of study:                
type:            
title:
advisor:
key words:

# title advisor key words
1 Asymptotické metody pro řešenı́ diferenčnı́ch rovnic Ing. František Štampach, Ph.D. asymptotické metody, diferenční rovnice, ortogonální polynomy
2 Řešitelné modely ze spektrálnı́ analýzy Jacobiho matic Ing. František Štampach, Ph.D. Jacobiho operátor, spektrální analýza, ortogonální polynomy
3 Lokalizalice spektra periodických Jacobiho a Schrödingerových operátorů s komplexnı́ poruchou Ing. František Štampach, Ph.D. Jacobiho matice, Schrödingerův operátor, spektrum, komplexní porucha
4 Limitnı́ spektrálnı́ hustota poslosloupnostı́ strukturovaných matic Ing. František Štampach, Ph.D. Toeplitzova matice, asymptotické rozdělení, spektrum
5 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
6 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
7 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
8 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
9 Representation learning for structured data Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. structured data, neural networks, representation learning, explainability, generative networks
10 Representation learning for structured data Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. structured data, neural networks, representation learning, explainability, generative networks
11 Varietní učení a umělé neuronové sítě Ing. Radek Mařík, CSc. umělá inteligence, varientní učení, neuronové sítě, strojové učení, počítačové vidění
12 Metody analýzy obrazových dat nové generace prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
13 Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
14 Pohyb částic po fraktálních množinách doc. Ing. Jaromír Kukal
15 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
16 Imaginární magnetické pole a černé díry David Krejčiřík
17 Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy David Krejčiřík
18 Stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
19 Matematické modely nanostruktur David Krejčiřík
20 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
21 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
22 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
23 Nekonečná slova s nízkou faktorovou komplexitou doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. dendric sets, tree sets, factor complexity, S-adic representation
24 Fúze dat - multimodální analýza RNDr. Barbara Zitová, CSc. multimodal sensing, data fusion
25 Kontrola velikosti a typu ráfků kol automobilů Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
26 Automatická kontrola montovaných dílů v automobilovém průmyslu Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
27 Automatická analýza buněčných procesů ze snímků pořízených TIRF-SIM mikroskopem doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. segmentace, klasifikace, tracking, odšumování, hluboké učení
28 Analýza dat a zvyšování prostorového rozlišení v environmentální mikroskopii doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. rekonstrukce obrazu, dekonvoluce, odšumování, inverzní úlohy
29 Detekce a sledování rychle pohybujících se objektů ve videu doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. dekonvoluce, trekování, matting, inverzní úlohy
30 Nested Bethe ansatz pro ortogonalni a symplekticke algebry. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
31 Adaptace modelů strojového učení pro nová data doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
32 Odhadování a řízení za omezené neurčitosti Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezená neurčitost, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované řízení
33 Klasifikace sekvencí pomocí pravidel vytěžených z dat doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. vytěžování dat (data mining), získávání pravidel z dat, klasifikační pravidla, klasifikace sekvencí
34 Metoda Scheduled Relaxation Jacobi pro řešení soustav lineárních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. iterační metody, soustavy lineárních rovnic, předpodmínění, parallelní algoritmy, GPU
35 Bayesian Transfer Learning in Sensor Networks for Autonomous Urban Driving prof. Anthony Quinn, Ph.D. Bayesian filtering, wireless sensor networks, autonomous urban driving, Bayesian transfer learning, distributed decision
36 Paralelní algoritmy ve strojovém učení Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. strojové učení, umělá inteligence, backpropagation, GPU, HPC
37 Evoluční ekvilibria: Stacionarita, stabilita a výpočet RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
38 Kosmologické implikace gravitačních teorií s vyšším řádem derivací (Cosmological implications of higher-derivative gravitational theories) Ing. Petr Jizba, Ph.D.
39 Quantum dynamics for algorithmic applications Aurel Gábris, Ph.D.
40 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
41 Diferenciální rovnice a chaos prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; chaotický atraktor; ljapunovské exponenty; nelineární dynamika;
42 Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
43 Oceňování projektů metodou reálných opcí: dynamické programování Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
44 Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
45 Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
46 Vývoj systému pro konfigurování vědeckých výpočtů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, YAML, XML, Json, konfigurace
47 Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
48 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
49 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
50 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
51 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
52 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
53 Algebraické struktury v konečně rozměrné kvantové mechanice prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
54 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
55 Řízení systémů s transcendentním přenosem Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
56 Rozvažování o cílech rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D.
57 Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
58 Modelování vlastností kapalin a plynů pomocí stavové rovnice PC-SAFT Ing. Václav Vinš, Ph.D. a Ing. David Celný nelineární regrese, termodynamika, stavová rovnice, fázová rovnováha, chladicí kapalina
59 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
60 Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace prof. Dr. Ing. Michal Beneš Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
61 Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
62 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
63 Processing of Large Quantities of Physics Data Using Machine Learning Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
64 Numerické metody pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. vrstevnicové metody, metoda fázového pole, parametrický popis, diferenciální geometrie
65 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
66 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
67 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
68 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
69 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
70 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
71 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
72 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
73 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
74 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
75 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
76 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
77 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
78 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
79 Řízení vytížení výpočetních prostředků a toku dat v systému sběru dat / Control of Load of Computional Resources and Data Flow in Data Acquisition System Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
80 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
81 Optimal Control with Adversarial Events Doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Dr. Tech.
82 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
83 Nekonečné řetězce a symetrie jejich jazyka prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
84 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
85 Antipalindromy doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, antipalindrom, prvočísla, dělitelnost
86 Voronoiovy iterace diskrétních množin Ing. Petr Ambrož, Ph.D. kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
87 Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
88 Injektivita a symetrie v jazykách generovaných morfismem doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. kombinatorika na slovech, morfizmus, symetrie jazyků
89 Aritmetika v soustavách s kvartickou bází prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. nestandardní číselné soustavy, aritmetika, Pisotova čísla
90 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
91 Simultánní reprezentace složek d rozměrných vektorů a aritmetické operace v těchto reprezentacích prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. simultánní reprezentace vektorů, paraleleni a on-line algoritmy
92 Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. aritmetická funkce na cifrách rozvoje, cykly iterací, šťastná čísla
93 Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
94 Řešitelné modely grafenu Ing. Matěj Tušek, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, spektrální analýza, grafen, Diracův operátor
95 Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza, kvantové grafy
96 Variace na harmonické téma Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza
97 Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
98 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
99 Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
100 Aplikace neuronových sítí ve zpracování medicínských dat Ing. Tomáš Pevný, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, magnetická rezonance, zpracování obrazu
101 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
102 Pravděpodobnostní Dynamické Rozhodování s Aktivním Průběžným Učením Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivita, rozhodování za neurčitosti, Bayesovské odhadování, řízení
103 Implementace metod pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. evoluce křivek a ploch, numerická matematika, algoritmizace, HPC
104 Využití neuronových sítí v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, CFD, numerická matematika
105 Modelování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. magnetické pole, matematické modelování, identifikace modelu
106 Matematické modelování pohybu průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
107 Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD. strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
108 Implementace metody konečných prvků v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. Numerická matematika, metoda konečných prvků, paralelizace
109 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
110 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
111 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
112 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
113 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
114 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
115 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
116 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
117 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
118 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
119 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
120 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
121 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
122 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
123 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
124 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
125 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
126 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
127 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
128 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
129 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
130 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
131 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
132 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
133 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
134 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
135 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
136 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
137 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
138 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
139 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
140 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
141 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
142 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
143 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
144 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
145 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
146 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
147 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
148 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
149 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
150 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics