doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

e-mail: show e-mail
telephone: +420 770 127 388
room: 09b
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~balkolub
 
timetable

Nekonečná slova s nízkou faktorovou komplexitou

advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: dendric sets, tree sets, factor complexity, S-adic representation
description:

Cílem práce bude studium některých charakteristik nedávno definované třídy faktorových jazyků nazvaných dendrické množiny [1]. Tato třída je zajímavá tím, že zobecňuje současně dvě velice podrobně prozkoumané třídy: slova definovaná Arnouxem a Rauzym v [2] a slova kódující výměnu intervalů. Přitom tyto dvě třídy jsou na vícepísmenné abecedě disjunktní. I když se dendrickým množinám věnuje v posledních letech velká pozornost, mnohé jejich charakteristiky zatím nejsou známé. Jedná se např. o kritický exponent, palindromickou komplexitu [3], popis podtřídy slov bohatých na palindromy, resp. zobecněné palindromy [4], vztah balancovaných slov k dendrickým množinám atd. Zdá se, že silným nástrojem při studiu těchto vlastností by mohla být znalost S-adické reprezentace dendrických slov objevená v [5]. Dalším z cílů práce bude i konstrukce nových typů dendrických množin.

references:
 1. V. Berthé, C. De Felice, F. Dolce, J. Leroy, D. Perrin, Ch. Reutenauer, G. Rindone, Acyclic, connected and tree sets. Monatsh. Math., 176(4) (2015) 521–550
 2. P. Arnoux, G. Rauzy, Représentation géometrique de suites de complexité 2n + 1, Bull. Soc. Math. France 119(2) (1991) 199–2
 3. L. Balková, E. Pelantová, Š. Starosta: Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets, RAIRO Theor. Inf. Appl. 44 (2010) 443-470
 4. L. Balková, E. Pelantová, Š. Starosta, Infinite words with finite defect, Adv. Appl. Math. 47 (2011) 562-574
 5. V. Berthé, F. Dolce, F. Durand, J. Leroy, D. Perrin, Rigidity and substitutive dendric words, Int. J. of Found. of Comp. Sci., 29(05) (2018) 705-720
last update: 09.11.2019 17:35:16

Shape optimization for quantum systems with magnetic fields

advisor: Vladimir Lotoreichik, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM
key words: ground-state energy, eigenvalue optimization, magnetic fields
attached file: ikona pdf
description:

The aim of the proposed project is to obtain optimization results for the ground-state energy in a family of model quantum systems with magnetic fields and non-trivial geometry.

From the mathematical point of view, it means that there is a differential operator on a domain that describes the magnetic system, and the goal is to show that its smallest eigenvalue attains the maximal or the minimal value for some specific shape. Typically, the optimal shape for the ground-state energy is radially symmetric [1, 3], and it can, for example, be the disk or the annulus. Optimization with magnetic fields is much less understood than without them and even very fundamental questions remain open [2], but it is certainly possible to select the setting, which is feasible to analyze within the bachelor or diploma project. The outcome of the project is expected to be a rigorous mathematical proof that certain shape optimizes the ground-state energy. On the level of the bachelor project partial results in this direction will also be sufficient.

references:
 1. L. Erdos, Rayleigh-type isoperimetric inequality with a homogeneous magnetic field, Calc. Var. PDE 4 (1996), 283-292.
 2. S. Fournais and B. Helffer, Inequalities for the lowest magnetic Neumann eigenvalue, Lett. Math. Phys. 109 (2019), 1683-1700. http://arxiv.org/pdf/1706.01950.pdf
 3. A. Kachmar and V. Lotoreichik, On the isoperimetric inequality for the magnetic Robin Laplacian with negative boundary parameter, http://arxiv.org/pdf/2108.05256.pdf
last update: 01.06.2023 09:19:31

Kritický exponent zobecněného Thueova-Morseova slova

advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: Thueovo-Morseovo slovo, kritický exponent, bispeciál, návratové slovo
description: Studium kritického exponentu je velmi aktuální téma v kombinatorice na slovech. Kritický exponent je definován jako supremum z racionálních mocnin faktorů, které dané nekonečné slovo obsahuje. Pro výpočet kritického exponentu nekonečných slov se hodí znalost tzv. bispeciálů a jejich návratových slov [1]. Minimální kritický exponent je prostudován pro některé třídy slov: sturmovská [2], balancovaná [3], regulární Arnouxova-Rauzyova slova. Jedním z nejslavnějších slov je Thueovo-Morseovo slovo, které uvedl jako příklad binárního slova s nejmenším možným kritickým exponentem rovným dvěma Axel Thue v roce 1906. Jako téma bakalářské práce navrhujeme studovat kritický exponent zobecněných Thueových-Morseových slov. Některé podstatné vlastnosti zobecněných Thueových-Morseových slov byly popsány v [4]. Při zkoumání kombinatorických vlastností slov se zužitkují programátorské dovednosti, ale nejsou podmínkou pro zvládnutí tohoto tématu.
references:
 1. F. Dolce, L. Dvořáková, E. Pelantová: On balanced sequences and their critical exponent, Theoret. Comput. Sci. 939 (2023), 18-47
 2. D. Damanik, D. Lenz: The index of Sturmian sequences. J. Eur. J. Comb. 23 (2002), 23-29
 3. L. Dvořáková, D. Opočenská, E. Pelantová, A. M. Shur: On minimal critical exponent of balanced sequences, Theoret. Comput. Sci. 922 (2022), 158-169
 4. L. Balková: Factor frequencies in generalized Thue-Morse words, Kybernetika 48(3) (2012), 371-385
last update: 18.02.2023 14:14:47

Kritický exponent 2-balancovaných slov

advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: kritický exponent, balancovaná slova, bispeciály, návratová slova
description:

Kritický exponent je aktuálně velmi populární téma v oblasti kombinatoriky na slovech. Týká se repetic v nekonečných slovech. Jednoduše řečeno vyjadřuje maximální možnou míru opakování faktorů v daném nekonečném slově. Kritický exponent je známý pro některé třídy slov: sturmovská [1], balancovaná [2], regulární Arnouxova-Rauzyova (AR) slova. Ačkoliv je kritický exponent známý pro balancovaná slova, pro 2-balancovaná slova zůstává otevřenou otázkou. Problémem totiž je, že zatímco pro balancovaná slova existuje velmi šikovná ekvivalentní charakterizace pomocí tzv. barvení sturmovských slov pomocí slov s konstantními mezerami, pro slova 2-balancovaná se žádná podobná charakterizace nezná. Každopádně jsou alespoň popsány třídy 2-balancovaných slov mezi AR slovy [3] a byla definována nová třída 2-balancovaných slov, která vzniknou jako barvení sturmovských slov opět sturmovskými slovy. Právě u těchto tříd by studie začínala.

Téma je vhodné pro studenty se znalostí programování, ale není to nutnou podmínkou.

references:
 1. D. Damanik, D. Lenz: The index of Sturmian sequences. J. Eur. J. Comb. 23 (2002), 23-29
 2. L. Dvořáková, D. Opočenská, E. Pelantová, A. M. Shur: On minimal critical exponent of balanced sequences, Theoret. Comput. Sci. 922 (2022), 158-169
 3. V. Berthé, J. Cassaigne, W. Steiner: Balance properties of Arnoux-Rauzy sequences. Int. J. Algebra Comput. 23(04) (2013), 689-703
last update: 18.02.2023 14:14:16

Atraktory nekonečných slov

advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: atraktory, nekonečná slova, Thueovo-Morseovo slovo
description:

Komprimovatelnost a repetice hrají stěžejní úlohu při zpracování textu. Atraktory jsou jedním z měřítek komprimovatelnosti textu. Pojem atraktor slova zavedli Kempa a Prezza [1], jde o množinu pozic ve slově, z nichž každé podslovo (faktor) nějakou protne. Cílem je nacházet atraktory minimální velikosti.

V oblasti kombinatoriky na slovech je aktuálním tématem zkoumání minimálních atraktorů pro faktory nekonečných slov. Dosud jsou známé atraktory pro sturmovská a obecněji episturmovská slova [2], dále pro Thueovo-Morseovo slovo [3] a pro Roteho slova a částečně jsou prozkoumána slova automatická [4]. Další zajímavou třídou k prozkoumání by byla balancovaná slova (která vznikají obarvením sturmovských slov pomocí slov s konstantními mezerami), dále zobecněná Thueova-Morseova slova nebo některé třídy pevných bodů substitucí či obecněji substitutivních slov.

Při výzkumu je dobré domněnky o tvaru atraktorů ověřovat na PC. Programátorské dovednosti se tedy hodí, ale nejsou nutnou podmínkou pro práci na tématu atraktorů.

references:
 1. Kempa, D., Prezza, N., At the roots of dictionary compression: string attractors, In: STOC 2018, 827-840, ACM (2018)
 2. Dvořáková, Ľ., String attractors of episturmian sequences, arXiv:2211.01660, 2022
 3. Kutsukake, K., et al., On repetitiveness measure of Thue-Morse words, In: SPIRE LNCS 12303, 213-220, Springer (2020)
 4. Schaeffer, L., Shallit, J., String attractors for automatic sequences, arXiv:2012.06840, 2020
last update: 26.02.2023 09:57:55

V3S Database

The application records results of science and research, and other academic activities. The V3S application serves as a tool for submitting data to the RIV database, exporting data for statistic analyses, and internal evaluation of research.

List of publications in V3S

Articles

2013

Balková, L. and Hrušková, A., Continued fractions of square roots of natural numbers, Acta Polytechnica 53 (2013) , 322-328
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:21,
  title = {{Continued fractions of square roots of natural numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Hru{\v s}kov{\' a}, A.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2013},
  volume = {53},
  number = {4},
  pages = {322--328}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 475 (2013) , 120-125
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:20,
  title = {{Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2013},
  volume = {475},
  pages = {120--125},
  month = {March}
}
Balková, L. and Legerský, J., Hašovací funkce a kombinatorika na slovech, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 58 (2013) , 274-284
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:21,
  title = {{Ha{\v s}ovac{\'\i} funkce a kombinatorika na slovech}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Legersk{\' y}, J.},
  journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
  year = {2013},
  volume = {58},
  number = {4},
  pages = {274--284}
}

2012

Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture", Theoretical Computer Science 465 (2012) , 73-74
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:19,
  title = {{Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture"}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {465},
  pages = {73--74},
  month = {December}
}
Balková, L. and Hrušková, A. and Matúš, V. and Schusser, J. and Šubert, E. and Topfer, M., Ramseyova teorie aneb příklady, které jsou pro počítač příliš složité, Rozhledy matematicko-fyzikální 87 (2012) , 8-15
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:20,
  title = {{Ramseyova teorie aneb p{\v r}{\'\i}klady, kter{\' e} jsou pro po{\v c}{\'\i}ta{\v c} p{\v r}{\'\i}li{\v s} slo{\v z}it{\' e}}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Hru{\v s}kov{\' a}, A. and Mat{\' u}{\v s}, V. and Schusser, J. and {\v S}ubert, E. and Topfer, M.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2012},
  volume = {87},
  number = {4},
  pages = {8--15}
}
Balková, L., Factor frequencies in generalized Thue-Morse words, Kybernetika 3 (2012) , 371-385
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:18,
  title = {{Factor frequencies in generalized Thue-Morse words}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2012},
  volume = {3},
  number = {48},
  pages = {371--385}
}
Balková, L., Factor frequencies in languages invariant under symmetries preserving factor frequencies,, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 12 (2012) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:19,
  title = {{Factor frequencies in languages invariant under symmetries preserving factor frequencies,}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2012},
  volume = {12},
  pages = {--}
}

2011

Balková, L. and Pelantová, E. and Klouda, K., Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 11b (2011) , 1-25
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Klouda, K.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2011},
  volume = {11b},
  pages = {1--25},
  month = {December}
}
Balková, L. and Turek, O. and Břinda, K., Abelian Complexity of Infinite Words Associated with Quadratic Parry Numbers, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 6252-6260
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Abelian Complexity of Infinite Words Associated with Quadratic Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Turek, O. and B{\v r}inda, K.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {45},
  pages = {6252--6260},
  month = {October}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Infinite words with finite defect, Advances in Applied Mathematics 47 (2011) , 562-574
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Infinite words with finite defect}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Advances in Applied Mathematics},
  year = {2011},
  volume = {47},
  number = {3},
  pages = {562--574}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., On Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 5649-5655
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{On Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {41},
  pages = {5649--5655}
}
Balková, L., Paul Erdos: Život v citátech, Učitel matematiky 19 (2011) , 227-237
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{Paul Erdos: {\v Z}ivot v cit{\' a}tech}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {U{\v c}itel matematiky},
  year = {2011},
  volume = {19},
  number = {4 (80},
  pages = {227--237},
  month = {May}
}
Balková, L., Nahlédnutí pod pokličku kombinatoriky na nekonečných slovech, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 56 (2011) , 9-18
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{Nahl{\' e}dnut{\'\i} pod pokli{\v c}ku kombinatoriky na nekone{\v c}n{\' y}ch slovech}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
  year = {2011},
  volume = {56},
  number = {1},
  pages = {9--18}
}

2010

Balková, L., Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet aneb záporné cifry v zápisu čísel, Rozhledy matematicko-fyzikální 85 (2010) , 3-11
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Jeden za osmn{\' a}ct a druh{\' y} bez dvou za dvacet aneb z{\' a}porn{\' e} cifry v z{\' a}pisu {\v c}{\'\i}sel}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2010},
  volume = {85},
  number = {4},
  pages = {3--11},
  month = {prosinec}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 44 (2010) , 443-470
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2010},
  volume = {44},
  number = {4},
  pages = {443--470}
}
Balková, L., Beta-celá čísla a kvazikrystaly, Československý časopis pro fyziku 60 (2010) , 334-336
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Beta-cel{\' a} {\v c}{\'\i}sla a kvazikrystaly}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {{\v C}eskoslovensk{\' y} {\v c}asopis pro fyziku},
  year = {2010},
  volume = {60},
  number = {6},
  pages = {334--336},
  month = {prosinec}
}

2009

Pelantová, E. and Balková, L. and Starosta, Š., Palindromes in Infinite Ternary Words, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 43 (2009) , 687-702
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova09:,
  title = {{Palindromes in Infinite Ternary Words}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Balkov{\' a}, L. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2009},
  volume = {43},
  number = {4},
  pages = {687--702}
}
Balková, L. and Pelantová, E., A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies, Theoretical Computer Science 410 (2009) , 2779-2783
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2009},
  volume = {410},
  number = {27-29},
  pages = {2779--2783},
  month = {{\v c}erven}
}
Balková, L. and Masáková, Z., Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 43 (2009) , 145-163
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:13,
  title = {{Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2009},
  volume = {43},
  number = {1},
  pages = {145--163},
  month = {March}
}
Balková, L. and Klouda, K. and Pelantová, E., Repetitions in beta-integers, Letters in Mathematical Physics 87 (2009) , 181-195
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{Repetitions in beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Klouda, K. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {87},
  number = {1},
  pages = {181--195},
  month = {February}
}
Balková, L. and Ali, S.T. and Curado, E.M.F. and Gazeau, J.P. and Rego-Monteiro, M. A. and Rodrigues, L.M.C. and Sekimoto, K., Noncommutative Reading of the Complex Plane through Delone Sequences, Journal of Mathematical Physics 50 (2009) , 043517-043544
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:17,
  title = {{Noncommutative Reading of the Complex Plane through Delone Sequences}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Ali, S.T. and Curado, E.M.F. and Gazeau, J.P. and Rego-Monteiro, M. A. and Rodrigues, L.M.C. and Sekimoto, K.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {50},
  number = {4},
  pages = {043517--043544},
  month = {duben}
}

2008

Balková, L. and Pelantová, E. and Steiner, W., Sequences with constant number of return words, Monatshefte f\" ur Mathematik 155 (2008) , 251-263
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Sequences with constant number of return words}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Steiner, W.},
  journal = {Monatshefte f{\" u}r Mathematik},
  year = {2008},
  volume = {155},
  number = {3-4},
  pages = {251--263},
  month = {December}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Gazeau, J.P., Asymptotic Behavior of Beta-integers, Letters in Mathematical Physics 84 (2008) , 179-198
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Asymptotic Behavior of Beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Gazeau, J.P.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {84},
  number = {2},
  pages = {179--198},
  month = {June}
}

2007

Balková, L., Return Words and Recurrence Function of a Class of Infinite Words, Acta Polytechnica 47 (2007) , 15-19
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova07:14,
  title = {{Return Words and Recurrence Function of a Class of Infinite Words}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2-3},
  pages = {15--19},
  month = {February}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Turek, O., Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 2007 (2007) , 307-328
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova07:13,
  title = {{Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Turek, O.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {41},
  pages = {307--328},
  month = {September}
}

2006

Balková, L., Complexity for Infinite Words Associated with Quadratic Nonsimple Parry Numbers, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 7 (2006) , 1-11
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova06:12,
  title = {{Complexity for Infinite Words Associated with Quadratic Nonsimple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  journal = {Journal of Geometry and Symmetry in Physics},
  year = {2006},
  volume = {7},
  number = {7},
  pages = {1--11}
}

Contributions in proceedings

2013

Balková, L. and De Luca, A. and Bucci, M. and Puzynina, S., Infinite Words with Well Distributed Occurrences, Combinatorics on Words, (2013) , 46-57, Springer-Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova13:21,
  title = {{Infinite Words with Well Distributed Occurrences}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and De Luca, A. and Bucci, M. and Puzynina, S.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Combinatorics on Words}},
  publisher = {Springer-Verlag},
  year = {2013},
  pages = {46--57}
}

2007

Balková, L., Factor Frequencies of Reversal Closed Languages, Doktorandské dny 2007, (2007) , 1-8, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova07:13,
  title = {{Factor Frequencies of Reversal Closed Languages}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2007}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2007},
  pages = {1--8}
}

2006

Balková, L., All About Infinite Words Associated with Quadratic Non-simple Parry Numbers, Doktorandské dny 2006, (2006) , 1-10, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balkova06:12,
  title = {{All About Infinite Words Associated with Quadratic Non-simple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2006}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2006},
  pages = {1--10}
}

Others

2008

Balková, L., Beta-integers and Quasicrystals, thesis of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2008
BiBTeX
@PHDTHESIS{Balkova08:14,
  title = {{Beta-integers and Quasicrystals}},
  author = {Balkov{\' a}, L.},
  address = {Prague},
  year = {2008},
  pages = {162},
  school = {thesis of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics