Informace ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským pracím

Pozor: níže uvedené informace se týkají pouze studentů studijních směrů garantovaných KM!

Důležité aktuální termíny

Přihláška k SZZ v září 2022

do 31. května 2022

Odevzdání bakalářské práce k SZZ v září 2022

do 7. července 2022

Uzavření studia pro SZZ v září 2022

Do 10. srpna 2022

Možnost odhlášení od SZZ v září 2022 na studijním oddělení

do 10. srpna 2022

Konání SZZ v září 2022 (rámcový termín)

29. srpna – 9. září 2022

Důležité dokumenty

Přehled zkouškových předmětů a okruhů otázek k SZZ pro všechny obory a zaměření
Znění zkouškových otázek k SZZ pro všechny obory a zaměření tak, jak budou losovány u SZZ
Přehled složení zkouškových komisí pro SZZ pro všechny obory a zaměření

Užitečné odkazy

Seminář k bakalářské práci
Často kladené dotazy
Upload prezentací k SZZ

Výběr tématu bakalářské práce, školitel a konzultant

Katedra matematiky (KM) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci KM nebo její externí spolupracovníci z akademické i komerční sféry. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na příslušného školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem na konkrétní podobě zadání, a pod jeho vedením poté bude na tématu pracovat.

Student si může zvolit vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním a s příslušným odborným zaměřením, i když není uveden v seznamu témat KM. U školitelů, s nimiž KM dosud nespolupracovala, je třeba dodat základní údaje z jejich odborného životopisu: a) absolvovanou vysokou školu a dosažený titul, b) současné profesní zařazení v zaměstnání a oblast působnosti.

V určitých případech může mít student kromě školitele k dispozici i konzultanta. U témat mezioborového charakteru se obvykle jedná o experta z jiného oboru, s nímž školitel spolupracuje. Vedoucí katedry má rovněž právo jmenovat jako konzultanta zaměstnance KM, jestliže to situace vyžaduje (např. jedná-li se o nové téma, s nímž nejsou na KM zkušenosti).

Zadání bakalářské práce

Každá bakalářská práce musí mít řádné zadání, které schválí vedoucí KM a děkan FJFI. Zadání obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce, informace o školiteli (a případně konzultantovi), stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu. Zadání se odesílá ke schválení prostřednictvím formuláře na webu KM. Odkaz na něj se objeví po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do počítačové sítě FJFI. Elektronické zadání sestává z následujících kroků:

  1. Vyplnění všech potřebných údajů do formuláře. Systém pro zadávání obsahuje mechanismus umožňující školiteli podílet se na tomto kroku zadání práce.

  2. Odeslání vyplněného formuláře ke schválení na KM.

  3. Autorizace zadání školitelem. KM odešle zadání k autorizaci, školiteli přijde e-mail s instrukcemi.

Poté, co je zadání schváleno a podepsáno vedoucím KM a děkanem FJFI, převezme jej student v tištěné podobě (nejpozději 30 dnů po začátku semestru).

Předmět Bakalářská práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Bakalářská práce (kódy 01BPxx1, 01BPxx2 kde xx se liší podle příslušného studijního směru) vypsaného v 3. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočet z tohoto předmětu uděluje referent pro bakalářské státní zkoušky. V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Seminář k bakalářské práci

V průběhu letního semestru probíhá předmět 01BSEM (Seminář k bakalářské práci), jehož náplní je:

  • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

  • užitečné informace a rady ohledně náležitostí vědecké práce (logické členění, exaktní vyjadřování, správné citace, odkazy v textu, číslování obrázků a tabulek apod.)

  • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

  • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

  • Podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři a vystoupení před kolegy.

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat bakalářskou práci, se musí přihlásit v systému KOS. V současné době nemají studenti k online přihlašování plný přístup, zejména si nemohou vytisknout přihlášku v papírové formě. Je tedy nutné dostavit se na sekretariát KM. Zde student podepíše vytištěnou přihlášku, případně provede s pomocí paní sekretářky samotnou proceduru přihlášení, pokud tak dosud neučinil.

Dále platí:

  • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

  • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený k SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich záznamu do elektronického výkazu studia (systému KOS) v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Důležité aktuální termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud údaje studenta v systému KOS nebudou úplné do termínu stanoveného časovým plánem akademického roku, termín SZZ mu propadá.

Odevzdání bakalářské práce

Student odevzdá svou dokončenou bakalářskou práci referentovi pro SZZ, a to v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Důležité aktuální termíny). Práce se odevzdává ve třech výtiscích svázaných v pevné vazbě a dále ve formátu PDF pro účely archivace. V každém výtisku musí být svázáno zadání práce, přičemž v jednom z výtisků je originál. Všechny výtisky musí obsahovat podepsané čestné prohlášení o samostatném vypracování BP. Jeden výtisk zůstává na katedře. Druhý výtisk je doručen školiteli a třetí oponentovi pro vypracování posudků. Všechny tři výtisky pak musejí být k dispozici při SZZ.

Posudky na bakalářskou práci

Školitel vybere odborníka v daném oboru, který bude oponentem bakalářské práce. Informace o něm (jméno a tituly, pracoviště, kontakt) sdělí referentovi i studentovi ještě před odevzdáním práce.

Školitel i oponent obdrží po odevzdání práce každý jeden výtisk. Jestliže má školitel (resp. oponent) pracoviště mimo KM, za doručení příslušného výtisku do rukou školitele (resp. oponenta) odpovídá student. Oba následně vypracují posudky, v nichž uvedou kromě slovního hodnocení práce též známku na škále A-F.

Po vypracování posudků zašlou oba tento posudek společně s výtiskem práce zpět na KM. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Státní závěrečná zkouška

SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce formou ústní prezentace (cca 15 minut, k dispozici je vždy počítač a datový projektor) a ze zkoušky ze dvou odborných předmětů. Pro každý obor je stanoven jeden předmět obecného základu (povinný) a několik předmětů užší specializace, z nichž jeden si student zvolí při podávání přihlášky k SZZ. Celá zkouška probíhá před komisí, jejíž složení je stejně jako seznam okruhů ke zkouškovým předmětům s dostatečným předstihem zveřejněno.

Referent pro SZZ

Referent pro SZZ vede seminář k bakalářské práci, uděluje zápočty z předmětu Bakalářská práce, přijímá odevzdané bakalářské práce, shromažďuje posudky od školitelů a oponentů a sestavuje harmonogram SZZ. V současné době je referentem pro bakalářské SZZ:

Ing. Pavel Strachota, Ph.D. (pavel.strachota@fjfi.cvut.cz)


za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 18.6.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky