Aplikace a srovnání lineárních konečných prvků

školitel: Jan Šembera, Milan Hokr
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: metoda konečných prvků
odkaz: http://www.fm.vslib.cz/~kmo/czech/veda.shtml
popis: Na pracovišti školitelů je dlouhodobě studována aplikace metody konečných prvků, zejména její smíšené hybridní formulace, pro modelování lineárních i nelineárních přírodních i technických problémů. Významný vliv na rychlost výpočtu, přesnost a citlivost modelu a tedy reálnou aplikovatelnost modelů na bázi metody konečných prvků má volba aproximačních prostorů a jejich bázových funkcí. Úkolem studenta bude seznámit se s různými variantami metody konečných prvků a provést jejich teoretické a praktické vzájemné srovnání. Tedy v rámci rešeršní práce pod vedením školitele student vyhledá a prostuduje relevantní literaturu a připraví metodiku srovnání zvolených variant metody konečných prvků. V rámci výzkumného úkolu zformuluje aplikaci variant metody na zvolený lineární problém a provede teoretickou analýzu nebo realizuje počítačovou implementaci zvolených variant metody. V rámci diplomové práce pak s přehledem a nadhledem provede srovnání zvolených metod z různých teoretických či praktických hledisek.
poznámka: student, který zvládne tuto diplomovou práci, bude mít v případě zájmu možnost navázat na ni příbuzným tématem v doktorském studiu
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:24

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky