Numerické řešení systému Eulerových a Navierových - Stokesových rovnic.

školitel: Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: aerodynamika, nestacionární proudění, TVD schémata, metoda konečných objemů
popis: V případě Eulerových rovnic jde o systém hyperbolický, v případě N.-S. rovnic o parabolický systém čtyř rovnic ve 2D a pěti rovnic ve 3D. Pro další případy řešení budeme uvažovat moderní schémata typu TVD centrální či zpětné a metodu konečných objemů. Půjde o problémy spojené s moderní numerickou matematikou parciálních diferenciálních rovnic, kde řešení může být nespojitou funkcí. Tyto metody budeme podle vzájemné domluvy aplikovat na případy: a) 2D a 3D problémy vnitřní aerodynamiky (proudění v mříži a kanálu). b) 2D a 3D problémy vnější aerodynamiky (proudění kolem profilu či kolem kombinace trup+křídlo). c) Nestacionární proudění (3D) v prostoru pístu čtyřdobého naftového motoru. d) Stacionární a nestacionární proudění v mezní vrstvě atmosféry (obtékání nerovnosti povrchu, šíření exhalací, ...). Všechny problémy jsou popsány uvedenými systémy rovnic, liší se geometrií oblasti řešení, vstupními, výstupními a okrajovými podmínkami.
poznámka: Všechny případy, pokud získáme vhodné řešení, jsou publikovatelné v zahraničí a je zde možnost pokračování v Ph.D. studiu doma i v zahraničí.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:15:35

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky