Ing. Martin Jex (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2021
forma studia:prezenční
státní zkouška:08.12.2023 (s vyznamenáním)
téma disertační práce:Metody globální optimalizace v termodynamice vícesložkových směsí
popis:Tématem práce bude vývoj nových metod pro testování fázové stability a výpočty fázových rovnováh vícesložkových směsí. Běžně používané přístupy jsou založeny na lokálních metodách a není tedy zaručeno, že získané řešení je globálním optimem příslušného termodynamického potenciálu. Práce tedy bude zaměřena na využití metod globální optimalizace (metoda větví a mezí, DC rozklady, metody intervalové aritmetiky) k řešení těchto problémů. Jedná se problematiku, která je na našem pracovišti již částečně rozpracována [1] pro případ směsi jednoduchých alkanů a CO2, které lze popsat jednoduchými kubickými stavovými rovnicemi. Cílem bude prozkoumat možnosti rozšíření těchto metod i na složitější systémy popsané složitějšími stavovými rovnicemi - např. tzv. CPA rovnicí (Cubic Plus Association equation of state - kubická rovnice s dodatečným členem popisujícím asociaci) nebo na systémy u nichž dochází k vytvoření pevné fáze (mrznoucí voda, hydráty metanu, apod.). Tyto problémy budou řešeny v rámci projektu GAČR 21-09093S Multiphase flow, transport, and structural changes related to water freezing and thawing in the subsurface.

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky