Témata doktorských prací

SELECT * FROM `km_temata` WHERE `aktivni` = 'ano' AND ( FIND_IN_SET('PhD',`typ_prace`) AND `schvaleno` = 'ano' AND `obsazeno` = 'ne') ORDER BY `last_update` DESC
filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Řešitelné modely speciálních Jacobiho matic a ortogonální polynomy Ing. František Štampach, Ph.D. ortogonální polynomy, Jacobiho operátor, Heunova rovnice, Jacobiho eliptické funkce
2 Pokročilé partie zobecněné geometrie prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
3 Diracovské vlnovody Ing. Matěj Tušek, Ph.D. Diracův operátor, kvantové vlnovody, magnetická pole, delta-shell interakce
4 Relativistické kvantové grafy Ing. Matěj Tušek, Ph.D. Diracův operátor, kvantový graf, spektrální analýza, singulární interakce
5 Gravity coupled to a conformal scalar field Dott. Mag. Marcello Ortaggio, Ph.D. (MÚ AV ČR)
6 Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. numerační systém, algoritmy pro aritmetické operace, algebraická tělesa
7 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
8 Kvantové Wheelerovy-DeWittovy rovnice: interpretace, metody a a toy modely RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
9 Matematické modelování perfuze myokardu doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D. perfuze myokardu, mřížková Boltzmannova metoda, proudění tekutin, transport látek
10 Analýza signálu v nedestruktivním testování pomocí slepé separace a umělé inteligence Ing. Petr Tichavský, DSc. umělá inteligence, neuronové sítě, slepá separace, akustická emise
11 Diskrétní Fourierovy transformace příslušné afinním Weylovým grupám doc. Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. kořenové systémy, afinní Weylovy grupy, Fourierovy transformace, třídy kongruence
12 Mathematical models of hybrid materials doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
13 Probabilistic modelling opinion formation in social interactions Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. opinion formation; decision making; social interactions.
14 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
15 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
16 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
17 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
18 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
19 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
20 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
21 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
22 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
23 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky