Témata doktorských prací

SELECT * FROM `km_temata` WHERE `aktivni` = 'ano' AND ( FIND_IN_SET('PhD',`typ_prace`) AND `schvaleno` = 'ano' AND `obsazeno` = 'ne') ORDER BY `last_update` DESC
filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Akustická emise a elasticita hysterezních materiálů ve světle strojových a statistických algoritmů založených na robustních divergenčních mírách a vzdálenostech Ing. Václav Kůs, Ph.D. information divergences, acoustic emission, material elasticity, PM space, hysteresis
2 Modern Methods in Discrete Mathematics Mgr. Jan Volec, Ph.D. limits of discrete structures, polynomial method, combinatorial optimization, probabilistic method
3 Problems in Extremal Combinatorics Mgr. Jan Volec, Ph.D. computer assisted proofs, flag algebras, pseudorandomness, regularity method
4 Spektrální analýza strukturovaných matic s komplexní poruchou Ing. František Štampach, Ph.D. spektrum, strukturavané matice, Laurentovy matice, Jacobiho matice, komplexní porucha
5 Strojové učení jako špatně podmíněná úloha doc. Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
6 Pokročilé partie gradované geometrie Ing. Jan Vysoký, Ph.D.
7 Analytic and geometric aspects of the Dirac equation prof. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
8 Local and Global Features in 3D Biomedical Image Classification doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
9 Template matching in the context of convolutional neural networks RNDr. Jan Kalina, Ph.D. Templates, convolutional neural networks, deep learning, image analysis.
10 Mathematical Modelling of Moving Boundary Problems prof. Dr. Ing. Michal Beneš nonlinear evolution problems; parametric method; levelset method; degenerate diffusion; surface diffusion;
11 Zefektivnění metod výpočtu v bayesovských sítí pomocí tenzorových rozkladů Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Umělá inteligence, Strojové učení, Bayesovské sítě, Tenzorové rozklady
12 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
13 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
14 Kvantové Wheelerovy-DeWittovy rovnice: interpretace, metody a a toy modely RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
15 Variační metody pro učení se a kalibraci matematických modelů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. variační metody, parciální diferenciální rovnice, strojové učení
16 Mathematical models of hybrid materials doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
17 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
18 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
19 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
20 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
21 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
22 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
23 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
24 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
25 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky