Informace pro doktorandy

Vstupní požadavky

Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru. Ověřování příslušných diplomů zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum FJFI. Znalosti vyžadované od uchazečů budou prověřovány během přijímacího řízení. U žadatelů, kteří absolvují magisterské studium zaměření MI, MINF, AMSM, MF a ASI proběhne přijímací řízení v rámci státní závěrečné zkoušky. Ostatní žadatelé (zvláště ti mimo FJFI) budou přizváni k přijímací zkoušce do jedné ze tří komisí (MI, MF, MINF, podle volby budoucího zaměření práce), kde budou vyzkoušeni na základě předem daného okruhu otázek.

Otázky k přijímací zkoušce do doktorského studia oboru Matematické inženýrství na KM FJFI

Zaměření matematické modelování a matematická fyzika: otázky MM a MF (PDF, 58 KB)
Zaměření softwarové inženýrství: otázky SI (PDF, 56 KB)

Individuální studijní plán (ISP) a studijní předměty

ISP obsahuje čtyři až šest předmětů, z toho jsou minimálně 4 předměty ze souboru předmětů doktorských studijních programů. Standardně se ISP sestavuje z předmětů pro doktorské studium MI, které schválila akreditační komise. Doktorand může po dohodě se školitelem absolvovat i další volitelné předměty, které nemusí být vždy zakončeny zkouškou. ISP může kromě předmětů vyučovaných ČVUT obsahovat předměty vyučované jinou vysokou školou.

ikona Metody Analýzy Nelineárních Evolučních Úloh Beneš
ikona Metoda konečných prvků pro parabolické problémy Beneš
ikona Kvantové grupy Burdík
ikona Logika pro matematiky Cintula
ikona Kombinatorika na slovech Dvořáková
ikona Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu Flusser
ikona Proudění a transport v porézním prostředí Fučík
ikona Aplikace metody konečných objemů Furst
ikona Dynamické rozhodování za neurčitosti Guy
ikona Pokročilé metody teorie informace Hobza
ikona Coxeterovy grupy Hrivnák
ikona Vybrané partie ze statistické fyziky Jex
ikona Nerovnovážné systémy Jex
ikona Kvantová informace a komunikace Jex
ikona Dráhový integrál Jizba
ikona Funkcionální integrál I Jizba
ikona Funkcionální integrál II Jizba
ikona Formulace termodynamicky konzistentních modelů Klika
ikona Úvod do teorie semigrup Klika
ikona Prediktivní nástroje pro agentní systémy Krbálek
ikona Matematické aspekty kvantové teorie s nesamosdruženými operátory Krejčiřík
ikona Schrödingerovy operátory Krejčiřík
ikona Spektrální geometrie Krejčiřík
ikona Divergenční statistické metody Kůs
ikona Pokročilé partie teorie čísel Masáková
ikona Iterační metody pro řešení soustav rovnic Mikyška
ikona Výpočetní metody v termodynamice směsí Mikyška
ikona Logika v informatice Noguera
ikona Otevřené kvantové systémy Novotný
ikona Pokročilé partie paralelních algoritmů a architektur Oberhuber
ikona Dynamika křivek a ploch Oberhuber
ikona Aperiodické struktury Pelantová
ikona Číselné systémy Pelantová
ikona Symbolické dynamické systémy Starosta
ikona Dynamika kontinua Strachota
ikona Metoda konečných objemů v termodynamice tekutin Strachota
ikona Bayesovské strojové učení Šmídl
ikona Integrability and beyond Šnobl
ikona Symetrie diferenciálních rovnic Šnobl
ikona Klasifikace a identifikace Lieových algeber Šnobl
ikona Variační metody ve zpracování obrazu Šroubek
ikona Kvantová informace a komunikace 2 Štefaňák
ikona Kvantová teorie rozptylu Šťovíček
ikona Poruchová teorie operátorů Šťovíček
ikona Harmonická Analýza Vybíral
ikona Stochastické systémy Vybíral
ikona Speciální seminář ze zpracovaní obrazu Zitová

Další povinnosti doktorandů

  1. Pracovat ve výzkumných týmech působících na fakultě nebo na školícím pracovišti mimo fakultu. Vedoucí týmů pověřují doktorandy dílčími úkoly se vzrůstající náročností a kontrolují jejich plnění.
  2. Aktivně se účastnit seminářů na školících pracovištích.
  3. Účastnit se a vystupovat na mezinárodních konferencích.
  4. Do obhajoby disertační práce publikovat nebo mít přijat alespoň jeden článek v mezinárodním recenzovaném časopise.
  5. Jedenkrát za rok předložit hodnocení doktoranda školitelem, které je schvalováno na zasedání Oborové rady.
  6. Jedenkrát ročně prezentovat výsledky své výzkumné práce před školiteli a členy ORO na Doktorandských dnech. Přednesené příspěvky jsou zařazeny do každoročně vydávaného sborníku (viz doktorandské dny).
  7. Všichni studenti prezenční formy doktorského studijního programu se účastní pedagogické činnosti, a to zejména vedením cvičení. Součástí přípravy doktorandů je také jejich účast na organizačních činnostech souvisejících s řadou konferencí, které katedry pořádají.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku (SDZ)

Před připuštěním ke státní doktorské zkoušce musí mít uchazeč absolvovány všechny odborné (v počtu 4 až 6) i jazykové zkoušky, předepsané jeho individuálním studijním plánem. Státní doktorská zkouška se skládá z ústních zkoušek ze tří předmětů vážících se tématicky k disertační práci. Vedle toho musí uchazeč předložit studii. Studie obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě (souhrnnou rešerši) doplněnou o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu dizertační práce. Tyto výsledky mohou být prezentovány též souborem předložených publikací doktoranda. Studie je oponována určeným členem ORO a je o ní jako součást SDZ vedena odborná rozprava. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává doktorand na Oddělení vědy.

Okruhy témat disertačních prací

Témata disertačních prací seskupená podle oblastí daných výzkumnou činností týmů spolupracujících při realizaci tohoto oboru doktorského studia:

Matematické modelování
- Matematické modelování růstu mikrostruktur při fázových přechodech v krystalickych materiálech
- Matematické modelování dislokační dynamiky v krystalických materiálech
- Matematické modelováni a numerická simulace vícesložkového vícefázového proudění v podzemních vodách
Matematická fyzika
- Vlastnosti kvantových grafů
- Reprezentace gradovaných kontrakcí
- Reprezentace Lieových algeber a superalgeber a jejich aplikace v matematické fyzice
- Nekomutativní koordináty v pseudohermitovské kvantové mechanice
- Nelokální komplexní interakce a unitární teorie rozptylu
Teoretická informatika a diskrétní matematika
- Aperiodické generátory náhodných čísel
- Samopodobné diskrétní množiny
- Nekonečná slova kódující výměnu intervalů a jejich invariantnost vůči substitucím
- Dvourozměrné „cut-and-project” množiny
- Nestandardní numerační systémy
Softwarové inženýrství
- Aproximace plně pravděpodobnostní verze dynamického programování jako základ univerzálních učících se rozhodovacích a řídících systémů
- Metody modelování, analýzy a predikce procesu rekordů
- Analýza obrazu pro biomedicínské aplikace
- Fúze obrazu z různých zdrojů
- Metody vyhledávání v obrazových databázích

V současnosti nabízená schválená témata disertačních prací lze nalézt zde.


za obsah této stránky zodpovídá: Václav Klika | naposledy změněno: 21.6.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky