Magisterské studium

Aktuality: Navazující magisterské studium

v této kategorii nejsou momentálně žádné aktuality

Obecné informace pro studenty oborů garantovaných KM

Po úspěšném absolvování bakalářského studia a po vykonání přijímacího řízení lze na FJFI ČVUT dále studovat v dvouletém navazujícím magisterském programu. Tento program je otevřen i bakalářům z jiných škol. Pro bakaláře z naší fakulty mohou být přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky. Závěrečná fáze bakalářského studia těchto oborů se totiž skladbou předmětů jen málo odlišuje od prvního roku v odpovídajícím navazujícím magisterském oboru.

Studenti absolvují předměty, které jim umožní stát se specialisty ve vybraném oboru. Zároveň pokračují ve své výzkumné činnosti, která často prohlubuje výsledky z bakalářské práce, a to nejprve ve formě výzkumného úkolu a poté ve formě diplomové práce. Jak výzkumný úkol tak diplomová práce musí být schváleny oponenty a obhájeny.

Studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Diplomové práci je ve studijním programu věnován značný počet hodin a má charakter vlastní tvůrčí práce posluchače. Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského studia a po vykonání přijímacího řízení lze dále studovat v doktorském programu.

Obory garantované KM

Studium zaštítěné Katedrou matematiky FJFI má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách. V magisterském studijním programu „Aplikace přírodních věd” akreditovaném na FJFI garantuje Katedra matematiky FJFI výchovu ve třech oborech:
  1. Matematické inženýrství (dříve zaměření Matematické modelování v oboru Matematické inženýrství),
  2. Aplikované matematicko-stochastické metody,
  3. Matematická informatika (dříve zaměření Softwarové inženýrství a matematická informatika a Tvorba softwaru v oboru Inženýrská informatika).
Všechny obory plynule navazují na odpovídající bakalářská zaměření a obory.
Matematické inženýrství
Podmínkou pro přijetí do oboru je absolvování všech matematických předmětů ze skupiny A.
Studenti prohlubují své znalosti v disciplínách potřebných pro vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Získají rovněž hlubší vzdělání v předmětech spojených s efektivním využíváním špičkové výpočetní techniky. Obor je tematicky orientován na tvorbu a rozbor deterministických i stochastických modelů procesů v nejrůznějších oblastech fyzikálních, technických, medicínských a ekonomických výzkumů. Zadání témat vychází často ze společenské objednávky.
Příprava a vypracování diplomové práce probíhá v posledních dvou ročnících studia, nejčastěji v přímé návaznosti na konkrétní úkoly, které zadávají jak učitelé katedry matematiky, tak spolupracující odborníci z vědecko-výzkumných pracovišť, zejména z AV ČR a z technické praxe.
Absolventi oboru se uplatňují na vysokých školách, výzkumných pracovištích a v těch oblastech společenské praxe, kde řešená problematika vyžaduje využití náročnějších matematických a počítačových metod.
Aplikované matematicko-stochastické metody
Podmínkou pro přijetí do oboru je absolvování všech matematických předmětů ze skupiny B.
Tento obor je určen zejména pro ty studenty větve matematiky B, kteří chtějí pokračovat ve studiu matematických disciplín majících přímé aplikace v praxi.
Kromě teoretických předmětů (pokročilé partie matematické analýzy, matematická statistika, teorie pravděpodobnosti, teorie informace, numerická matematika) bude značná část studijního programu věnována studiu konkrétních aplikací (modely dopravního proudu, matematické predikce v biologii, statistické metody v praxi, rozhodovací procesy, deterministický chaos, systémy interagujících agentů, neuronové sítě, zpracování obrazu atd). Hlavním přínosem pro profil absolventů je jednak získání kvalitního teoretického základu v matematicko-statistických disciplínách reflektujících současné vědecké trendy, jednak získání praktických zkušeností ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu.
Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění na pracovištích podílejících se na řízení a optimalizaci dopravních toků, v technických oborech strojírenského, stavebního, dopravního nebo energetického průmyslu, v analytických odděleních soukromých firem, ve společnostech zabývajících se statistickými šetřeními a jejich vyhodnocováním, v řešitelských týmech vědeckých ústavů a ve finančních institucích, a to v mnoha oblastech zpracování inženýrských, dopravních, sociálních a spolehlivostních dat.
Matematická informatika
Podmínkou pro přijetí do oboru je absolvování všech matematických předmětů ze skupiny A.
Studenti získají dobré matematické základy a solidní vzdělání v informatických oborech. Projdou jak teoretickými partiemi (matematika s důrazem na diskrétní a stochastické oblasti, algebra, teorie informace a kódování, numerické metody, teorie vyčíslitelnosti, zpracování obrazu), tak praktickými předměty (programovací jazyky, architektura počítačů, týmové softwarové projekty, programovací techniky, objektově orientované programování, operační systémy, databáze, počítačové sítě, správa systémů, práce se systémy mainframe).
Obor vychovává jak špičkové programátory, tak i vynikající teoretické informatiky, záleží na volbě posluchače. Absolventi zaměření se uplatní při navrhování, analýze a řízení velkých softwarových projektů, na výzkumných pracovištích, v poradenských firmách a tam, kde řešená problematika vyžaduje náročné informatické a matematické znalosti a počítačovou zkušenost.

Kdo se stará o studenty?

Na výchově inženýrů v zaměřeních garantovaných KM se podílejí pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které se účastní vědecko-výzkumné práce v několika výzkumných záměrech a výzkumných centrech a získaly řadu grantů a ocenění.


za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 26.11.2018
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky