Pravidelné semináře KM

Katedra matematiky FJFI ČVUT v Praze (více či méně pravidelně) pořádá několik seminářů, povětšinou tematicky spjatých s jednotlivými výzkumnými skupinami. V následujícím seznamu podáváme jejich stručný přehled.


Kombinatorické a algebraické struktury

Seminář skupiny TIGR. Přednášky (ať už přehledové o známých výsledcích nebo tematické o aktuálních výsledcích výzkumu) spadají do následujících oblastí matematiky/teoretické informatiky:

  • kombinatorika na slovech,
  • (nestandardní) numerační systémy,
  • matematické modely pro kvazikrystaly,
  • teorie grafů.
Program plánovaných vystoupení: webová stránka semináře.


Seminář MAFIA

Nepravidelný seminář skupiny MAFIA je určen všem, které zajímá aplikace moderních matematických metod v kvantové, relativistické i klasické fyzice, biologii, medicíně či chemii. Jako přednášející jsou zváni převážně zahraniční vědecky aktivní odborníci, často z řad spolupracovníků či hostů pracovní skupiny MAFIA, prostor ale dostávají i mladí doktorandi a postdoktorandi. Jedním z cílů semináře je rozvoj stávajících a zahájení nových vědeckých spoluprací, ideálně za účasti studentů!
Program plánovaných vystoupení: webová stránka semináře.


Matematické problémy nematematiků

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření.
Program plánovaných vystoupení: webová stránka semináře.


Seminář současné matematiky

Seminář Současné Matematiky cílí primárně na studenty bakalářského studia, pro něž je i vypsán jako volitelný předmět, ale řada přednášek je atraktivní pro nejširší matematicky poučenou veřejnost. Hosty jsou převážně pracovníci z ústavů AV ČR a našich univerzit, kteří ve své odborné praxi používají matematiku. Posluchači minulých ročníků semináře se tak například dozvěděli něco nového o strojovém překladu, šíření epidemií, spam filtrech, rodokmenech staroegyptských elit, Turingově nestabilitě, grafenu, stabilitě hmoty či problémech bájné královny Didó.
Program plánovaných vystoupení: webová stránka semináře.


za obsah této stránky zodpovídá: Petr Ambrož | naposledy změněno: 1.3.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky