Témata pro studenty

filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Metody hlubokého učení pro inverzní úlohy na obrazových datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. hluboké učení, zpracování obrazu
2 Operace na sturmovských morfismech doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova
3 Reprezentace homomorfismu v grafových neuronových sítích Martin Holeňa
4 Probabilistic modelling opinion formation in social interactions Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. opinion formation; decision making; social interactions.
5 Implementace B-stromů na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. HPC, GPU, C++, algoritmizace
6 Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. GPU, HPC, C++, algoritmizace
7 Categorical Analysis of Economic Value Creation Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc. applied category theory, economic system dynamics, economic decision analysis
8 Nové druhy evolučních operací pro genetické programování symbolické regrese Martin Holeňa
9 Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, gaussovské procesy
10 Nové druhy evolučních operací pro genetické hledání příznaků při detekci napadení sítě Martin Holeňa
11 Semigroups and non-equilibrium thermodynamics doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
12 Towards self-organisation in real systems: models and analysis doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
13 Evoluční algoritmy a aktivní učení Martin Holeňa optimalizace, evoluční algoritmy, empirické optimalizované funkce, regresní modely, aktivní učení
14 Variační metody pro výpočet reprezentací 3D objektů z množin bodů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. variační metody, 3D modelování
15 Strojové učení pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic Mgr. Lukáš Adam, Ph.D. Strojové učení, obyčejné diferenciální rovnice, neuronové sítě, algoritmy.
16 Robustní strojové učení a adversariální vzorky Mgr. Lukáš Adam, Ph.D. Strojové učení, optimalizace, adversariální vzorky, neuronové sítě, algoritmy.
17 Numerická knihovna s podporou GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
18 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
19 Implementace metody konečných prvků v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. Numerická matematika, metoda konečných prvků, paralelizace
20 Matematické modelování pohybu diskrétních částic pomocí metody multiphase particle-in-cell (MP-PIC) s využitím GPU Ing. Jakub Klinkovský matematické modelování, numerická simulace, programování, C++, CUDA, GPU, HPC
21 Aritmetika v soustavách s kvartickou bází prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. nestandardní číselné soustavy, aritmetika, Pisotova čísla
22 Zobecněné řetězové zlomky prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
23 Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
24 Injektivita a symetrie v jazykách generovaných morfismem doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. kombinatorika na slovech, morfizmus, symetrie jazyků
25 Superintegrabilní systémy v magnetickém poli doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
26 Vyhodnocování kvality spánku z infračerveného videa RNDr. Michal Šorel, Ph.D. kvalita spánku, zpracování signálů, zpracování obrazu, hluboké učení, neuronové sítě
27 Odhad mezinárodního indexu hrubosti vozovky (IRI) na základě dat z akcelerometrů v mobilních telefonech RNDr. Michal Šorel, Ph.D. mezinárodní index hrubosti (IRI), zpracování signálu, IMU, mobilní aplikace
28 Dálkový průzkum země ze satelitů Sentinel RNDr. Michal Šorel, Ph.D. vzdálený průzkum země, satelitní zobrazování, zpracování obrazu, rozpoznávání, hluboké učení, neuronové sítě
29 Vyhodnocování stavu povrchu vozovky na základě kamerových dat RNDr. Michal Šorel, Ph.D. kvalita vozovek, zpracování obrazu, hluboké učení, neuronové sítě
30 Uncertainty representation in tree structured data doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. uncertainty representation, ensemble methods, Monte Carlo,
31 Využití metod hlubokého učení k automatickému obchodování na kryptoměnové burze Ing. Pavel Strachota, Ph.D. deep learning, TensorFlow, Keras, CUDA, kryptoměny, burza
32 Palindromická čísla v různých bázích doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, palindromické číslo
33 Paralelní algoritmy pro výpočet rozkladů matic na GPU Ing. Jakub Klinkovský, Ing. Tomáš Oberhuber, PhD. numerická matematika, rozklady matic, programování, C++, CUDA, GPU, HPC
34 Modelování neizotermického proudění metodou lattice-Boltzmann Robert Straka Lattice Boltzmann Method, proudění, tepelné pole, konvekce
35 Matematické modelování vícefázového proudění na rozhraní mezi porézním prostředím a volným prostorem Ing. Jakub Klinkovský, Ing. Radek Fučík, PhD. vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, CFD, HPC, GPU
36 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
37 Analýza mřížkové Boltzmannovy metody Ing. Radek Fučík, Ph.D. Mřížková Boltzmannova metoda (Lattice Boltzmann method)
38 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
39 Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
40 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
41 Voronoiovy iterace diskrétních množin Ing. Petr Ambrož, Ph.D. kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
42 Pokročilé geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
43 Matematické metody v relativistické hydrodynamice prof. Dr. Ing. Michal Beneš, prof. Dr. Boris Tomášik zákony zachování; Minkowského a Milneho souřadnice; simulace jaderných srážek
44 Matematické modelování šíření elektrických signálů v myokardu prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Hodgkinův-Huxleyho a Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovniců
45 Optimalita včelí plástve a související problémy David Krejčiřík
46 Antipalindromy doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, antipalindrom, prvočísla, dělitelnost
47 Nekonečné řetězce a symetrie jejich jazyka prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
48 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
49 Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. numerická matematika, parciální diferenciální rovnice
50 Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram Marek Bukáček Pohyb chodců, Statistická analýza
51 Asymptotické metody pro řešenı́ diferenčnı́ch rovnic Ing. František Štampach, Ph.D. asymptotické metody, diferenční rovnice, ortogonální polynomy
52 Řešitelné modely ze spektrálnı́ analýzy Jacobiho matic Ing. František Štampach, Ph.D. Jacobiho operátor, spektrální analýza, ortogonální polynomy
53 Lokalizalice spektra periodických Jacobiho a Schrödingerových operátorů s komplexnı́ poruchou Ing. František Štampach, Ph.D. Jacobiho matice, Schrödingerův operátor, spektrum, komplexní porucha
54 Limitnı́ spektrálnı́ hustota poslosloupnostı́ strukturovaných matic Ing. František Štampach, Ph.D. Toeplitzova matice, asymptotické rozdělení, spektrum
55 Matematické modelování vícefázového kompozičního proudění s přestupem komponent mezi fázemi v nenasyceném porézním prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, dvoufázové kompoziční proudění, fázové přechody, paralelní výpočty
56 Vývoj efektivních paralelních numerických řešičů ve výpočetní dynamice tekutin Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. a Ing. Radek Fučík, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, numerická matematika, GPU
57 Representation learning for structured data Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. structured data, neural networks, representation learning, explainability, generative networks
58 Varietní učení a umělé neuronové sítě Ing. Radek Mařík, CSc. umělá inteligence, varientní učení, neuronové sítě, strojové učení, počítačové vidění
59 Metody analýzy obrazových dat nové generace prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
60 Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
61 Pohyb částic po fraktálních množinách doc. Ing. Jaromír Kukal
62 Statistické modely pro odhadování v malých oblastech doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. odhadování v malých oblastech, zobecněné lineární modely, empirické nejlepší prediktory, výběrová šetření
63 Imaginární magnetické pole a černé díry David Krejčiřík
64 Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy David Krejčiřík
65 Stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
66 Matematické modely nanostruktur David Krejčiřík
67 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
68 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
69 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
70 Nekonečná slova s nízkou faktorovou komplexitou doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. dendric sets, tree sets, factor complexity, S-adic representation
71 Fúze dat - multimodální analýza RNDr. Barbara Zitová, CSc. multimodal sensing, data fusion
72 Kontrola velikosti a typu ráfků kol automobilů Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
73 Automatická kontrola montovaných dílů v automobilovém průmyslu Ing. Adam Novozámský, Ph.D. automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
74 Automatická analýza buněčných procesů ze snímků pořízených TIRF-SIM mikroskopem doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. segmentace, klasifikace, tracking, odšumování, hluboké učení
75 Analýza dat a zvyšování prostorového rozlišení v environmentální mikroskopii doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. rekonstrukce obrazu, dekonvoluce, odšumování, inverzní úlohy
76 Detekce a sledování rychle pohybujících se objektů ve videu doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc. dekonvoluce, trekování, matting, inverzní úlohy
77 Nested Bethe ansatz pro ortogonalni a symplekticke algebry. prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
78 Odhadování a řízení za omezené neurčitosti Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezená neurčitost, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované řízení
79 Metoda Scheduled Relaxation Jacobi pro řešení soustav lineárních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. iterační metody, soustavy lineárních rovnic, předpodmínění, parallelní algoritmy, GPU
80 Bayesian Transfer Learning in Sensor Networks for Autonomous Urban Driving prof. Anthony Quinn, Ph.D. Bayesian filtering, wireless sensor networks, autonomous urban driving, Bayesian transfer learning, distributed decision
81 Paralelní algoritmy ve strojovém učení Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. strojové učení, umělá inteligence, backpropagation, GPU, HPC
82 Evoluční ekvilibria: Stacionarita, stabilita a výpočet RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
83 Kosmologické implikace gravitačních teorií s vyšším řádem derivací (Cosmological implications of higher-derivative gravitational theories) Ing. Petr Jizba, Ph.D.
84 Quantum dynamics for algorithmic applications Aurel Gábris, Ph.D.
85 Large-time behaviour of evolution systems doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
86 Diferenciální rovnice a chaos prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; chaotický atraktor; ljapunovské exponenty; nelineární dynamika;
87 Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru prof. Dr. Ing. Michal Beneš evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
88 Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
89 Implementace datové struktury pro polyhedrální sítě v knihovně TNL Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
90 Vývoj systému pro konfigurování vědeckých výpočtů Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. C++, YAML, XML, Json, konfigurace
91 Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
92 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
93 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
94 Kvantová gravitace a kvantová teorie pole v křivých prostoročasech Ing. Petr Jizba, Ph.D.
95 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators: transition from spectra to pseudospectra Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
96 Kooperace v distribuovaném rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D. cooperation, negotiation, coalition formation
97 Algebraické struktury v konečně rozměrné kvantové mechanice prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
98 Vlastnosti kvantových procházek Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
99 Řízení systémů s transcendentním přenosem Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
100 Rozvažování o cílech rozhodování Ing. Tatiana V. Guy, Ph.D.
101 Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
102 Modelování vlastností kapalin a plynů pomocí stavové rovnice PC-SAFT Ing. Václav Vinš, Ph.D. a Ing. David Celný nelineární regrese, termodynamika, stavová rovnice, fázová rovnováha, chladicí kapalina
103 Matematické modelování strukturálních změn v materiálech prof. Dr. Ing. Michal Beneš Cahnova - Hilliardova teorie fázových přechodů; zákony zachování; strukturální změny
104 Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace prof. Dr. Ing. Michal Beneš Pohyb křivek v závislosti na jejich křivosti; parametrizace; degenerované parabolické parciální rovnice; Frenetovy vzorc
105 Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
106 Využití vícerozměrného alfa–stabilního rozdělení k modelování a optimalizaci Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
107 Processing of Large Quantities of Physics Data Using Machine Learning Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
108 Numerické metody pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. vrstevnicové metody, metoda fázového pole, parametrický popis, diferenciální geometrie
109 Detekce strategií v sociodynamických systémech doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
110 Stochastické modelování sociofyzikálních systémů doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
111 Lokalizace a tělesa v teorii reprezentací doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. lokalizace, těleso zlomků, Lieova algebra, reprezentace
112 Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
113 Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
114 Mathematical Modeling of Computer Network Traffic RNDr. Petr Somol, Ph.D.
115 Termalizace kvantových systémů Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. ekvilibrace, kvantové markovovské procesy, termodynamika, kvantové sítě
116 Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. konečné Coxeterovy grupy, podgrupy, E-funkce, Fourierovy transformace
117 Matematické modelování fázových rozhraní Ing. Jan Hrubý, CSc. fázová rozhraní, fázové přechody, nukleace, klasická teorie hustotního funkcionálu, teorie gradientu hustoty, molekulárn
118 Statistická kalibrace počítačových modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
119 Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
120 Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
121 Tenzorové rozklady, teorie a aplikace Ing. Petr Tichavský, CSc.
122 Application of Spectral Methods to Analysis of Fractal Sets / Využití spektrálních metod k analýze fraktálních množin doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
123 Řízení vytížení výpočetních prostředků a toku dat v systému sběru dat / Control of Load of Computional Resources and Data Flow in Data Acquisition System Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
124 Quantum chaos of purification protocols prof. Ing. Igor Jex, DrSc. http://physics.fjfi.cvut.cz/jex/
125 Optimal Control with Adversarial Events Doc. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Dr. Tech.
126 Kvantové procházky a jejich aplikace v kvantové teorie informace a kvantových simulacích Ing. Martin štefaňák, Ph.D. kvantová procházka, přenos stavu, přenos excitace, dekoherence, perkolace
127 Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann Ing. Radek Fučík, Ph.D. lattice-Boltzmannova metoda, proudění tekutiny, počítání na GPU
128 Řešitelné modely grafenu Ing. Matěj Tušek, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, spektrální analýza, grafen, Diracův operátor
129 Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza, kvantové grafy
130 Variace na harmonické téma Ing. Matěj Tušek, Ph.D. diferenciální rovnice, spektrální analýza
131 Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad Ing. Petr Jizba, Ph.D.
132 Aplikace neuronových sítí ve zpracování medicínských dat Ing. Tomáš Pevný, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, magnetická rezonance, zpracování obrazu
133 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, učení cílů, pravděpodobnostní návrh strategií
134 Pravděpodobnostní Dynamické Rozhodování s Aktivním Průběžným Učením Ing. Miroslav Kárný, DrSc. adaptivita, rozhodování za neurčitosti, Bayesovské odhadování, řízení
135 Implementace metod pro řešení geometrických parciálních diferenciálních rovnic Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. evoluce křivek a ploch, numerická matematika, algoritmizace, HPC
136 Využití neuronových sítí v numerické matematice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. deep learning, CFD, numerická matematika
137 Modelování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. magnetické pole, matematické modelování, identifikace modelu
138 Matematické modelování pohybu průmyslových robotů Ing. Květoslav Belda, Ph.D. Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
139 Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD. strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
140 Charakterizace interakční struktury komplexních dynamických systémů Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. komplexní systém, kauzalita, stochastické procesy, teorie informace, dynamický systém, teorie grafů
141 Distribuované algoritmy stochastické optimalizace na velkých datech doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
142 Odhad neparametrických hierarchických Bayesovských modelů doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
143 Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
144 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
145 Operator theoretic approach to the theory of metamaterials Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
146 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
147 Využití strojového učení pro detekci chybových stavů v systémech pro sběr dat doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
148 Robustní bodové odhady a testování statistických hypotéz s aplikacemi v elastické defektoskopii Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické testy, Robustnost, Eficience, Akustická emise, PM identifikace
149 Divergenční statistické metody a jejich aplikace ve fyzice elementárních částic (Fermilab / CERN) Ing. Václav Kůs, Ph.D. Phi-divergence, Statistické vzdálenosti, Robustnost, Eficience, experimenty D0, NOvA, DUNE
150 Teorie čítacích procesů a její aplikace na částicové systémy doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. teorie čítacích procesů;teorie náhodných matic;systémy se sociálními interakcemi
151 Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
152 Representace kvantových systémů pomocí trojice Hilbertových prostorů RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
153 Statistická analýza a modelování čítacích dat a procesů doc. Petr Volf, CSc. Poisonovo rozdělení, čítací proces, intenzita, Coxův model, statistická analýza
154 Bayesovské metody pro globální optimalizaci doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
155 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
156 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
157 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
158 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
159 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
160 Rozhodovací diagramy pro optimalizaci rychlostního profilu vozidel Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. umělá inteligence, strojové učení, bayesovské sítě, rozhodovací diagramy, teorie řízení
161 Involutivn symetrie v jazycch nekonecnych slov Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
162 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
163 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
164 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
165 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
166 Vynucené funkční závislosti fenomenologických koeficientů při transportních jevech v PEM palivových článcích Ing. Václav Klika, Ph.D.
167 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
168 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
169 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
170 Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
171 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
172 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
173 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
174 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
175 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
176 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
177 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
178 Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. paralelní algoritmy, výpočetní dynamika tekutin, výpočetní jaderná fyzika, numerická matematika, GPU
179 Využití orbitových funkcí ve zpracování informace Goce Chadzitaskos zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
180 Quantum mechanics with non-self-adjoint operators Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky