Doktorské studium

Obecné shrnující informace

Pro přehled struktury studia i základní informace se prosím podívejte na doktorské studium na FJFI a zejména pak na jeho průběh, kde je přehledně sepsán postup studiem i včetně důležitých milníků.

Charakteristika doktorského studia

Studium v doktorském studijním programu „Aplikace přírodních věd” akreditovaném na FJFI navazuje na úspěšně ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Katedra matematiky zajišťuje studijní obor Matematické inženýrství se zaměřeními Matematické modelování, Softwarové inženýrství a Matematická fyzika. Obor Matematické inženýrství má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách.

Nabízená zaměření

Matematické modelování
je tématicky orientováno na tvorbu a rozbor deterministických i stochastických modelů procesů v nejrůznějších oblastech fyzikálních, technických, medicínských a ekonomických výzkumů. Zadání témat vychází často ze společenské objednávky.
Matematická fyzika
se soustřeďuje na matematické problémy kvantové teorie a zejména jsou studovány abstraktní matematické modely s využitím počítačů k numerickým a symbolickým výpočtům a simulacím fyzikálních procesů. Řada zadání dizertačních prací vychází z výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami.
Softwarové inženýrství
zaměřuje svá témata na matematické problémy spojené s nejrůznějšími úlohami informatiky. Velmi často jde o tvorbu rozsáhlých počítačových programů při řešení konkrétních výzkumných i komerčních projektů.

Organizace studia

Studium se skládá ze studijního bloku, který je organizován formou přednáškových kurzů a seminářů, součástí je samostatné studium literatury. Blok je zakončen státní doktorskou zkouškou. Vedle studijního bloku se doktorand věnuje přípravě dizertační práce. V té studenti řeší konkrétní vědecký problém zpravidla v rámci výzkumného týmu na fakultě, ve spolupracujících institucích, zejména v ústavech AV ČR, a nezřídka na rozsáhlých projektech nadnárodních týmů v zahraničí. Často probíhá studium pod dvojím vedením společně s významnou zahraniční univerzitou. Doktorandi jsou vedeni k prezentaci výsledků na mezinárodních konferencích a publikují je v odborných časopisech. Studium je zakončeno obhajobou dizertační práce. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Studium má též kombinovanou formu, při které je zpravidla využívána úzká spolupráce s pracovištěm, na němž je externí student zaměstnán.

Co získá absolvent?

Absolvent doktorského studia získává titul Ph.D. Absolventi mají dostatečné zkušenosti pro další úspěšnou kariéru jak v základním výzkumu, tak v oblasti aplikací a ve společenské praxi. Po skončení studia snadno nacházejí zaměstnání. Získávají postdoktorální stipendia na domácích i zahraničních univerzitách, budují akademickou kariéru na vysokých školách, pracují v ústavech AV ČR či odcházejí na kvalifikované pozice v oblasti finančnictví nebo v softwarových a počítačových firmách.

Kdo se stará o studenty?

Na výchově doktorandů oboru Matematické inženýrství se podílejí pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů AV ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Fyzikální ústav, Ústav jaderné fyziky, Ústav termomechaniky). Na FJFI pracují i v mezinárodním měřítku ceněné týmy, které se účastní vědecko-výzkumné práce v několika výzkumných záměrech a výzkumných centrech a získaly řadu grantů a ocenění.


za obsah této stránky zodpovídá: Václav Klika | naposledy změněno: 19.5.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky