Bakalářské studium

Aktuality: Bakalářské studium

kategorie: Bakalářské studium

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (17.02.2014 09:49:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (242.59 KB)

Pravidla pro uznávání předmětů 01MAN, 01MANZ a 01MAN2 za 01MAT1, 01MATZ1, 01MAT2 a 01MATZ2 jsou uvedena v přiloženém souboru.

 

Obecné informace pro studenty oborů a zaměření garantovaných KM

Standardní doba bakalářského studia je 3 roky (kreditový systém umožňuje absolvovat studium i za delší dobu). Hlavními formami studia jsou přednášky, cvičení, semináře, praktika a konzultace. Studenti skládají zkoušky a získávají zápočty z předmětů stanovených učebním plánem.

V prvních dvou ročnících posluchači absolvují základní kurz matematiky (úrovně A,B či C), informatiky a obvykle i fyziky. Získávají důkladné znalosti matematické analýzy, lineární algebry, seznámí se s počítači a programováním. Na tyto předměty navazují kurzy dalších matematických disciplín, jako algebra, funkcionální analýza, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerické metody, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Dále si studenti zapisují další předměty podle studijních plánů jednotlivých zaměření.

Bakalářské studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném absolvování bakalářského studia získává absolvent titul Bc. Po vykonání přijímacího řízení lze na fakultě dále studovat v dvouletém navazujícím magisterském programu. Tento program je otevřen i bakalářům z jiných škol. Pro bakaláře z naší fakulty mohou být přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky.

Obory a zaměření garantovaná KM

Studium zaštítěné Katedrou matematiky FJFI má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách. V bakalářském studijním programu „Aplikace přírodních věd” akreditovaném na FJFI garantuje Katedra matematiky FJFI výchovu v oborech a zaměřeních:

  1. zaměření Matematické modelování v oboru Matematické inženýrství,
  2. zaměření Aplikované matematicko-stochastické metody v oboru Matematické inženýrství,
  3. obor Matematická informatika (dříve zaměření Softwarové inženýrství a matematická informatika a zaměření Tvorba softwaru v oboru Inženýrská informatika),
  4. obor Aplikovaná informatika (dříve zaměření Praktická informatika v oboru Inženýrská informatika).

Matematické modelování
Zaměření má přímou návaznost v magisterském programu jako obor Matematické inženýrství a je především přípravou pro další studium.
Podmínkou pro přijetí na zaměření je absolvování všech matematických předmětů ze skupiny A.
Po absolvování základních kurzů matematické analýzy, lineární algebry, informatiky a fyziky prohlubují posluchači zaměření Matematické modelování své znalosti v disciplínách potřebných pro vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Zaměření je tematicky orientováno na tvorbu a rozbor deterministických i stochastických modelů procesů v nejrůznějších oblastech fyzikálních, technických, medicínských, ekonomických a jiných výzkumů. Zadání témat bakalářských prací vychází často ze společenské objednávky.
Aplikované matematicko-stochastické metody
Zaměření má přímou návaznost v magisterském programu jako stejnojmenný obor a je především přípravou pro další studium.
Podmínkou pro přijetí na zaměření je absolvování všech matematických předmětů minimálně úrovně B.
Toto zaměření je určeno zejména pro ty studenty větve matematiky B, kteří chtějí pokračovat ve studiu matematických disciplín majících přímé aplikace v praxi.
Po absolvování základních kurzů matematické analýzy, lineární algebry, informatiky a fyziky prohlubují posluchači zaměření své znalosti v takových disciplinách jako jsou teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, numerická matematika, matematická fyzika, stochastické hry, teorie grafů, ekonometrie, na které navazují pokročilejší a/nebo speciálnější přednášky v navazujícím magisterském studiu tohoto zaměření. Dále jsou rozvíjeny praktické dovednosti v publikačním programu LaTeX a v matematickém softwaru (MATLAB, Mathematica, Maple). Studenti získají kvalitní teoretické základy v matematicko-statistických disciplínách reflektujících moderní vědecké trendy a praktické zkušenosti ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu.
Matematická informatika
Zaměření má přímou návaznost v magisterském programu jako stejnojmenný obor a je především přípravou pro další studium.
Podmínkou pro přijetí na zaměření je absolvování všech matematických předmětů ze skupiny A.
Po absolvování základních kurzů matematické analýzy, lineární algebry, informatiky a fyziky prohlubují posluchači své znalosti v matematických a informatických disciplínách. Projdou zejména teoretickými partiemi (algebra, jazyky a automaty, vyčíslitelnost a matematická logika, teorie čísel a teorie grafů), ale i některými praktickými předměty (programování pro Windows, objektově orientované programování, základy operačních systémů). Zaměření vychovává jak špičkové programátory, tak i vynikající teoretické informatiky, záleží na volbě posluchače. Témata jsou zaměřena na matematické problémy spojené s nejrůznějšími úlohami informatiky. Velmi často jde o tvorbu rozsáhlých počítačových programů při řešení konkrétních výzkumných i komerčních projektů. Absolventi zaměření se uplatní při navrhování, analýze a řízení softwarových projektů a všude tam, kde řešená problematika vyžaduje hlubší informatické a matematické znalosti.
Aplikovaná informatika
Obor nemá návaznost v magisterském programu.
Je vyžadováno absolvování všech matematických předmětů pouze úrovně C.
Důraz je kladen na výuku anglického jazyka, jehož dobrá znalost je výchozím předpokladem pro studium tohoto zaměření. Vstupní jazykové předpoklady a návaznosti výuky angličtiny v tomto zaměření stanoví katedra jazyků. Veškerou výuku angličtiny v tomto zaměření je nutno absolvovat v plném rozsahu. Kurz má umožnit studentům vykonání státní jazykové zkoušky. Bakalářská práce je psána a obhajována v angličtině.
Posluchači se seznámí s praktickými aspekty využití moderní výpočetní techniky. Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní pracovníci v oblasti využití informačních technologií ve všech oborech, kde mohou využít jednak svých znalostí práce s moderní výpočetní technikou, jednak solidní znalosti angličtiny v ústním i písemném styku.

Kdo se stará o studenty?

Na výchově bakalářů v zaměřeních garantovaných KM se podílejí pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které získaly řadu grantů a ocenění.


za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 16.10.2012
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky