Bakalářské studium

Aktuality: Bakalářské studium

v této kategorii nejsou momentálně žádné aktuality

Obecné informace pro studenty studijních programů a specializací garantovaných KM

Standardní doba bakalářského studia je 3 roky (kreditový systém umožňuje absolvovat studium i za delší dobu). Hlavními formami studia jsou přednášky, cvičení, semináře, praktika a konzultace. Studenti skládají zkoušky a získávají zápočty z předmětů stanovených učebním plánem.

V prvních dvou ročnících posluchači absolvují základní kurz matematiky (úrovně A,B či C), informatiky a obvykle i fyziky. Získávají důkladné znalosti matematické analýzy, lineární algebry, seznámí se s počítači a programováním. Na tyto předměty navazují kurzy dalších matematických disciplín, jako algebra, funkcionální analýza, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerické metody, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Dále si studenti zapisují další předměty podle studijních plánů jednotlivých zaměření.

Bakalářské studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném absolvování bakalářského studia získává absolvent titul Bc. Po vykonání přijímacího řízení lze na fakultě dále studovat v dvouletém navazujícím magisterském programu. Tento program je otevřen i bakalářům z jiných škol. Pro bakaláře z naší fakulty je přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia zpravidla považována státní závěrečná bakalářská zkouška.

Studijní směry garantované KM

Katedra matematiky garantuje výchovu v následujících programech bakalářského studia:

Posluchači jsou důkladně školeni v klasických i moderních partiích matematiky a informatiky, včetně pokročilých a aplikačních oblastí. Jedná se zejména o obecnou algebru, funkcionální analýzu, matematickou fyziku, numerickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a celou řadu předmětů z oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Ve všech studijních směrech je kladen důraz na aplikace získaných poznatků, včetně řešení problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Absolventi specializace MI-MM se uplatní při matematickém řešení přírodovědných a technických problémů. Absolventi programu AMSM získají kvalitní teoretické základy v matematicko-statistických disciplínách reflektujících moderní vědecké trendy a praktické zkušenosti ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu. Absolventi specializace MI-MINF se uplatní při navrhování, analýze a vytváření náročných softwarových projektů. Studenti programu APIN budou důkladně obeznámeni se všemi praktickými aspekty využití počítačů a projdou podstatně rozšířeným kurzem angličtiny s možností složit státní jazykovou zkoušku.

Kdo se stará o studenty?

Na výchově bakalářů v zaměřeních garantovaných KM se podílejí pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které získaly řadu grantů a ocenění.


za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 19.4.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky