Témata bakalářských prací

filtr
zaměření:                
typ práce:            
název tématu:
školitel:
klíčová slova:

# název tématu školitel klíčová slova
1 Odhad zdroje při radiačním úniku do atmosféry Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. pravděpodobnostní modely, bayesovská statistika, inverzní problémy, atmosférické modelování
2 Matematické modelování perfuze v myokardu Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Ondřej Polívka Proudění v porézním prostředí, Transport v porézním prostředí, Perfuze myokardu
3 Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí Ing. Radek Fučík, Ph.D. Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
4 Matematické modelování proudění tekutin a interakce s elastickými tělesy pomocí lattice-Boltzmannovy metody na GPU Ing. Radek Fučík, Ph.D. a Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. lattice-Boltzmann metoda, proudění tekutiny, CUDA, počítání na GPU
5 CFD modely komplexních procesů v průmyslu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. CFD, vícefázové proudění, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, chemické reakce, přestup tepla
6 Hardwarová a softwarová řešení pro vysoce výkonné počítání Ing. Pavel Strachota, Ph.D. high performance computing, cluster, distribuované souborové systémy, úlohové systémy, UNIX, Linux
7 A posteriorní odhady chyby metody konečných prvků Ing. Radek Fučík, Ph.D. a posteriorní odhad chyby, metoda konečných prvků
8 Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
9 Kvantový či stochastický cestovatel na varietách David Krejčiřík
10 Pohyb částic a vln ve zkroucených oblastech David Krejčiřík
11 Kvantová mechanika s nehermitovskými operátory David Krejčiřík
12 Tluče bubeníček, tluče na buben... David Krejčiřík
13 Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti David Krejčiřík
14 Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu David Krejčiřík
15 Některé metody neparametrické regrese RNDr. Jan Kalina, Ph.D. neparametrická regrese, regresní křivka, regularizační sítě
16 Nestandardní přístupy k lineární diskriminační analýze RNDr. Jan Kalina, Ph.D. klasifikace, vysoce dimenzionální data, robustnost
17 Robustní metody ve strojovém učení RNDr. Jan Kalina, Ph.D. strojové učení, klasifikace, robustnost
18 Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
19 GPGPU - využití grafických karet (GPU) pro obecné výpočty Ing. Tomáš Oberhuber programování, numerická matematika
20 Numerická knihovna s podporou GPU Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
21 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
22 Pravděpodobnostní modely pro bezpečnost internetového provozu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. pravděpodobnostní modelování, hierarchické modely, odhad parametrů, internetový provoz
23 Počítačové generování a analýza fraktálních množin prof. Dr. Ing. Michal Beneš Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
24 Matematický model fibrilace srdce prof. Dr. Ing. Michal Beneš Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovnic
25 Geometrické metody zpracování obrazu prof. Dr. Ing. Michal Beneš filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
26 Floor-field model jako stochastický proces Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
27 Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic Ing. Václav Klika, Ph.D.
28 Okrajové podmínky pro směsi látek Ing. Václav Klika, Ph.D.
29 Asymptotické metody redukce Ing. Václav Klika, Ph.D.
30 Matematické modelování transportu radionuklidů prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH) difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
31 Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína,
32 Duální řízení: inteligentní řízení systémů s neurčitostí Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. dualní řízení, inteligentní systémy, systémy s neurčitostí
33 Stochastické modely v energetice Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. stochastické modely, časové řady, kalibrace modelu
34 Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. teorie rozhodování, entropie, particle filter, disperzní modelování atmosféry
35 Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů Ing. Pavel Strachota, Ph.D. fázové přechody, růst krystalů, numerické metody, paralelizace, phase-field
36 Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami Ing. Lenka Pavelková, Ph.D. stochastický model, omezený šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
37 Hra SETy a Ramseyova teorie Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika, Ramseyova teorie, herní strategie
38 Sčítání na nekonečných slovech Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. kombinatorika na slovech, sturmovská slova, Roteova slova
39 Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin Petr Sváček level set metoda, volume of fluid metoda
40 Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity RNDr. Jan Šílený, CSc. geofyzika, seismologie
41 Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin Petr Sváček metoda konečných prvků
42 Interferometrie seismického šumu RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
43 Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet RNDr. Ján Šimkanin, PhD. hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
44 Numerické metody v kvantové fyzice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
45 Mapování obecných parametrických závislostí pomocí neuronových sítí Ing. Milan Chlada, Ph.D. umělé neuronové sítě, obecné parametrické závislosti, citlivostní analýza
46 Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
47 Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
48 Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
49 Analýza signálů spojité akustické emise Ing. Milan Chlada, Ph.D. Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
50 Stochastické modely chemické dynamiky doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. chemická kinetika, translace, transkripce, obyčejné diferenciální rovnice, Markovské řetězce
51 Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Matlab, reakčně-difuzní rovnice, Neumannovy okrajové podmínky
52 Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
53 Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací Tomáš Oberhuber Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
54 Výpočetní jaderná fyzika Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. jaderná fyzika, paralelizace, gpu
55 Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů Ing. Pavel Hrabák hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
56 Nekonečná slova generovaná více antimorfismy Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. antimorfismus, palindrom, sturmovské slovo, uzávěr, pseudopalindrom
57 Metody verifikace maticového součinu Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. maticové násobení, součin matic, verifikace, korekce
58 Palindromy a privilegovaná slova Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. palindrom, privilegované slovo, privilegovaná komplexita, slovo bohaté na palindromy
59 Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. generátory náhodných čísel, aperiodická nekonečná slova, substituce
60 Techniky procedurálního modelování v počítačové grafice Ing. Pavel Strachota, Ph.D. procedurální modelování, počítačová grafika, programování, vizualizace
61 Shluková analýza založená na využití modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, model směsi distribucí, datová analýza
62 Metody shlukové analýzy Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. shluková analýza, klastrování, datová analýza
63 Algoritmy bayesovské klasifikace Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, bayesovská klasifikace
64 Klasifikace založená na využití fuzzy logiky Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. datová analýza, klasifikace, fuzzy logika
65 Algoritmy odhadování modelu směsi distribucí Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. model směsi distribucí, odhadování, přepínání módů chování systému
66 Modelování dopravního proudu metodami matematické a statistické fyziky doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. metody matematické fyziky, statistická fyzika, teorie dopravy, statistická analýza, LaTeX, Matlab
67 Ionizační energie pro atom vodíku ve vrstvách a trubičkách Ing. Matěj Tušek, Ph.D. spektrální analýza, parciální diferenciální rovnice, kvantová mechanika
68 Numerické řešení spektrální úlohy pro Dirichletův laplacián na oblastech v $\mathbb{R}^2$ Ing. Matěj Tušek, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. matematická fyzika, nodální čáry, Dirichletův laplacián
69 Analytická řešení nefickovské difuze Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák difuzní rovnice, analytická řešení, symetrie diferenciálních rovnic
70 Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie Ing. Václav Klika, Ph.D., Mgr. Michal Kozák prostorové uspořádání, difuzí poháněná nestabilita, lineární analýza stability
71 Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. mechanika kontinua, peridynamika
72 Analýza signálů akustické emise - Globální téma - Detekce, Lokalizace, Klasifikace, Stochastické metody, Hystereze Ing. Václav Kůs, Ph.D. Mikrotrhliny, detekce, lokalizace, klasifikace, signály AE, PM prostor, hystereze
73 Monitoring tools of the data processing distributed computing system of the ALICE experiment at CERN Dagmar Adamová
74 Odhad nejistot termodynamických modelů založených na různorodých experimentálních datech Ing. Jan Hrubý, CSc., Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. termodynamika, matematická statistika, zobecněná metoda nejmenších čtverců, nelineární regrese, nejistota experimentální
75 Matematické modelování rychlosti homogenní nukleace kapek Ing. Jan Hrubý CSc., Ing. Barbora Planková nukleace, termodynamika, statistická fyzika, teorie funkcionálu hustoty, minimalizace funkcionálu, Eulerovy-Lagrangeovy
76 Distribuované modelování stochastických systémů Kamil Dedecius odhadování, Bayesovská statistika, distribuované systémy
77 Algoritmy kombinatoriky na slovech v SAGE Štěpán Starosta kombinatorika na slovech, sage, python
78 Rotace a kvaterniony Doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.,
79 Kvaterniony a jejich maticové reprezentace doc. RNDR. Drahoslava Janovská, CSc. kvaterniony, maticové reprezentace
80 Příspěvky k formální fuzzy matematice Ing. Petr Cintula PhD. Fuzzy logika, fuzzy matematika, formalizace
81 Contributions to Mathematical Fuzzy Logic Ing. Petr Cintula PhD. and Carles Noguera PhD. mathematical fuzzy logic, nonclassical logics, reasoning with vagueness and imprecision
82 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. rozšíření racionálních čísel, algoritmy, aritmetické operace
83 Neperiodická pokrytí prostoru doc. Ing. Zuzana Masáková, Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. Generování množin, podobnost těles, algoritmus, programování
84 Samopodobné diskrétní množiny Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. samopodbné množiny, věta o třech vzdálenostech, mřížky
85 Goniometrické funkce: algoritmy a implementace Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
86 Zobecněné řetězové zlomky doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. řetězové zlomky, číselné soustavy
87 Jednorozměrné Delonovy množiny prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., doc. Zuzana Masáková, Ph.D. Projekce celočíselných mřížek, grupy transformací
88 Slova nad konečnou abecedou a jejich symetrie Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. nekonečná slova, palindromy, symetrie
89 Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. kombinatorika na slovech
90 Kanonické rozklady tenzorů pro aplikace v rozpoznávání, klasifikaci a klastrování Ing. Petr Tichavský, CSc. hodnost matice, tenzoru; multilineární algebra; Rao-Cramerova mez
91 Učení slovníků pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace Petr Tichavský komprimované snímání, L1 optimalizace
92 Vývoj SW pro zobrazování geografických dat jako vrstev na OpenStreetMap a GoogleMaps Radek Hofman Python, Javascript, geodata, OpenStreetMap, GoogleMaps, Matplotlib
93 Testování nefyzikálních vazeb mezi dopravními veličinami Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. Dopravní model, dopravní veličiny, předpověď
94 Může optimální rozhodování a učení obelstít jednorukého banditu? Miroslav Kárný Rozhodování za neurčitosti, Bayesovske odhadováni, řízení
95 Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme? Miroslav Kárný Adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, pravděpodobnostní návrh strategií, surferův přístup
96 Automatické testování kvality softwarového projektu Ing. Václav Šmídl, Ph.D. softwarové inženýrství, kvalita softwaru
97 Objektivní stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot Václav Šmídl, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína
98 Vybavení softwarových agentů Bayesovskou inteligencí Ing. Václav Šmídl, Ph.D. Bayesovské rozhodování, multi-agentní systémy, Java Agent Development Platform
99 Webové technologie pro telemedicínu Václav Šmídl internet, web development, telemedicine
100 Aproximativní metody návrhu strategií rozhodování za neurčitosti Václav Šmídl dynamické programování, aproximace, plně pravděpodobnostní návrh
101 Distribuované řízení dopravní signalizace Václav Šmídl Bayesovská statistika, agentní systémy, dynamické programování
102 Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD. Snížení spotřeby paliva, PID regulátor
103 ABC - nové metody bayesovské simulace Kamil Dedecius ABC, Approximate Bayesian Computation, Monte-Carlo
104 Témata bak/dipl. prací Severin Pošta Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
105 Verifikace složitých systémů Stefan Ratschan složité systémy, verifikace, věstavěné systémy, debugging
106 Řešení omezujících podmínek Stefan Ratschan algoritmy pro matematické výpočty, verifikace, intervalová aritmetika
107 Hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic Stefan Ratschan optimalizace, řešení podmínek
108 Řešení ne-lineárních podmínek na základě nad-aproximace lineárními ne-rovnicemi Stefan Ratschan Řešení ne-lineárních podmínek
109 Rozmazané alias kryptohermitovské kvantové grafy Miloslav Znojil, DrSc kvantová mechanika, pohyb částic po žebrech grafů, nelokální interakce, rozmazaná (=„smeared“) lokalizace, efektivní ne
110 Exceptional points Miloslav Znojil, DrSc teorie analytických funkcí, funkcionální analýza, analytické aspekty spektrální teorie, algebraická geometrie,
111 Řešení maticových verzí Dieudonného rovnice Miloslav Znojil, DrSc lineární algebra, kryptohermitovské matice, symbolické manipulace, nenumerické extrapolace
112 Nestandardní součiny ortogonálních polynomů Miloslav Znojil, DrSc ortogonální polynomy, vektorový prostor, skalární součin, matice metriky
113 Generování Rauzyho fraktálů Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
114 Rauzyho fraktály v soustavách s kubickým základem Ing. Daniel Dombek číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
115 Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, adaptivní, vzorkování, BTF
116 Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech Ing. Jiří Filip, Ph.D. prohlížeč, obraz, HDR, barevny prostor
117 Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat Ing. Jiří Filip, Ph.D. textura, syntéza
118 Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou. Edita Pelantová substituční pravidla, algebraická čísla, komplexita slov, pozitivní matice
119 Odhady hustot pravděpodobnosti - Globální téma - Asymptotika, Konsistence, Robustnost, Identifikace modelu Ing. Václav Kůs, Ph.D. Metriky, informační divergence, odhady s minimální vzdáleností, robustnost, eficience
120 Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody Ing. Václav Kůs, Ph.D. Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
121 Rozpoznávání želv Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
122 Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Textury, modelování obrazu, markovská náhodná pole.
123 Segmentace obrazu Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc. Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
124 Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody Ing. Jan Hrubý CSc. nelineární optimalizace, termodynamika
125 Smoothed particle hydrodynamics Tomáš Němec, Jan Hrubý numerické modelování, proudění tekutiny, mikrofluidický reaktor
126 Využití Fault Tree diagramů pro analýzu spolehlivosti systému Petr Volf Strom poruch, spolehlivost, intenzita poruch, simulace
127 Termodynamická analýza procesů v palivových článcích s pevnými oxidy. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. palivové články, termodynamická analýza, matematické modelování
128 Nástup a rozvoj nestability při interakci proudových polí se stěnou. Prof. Ing. František Maršík, DrSc. numerické řešení Navier Stokesových rovnic, stabilita proudových polí
129 Remodelace cévní stěny při změne tlaku krve a změně metabolizmu Prof. Ing. František Maršík, DrSc. biomechanika, aplikace v lékařství, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
130 Analýza prostorových dat a metoda kriging. Petr Volf Vyrovnávání dat, spliny, variogram, kriging, izolinie
131 Statistické řízení jakosti a regulační diagramy Petr Volf Regulační diagram, Shewhart, řízení jakosti, detekce změny
132 Vyhledávání podobných podstromů Dr. Jan F. Chadima Vyhledávání, Algoritmy, C++ pod Unixem
133 Lp-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. Teorie míry, Banachův prostor
134 Obslužné sítě RNDr. Martin Janžura, CSc. Markovovy procesy, Stacionární rozdělení
135 Statistická analýza velkých systémů RNDr. Martin Janžura, CSc. Zpracování obrazu, Odhady, Testování hypotéz
136 Top-Kvark a jeho vlastnosti v multijetových interakcích RNDr. V. Šimák, DrSc. Elementární částice, Silná interakce, Programování
137 Hledání nových částic v interakcích antiproton-proton při 1.8 TeV RNDr. V. Šimák, DrSc. Teorie silných interakcí, Programování
138 Independent Component Analysis Dr. Georges Darbellay Signal processing, Mixtures, Separation, Medical Data
139 Kernel Density Estimator for the Mutual Information Dr. Georges Darbellay Density estimators, Statistics, Finantial time series, Information
140 Galerkinova metoda pro numerické řešení pulsačního proudění Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Numerické řešení, Metoda konečných prvků, Biomechanika
141 Nové modely neuronových sítí Dr. Ladislav Andrej, CSc. Neuronové sítě, Programování
142 Rigorózni modelování v difraktivní optice Ivan Richter, konzultant: P. Fiala difrakční mřížka, rigorózní analýza a syntéza, vlnová rovnice
143 Nestandardní metody relaxace v úlohách optimálního řízení Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. relaxace, optimalizace, numerické metody
144 Tranzitivita vágní relace uspořádání Milan Mareš Uspořádání, fuzzy množiny, relace
145 Modelování kótovaných bodových procesů Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. stochastická geometrie, geometrická pravděpodobnost
146 Normalizatory MAD-grup Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. Lieova algebra, gradace, Pauliovy matice
147 Numerické řešení systému Eulerových a Navierových - Stokesových rovnic. Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. aerodynamika, nestacionární proudění, TVD schémata, metoda konečných objemů
148 Matematické modelování a numerická simulace obtékání profilů lopatkové mříže Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. Eulerovy rovnice, proudění, metoda konečných objemů
149 Numerická simulace šíření exhalátů v ovzduší RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. ekologie, mezní vrstva atmosféry, numerické algoritmy
150 Semiklasické metody v kvantové mechanice Doc. ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kvantové systémy, propagátor, stabilita
151 Násobnosti monochromatických podgrafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
152 Neuronové sítě a jejich aplikace Ing. František Hakl, CSc. Neuronové sítě, univalentní zobrazení, počítačové simulace
153 Pravděpodobnostní neuronové sítě Ing. Jiří Grim, CSc. neuronové sítě, pravděpodobnost, EM algoritmus, programování
154 Polytopy distribucí s rovnoměrnými marginály Ing. František Matúš, CSc. lattice of faces, linear programming
155 Struktura nul v Schurových doplňcích Ing. František Matúš, CSc. matrix analysis, conditional independence
156 Příspěvky k matematické fuzzy logice Prof. Dr. Petr Hájek, DrSc. fuzzy logika, matematická logika
157 Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich RNDr. Alexis DERVIZ, CSc. stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz
158 Paralelní algoritmy pro adaptivní identifikaci Jan Schier adaptivní systémy, identifikace, paralelní a multiprocesorové systémy
159 Modelování zdrojů akustické emise v atomární struktuře. Ing. Anna Machová, CSc. Metoda molekularní dynamiky, růst mikrotrhlin, pohyb dislokaci, dvojčatění, fázové trasnformace, analýza signálů
160 Vývoj grafického rozhraní pro studium epitaxního růstu RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. grafické rozhraní, animace, Monte Carlo simulace, růst povrchů, stochastické procesy
161 Náměty diplomových prací Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. parciální diferenciální rovnice, teorie optimálního řízení, shape memory alloys, Youngovy míry
162 Statistické parametrické mapování mozků Dr. Ing. Daniel Janeba SPM, voxel based techniques, zpracování obrazu, aktivační analýza
163 Algoritmy pro rekonstrukci tomografických dat v nukleární medicíně Dr. Ing. Daniel Janeba rekonstrukce obrazu, EM algoritmus, iterativní metody
164 Výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení jeho hranic stability Ing. Igor Zolotarev, CSc. Obtékání, vlastní frekvence, kmitání, stabilita, programování, SW
165 Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou Ing. Igor Zolotarev, CSc. Spektrální vlastnosti, kmitání, proudění, aeroelastická stabilita
166 Využití programu GEANT v DIRAC CERNu. Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Software, Monte Carlo kód, CERN, transport záření
167 SW pro segmentový gama scaner Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Spektra, detektory, SW
168 Současný SW pro modelování transportu zarení metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. modelování, fotony, neutrony, MC, software
169 Modelování transportu nabitých částic metodou Monte Carlo Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. Buněčné struktury, Monte Carlo
170 Počítačové algebry a vyšetřování náhodných grafů Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. grafy, obarvení grafu, Mate´hematica, Maple
171 Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. algebry, grupy, komutace, identity, software
172 Model konečného automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. Automaty, gramatiky, programovani, grafika
173 Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
174 Model parního kotle Vladimír Havlena, PhD. matematické modelování, parciální diferenciální rovnice
175 Robustní odhady metodou nejmenších usekaných čtverců Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Statistické metody, software, robustnost
176 Témata firmy Preciosa, a.s. Ing. J. Súlovský Optické materiály, geometrie elementů, výstup světla, fázová rovnováha
177 Koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistické vlastnosti jejich odhadů RNDr. Jiří Michálek, CSc. konfidenční intervaly, bodové odhady, testování hypotéz, programování
178 Numerická rešení rovnic transportu termálních iontů v ionosféře a plazmasféře Země Ing. Ludmila Třísková, CSc. numerické simulace, nelineární rovnice, plazma v okolí Země.
179 Softwarová podpora texturní fraktografie Ing. Hynek Lauschmann, CSc. fraktografie, textura, analýza obrazu
180 SW systém pro řízení iontového svazku Josef Voltr přenos dat po LAN, sběr dat, řízení experimentu
181 Pravděpodobnost detekce trhlin. Petr Kopřiva Zkoušky konstrukcí, nedestruktivní inspekce, detekce trhlin, pravděpodobnostní modely, bodové odhady, intervalové odhady
182 Modelování fotonických vlnovodných struktur Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Optické záření, vývoj SW, modelování vlnovodných struktur
183 Použití inverzních metod v nedestruktivní diagnostice materiálu Ing. Michal Landa, CSc. ultrazvukové metody NDT, inverzní problémy, modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
184 Řešení velkých soustav lineárních rovnic doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Numerické algoritmy, metoda konečných prvků, řídké matice, software
185 Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů na kmitech krystalové mříže Jiří Hlinka 230 prostorových grup symetrie
186 Integrace dat a inkonzistence Ing. Július Štuller, CSc., Integrace dat, Integrace databází, Integritní omezení, Inkonzistence
187 Datové sklady - modely a nástroje Ing. Július Štuller, CSc., Datové sklady, Databázové systémy, Data mining
188 Databáze s nepřesnými daty Ing. Július Štuller, CSc., Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
189 Diagnostika robustni regresni analyzy Jan Amos Visek regrese, testy, algorithmizace a implementace, kategorialni promenne (logit a probit)
190 Fuzzy databázové systémy Ing. Július Štuller, CSc. Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
191 Matematické metody v ekologii Dr. Vlastimil Křivan ekologie, diferenciální rovnice,
192 Vyvoj grafickeho uzivatelskeho rozhrani pro prenos, zpracovani a vyhodnoceni scintigrafickych obrazu perfuze mozku Dr. Martin Samal prenos dat, vypocetni zpracovani obrazu, statistika, vysetreni perfuze (prokrveni) mozku
193 Numericka integrace Vlasovovy rovnice Pavel Travnicek plasma, simulace, kosmicky vyzkum
194 Diagnostika bezsrazkoveho plazmatu metodou analyzy termalniho sumu Pavel Travnicek space plasma, thermal noise
195 Archivovani a vizualizace dat Pavel Travnicek Vizualizace, OpenGL, databaze
196 Segmentovana Langmuirova Sonda Pavel Travnicek langmuirova sonda, kosmicky vyzkum
197 Nabídka rešeršních prací se zaměřením na experimentální jadernou fyziku. Vladimír Linhart Software, hardware, statistika; výzkum a vývoj v oblasti detekční techniky.
198 Simulace společenství organizmů Ing. Jan Milota umělá inteligence, simulace, neuronové sítě, adaptabilní systémy, genetické algoritmy, diferenciální rovnice
199 Vyvoj kodu resici inverzni ulohu rozptylu Pavel Travnicek inverse scattering, paralelni numericke simulace
200 Lineární maticové rovnice nad okruhem polynomů a jejich aplikace při návrhu řízení Ing. Petr Zagalak, CSc Lineární maticové rovnice, numerické metody, aplikace na fyzikálních modelech
201 Software pro analýzu a řízení mnohorozměrných lineárních systémů Dr. Ferdinand Kraffer numericka linearni algebra, řídící systémy, geometrické metody
202 Numericka spektralni faktorizace pro rizeni v realnem case F. Kraffer numericka linearni algebra, software, kvadraticke rizeni
203 Pokrývací úloha pro konvexní množiny Edita Pelantová konvexní množiny, topologie
204 Stromy faktorů v nekonečných slovech Edita Pelantová nekonecna slova, faktory, stromy, komplexita
205 KVANTOVÉ POČÍTÁNÍ Ladislav Andrey Kvantová informce, kvantové počítání
206 Matematické modelování a numerická simulace v dynamice tekutin a aplikacích Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. numerické metody, dynamika tekutin, parciální diferenciální rovnice, letecké profily
207 Optimalizace traťového jízdního řádu - TTO Ing. Jan Milota optimalizace, diferenciální rovnice, jízdní řád
208 Komplexita čísel celých v soustavách s iracionálním základem Zuzana Masáková algebraická čísla, substituce, komplexita
209 Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS Václav Vrba Fyzika částic, detektory, CERN
210 Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. kvadratické formy, kvadratické funkce, Matlab
211 Simulace šíření akustických vln v pevných látkách Ing. Michal Landa, CSc. modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
212 Aplikace a srovnání lineárních konečných prvků Jan Šembera, Milan Hokr metoda konečných prvků
213 Počítačové rozpoznávání mluvené řeči Ing. Pavel Bolek rozpoznávání řeči
214 Analyza nezavislych komponent a slepa separace signalu Ing. Petr Tichavský, CSc. pravdepodobnostni hustota, entropie, informace
215 NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
216 NUMERICKÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ ELASTICKÝCH VLN VE VRSTEVNATÉM MODELU KOŽNÍ TKÁNĚ Ing. Zdeněk Převorovský, CSc akustická emise
217 POČÍTAČOVÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V DISPERSNÍM PROSTŘEDÍ S ÚTLUMEM Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. akustická emise
218 Matematické modelování kinetiky fázových přechodů v pevných látkách Michal Landa nelineární vlnová mechanika, solitární vlny, fázové transformace
219 Vibrační vlastnosti fázových rozhraní ve slitinách s tvarovou pamětí Michal Landa Nelineární oscilátor, fázové transformace, slitiny s tvarovou pamětí
220 Eliminace disperze a difrakce akustických vln v pevných látkách pomocí metody “time-mirror reversal” Michal Landa Ultrazvukové metody, časově reverzované vlny
221 Numericke modelovani bezsrazkoveho plazmatu Pavel Travnicek numericke modelovani, kosmicky vyzkum
222 Matematická analýza proudění tekutin podél rotujících těles Šárka Nečasová rovnice popisující proudění tekutiny (newtonovské či nenewtonovské), zákony zach. momentu a sil pro těleso či tělesa
223 Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL ing. Jan Tomčík OLAP, SQL, Datamining
224 Synchronizace a replikace dat, automatické opravné algoritmy ing. Jan Tomčík SQL, replikační nástroje, online/offline
225 Statická analýza kódu ASP.NET se zaměřením na známé problémy (přístup k SQL, dynamické nahrávání komponent) ing. David Podhola analýza kódu, ASP.NET, SQL
226 Paralelní programování pro realtime / near realtime aplikace ing. Jiří Čáp paralelní programování, asynchronní úlohy, síťová infrastruktura, optimalizace
227 Nástroj pro analýzu relační databáze pro ověření správnosti jejího návrhu ing. Radek Pospíšil relační databáze, konvence, FxCop
228 Nástroj pro podporu UseCase orientované analýzy při zpracování v textovém editoru ing. Radek Pospíšil analýza, usecase, ms word
229 Testování analyzačního softwaru PROOF projektu ALICE@LHC RNDr. Dagmar Adamová, CSc. OS Linux, programovací jazyk C++, výpočetní nástroje projektu ALICE, výpočty v rámci gridového prostředí
230 Koeficienty odrazu a lomu rovinných vln v anizotropních prostředích Ivan Pšenčík rovinné elastické vlny, izotropní/anizotropní prostředí, R/T koeficienty
231 Kompletní propagátorová matice pro dynamic ray tracing Ivan Pšenčík elastické vlny, dynamic ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí, paraxiální paprskové metody
232 Použiti Waveletu pro filtrace šumu z APS (Active Pixel Sensor) detektoru v experimentů STAR RNDr. Kushpil Vasily CSc. Wavelet, Active Pixel Sensor, STAR, Detectors, Analysis
233 Vývoj software pro aplikace neuronových sítí v separaci a Ing. Hakl František CSc. neuronové sítě
234 Metody distribuovaneho planovani v multi-agentnich systemech Michal Pechoucek agents, multi-agent systems, ai planning
235 Automatic Intrusion Detection in Computer Networks Martin Rehák intrusion detection, network security, trust, network monitoring
236 Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Martin Rehák agents, multi-agent systems, security, trust, situational trust, reinforcement learning
237 Statistické vlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc Bodové odhady, asymptotické chování, konfidenční inervaly
238 Model zásobníkového automatu na PC Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. automaty, algebry, gramatiky, grafika
239 Základní modely dopravního toku Mgr. Milan Krbalek, Ph.D. teorie dopravy, modelování, základní statistická analýza
240 Modelování dopravního toku: aplikace statistické fyziky Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. statistická fyzika, teorie dopravy, modelování, Matlab
241 Vývoj softwarového vybavení pro potřeby krizového řízení Ing. Radek Hofman programování, GUI, zpracování dat
242 Narušení CP invariance ve fyzice těžkých kvarků V. Šimák CP naruseni
243 Možné evidence vícedimenzionální metriky a gravitace interakcích elementárních částic na LHC V. Šimák extra dimenze
244 Vznik t-kvarků na LHC, jejich vlastnosti a jejich anomální interakce V. Šimák top kvark
245 AGENTFLY - Multiagentí systém pro simulaci a řízení letového provozu Přemysl Volf, David Šišlák multiagentní systém, řízení letového provozu, umělá inteligence, bezpilotní letadla
246 Gaudinovy modely Čestmír Burdík Gaudin model, Bethe Ansatz
247 Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. linux, operační systémy
248 Matematické modelování superpevných materiálů prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. variční počet, dislokace, plasticita
249 Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe Ing. Tomáš Oberhuber mainframe, linux
250 Matematické a numerické modelování elasto-plastického materiálu Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. numerická optimalizace, rychlostně nezávislé procesy, plasticita
251 Inteligentní agenti pro detekci útoků v sítích Martin Rehák bezpečnost, sítě, umělá inteligence, multiagentní systém, inteligentní agenti
252 Bezpečnost VoIP, automatická detekce útoků a podvodů Martin Rehák bezpečnost, detekce útokú, VoIP, umělá inteligence, koordinace a multiagentní systémy
253 Systém pro generování textových konfiguračních souborů Tomáš Oberhuber linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web
254 Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie David Boukal simulační modely, C/C++, software
255 Matematické modely v evoluční ekologii David Boukal evoluční ekologie, strukturované populace, evoluce způsobená rybolovem
256 Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů Jiří Filip statistická analýza a vizualizace textur, psychovisuální studie
257 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
258 Analýza a vizualizace kvadratických ploch Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. matematická analýza, kvadratické formy, kvadratické plochy
259 Matematický model montážní linky Dr.Jiří Michálek, CSc markovovské a semimarkovovské procesy, Matlab, Simulace, Jakost
260 Zobecněné řetězové zlomky Zuzana Masáková řetězové zlomky, nestandardní číselné soustavy
261 Samopodobné diskrétní množiny Edita Pelantová aperiodické struktury, modely kvazikrystalu
262 Numerické řešení transportu látek v porézním prostředí Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti
263 Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. rovnovážná termodynamika směsí, sekvestrace CO2
264 Výpočet citlivostí elektromagnetického pole harmonického elektrického dipólu vůči parametrům zvrstveného obecně anizotropního prostředí Josef Pek elektromagnetické pole, parametrická citlivost, elektrický dipól, anizotropie
265 Mikroskopický popis a makroskopické chování polykrystalů s bezdifúzní fázovou transformací Hanuš Seiner Multiscale problémy, slitiny s tvarovou pamětí, fenomenologické modelování.
266 Strategie volby vstupních odhadů pro inverzní úlohu rezonanční ultrazvukové spektroskopie Hanuš Seiner inverzní uloha, nelineární vícedimenzionální optimalizace, teorie elasticity,
267 Elasticita extrémně jemnozrnných kovových materiálů nové generace Hanuš Seiner elasticita polykrystalů, homogenizační procedury, statistický popis mikrostruktur
268 Analýza sociálních sítí Tomáš Oberhuber sociální sítě, programování, teorie matic, teorie grafů
269 Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech Tomáš Oberhuber numerická matematika, fortran, pascal, c a c, java, python, c sharp
270 Dekompozice grafů pro nalezení vhodného strukturování zdrojových kódů Tomáš Oberhuber grafy
271 Zpracování dat z MRI Tomáš Oberhuber mri, programování, linux, kde, dicom
272 Komunikace člověka s PC Ing. Pavel Bolek Statistická analýza, harmonická analýza, algoritmus rozpoznávání
273 Optimalizace uložení palivových článků (tyčí) v reaktoru. Ing. Josef Bajgl Evoluční algoritmy, testovací programy, optimalizace
274 Vybrané aplikace neuronových sítí Ladislav Andrey Neuronové sítě, aplikace, predikce
275 Dvě formulace trasování paprsků v nehomogenních anizotropních prostředích Ivan Pšenčík elastické vlny, ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí
276 Počítačová simulace pohybu rovinných křivek Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. numerická simulace, dislokace, plasticita

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky