Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8563
místnost: 033a
www: http://saint-paul.fjfi.cvut.cz/base/
 
rozvrh

Matematické modelování a numerická simulace formování mikrostruktur při fázových přechodech

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: fázové přechody, růst krystalů, růst zrn, anizotropie, matematické modelování, numerická simulace, paralelizace, MPI, Op
popis: Růst krystalů při tuhnnutí materiálů, tvorba zrn a jejich vzájemná interakce i existence více fází v krystalické sktruktuře mají zásadní vliv na makroskopické fyzikální vlastnosti příslušných materiálů. Cílem práce je zabývat se 1) návrhem matematických modelů těchto jevů na úrovni kontinua, 2) formulací příslušných soustav parciálních diferenciálních rovnic v třírozměrném prostoru, a 3) návrhem a implementací efektivních numerických algoritmů pro jejich řešení na počítači. K matematickému popisu vývoje více různě orientovaných zrn lze využít metodu fázového pole (phase-field) v kombinaci s vhodnou reprezentací anizotropie povrchové energie a její orientace [3,6]. K numerickému řešení pak předpokládáme použití metody konečných objemů pro prostorovou diskretizaci na nestrukturovaných sítích, s možností adaptivního zjemnění. Časová diskretizace může být provedena implicitním Eulerovým schématem či explicitními Rungeovými-Kuttovými metodami vyššího řádu přesnosti s adaptivní volbou časového kroku. K urychlení numerických simulací bude implementován paralelní algoritmus (podobně jako např. v [1]) s využitím více CPU jader (OpenMP), více výpočetních uzlů (MPI), a případně i mnohajádrových výpočetních akcelerátorů (GPGPU s využitím technologie CUDA).
literatura: [1] Strachota, P., Beneš, M. A Hybrid Parallel Numerical Algorithm for Three-Dimensional Phase Field Modeling of Crystal Growth. In ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016, Proceedings of contributed papers and posters, Comenius University, Bratislava, 2016, pp. 23-32. [2] Strachota, P., Beneš, M. Error estimate of the finite volume scheme for the Allen–Cahn equation. BIT Numer. Math. (2017). https://doi.org/10.1007/s10543-017-0687-4. [3] Strachota, P., Wodecki, A. High Resolution 3D Phase Field Simulations of Single Crystal and Polycrystalline Solidification. To appear in Acta Physica Polonica A, 2018. [4] Oberhuber, T., Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs, Applied Numerical Mathematics, Vol. 88, pp. 1-17, 2015. [5] Bauer, P., Klement, V., Oberhuber, T., Žabka, V. Implementation of the Vanka-type multigrid solver for the finite element approximation of the Navier-Stokes equations on GPU, Computer Physics Communication 200, pp. 50-56, 2016. [6] Korbuly B., Pusztai T., Henry H., Plapp M., Apel M., and Gránásy L., Grain coarsening in two-dimensional phase-field models with an orientation field, PHYSICAL REVIEW 95, pp. 053303-1 – 053303-12, 2017. [7] Gránásy L., Rátkai L., Szállás A., Korbuly B., Tóth G., Környei L., Pusztai T., Phase-Field Modeling of Polycrystalline Solidification: From Needle Crystals to Spherulites—A Review, Metall. and Mat. Trans. A, 45, pp. 1694–1719, 2014. [8] Ferreira A. F., Ferreira L. O., Assis A.C., Numerical simulation of the solidification of pure melt by a phase-field model using an adaptive computation domain, J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng., 33 (2), pp. 125–130, 2011.
poznámka: konzultant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
naposledy změněno: 14.05.2018 15:42:39

Využití metod hlubokého učení k automatickému obchodování na kryptoměnové burze

školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: deep learning, TensorFlow, Keras, Pandas, Scikit-learn, Python, predikce, obchodování, kryptoměny, burza
popis:

Kryptoměny mají do značné míry spekulativní povahu a obchodování s nimi není tolik ovlivněno vnějšími faktory, jako je to na burzách akcií. Kryptoměnové burzy nabízejí ruční zadávání příkazů přes webové rozhraní, avšak rozhodnutí nakoupit či prodat je jako sázení loterie. Kromě toho lze využít aplikační rozhraní (API) pro obchodování a s jeho pomocí vytvářet automaticky obchodující (ro)boty. Robot obvykle uplatňuje pevně naprogramovanou tzv. strategii, a obvykle prodělává. Není však možné díky odtrženosti kryptoměn od reálné ekonomiky vypozorovat v obchodování složitější vzory chování, které by umožnily predikovat budoucí vývoj a vyvinout výdělečnou strategii? A bylo by možné k tomu využít hluboké neuronové sítě (deep neural networks)?

V rámci dané práce bychom se pokusili prozkoumat, zda je vůbec nějaká šance na úspěch. Ve hře je nejen návrh architektury neuronové sítě, ale také výběr vstupních dat, časového rámce pro jejich sběr, a především otázky, na kterou má neuronová síť odpovědět. Například existují sítě, které umí predikovat budoucí vývoj (tvar křivky) ceny na základě historických dat. Predikce tak obsahuje spoustu informace, ale její úspěšnost je nepatrná. Jde to udělat chytřeji?

Práce nabízí příležitost porozumět metodám strojového učení a zejména fungování hlubokých neuronových sítí. Dále si student osvojí programátorské schopnosti a práci v Linuxu z uživatelské (překvapivě) i administrátorské stránky. Bonusem je náhled do fungování finančních trhů a samozřejmě vidina pohádkového zbohatnutí :)

Veškeré analýzy lze provádět na historických i veřejně dostupných aktuálních datech.

literatura:

[1] C. C. Aggarwal - Neural Networks and Deep Learning, Springer, 2018.

[2] F. Chollet - Deep Learning with Python, Manning Publications Co., 2018.

[3] G. Zaccone, R. Karim - Deep Learning with TensorFlow, Packt Publishing, 2018.

[4] S. Pattanayak - Pro Deep Learning with TensorFlow, Apress, 2017.

[5] K. Söze - Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Sabi Shepherd Ltd., 2019.

naposledy změněno: 31.08.2021 10:36:35

Analýza vlivu fundamentálních dat na výkonnost akcií pomocí metod strojového učení

školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D., Ing. Jiří Šimonek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: strojové učení, neuronové sítě, obchodní strategie, fundamentální analýza, Python, TensorFlow, Scikit-Learn
popis: Akciové trhy poslední dobou zažívají nebývale bouřlivé období. Do ekonomiky se v rámci vládních podpůrných programů dostává obrovské množství peněz, zvyšuje se inflace a do investování či obchodování s akciemi se pouští mnoho malých investorů, kteří nemají zkušenosti. Řada fondů ovšem dokazuje, že aktivním řízením portfolia, tj. vhodně zvolenými a načasovanými operacemi lze získat výnos, který významně předčí růst trhu. Jejich obchodní strategie jsou přitom založeny v zásadě na dvou principech: technické analýze, která hledá vzory či závislosti výlučně v historickém cenovém vývoji, a fundamentální analýze, která využívá k obchodním rozhodnutím aktuálních i historických údajů z reálné ekonomiky, politiky a obecně života lidské společnosti. Úspěšný obchodník musí nejen mít přístup k fundamentálním datům, ale též umět určit, která data jsou pro jeho obchodní strategii podstatná, a pokud jsou, tak jakým směrem, v jakém časovém horizontu a jak výrazně ovlivňují pohyb cen akcií, s nimiž obchoduje. Tyto otázky se pokusíme zodpovědět v naší práci za pomoci klasických statistických metod (např. PCA) i metod strojového učení (zejména neuronových sítí). Analyzovaná data budou nejprve syntetická, avšak díky spolupráci se subjektem pohybujícím se v oboru lze posléze využít i rozsáhlé databáze reálných historických fundamentálních dat o veřejně obchodovaných společnostech na burze v USA (např. obrat, zisk, výše dluhu, cash-flow, prodeje zboží/služeb atd.) a příslušných dat o ceně akcií. Práce obnáší seznámení s matematickým pozadím i praktickými softwarovými nástroji strojového učení, implementaci modelů a jejich testování. Důležitá bude i kreativita a intuice. Lze například kombinovat více metod, kdy v první fázi se vyloučí silně korelované parametry, a v dalším zpracování se podmnožina původních dat podrobí náročnější analýze s cílem najít univerzální závislosti platné nezávisle na zvoleném časovém období. Téma má potenciál vývoje od bakalářské práce až po práci diplomovou.
literatura: [1] C. C. Aggarwal - Neural Networks and Deep Learning, Springer, 2018.
[2] T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman – The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction. 2nd. ed., Springer-Verlag New York, 2009.
[3] A. C. Müller, S. Guido – Introduction to Machine Learning with Python, A Guide for Data Scientists. O‘Reilly, 2016.
[4] F. Chollet - Deep Learning with Python, Manning Publications Co., 2018.
[5] S. Pattanayak - Pro Deep Learning with TensorFlow, Apress, 2017.
naposledy změněno: 31.08.2021 11:43:33

Řízení a optimalizace procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi

školitel: Ing. Aleš Wodecki, Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: teorie řízení, duální úloha, optimalizace, funkcionální analýza, numerické metody
popis: Parciální diferenciální rovnice se užívají hojně k modelování přírodních jevů. Ať jde o rovnici vedení tepla nebo Schrödingerovu rovnici, zajímá nás, jak bychom mohli ovlivnit vývoj těchto procesů, aby probíhaly řízeně. Na tuto netriviální otázku lze často odpovědět s pomocí teorie řízení formulované na funkčních prostorech. Během své bakalářské/diplomové práce proniknete do vybraných partií teorie řízení. Teorii se naučíte aplikovat na problémy minimalizace funkcionálu s nekonečně dimenzionální vazbou. Tuto vazbu bude často představovat úloha pro diferenciální rovnici nebo systém diferenciálních rovnic. Vše formulujeme obecně pomocí funkcionálního počtu na Banachových nebo Hilbertových prostorech. Poté diskretizujeme problém minimalizace buď přímo, nebo užijeme duální úlohy odvozené na úrovni funkcionálního počtu, abychom navrhli efektivnější optimalizační řešič. Nakonec implementujeme navrženou metodu a ukážeme, že teoretická výstavba dává v praxi funkční způsob řízení fyzikálních procesů. Téma je vhodné pro studenty matematiky A, které zajímá praktický dopad pokročilejších partií matematiky (funkcionální analýzy) na řešení fyzikálních problémů.
literatura: [1] M. Hinze, R. Pinnau, M. Ulbrich, and S. Ulbrich. Optimization with PDE Constraints. Springer, 2009.

[2] Luise Blank, Harald Garcke, Lavinia Sarbu, Tarin Srisupattarawanit, Vanessa Styles, and Axel Voigt. Phase-field approaches to structural topol- ogy optimization. In Constrained Optimization and Optimal Control for Partial Differential Equations, International Series of Numerical Mathematics vol. 160, pp. 245--256, Springer, 2012.

[3] J. Gao, B. Song, and Z. Mao. Combination of the phase field method and beso method for topology optimization. Struct. Multidisc. Optim. 61 (2020), pp. 225-237.
naposledy změněno: 14.09.2021 14:39:08

Metody strojového učení v medicínských aplikacích

školitel: Ing. Tomáš Kouřim, Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: strojové učení, predikce, medicína, transplantace ledvin, dávkování léků, srdeční arytmie
popis: Dynamicky se rozvíjející startup Mild Blue, který založili absolventi FJFI Ing. Tomáš Kouřim a Ing. Jan Kubant, nabízí spolupráci studentům ve formě vedení bakalářských i diplomových prací. Společnost se zabývá aplikací metod strojového učení v různých oblastech medicíny. Je možné se zabývat např. následujícími tématy:

1. Predikce přežití štěpu po transplantaci ledvin pomocí strojového učení na základě reálných dat o transplantacích ledvin provedených od roku 2005 v IKEM.

2. Optimalizace dávkováni léků pomocí metod umělé inteligence. Na základě dat z již vyvinuté aplikace sloužící k výpočtu dávkování je možné teoreticky hodnotit různé alternativy a vytvořit model, který by se mohl stát základem budoucí klinické studie.

3. Speech2text v medicíně. Jedná se o zapojení do již probíhajícího vývoje softwarového nástroje k rozpoznávání řeči. Součástí práce by bylo i získávání, resp. úprava datové sady pro trénování příslušného algoritmu.

4. Použiti strojového vidění pro redigitalizaci lékařských zpráv. K dispozici je rozsáhlá databáze lékařských zpráv, kterou však lze zpracovávat na úrovni studentské práce až po anonymizaci.

5. Predikce srdečních arytmií pomocí neuronových sítí na základě historické datové sady čítající desetitisíce vzorků anotovaných lékaři (spolupráce s IKEM).
poznámka: Kontakt:

Ing. Tomáš Kouřim
https://mild.blue/
tomas.kourim@mild.blue
tel. + 420 723 927 536

Ing. Jan Kubant
jan.kubant@mild.blue


Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
pavel.strachota@fjfi.cvut.cz
naposledy změněno: 24.09.2021 13:23:19

Stochastický model anomální difuze

školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: anomální difuze, markovovské řetězce, simulace Monte Carlo, porovnání modelů
popis: Anomální difuze je jev, při kterém dochází k výjimkám ze zákonitostí Brownova pohybu migrujících částic. Nejčastěji pomocí ní popisujeme transport částic v turbulentním nebo porézním prostředí, kde Fickovy zákony difuze selhávají. Vlastní práce je zaměřena na jednorozměrné diskrétní modely anomální difuze, jejichž popis vede na markovovské řetězce. Ty je možné studovat jak teoreticky, tak experimentálně, a následně porovnat výsledky simulačních experimentů s očekávanými hodnotami. Důležité je rovněž porovnání volné anomální difuze a jejího omezení okrajovými podmínkami nebo porovnání s Birkhamovou aproximací studované difuze. Předpokladem je znalost matematické statistiky a programování v MATLABu.
literatura: [1] Pozrikidis, C., The Fractional Laplacian, Taylor and Francis (2016)

[2] Kukal, J., Tran, Q.V., Benes, M., Discovery of Rare Event Testing for Stochastic Simulations of Diffusion Processes, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 525(4) (2019)
naposledy změněno: 12.03.2022 23:25:54

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikaci ve V3S

Články v časopisech

2018

Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Jakub Solovský and Pavel Strachota, An Efficient and Robust Numerical Solution of the Full-Order Multiscale Model of Lithium-Ion Battery, Math. Probl. Eng. 2018 (2018) , 12pages
BiBTeX
@ARTICLE{Math_Prob_En,
  title = {An Efficient and Robust Numerical Solution of the Full-Order Multiscale Model of Lithium-Ion Battery},
  author = {Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Jakub Solovský and Pavel Strachota},
  journal = {Math. Probl. Eng.},
  year = {2018},
  volume = {2018},
  pages = {12pages}
}

2017

Pavel Strachota and Michal Beneš, Error estimate of the finite volume scheme for the Allen-Cahn equation, BIT 2017 (2017) , 1-19
BiBTeX
@ARTICLE{BIT-Error_es,
  title = {Error estimate of the finite volume scheme for the Allen-Cahn equation},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš},
  journal = {BIT},
  year = {2017},
  volume = {2017},
  pages = {1--19}
}
Jan Mach and Michal Beneš and Pavel Strachota, Nonlinear Galerkin Finite Element Method Applied to the System of Reaction-Diffusion Equations in One Space Dimension, Comput. Math. Appl. 73 (2017) , 2053-2065
BiBTeX
@ARTICLE{NLG-Honza-20,
  title = {Nonlinear Galerkin Finite Element Method Applied to the System of Reaction-Diffusion Equations in One Space Dimension},
  author = {Jan Mach and Michal Beneš and Pavel Strachota},
  journal = {Comput. Math. Appl.},
  year = {2017},
  volume = {73},
  number = {9},
  pages = {2053--2065}
}

2015

Petr Bauer and Michal Beneš and Radek Fučík and Hung Dieu Hoang and Vladimír Klement and Radek Máca and Jan Mach and Tomáš Oberhuber and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Vladimír Havlena, Numerical Simulation of Flow in Fluidized Beds, Discrete. Cont. Dyn. S. S 8 (2015) , 833-846
BiBTeX
@ARTICLE{Honeywell-CJ,
  title = {Numerical Simulation of Flow in Fluidized Beds},
  author = {Petr Bauer and Michal Beneš and Radek Fučík and Hung Dieu Hoang and Vladimír Klement and Radek Máca and Jan Mach and Tomáš Oberhuber and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Vladimír Havlena},
  journal = {Discrete. Cont. Dyn. S. S},
  year = {2015},
  volume = {8},
  number = {5},
  pages = {833-846}
}

2012

Pavel Strachota and Michal Beneš and Jaroslav Tintěra, Towards Clinical Applicability of the Diffusion-based DT-MRI Visualization Algorithm, J. Vis. Commun. Image R. 23 (2012) , 387-396
BiBTeX
@ARTICLE{JVCIR2012,
  title = {Towards Clinical Applicability of the Diffusion-based {DT-MRI} Visualization Algorithm},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš and Jaroslav Tintěra},
  journal = {J. Vis. Commun. Image R.},
  year = {2012},
  volume = {23},
  number = {2},
  pages = {387--396}
}
Michal Beneš and Tomáš Oberhuber and Pavel Strachota and Robert Straka and Vladimír Havlena, Mathematical modelling of combustion and biofuel co-firing in industrial steam generators, RIMS Kokyuroku B35 (2012) , 141-157
BiBTeX
@ARTICLE{RIMS2011,
  title = {Mathematical modelling of combustion and biofuel co-firing in industrial steam generators},
  author = {Michal Beneš and Tomáš Oberhuber and Pavel Strachota and Robert Straka and Vladimír Havlena},
  journal = {RIMS Kokyuroku},
  year = {2012},
  volume = {B35},
  pages = {141--157}
}

2009

Pavel Strachota, Implementation of the \uppercaseMR Tractography Visualization Kit Based on the Anisotropic Allen-Cahn Equation, Kybernetika 45 (2009) , 657-669
BiBTeX
@ARTICLE{CJS2008-Kybe,
  title = {Implementation of the \uppercase{MR} Tractography Visualization Kit Based on the Anisotropic {A}llen-{C}ahn Equation},
  author = {Pavel Strachota},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2009},
  volume = {45},
  number = {4},
  pages = {657--669}
}

Články ve sbornících

2016

Pavel Strachota and Michal Beneš, A Hybrid Parallel Numerical Algorithm for Three-Dimensional Phase Field Modeling of Crystal Growth, ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysok? Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters, (2016) , 23-32, Comenius University, Bratislava
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{ALGORITMY201,
  title = {A Hybrid Parallel Numerical Algorithm for Three-Dimensional Phase Field Modeling of Crystal Growth},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš},
  booktitle = {ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysok? Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters},
  editor = {Angela Handlovičová and Daniel ševčovič},
  publisher = {Comenius University, Bratislava},
  year = {2016},
  pages = {23--32}
}

2014

Michal Beneš and Pavel Strachota and Radek Máca and Vladimír Havlena and Jan Mach, A Quasi-1D Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler, Finite Volumes for Complex Applications VII - Elliptic, Parabolic, and Hyperbolic Problems, (2014) , 791-799, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{FVCA7-2014,
  title = {A Quasi-{1D} Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Radek Máca and Vladimír Havlena and Jan Mach},
  booktitle = {Finite Volumes for Complex Applications VII - Elliptic, Parabolic, and Hyperbolic Problems},
  editor = {J\"{u}rgen Fuhrmann and Mario Ohlberger and Christian Rohde},
  publisher = {Springer},
  year = {2014},
  volume = {78},
  series = {Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics},
  pages = {791--799}
}

2013

Pavel Strachota and Michal Beneš, Design and Verification of the MPFA Scheme for Three-Dimensional Phase Field Model of Dendritic Crystal Growth, Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011: Proceedings of ENUMATH 2011, the 9th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Leicester, September 2011, (2013) , 459-467, Springer Berlin Heidelberg
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{ENUMATH2011,
  title = {Design and Verification of the {MPFA} Scheme for Three-Dimensional Phase Field Model of Dendritic Crystal Growth},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš},
  booktitle = {Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011: Proceedings of {ENUMATH} 2011, the 9th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Leicester, September 2011},
  editor = {Andrea Cangiani and Ruslan L. Davidchack and Emmanuil Georgoulis and Alexander N. Gorban and Jeremy Levesley and Michael V. Tretyakov},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  year = {2013},
  pages = {459--467}
}

2012

Petr Bauer and Vladimír Klement and Pavel Strachota and Vít Žabka, Numerical Study of Flow in a 2D Boiler, ALGORITMY 2012 - Proceedings of Contributed Papers and Posters, (2012) , 172-178, Slovak University of Technology in Bratislava
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{ALGORITMY201,
  title = {Numerical Study of Flow in a 2D Boiler},
  author = {Petr Bauer and Vladimír Klement and Pavel Strachota and Vít Žabka},
  booktitle = {ALGORITMY 2012 - Proceedings of Contributed Papers and Posters},
  editor = {Angela Handlovičová and Zuzana Minarechová and Daniel ševčovič},
  publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
  year = {2012},
  pages = {172--178}
}

2011

Pavel Strachota and Michal Beneš, A Multipoint Flux Approximation Finite Volume Scheme for Solving Anisotropic Reaction-Diffusion Systems in \uppercase3D, Finite Volumes for Complex Applications VI - Problems & Perspectives, (2011) , 741-749, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{FVCA6-2011,
  title = {A Multipoint Flux Approximation Finite Volume Scheme for Solving Anisotropic Reaction-Diffusion Systems in \uppercase{3D}},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš},
  booktitle = {Finite Volumes for Complex Applications VI - Problems \& Perspectives},
  editor = {Jaroslav Fořt and Jiří F\"{u}rst and Jan Halama and Rapha\`{e}le Herbin and Florence Hubert},
  publisher = {Springer},
  year = {2011},
  pages = {741--749}
}

2010

Pavel Strachota and Michal Beneš and Marco Grottadaurea and Jaroslav Tintěra, Analysis of the Parallel Finite Volume Solver for the Anisotropic Allen-Cahn Equation in 3D, Numerical Mathematics and Advanced Applications 2009: Proceedings of ENUMATH 2009, the 8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Uppsala, July 2009, (2010) , 839-846, Springer Berlin Heidelberg
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{ENUMATH2009,
  title = {Analysis of the Parallel Finite Volume Solver for the Anisotropic {A}llen-{C}ahn Equation in {3D}},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš and Marco Grottadaurea and Jaroslav Tintěra},
  booktitle = {Numerical Mathematics and Advanced Applications 2009: Proceedings of {ENUMATH} 2009, the 8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Uppsala, July 2009},
  editor = {Gunilla Kreiss and Per L\"{o}tstedt and Axel M{\aa}lqvist and Maya Neytcheva},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  year = {2010},
  pages = {839--846}
}

2009

Pavel Strachota, Antidissipative Numerical Schemes for the Anisotropic Diffusion Operator in Problems for the Allen-Cahn Equation, ALGORITMY 2009 - Proceedings of contributed lectures and posters, (2009) , 134-142, Slovak University of Technology in Bratislava
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{ALGORITMY200,
  title = {Antidissipative Numerical Schemes for the Anisotropic Diffusion Operator in Problems for the {A}llen-{C}ahn Equation},
  author = {Pavel Strachota},
  booktitle = {ALGORITMY 2009 - Proceedings of contributed lectures and posters},
  editor = {Angela Handlovičová and Peter Frolkovič and Karol Mikula and Daniel ševčovič},
  publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
  year = {2009},
  volume = {18},
  pages = {134--142}
}
Pavel Strachota, Application of Anisotropic Diffusion in \uppercaseMR Tractography, Science and Supercomputing in Europe - Report 2008, (2009) , 279-284, CINECA Consorzio Interuniversitario
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{CINECA2008,
  title = {Application of Anisotropic Diffusion in \uppercase{MR} Tractography},
  author = {Pavel Strachota},
  address = {Bologna},
  booktitle = {Science and Supercomputing in Europe - Report 2008},
  publisher = {CINECA Consorzio Interuniversitario},
  year = {2009},
  pages = {279--284}
}

2008

Pavel Strachota, Anisotropic Diffusion In Mathematical Visualization, Science and Supercomputing in Europe - Report 2007, (2008) , 826-831, CINECA Consorzio Interuniversitario
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{CINECA2007,
  title = {Anisotropic Diffusion In Mathematical Visualization},
  author = {Pavel Strachota},
  address = {Bologna},
  booktitle = {Science and Supercomputing in Europe - Report 2007},
  publisher = {CINECA Consorzio Interuniversitario},
  year = {2008},
  pages = {826--831}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Zdeněk čulík, Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification, Multiscale Materials Modeling 2008, (2008) , 746-751, Florida State University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{MMM2008,
  title = {Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Zdeněk čulík},
  booktitle = {Multiscale Materials Modeling 2008},
  editor = {El-Azab},
  publisher = {Florida State University},
  year = {2008},
  pages = {746--751}
}

Pavel Strachota, Vector Field Visualization by means of Anisotropic Diffusion, , () , 193-205,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{CJS2006-pave,
  title = {Vector Field Visualization by means of Anisotropic Diffusion},
  author = {Pavel Strachota},
  pages = {193--205}
}
Pavel Strachota and Michal Beneš and Marco Grottadaurea, Computational Investigation and Assessment of Numerical Schemes for Anisotropic Diffusion Equations, , () , 73-83,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{CJS2010-pave,
  title = {Computational Investigation and Assessment of Numerical Schemes for Anisotropic Diffusion Equations},
  author = {Pavel Strachota and Michal Beneš and Marco Grottadaurea},
  pages = {73--83}
}

Ostatní publikace

2015

Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák, Xhaust: Infinity Phase Flow Simulation in Automobile Exhaust Pipe - Instructions for Use of the Xhaust Software Package Version 2.0 (Xhaust-NU IPF, Milestone II release), 2015
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {Xhaust: Infinity Phase Flow Simulation in Automobile Exhaust Pipe - Instructions for Use of the {X}haust Software Package Version 2.0 ({X}haust-{NU IPF}, Milestone {II} release)},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2015}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák, Xhaust: Progress in the Development of the Quasi-1D CFD Model of Automobile Exhaust Pipe Flow with Condensation, 2015
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {Xhaust: Progress in the Development of the Quasi-{1D} {CFD} Model of Automobile Exhaust Pipe Flow with Condensation},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2015}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák, Xhaust: Infinity Phase Flow Simulation in Automobile Exhaust Pipe, 2015
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {Xhaust: Infinity Phase Flow Simulation in Automobile Exhaust Pipe},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Dejan Kirda and Alexandr Žák},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2015}
}
Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Dejan Kirda and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Pavel Strachota, Development of Numerical Model of Lithium-Ion Cell Dynamics and Energy Exchange, 2015
BiBTeX
@TECHREPORT{Honeywell-20,
  title = {Development of Numerical Model of Lithium-Ion Cell Dynamics and Energy Exchange},
  author = {Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Dejan Kirda and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Pavel Strachota},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2015}
}

2014

Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach, A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation, 2014
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {A Quasi-{1D} Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2014}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Tomáš Oberhuber, A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation - Instructions for Use of the Xhaust Software Package Version 0.5 (Milestone I), 2014
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {A Quasi-{1D} Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation - Instructions for Use of the {X}haust Software Package Version 0.5 (Milestone I)},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Tomáš Oberhuber},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2014}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Tomáš Oberhuber, Design and Computational Implementation of A Quasi-1D Two-Phase Fluid Dynamics Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation, 2014
BiBTeX
@TECHREPORT{BOSCH-Milest,
  title = {Design and Computational Implementation of A Quasi-{1D} Two-Phase Fluid Dynamics Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Vítězslav Žabka and Tomáš Oberhuber},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2014}
}
Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Pavel Strachota and Jiří Vejrosta, Modeling and Simulation of Lithium-Ion Battery Dynamics - Review, 2014
BiBTeX
@TECHREPORT{Honeywell-20,
  title = {Modeling and Simulation of Lithium-Ion Battery Dynamics - Review},
  author = {Michal Beneš and Radek Fučík and Vladimír Havlena and Vladimír Klement and Miroslav Kolář and Ondřej Polívka and Pavel Strachota and Jiří Vejrosta},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2014}
}

2013

Michal Beneš and Pavel Strachota and Radek Máca and Vladimír Havlena and Jan Mach, A Quasi-1D Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Honeywell-20,
  title = {A Quasi-{1D} Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Radek Máca and Vladimír Havlena and Jan Mach},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2013}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach and Hung Dieu Hoang and Vladimír Havlena, Coal and Biomass Particle Burnout Models for use in Pulverized Coal and Fluidized Bed Combustion Simulations, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Honeywell-20,
  title = {Coal and Biomass Particle Burnout Models for use in Pulverized Coal and Fluidized Bed Combustion Simulations},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach and Hung Dieu Hoang and Vladimír Havlena},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2013}
}
Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach and Hung Dieu Hoang and Vladimír Havlena and Tomáš Oberhuber and Radek Fučík and Petr Bauer and Vítězslav Žabka and Vladimír Klement and Radek Máca, Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Honeywell-20,
  title = {Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control},
  author = {Michal Beneš and Pavel Strachota and Jan Mach and Hung Dieu Hoang and Vladimír Havlena and Tomáš Oberhuber and Radek Fučík and Petr Bauer and Vítězslav Žabka and Vladimír Klement and Radek Máca},
  institution = {Czech Technical University in Prague},
  year = {2013}
}

2012

Pavel Strachota, Analysis and Application of Numerical Methods for Solving Nonlinear Reaction-Diffusion Equations, Czech Technical University in Prague, 2012
BiBTeX
@PHDTHESIS{dissertation,
  title = {Analysis and Application of Numerical Methods for Solving Nonlinear Reaction-Diffusion Equations},
  author = {Pavel Strachota},
  year = {2012},
  school = {Czech Technical University in Prague}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky