Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8569
místnost: 09c
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~ambrop1
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Elementary Introduction to Graph Theory01EIGR Ambrož, Masáková 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Elementary Introduction to Graph Theory01EIGRIng. Ambrož Petr Ph.D. / prof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je výklad základů teorie grafů, doplněný přehledem běžných grafových algoritmů.
Osnova:1. Základní kombinatorické počítání.
2. Pojem grafu.
3. Stromy a kostry.
4. Eulerovské tahy a hamiltonovské kružnice.
5. Toky v sítích.
6. Barevnost a párování.
7. Rovinné grafy.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy teorie grafů.
Schopnosti:
Orientace v základních grafových algoritmech a jejich použití při řešení praktických úloh.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.A. Bondy, U.S.R. Murty: Graph theory. Graduate Texts in Mathematics 244. Springer, New York, (2008).

Doporučená literatura:
[2] M. Bóna. A Walk Through Combinatorics. World Scientific, Singapoore (2006)
[3] Ján Plesník. Grafové algoritmy. Veda, Bratislava, (1983).

Jazyky, automaty a vyčíslitelnost01JAVY Ambrož, Pelantová - - 3+1 z,zk - 5
Předmět:Jazyky, automaty a vyčíslitelnost01JAVYIng. Ambrož Petr Ph.D.----
Anotace:Konečné automaty a regulární jazyky, bezkontextové jazyky a zásobníkové automaty, jazyky typu 0 a Turingovy stroje. Algoritmy a algoritmicky vyčíslitelné funkce. Rekurzívní funkce, rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny. Algoritmicky neřešitelné problémy.
Osnova:1. Konečné autoamaty, regulární jazyky a operace, věty o vkládání (3 přednášky)
2. Kleenova věta (2 přednášky)
3. Determinizace a minimalizace (2 přednášky)
4. Bezkontextové gramatiky a jejich redukce (2 přednášky)
5. Zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky (2 přednášky)
6. Věta o vkládání pro bezkontextové jazyky, uzavřenost BKJ vůči operacím (2 přednášky)
7. Turingův stroj, rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky, metody návrhu turingových strojů (2 přednášky)
8. Nerozhodnutelnost (1 přednáška)
9. Riceova věta, Postův korespondenční problém, nerozhodnutelné vlastnosti BKJ (2 přednášky)
Osnova cvičení:1. Kontrukce konečných automatů, použití vět o vkládání
2. Normalizované a standardní automaty, regulární operace
3. Přechod automat->regulární výraz: MNY algoritmus, BMC algoritmus, Ardenovo lemma
4. Determinizace a minimalizace konečného automatu
5. Konstrukce zásobníkových automatů, přechod zásobníkový automat - bezkontexrtová gramatika a zpět
6. Konstrukce turingových strojů, redukce nerozhodnutelných problémů
Cíle:Znalosti:
Klasické výsledky teorie formálních jazyků, generativních gramatik a rozeznávacích automatů. Teorie rekurze jakožto matematické precizace intuitivního pojmu algoritmu a používané finitní a konstruktivní metody.

Schopnosti:
Orientace se ve světě finitních popisů formálních jazyků, funkcí a množin a jejich využití v praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:Řešení tří zadaných úloh z následujících oblastí:
1. Přechod mezi regulárním výrazem a konečným automatem, determinizace a minimalizace konečného automatu.
2. Redukce bezkontextových gramatik a konstrukce zásobníkových automatů.
3. Techniky konstrukce turingových strojů. Redukce nerozhodnutelných problémů.
Kličová slova:Jazyk, gramatika, automat, algoritmus
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2] J. Mareš: Teorie vyčíslitelnosti. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:
[1] J. Sakarovitch: Elements of Automata Theory, Cambridge University Press 2009.
[2] J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (1st ed.). Addison-Wesley 1979.
[3] J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (3rd ed.). Pearson 2013.

Lineární algebra B 201LAB2 Ambrož - - 1+2 z,zk - 4
Předmět:Lineární algebra B201LAB2Ing. Ambrož Petr Ph.D.-1+2 Z,ZK-4
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené s maticovým počtem, s prostory se skalárním součinem a s lineární geometrií.
Osnova:Matice a soustavy lineárních algebraických rovnic - determinanty - skalární součin a ortogonalita - vlastní čísla a vlastní vektory matic - lineární geometrie v eukleidovském prostoru.
Osnova cvičení:1. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic
2. Výpočet inverzní matice Gaussovou eliminací
3. Permutace a determinanty
4. Hledání ortogonálních a ortonormálních bází, výpočet ortogonálního průmětu vektoru, Gram-Schmidtův ortogonalizační proces
5. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů matic
6. Různé zápisy lineárních variet a konvexních množin, vyšetřování průniku lineárních variet
Cíle:Znalosti:
Základní přehled z maticového počtu, pojmy spojené se skalárním součinem a lineární geometrií.

Schopnosti:
Využití nastudovaných vět v navazujících předmětech a praktických úlohách.
Požadavky:01LALA nebo 01LALB
Rozsah práce:
Kličová slova:Matice, soustavy lineárních algebraických rovnic, determinanty, skalární součin, ortogonalita, vlastní čísla a vlastní vektory matic, lineární geometrie v eukleidovském prostoru.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pytlíček, Lineární algebra a geometrie, skriptum ČVUT, 1997
[2] J. Pytlíček, Cvičení z lineární algebry a geometrie, skriptum ČVUT, 1985

Doporučená literatura:
[3] J. Bečvář, Lineární algebra, Matfyzpress, Praha, 2005
[4] L. Motl, M. Zahradník, Pěstujeme lineární algebru, Karolinum, Praha, 2003
[5] K. Výborný, M. Zahradník, Používáme lineární algebru, Sbírka řešených příkladů, Karolinum, Praha, 2002

Publikační systém LaTeX01PSL Ambrož - - 0+2 z - 2
Předmět:Publikační systém LaTeX01PSLIng. Ambrož Petr Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Obsahem předmětu jsou základy a prostředky počítačové typografie, především systém LaTeX.
Osnova:1) Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců
2) Sazba dokumentů - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, tabulky v LaTeXu
3) Sazba matematických výrazů v LaTeXu
4) Pokročilé matematické konstrukce
5) Grafika, vkládání obrázků v LaTeXu, vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu
6) Zásady pro tvorbu prezentací, beamer - balíček pro tvorbu prezentací v LaTeXu
Osnova cvičení:1) Instalace systému LaTeX
2) Hladká a smíšená sazba
3) Výčtová prostředí, tabulky
4) Sazba matematiky
5) Balíček AMSLaTeX
6) Seznam použité literatury
7) Vkládání grafických souborů
Cíle:Znalosti:
Základní pravidla počítačové sazby dokumentů, prostředky systému LaTeX.

Schopnosti:
Použití systému LaTeX k vysázení (typograficky zdařilého) dokumentu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Typografie, LaTeX.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Rybička, LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 1999.
[2] T. Oetiker et al., The Not So Short Introduction to LaTeX2e,
www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Doporučená literatura:
[3] H. Kopka, P.W. Daly. LaTeX Podrobný průvodce, Computer Press, (2004)

Učební pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Unix s programem LaTeX.

Úvod do teoretické informatiky01UTI Ambrož, Masáková - - 2+0 kz - 2
Předmět:Úvod do teoretické informatiky01UTIIng. Ambrož Petr Ph.D.-2+0 KZ-2
Anotace:Základní pojmy teoretické informatiky: algoritmy, různé typy automatů, úvod do teorie informace a kódování.
Osnova:Algoritmy a algoritmicky vyčíslitelné funkce, algoritmicky rozhodnutelné množiny. Markovovy normální algoritmy, Turingův stroj, zásobníkový automat, konečný automat. Sekvenční automaty, analýza, syntéza a minimalizace. Úvod do teorie informace a kódování.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Elementy základních partií teoretické informatiky.

Schopnosti:
Přehled o základních aspektech algoritmického myšlení, finitních postupů a jejich omezení.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Algoritmus, automat, entropie, kódování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Teorie vyčíslitelnosti. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008. (Část.)
[2] J. Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004. (Část.)
[3] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. (Část.)

Doporučená literatura:
[4] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.
[5] M. Demlová, V. Koubek: Algebraická teorie automatů, SNTL, Praha, 1990.

Základy teorie grafů01ZTG Ambrož 4+0 zk - - 4 -
Předmět:Základy teorie grafů01ZTGIng. Ambrož Petr Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je ucelený výklad základů moderní teorie grafů, doplněný pohledem na některé aplikace vykládané teorie.
Osnova:1. Základní pojmy teorie grafů.
2. Vrcholová a hranová souvislost (Mengerova věta).
3. Bipartitní grafy.
4. Stromy a lesy, mosty.
5. Kostry (Matrix-Tree Theorem).
6. Eulerovy cykly a tahy, Hamiltonovy kružnice.
7. Maximální a perfektní párování.
8. Hranová barevnost.
9. Toky v sítích.
10. Vrcholová barevnost.
11. Planární grafy (Kuratowského věta), barevnost planárních grafů.
12. Spektrum adjacenční matice.
13. Extremální teorie grafů.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Články v časopisech

2012

Ambrož, P. and Dombek, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Numbers with integer expansion in the system with negative base, Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici 47 (2012) , 241-266
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz12:186,
  title = {{Numbers with integer expansion in the system with negative base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Dombek, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici},
  year = {2012},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {241--266}
}

2011

Ambrož, P. and Frid, A. and Masáková, Z. and Pelantová, E., On the number of factors in codings of three interval exchange, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 13 (2011) , 51-66
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz11:175,
  title = {{On the number of factors in codings of three interval exchange}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frid, A. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {13},
  number = {3},
  pages = {51--66}
}

2010

Ambrož, P., Tilings genrated by Ito-Sadahiro and Balanced (-beta)-numeration systems, Acta Polytechnica 50 (2010) , 7-16
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz10:171,
  title = {{Tilings genrated by Ito-Sadahiro and Balanced (-beta)-numeration systems}},
  author = {Ambro{\v z}, P.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {7--16}
}
Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Morphisms Fixing Words Associated with Exchange of Three Iintervals, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 44 (2010) , 3-17
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz10:165,
  title = {{Morphisms Fixing Words Associated with Exchange of Three Iintervals}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2010},
  volume = {44},
  number = {1},
  pages = {3--17},
  month = {JAN-MAR}
}

2008

Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Matrices of 3-iet preserving morphisms, Theoretical Computer Science 400 (2008) , 113-136
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz08:145,
  title = {{Matrices of 3-iet preserving morphisms}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2008},
  volume = {400},
  number = {1-3},
  pages = {113--136},
  month = {June}
}

2007

Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Addition and multiplication of beta-expansions in generalized Tribonacci base, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 9 (2007) , 73-88
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz07:137,
  title = {{Addition and multiplication of beta-expansions in generalized Tribonacci base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {73--88}
}
Ambrož, P. and Frougny, C., On alpha-adic expansions in Pisot bases, Theoretical Computer Science 380 (2007) , 238-250
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz07:137,
  title = {{On alpha-adic expansions in Pisot bases}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frougny, C.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {380},
  number = {3},
  pages = {238--250}
}
Ambrož, P., Matrices associated to 3-interval exchange transformation and their spectra, Acta Polytechnica 47 (2007) , 68-70
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz07:140,
  title = {{Matrices associated to 3-interval exchange transformation and their spectra}},
  author = {Ambro{\v z}, P.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2-3},
  pages = {68--70}
}

2006

Ambrož, P. and Frougny, C. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Palindromic complexity of infinite words associated to simple Parry numbers, Annales de l'Institut Fourier 56 (2006) , 2131-2160
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz06:130,
  title = {{Palindromic complexity of infinite words associated to simple Parry numbers}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frougny, C. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Annales de l'Institut Fourier},
  year = {2006},
  volume = {56},
  number = {7},
  pages = {2131--2160}
}

2005

Ambrož, P., Non-standard Numeration Systems, Acta Polytechnica 45 (2005) , 24-27
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz05:127,
  title = {{Non-standard Numeration Systems}},
  author = {Ambro{\v z}, P.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2005},
  volume = {45},
  number = {10},
  pages = {24--27},
  month = {october}
}

2003

Ambrož, P. and Frougny, Ch. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Aritmetics on Number Systems with Irrational Bases, Bull.Soc.Math.Belg 10 (2003) , 641-659
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz03:940,
  title = {{Aritmetics on Number Systems with Irrational Bases}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frougny, Ch. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Bull.Soc.Math.Belg},
  year = {2003},
  volume = {10},
  number = {S},
  pages = {641--659}
}

Články ve sbornících

2010

Ambrož, P. and Dombek, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Numbers with integer expansions in the numeration system with negative base, Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days, (2010) , 1-8, U.F.R. Sciences
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Ambroz10:176,
  title = {{Numbers with integer expansions in the numeration system with negative base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Dombek, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Amiens},
  booktitle = {{Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days}},
  publisher = {U.F.R. Sciences},
  year = {2010},
  pages = {1--8}
}

2005

Ambrož, P., On the tau-adic expansions of real numbers, Proceedings Words 2005, (2005) , 79-89, Public. du LCIM
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Ambroz05:140,
  title = {{On the tau-adic expansions of real numbers}},
  author = {Ambro{\v z}, P.},
  address = {Montreal},
  booktitle = {{Proceedings Words 2005}},
  publisher = {Public. du LCIM},
  year = {2005},
  pages = {79--89}
}

2013

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2013, (2013) , 340, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz13:209,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2013}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2013},
  pages = {340}
}

2012

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2012, (2012) , 312, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz12:197,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2012}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2012},
  pages = {312}
}

2011

Ambrož, P. and Holub, Š. and Masáková, Z. (ed.), Proceedings 8th International Conference Words 2011, (2011) , 276, Open Publishing Association
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz11:185,
  title = {{Proceedings 8th International Conference Words 2011}},
  address = {Sydney},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Holub, {\v S}. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {Open Publishing Association},
  year = {2011},
  pages = {276}
}
Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2011, (2011) , 303, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz11:185,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {303}
}

2010

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2010, (2010) , 272, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz10:173,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2010}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2010},
  pages = {272}
}

2009

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2009, (2009) , 176, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz09:159,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2009}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2009},
  pages = {176}
}

2008

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2008, (2008) , Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz08:150,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2008}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2008}
}

2007

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2007, (2007) , Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz07:137,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2007}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2007}
}

2006

Ambrož, P. and Masáková, Z. (ed.), Doktorandské dny 2006, (2006) , 219, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Ambroz06:125,
  title = {{Doktorandsk{\' e} dny 2006}},
  address = {Praha},
  editor = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2006},
  pages = {219}
}

Ostatní publikace

2003

Ambrož, P., Numeration systems connected with Pisot numbers, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2003
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Ambroz03:150,
  title = {{Numeration systems connected with Pisot numbers}},
  author = {Ambro{\v z}, P.},
  address = {Prague},
  year = {2003},
  pages = {51},
  school = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering}
}

Voronoiovy iterace diskrétních množin

školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
popis: Cílem je zkoumání dynamického systému Voronoiových iterací v závislosti na počáteční množině bodů. Podstatnou částí práce bude nastudovat a implementovat efektivní algoritmy pro určení Voronoiova diagramu, ovšem v přesné aritmetice, pokud mají body množiny souřadnice v algebraickém číselném tělese. Voronoiovo dláždění a jeho iterace budeme zkoumat zejména pro množiny vzniklé metodou cut-and-project, které jsou nejužívanějším modelem pro kvazikrystaly.
literatura: [1] Frank, Natalie Priebe; Hart, Sean M., A Dynamical System Using the Voronoi Tessellation, American Mathematical Monthly, Volume 117, Number 2, February 2010, pp. 99-112(14)
[2] Fang, F.; Hammock, D.; Irwin, K. Methods for Calculating Empires in Quasicrystals. Crystals 2017, 7, 304.
[3] nějaká computer graphics book
naposledy změněno: 26.04.2018 22:37:11

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky