Vítejte

Vítejte na stránkách Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. Katedra matematiky zajišťuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a zároveň se podílí na výzkumu ve spolupráci se špičkovými domácími a světovými pracovišti. více

Matematika patří na FJFI k hlavním teoretickým disciplínám. Katedra matematiky zajišťuje veškerou výuku matematiky pro všechny obory na fakultě. Výuka matematiky probíhá ve všech zaměřeních v prvních dvou letech bakalářského studia. Posluchači získávají poměrně hluboké poznatky z matematické analýzy a lineární algebry, a to na třech úrovních obtížnosti: A, B, nebo v předmětu Matematika. Seznámí se se základy práce na počítačích. V závislosti na výběru zaměření pak navazují kurzy dalších matematických disciplín, jako obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerické metody, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.

Katedra matematiky garantuje výchovu ve čtyřech zaměřeních magisterského studia: Matematické modelování a Aplikované matematicko-stochastické metody v oboru Matematické inženýrství, Softwarové inženýrství a matematická informatika a Tvorba softwaru v oboru Inženýrská informatika. Posluchači všech čtyř zaměření jsou důkladně školeni v klasických i moderních partiích matematiky a informatiky. Jedná se zejména o algebru, funkcionální analýzu, matematickou fyziku, numerickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a celou řadu předmětů z oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Na všech zaměřeních je kladen důraz na aplikace získaných poznatků včetně řešení problému na moderní výpočetní technice. Dále katedra zajišťuje bakalářské zaměření Praktická informatika v oboru Inženýrská informatika. Viz Bakalářské studium a Navazující magisterské studium.

Na katedře matematiky je zřízena speciální počítačová učebna Tereza, vybavená potřebnými pomůckami, usnadňujícími nevidomým a slabozrakým studentům vysokoškolské studium.

Pracovníci katedry se věnují vědeckovýzkumné činnosti v rámci čtyř výzkumných skupin:

  • GAMS Skupina aplikované matematiky a stochastiky se zabývá analýzou mikroskopické struktury dopravních toků a modelováním agentních systémů a statistickým zpracováním obecných monitorovacích signálů s aplikacemi v akustické defektoskopii materiálů;
  • MAFIA Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod se soustředí na využití algebry, funkcionální analýzy a geometrie v matematické fyzice a kvantové teorii;
  • MMG Skupina matematického modelování se věnuje matematickému modelování orientovanému na tvorbu a analýzu deterministických i stochastických modelů fyzikálních, technických, biomedicínských a ekologických procesů;
  • TIGR Skupina teoretické informatiky zkoumá využití algebry, algebraické teorie čísel, teorie grafů a diskrétní matematiky v nestandardních numeračních systémech, v modelování aperiodických struktur (zejména kvazikrystalů) a v symbolických dynamických systémech s důrazem na kombinatoriku na slovech.

Aktuality

První místo studentů KM v Rektorysově soutěži 2020

kategorie: Obecná aktualita KM

První místo studentů KM v Rektorysově soutěži 2020

vložil(a): Radek Fučík (25.11.2020 15:48:11)
 
První místo studentů KM v Rektorysově soutěži 2020
odkaz: https://mat.fsv.cvut.cz/rektorys/soutez/

Studenti vedení členy katedry matematiky dosáhli vynikajících výsledků v Rektorysově soutěži 2020. Na (sdíleném) prvním místě se uístili Bc. Lukáš Heriban a Bc. Jan Kovář.

 

ČVUT v Praze přistoupilo k SIAM Student Chapter Prague.

kategorie: Obecná aktualita KM

ČVUT v Praze přistoupilo k SIAM Student Chapter Prague.

vložil(a): Václav Klika (16.10.2020 15:39:30)
 
odkaz: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200929-pripojili-jsme-se-k-siam-student-chapter-prague

České vysoké učení technické v Praze se stalo členem SIAM Student Chapter Prague, studentského spolku který je součástí prestižní celosvětové společnosti pro průmyslovou a aplikovanou matematiku SIAM. K hlavním cílům spolku patří posilování spolupráce mezi studenty doktorského studia aplikované matematiky a příbuzných oborů, budování kontaktů na odborníky z praxe napříč obory, a propagace aplikované matematiky obecně. Za tímto účelem spolek pořádá a podporuje pravidelné semináře, jednorázové kurzy, workshopy a další aktivity s cílem poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a vědci. Studenti, kteří se stanou členy Student Chapter, zároveň automaticky získávají možnost bezplatného členství v organizaci SIAM.

Pro další informace navštivte stránky spolku http://siam.cuni.cz nebo přímo kontaktujte

  • Marka Dostalíka, prezidenta SIAM Student Chapter Prague na siam@karlin.mff.cuni.cz
  • Jana Zemana z Fakulty stavební ČVUT v Praze na jan.zeman@cvut.cz
  • Václava Kliku z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na vaclav.klika@cvut.cz

 

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

kategorie: Bakalářské studium

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (17.02.2014 09:49:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (242.59 KB)

Pravidla pro uznávání předmětů 01MAN, 01MANZ a 01MAN2 za 01MAT1, 01MATZ1, 01MAT2 a 01MATZ2 jsou uvedena v přiloženém souboru.

 

Materiály pro přípravný týden-MATEMATIKA

kategorie: Bakalářské studium

Materiály pro přípravný týden-MATEMATIKA

vložil(a): Matěj Tušek (14.09.2020 18:25:08)
 
přiložený soubor: ikona pdf (4.52 MB)

videa-sumy, produkty a matematická indukce

řešené příklady-sumy, produkty, matematická indukce a opakování středoškolské matematiky

 

>> všechny aktuality
>> archiv aktualit

Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky