Informace ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám diplomových prací

Důležité aktuální termíny – červen 2022

Odevzdání DP do 2. 5. 2022
Uzavření studia do 19. 5. 2022
Konání SZZ, 30. 5.-10.6. 2022 HarmonogramyVýběr tématu diplomové práce

Katedra matematiky (KM) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci KM nebo její externí spolupracovníci. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem na konkrétní podobě zadání.

Student si může vybrat vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním z jiné vysoké školy či z komerční sféry, který není uveden v seznamu KM.

Zadání diplomové práce

Každá diplomová práce musí mít řádné zadání, které schválí vedoucí KM a děkan FJFI. Zadání obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce, informace o školiteli a (případně) konzultantovi, stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu. Zadání se odesílá ke schválení prostřednictvím formuláře na webu KM. Odkaz na něj se objeví po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do počítačové sítě FJFI. Elektronické zadání sestává z následujících kroků:

  1. Vyplnění všech potřebných údajů do formuláře. Systém pro zadávání obsahuje mechanizmus umožnující školiteli podílet se na tomto kroku zadání práce.

  2. Odeslání vyplněného formuláře ke schválení na KM.

  3. Autorizace zadání školitelem. KM odešle zadání k autorizaci, školiteli přijde e-mail s instrukcemi.

Poté, co je zadání schváleno a podepsáno vedoucím KM a děkanem FJFI, převezme jej student v tištěné podobě (nejpozději 30 dnů po začátku semestru).

Předmět Diplomová práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Diplomová práce (kódy 01DPxx1, 01DPxx2 kde xx se liší podle studijního oboru) vypsaného v 5. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočet z tohoto předmětu uděluje referent pro magisterské státní zkoušky. V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Seminář k diplomové práci

V průběhu letního semestru probíhá předmět 01DSEM (Seminář k diplomové práci), jehož náplní je:

  • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

  • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

  • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

  • krátká vystoupení lidí z praxe (typicky absolventů KM), kteří podávají informace o možném uplatnění absolventů (případně přímo o nabízených pracovních místech)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři, vystoupení před kolegya odevzdání diplomové práce .

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat diplomovou práci, se musí přihlásit v systému KOS. V současné době nemají sami studenti k příslušnému formuláři přístup, vyplňuje sekretář SZZ místnost 108b. Zde student rovněž podepíše vytištěnou přihlášku.

Dále platí:

  • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

  • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený ke SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich shodný záznam v indexu a systému KOS a odevzdá index na studijním oddělení v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Důležité aktuální termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud student neodevzdá index v termínu stanoveném časovým plánem akademického roku nebo jeho údaje v indexu a systému KOS nebudou úplné, termín SZZ mu propadá.

Odevzdání diplomové práce

Student odevzdá svou dokončenou diplomovou práci referentovi pro SZZ, a to v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Důležité aktuální termíny). Práce se odevzdává ve třech výtiscích a dále ve formátu PDF pro účely archivace. V každém výtisku musí být svázáno zadání práce, přičemž v jednom z výtisků je originál. Jeden výtisk zůstává na katedře. Druhý výtisk je doručen školiteli a třetí oponentovi pro vypracování posudků. Jestliže má školitel (resp. oponent) pracoviště mimo KM, za doručení příslušného výtisku do rukou školitele (resp. oponenta) odpovídá student.

Oponent i školitel po vypracování posudku zašlou tento posudek společně s výtiskem práce zpět na KM. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Státní závěrečná zkouška

SZZ se skládá z obhajoby diplomové práce formou ústní prezentace (maximálně 15 minut, k dispozici je vždy počítač a datový projektor), z diskuze k diplomové práci a ze zkoušky ze tří odborných předmětů. Pro každý obor jsou stanoveny dva předměty povinné a skupina předmětů, z nichž si student zvolí předmět třetí (při podávání přihlášky k SZZ).

Seznam členů komise, předmětů a okruhů otázek pro jednotlivé programy nové akreditace:

Referent pro SZZ

Referent pro SZZ vede seminář k diplomové práci, uděluje zápočty z předmětu Diplomová práce, přijímá odevzdané diplomové práce, shromažďuje posudky od školitelů a oponentů a sestavuje harmonogram SZZ. V současné době je referentem pro magisterské SZZ:

prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc.(cestmir.burdik@fjfi.cvut.cz)


za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 30.5.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky