Informace ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám diplomových prací

Důležité aktuální termíny – červen 2023

Odevzdání DP do 3. 5. 2023
Uzavření studia do 22. 5. 2023
Konání SZZ, 1. 6. 2023 AMSM -- 5. 6. 2023 MM-- 6. 6. 2023 AAAVýběr tématu diplomové práce

Katedra matematiky (KM) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci KM nebo její externí spolupracovníci z akademické i komerční sféry. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na příslušného školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem (vedoucím práce) na konkrétní podobě zadání, a pod jeho vedením poté bude na tématu pracovat.

Student si může zvolit vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním alespoň Ph.D. úrovně (Ph. D.,Doc., …) a s příslušným odborným zaměřením, i když není uveden v seznamu témat KM. U školitelů, s nimiž KM dosud nespolupracovala, je třeba dodat základní údaje z jejich odborného životopisu: a) absolvovanou vysokou školu a dosažený titul, b) současné profesní zařazení v zaměstnání a oblast působnosti.

V určitých případech může mít student kromě školitele k dispozici i konzultanta. U témat mezioborového charakteru se obvykle jedná o experta z jiného oboru, s nímž školitel spolupracuje. V případě, kdy je školitelem externí pracovník, musí být vždy souběžně jmenován konzultant, který je v pracovněprávním vztahu k ČVUT.

Zadání diplomové práce

Každá diplomová práce musí mít řádné zadání, které schválí garant oboru, vedoucí KM a děkan FJFI. Zadání obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce, informace o školiteli a (případně) konzultantovi, stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu. Zadání se odesílá ke schválení prostřednictvím formuláře na webu KM. Odkaz na něj se objeví po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do počítačové sítě FJFI. Elektronické zadání sestává z následujících kroků:

 1. Vyplnění všech potřebných údajů do formuláře. Systém pro zadávání obsahuje mechanizmus umožnující školiteli podílet se na tomto kroku zadání práce.

 2. Odeslání vyplněného formuláře ke schválení na KM.

 3. Autorizace zadání školitelem. KM odešle zadání k autorizaci, školiteli přijde e-mail s instrukcemi.

Poté, co je zadání schváleno a podepsáno garantem oboru, vedoucím KM a děkanem FJFI, převezme jej student v tištěné podobě (nejpozději 40 dnů po začátku semestru).

Předmět Diplomová práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Diplomová práce (kódy 01DPxx1, 01DPxx2 kde xx se liší podle studijního oboru) vypsaného v 5. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočet z tohoto předmětu uděluje referent pro magisterské státní zkoušky. V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Seminář k diplomové práci

V průběhu obou semestr; probíhá předmět 01DSEM (Seminář k diplomové práci), jehož náplní je:

 • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

 • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

 • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

 • krátká vystoupení lidí z praxe (typicky absolventů KM), kteří podávají informace o možném uplatnění absolventů (případně přímo o nabízených pracovních místech)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři, vystoupení před kolegy a odevzdání diplomové práce .

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat diplomovou práci, se musí přihlásit v systému KOS. V současné době nemají sami studenti k příslušnému formuláři přístup, vyplňuje sekretář SZZ místnost 108b. Zde student rovněž podepíše vytištěnou přihlášku.

Dále platí:

 • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

 • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený ke SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich shodný záznam v indexu a systému KOS a odevzdá index na studijním oddělení v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Důležité aktuální termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud student neodevzdá index v termínu stanoveném časovým plánem akademického roku nebo jeho údaje v indexu a systému KOS nebudou úplné, termín SZZ mu propadá.

Odevzdání diplomové práce

Student odevzdá svou dokončenou diplomovou práci v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Důležité aktuální termíny). Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému KOS. Při odevzdání je nutné vložit do systému následující údaje:

 • název práce česky a anglicky

 • klíčová slova česky a anglicky

 • abstrakt česky a anglicky

 • text práce ve formátu PDF. Přímo v souboru musí být vloženo naskenované podepsané zadání práce. Text práce dále musí obsahovat čestné prohlášení o samostatném vypracování DP.

Proceduru odevzdání může student provést v systému KOS samostatně, nebo se může obrátit na referenta, jemuž odevzdá všechny výše zmíněné náležitosti. Referent pak provede samotné vložení údajů do KOS. V obou případech však musí kontaktovat referenta, který zkontroluje správnost údajů v KOS a formální náležitosti práce. Teprve poté udělí studentovi zápočet z předmětu 01DPxx2.

Posudky na diplomovou práci

Na (e-mailovou) žádost referenta školitel navrhne odborníka v daném oboru, který bude oponentem diplomové práce. Informace o něm (jméno a tituly, pracoviště, kontakt) sdělí referentovi ještě před odevzdáním práce.Oponent nemůže byt ze stejné katedry v případě VŠ jako školitel či ze stejného oddělení Akademie věd apod. Katedra návrh školitele zpravidla respektuje.

Po odevzdání práce školitel i oponent obdrží e-mailem oficiální žádost o vypracování posudku a odkaz, jehož prostřednictvím mohou získat text práce. Oba následně vypracují posudky, které musí obsahovat následující náležitosti:

 • název posudku, tedy např. „Posudek vedoucího na bakalářskou práci“,

 • název a jméno autora posuzované práce,

 • jméno, příjmení, tituly, a pracoviště autora posudku (informace o pracovišti může být zřejmá díky použití hlavičkového papíru příslušné instituce),

 • samotné slovní hodnocení práce,

 • jednoznačný návrh známky na škále A-F společně se slovním ekvivalentem známky,

 • datum,

 • podpis autora posudku v elektronické formě (naskenovaný nebo vyhotovený na grafickém tabletu apod.), případně kvalifikovaný elektronický podpis.

Po vypracování posudků zašlou oba tento posudek e-mailem referentovi ve formátu PDF. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Státní závěrečná zkouška

SZZ se skládá z obhajoby diplomové práce formou ústní prezentace (maximálně 15 minut, k dispozici je vždy počítač a datový projektor), z diskuze k diplomové práci a ze zkoušky ze tří odborných předmětů. Pro každý obor jsou stanoveny dva předměty povinné a skupina předmětů, z nichž si student zvolí předmět třetí (při podávání přihlášky k SZZ).

Seznam členů komise, předmětů a okruhů otázek pro jednotlivé programy nové akreditace:

Referent pro SZZ

Referent pro SZZ vede seminář k diplomové práci, uděluje zápočty z předmětu Diplomová práce, přijímá odevzdané diplomové práce, shromažďuje posudky od školitelů a oponentů a sestavuje harmonogram SZZ. V současné době je referentem pro magisterské SZZ:

prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc.(cestmir.burdik@fjfi.cvut.cz)


za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 3.5.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky