doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8553
místnost: 109b
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~mikyska
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Asymptotické metody01ASY Mikyška - - 2+1 z,zk - 3
Předmět:Asymptotické metody01ASYdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Příklady. Doplňky z analýzy (nevlastní parametrické integrály, zobecněný Lebesgueův integrál). Asymptotické relace a rozvoje - vlastnosti, algebraické a analytické operace s nimi. Aplikovaná asymptotika posloupností a řad, asymptotika integrálu Laplaceova a Fourierova typu.
Osnova:1. Landauova symbolika
2. Asymptotické posloupnosti a asymptotické rozvoje funkcí
3. Základní vlastnosti asymptotických rozvojů a algebraické operace s nimi
4. Derivování a integrování asymptotických relací
5. Asymptotika posloupností
6. Asymptotika řad
7. Asymptotika kořenů algebraických rovnic
8. Doplňky z matematické analýzy - zobecněný Lebesqueův integrál
9. Asymptotika integrálů Laplaceova typu, Laplaceova věta, Watsonovo lemma
10. Příklady, aplikace asymptotických metod
Osnova cvičení:1. Příklady asymptotických rozvojů a jejich vlastnosti
2. Základní vlastnosti asymptotických rozvojů a algebraické operace s nimi
3. Asymptotika posloupností, Stirlingova formule
4. Asymptotika řad, výpočet čísla pí.
5. Asymptotika kořenů algebraických rovnic
6. Asymptotika integrálů Laplaceova typu, aplikace Laplaceovy věty a Watsonova lemmatu
7. Příklady, aplikace asymptotických metod
Cíle:Znalosti:
Eulerova-Maclaurinova sčítací formule, perturbační metody, Laplaceova metoda, Watsonovo lemma.

Schopnosti:
Použití asymptotických metod k vyšetřování asymptotiky posloupností, řad a integrálů Laplaceova a Fourierova typu.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4)
Rozsah práce:
Kličová slova:Asymptotické rozvoje, asymptotika posloupností, asymptotika řad, asymptotika kořenů algebraických rovnic, Laplaceova metoda, Watsonovo lemma, nevlastní Lebesgueův integrál.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mikyška: Asymptotické metody, skripta ČVUT, 2008.

Doporučená literatura:
[2] E. T. Copson: Asymptotic Expansions, Cambridge University Press, 1965.
[3] N. G. de Bruin: Asymptotic Methods in Analysis, North Holland Publishing Co., 1958.
[4] P. D. Miller: Applied Asymptotic Analysis, Graduate Studies in Applied Mathematics, Vol. 75, American Mathematical Society, 2006.
[5] F. J. Olver: Asymptotics and special functions, Academic press, New York (1974)

Matematické modely proudění podzemních vod01MMPV Mikyška - - 2+0 kz - 2
Předmět:Matematické modely proudění podzemních vod01MMPVdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.-2+0 KZ-2
Anotace:Přednáška dává přehled výpočetních metod pro některé vybrané problémy proudění podzemních vod. První část kurzu je zaměřena na korektní matematickou formulaci těchto problémů. V druhé části jsou probrány vybrané numerické metody použitelné pro řešení těchto úloh s důrazem na problémy vznikající při praktické implementaci těchto metod.
Osnova:1. Základní pojmy a veličiny, Darcyho zákon a jeho zobecnění.
2. Odvození základních rovnic. Klasická formulace úlohy o proudění vody v nasycené zóně.
3. Stručný úvod do teorie Sobolevových prostorů.
4. Slabá formulace eliptické rovnice 2. řádu s okrajovými podmínkami.
5. Existence a jednoznačnost slabého řešení.
6. Metoda konečných prvků (MKP) pro rovnici ustáleného proudění v nasycené zóně.
7. Praktické problémy spojené s implementací metody konečných prvků. Sestavení soustavy rovnic, zavádění okrajových podmínek.
8. Formulace nestacionární úlohy a její numerické řešení metodou přímek.
9. Diskuse možností časové diskretizace, některé speciální techniky.
10. Metoda konečných objemů (MKO) na duální síti pro parabolickou rovnici.
11. Porovnání MKP a MKO, vztah mezi oběma metodami.
12. Praktické ukázky některých simulačních prostředků.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Darcyho zákon, bilanční rovnice, formulace úlohy podpovrchového proudění v nasycené zóně, metoda konečných prvků pro eliptické úlohy s okrajovými podmínkami, rozšíření na počátečně-okrajovou úlohu pro parabolickou rovnici, sestavení výsledné soustavy rovnic, ošetření jednotlivých okrajových podmínek, mass lumping.

Schopnosti:
Korektní formulace okrajových úloh pro eliptické parciální diferenciální rovnice, aplikace metody konečných prvků včetně implementace na počítači.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01NM).
Rozsah práce:Klasifikovaný zápočet je udělen studentům za splnění zadaných úkolů spočívajících v praktické implementaci metody konečných prvků pro řešení jednoduchého problému z oblasti proudění podzemních vod.
Kličová slova:Darcyho zákon, proudění v nasycené zóně, slabá řešení, Sobolevovy prostory, metoda konečných prvků, parciální diferenciální rovnice eliptického a parabolického typu, metoda konečných objemů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Kazda: Podzemní hydraulika v ekologických a inženýrských aplikacích, Academia, 1997.

Doporučená literatura:
[2] J. Bear, A. Verruijt: Modelling Groundwater Flow and Polution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1990.
[3] P.S. Huyakorn, G. F. Pinder, Computational Methods in Subsurface Flow, Academic Press, 1983

Studijní pomůcky:
Počítač s OS Linux, překladačem jazyka C a knihovnou UG.

Metody pro řídké matice01MRM Mikyška 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Metody pro řídké matice01MRMdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Kurz je zaměřen na použití řídkých matic v přímých metodách pro řešení rozsáhlých systémů lineárních algebraických rovnic. Detailně bude především zpracována teorie rozkladu symetrických a pozitivně definitních matic. Teoretické výsledky jsou dále aplikovány na řešení obecnějších systémů. Hlavní rysy praktických implementací budou probrány.
Osnova:1. Řídké matice a jejich reprezentace v počítači.
2. Výpočet Choleskiho rozkladu symetrických a pozitivně definitních matic.
3. Popis struktury řídkých matic a vznik zaplnění při Choleskiho rozkladu.
4. Vliv uspořádání na vznik zaplnění, algoritmy RCM, minimálního stupně, vnořených řezů, frontální metoda.
5. Poznámky k obecnějším systémům.
6. Iterační metody a předpodmínění, analýza stacionárních metod, regulární rozklady.
7. Příklady jednoduchých předpodmínění, předpodmiňování metody sdružených gradientů.
8. Neúplné LU rozklady (ILU), barevná uspořádání.
9. Multigridní metody - analýza Richardsonovy iterace na modelovém příkladě.
10. Multigridní metody - nested iterations, metoda na 2 sítích, V-cyklus, W-cyklus, FMG.
11. Demonstrace vybraných metod na počítači.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody pro ukládání řídkých matic v počítači, vznik zaplnění při Choleskiho rozkladu symetrické pozitivně definitní matice, eliminační stromy, vliv uspořádání soustavy rovnic, rozšíření na obecnější systémy, iterační metody a předpodmínění, stacionární iterační metody, neúplné LU rozklady, úvod do multigridních metod.

Schopnosti:
Použití výše uvedených metod pro řešení soustav rovnic pocházejících z diskretizací eliptických či parabolických úloh metodou sítí nebo metodou konečných prvků.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, numerické matematiky a numerické lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01NM, 01PNLA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Řídké matice, Choleskiho rozklad, zaplnění, maticová uspořádání, iterační metody, předpodmínění, neúplné LU rozklady, multigridní metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Y. Saad: Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Second Edition, SIAM, 2003.

Doporučená literatura:
[2] A. George, J. W. Liu: Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
[3] A. Greenbaum: Iterative Methods for Solving Linear Systems, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 1997
[4] W. L. Briggs, Van E. Henson, S. F. McCormick, A Multigrid Tutorial, Second Editon, SIAM, 2000.

Studijní pomůcky:
Počítač s OS Linux a programem Octave.

Pokročilé partie numerické lineární algebry01PNLA Mikyška 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Pokročilé partie numerické lineární algebry01PNLAdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.2+0 ZK-3-
Anotace:Reprezentace reálných čísel v počítači, chování zaokrouhlovacích chyb při aritmetických operacích, citlivost úlohy, numerická stabilita algoritmu. Bude analyzována citlivost vlastních čísel matic a citlivost řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Následovat bude zpětná analýza těchto úloh. Ve druhé části přednášky budou probrány metody QR rozkladu matic, metoda nejmenších čtverců, některé moderní krylovovské metody pro řešení soustav rovnic a Lanczosova metoda pro aproximaci vlastních čísel symetrické matice.
Osnova:1. Úvod, základní pojmy, reprezentace čísel v počítači
2. Standardní aritmetika IEEE, vliv zaokrouhlovacích chyb při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností, přímá a zpětná analýza algoritmu
3. Podobnostní transformace, Schurova věta, měření vzdáleností spekter matic
4. Věta o citlivosti spekter obecných matic
5. Citlivost vlastních čísel diagonálních a normálních matic, zpětná analýza problému vlastních čísel
6. Citlivost řešení soustav lineárních algebraických rovnic, zpětná analýza řešení soustav lineárních algebraických rovnic
7. QR-rozklady matic a ortogonální transformace
8. Householderova transformace
9. Gramm-Schmidtův ortogonalizační proces, metoda nejmenších čtverců
10. Metody Krylovových podprostorů - úvod, Arnoldiho algoritmus, metoda zobecněných minimálních reziduí pro řešení soustav rovnic
11. Lanczosův algoritmus, aproximace vlastních čísel symetrické matice
12. Přehled metod Krylovových podprostorů pro řešení soustav rovnic
13. Předpodmiňování iteračních metod, příklady jednoduchých předpodmínění
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou, vznik a šíření zaokrouhlovacích chyb v aritmetice s konečnou přesností, použití zpětné analýzy chyb k odhadu přesnosti aproximace. Citlivost a zpětná analýza spekter matic a řešení soustav lineárních algebraických rovnic, metody QR rozkladu, Arnoldiho algoritmus, základní krylovovské metody pro řešení soustav rovnic (GMRES, CG, MinRes, BiCG, QMR) a Lanczosova metoda pro aproximaci vlastních čísel symetrické matice.

Schopnosti:
Zvolit vhodnou metodu pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic nebo výpočet spektra dané matice a odhadnout chybu získané aproximace.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01NM)
Rozsah práce:
Kličová slova:Aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou, zaokrouhlovací chyby, citlivost, numerická stabilita, zpětná analýza, QR rozklady a ortogonální transformace, problém nejmenších čtverců, metody Krylovových podprostorů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Drkošová, Strakoš: Úvod do teorie citlivosti a stability v numerické lineární algebře, skripta ČVUT Praha, 1997.

Doporučená literatura:
[2] D. S. Watkins: Fundamentals of Matrix Computations, J. Willey, New York, 1991
[3] B. N. Parlett: Symmetric Eigenvalue Problem, Prentice Hall, Engl. Cliffs, 1988
[4] G. H. Golub, C. F. van Loan: Matrix Computations, John Hopkins, 1997.

Studentská vědecká konference01SVK Mikyška - - 5 dní z - 1
Předmět:Studentská vědecká konference01SVKdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.----
Anotace:Jedná se o aktivní účast studenta na některé ze schválených studentských konferencí. Výčet takových konferencí definuje garant předmětu
Osnova:Jedná se o aktivní účast studenta na některé ze schválených studentských konferencí. Výčet takových konferencí definuje garant předmětu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Vybrané partie z matematiky01VYMA Mikyška - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Vybrané partie z matematiky01VYMAdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Fourierovy řady: úplné ortogonální systémy, rozvoj funkce do Fourierovy řady, trigonometrické Fourierovy řady a jejich konvergence. Analýza v komplexním oboru: derivace holomorfní funkce, integrál, Cauchyova věta, Cauchyův integrální vzorec, izolované singularity, Laurentův rozvoj, reziduová věta.
Osnova:1. Teorie Fourierových řad v obecném Hilbertově prostoru, úplné ortogonální systémy, Besselova nerovnost, Parsevalova rovnost.
2. Fourierovy řady v L2, trigonometrický systém, Fourierovy koeficienty, Besselova nerovnost, Parsevalova rovnost, rozvoj funkce do trigonometrické řady.
3. Kritéria konvergence Fourierových řad.
4. Analýza v komplexním oboru: derivace, holomorfní funkce, Cauchyho-Riemannovy podmínky.
5. Křivkový integrál komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchyho věta, Cauchyův integrální vzorec
6. Rozvoj holomorfní funkce do mocninné řady, izolované singularity, Laurentův rozvoj, reziduová věta.
Osnova cvičení:1. Shrnutí vlastností funkčních řad, vyšetřování stejnoměrné konvergence funkčních řad.
2. Fourierovy řady v obecném Hilbertově prostoru, Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální polynomy.
3. Trigonometrický systém v L2. Rozvoje funkcí do trigonometrické Fourierovy řady, vyšetřování konvergence trigonometrických řad. Hledání součtu řad pomocí Fourierových rozvojů.
4. Elementární funkce komplexní proměnné, polynomy, exponenciela, goniometrické funkce, logaritmus v komplexním oboru.
5. Analýza v komplexním oboru: spojitost, derivace, Cauchyho-Riemannovy podmínky.
6. Výpočet křivkový integrálů komplexních funkcí komplexní proměnné, aplikace Cauchyho věty, Cauchyho integrálního vzorce a reziduové věty.
Cíle:Znalosti:
Rozvoje funkcí do Fourierových řad a vyšetřování jejich konvergence, použití teorie holomorfních funkcí pro výpočet křivkových integrálů v C a výpočet některých typů určitých integrálů reálných funkcí.

Schopnosti:
Použití rozvoje funkce do Fourierovy řady k vyčíslení součtu některých řad, výpočet určitých integrálů pomocí teorie funkcí komplexní proměnné.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, nebo 01MAB2-3).
Rozsah práce:
Kličová slova:Funkční posloupnosti a řady, Fourierovy řady, komplexní analýza.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky (IV), MatfyzPress, 2003.

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky [IV], MatfyzPress, 2003.

Články v časopisech

2014

Polívka, O. and Mikyška, J., Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification, Journal of Computational Physics 272 (2014) , 149-169
BiBTeX
@ARTICLE{Polivka14:21,
  title = {{Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Computational Physics},
  year = {2014},
  volume = {272},
  pages = {149--169},
  month = {September}
}

2013

Jindrová, T. and Mikyška, J., Fast and Robust Algorithm for Calculation of Two-Phase Equilibria at Given Volume, Temperature, and Moles, Fluid Phase Equilibria 353 (2013) , 101-114
BiBTeX
@ARTICLE{Jindrova13:2,
  title = {{Fast and Robust Algorithm for Calculation of Two-Phase Equilibria at Given Volume, Temperature, and Moles}},
  author = {Jindrov{\' a}, T. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Fluid Phase Equilibria},
  year = {2013},
  volume = {353},
  pages = {101--114},
  month = {September}
}

2012

Mikyška, J. and Firoozabadi, A., Investigation of mixture stability at given volume, temperature, and number of moles, Fluid Phase Equilibria 321 (2012) , 1-9
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska12:19,
  title = {{Investigation of mixture stability at given volume, temperature, and number of moles}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Firoozabadi, A.},
  journal = {Fluid Phase Equilibria},
  year = {2012},
  volume = {321},
  pages = {1--9},
  month = {May 2012}
}

2011

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerical simulation of multicomponent compressible flow in porous medium, Journal of Math-for-Industry 3 (2011) , 53-60
BiBTeX
@ARTICLE{Polivka11:18,
  title = {{Numerical simulation of multicomponent compressible flow in porous medium}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Math-for-Industry},
  year = {2011},
  volume = {3},
  pages = {53--60}
}
Mikyška, J. and Firoozabadi, A., Application of High-Resolution Methods in Compositional Simulations, Procedia Computer Science 4 (2011) , 928-937
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska11:18,
  title = {{Application of High-Resolution Methods in Compositional Simulations}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Firoozabadi, A.},
  journal = {Procedia Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {928--937},
  month = {6}
}
Mikyška, J. and Firoozabadi, A., A New Thermodynamic Function for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume, AICHE Journal 57 (2011) , 1897-1904
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska11:18,
  title = {{A New Thermodynamic Function for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Firoozabadi, A.},
  journal = {AICHE Journal},
  year = {2011},
  volume = {57},
  number = {7},
  pages = {1897--1904},
  month = {July 2011}
}
Fučík, R. and Mikyška, J., Numerical Investigation of Dynamic Capillary Pressure in Two-Phase Flow in Porous Medium, Mathematica Bohemica 136 (2011) , 395-403
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik11:1856,
  title = {{Numerical Investigation of Dynamic Capillary Pressure in Two-Phase Flow in Porous Medium}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Mathematica Bohemica},
  year = {2011},
  volume = {136},
  number = {4},
  pages = {395--403}
}
Fučík, R. and Mikyška, J., Discontinuous Galerkin and Mixed-Hybrid Finite Element Approach to Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media with Different Capillary Pressures, Procedia Computer Science 4 (2011) , 908-917
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik11:1857,
  title = {{Discontinuous Galerkin and Mixed-Hybrid Finite Element Approach to Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media with Different Capillary Pressures}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Procedia Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {908--917},
  month = {6}
}
Fučík, R. and Mikyška, J., Mixed-hybrid finite element method for modelling two-phase flow in porous media, Journal of Math-for-Industry 3 (2011) , 9-19
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik11:1893,
  title = {{Mixed-hybrid finite element method for modelling two-phase flow in porous media}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Math-for-Industry},
  year = {2011},
  volume = {3},
  pages = {9--19},
  month = {12}
}

2010

Mikyška, J. and Firoozabadi, A., Implementation of Higher-Order Methods for Robust and Efficient Compositional Simulation, Journal of Computational Physics 229 (2010) , 2898-2913
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska10:16,
  title = {{Implementation of Higher-Order Methods for Robust and Efficient Compositional Simulation}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Firoozabadi, A.},
  journal = {Journal of Computational Physics},
  year = {2010},
  volume = {229},
  number = {8},
  pages = {2898--2913},
  month = {April}
}
Fučík, R. and Mikyška, J. and Sakaki, T. and Beneš, M. and Illangasekare, TH, Significance of Dynamic Effect in Capillarity during Drainage Experiments in Layered Porous Media, Vadose Zone Journal 9 (2010) , 697-708
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik10:1700,
  title = {{Significance of Dynamic Effect in Capillarity during Drainage Experiments in Layered Porous Media}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Sakaki, T. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, TH},
  journal = {Vadose Zone Journal},
  year = {2010},
  volume = {9},
  number = {9},
  pages = {697--708},
  month = {AUG}
}

2009

Mikyška, J. and Beneš, M. and Illangasekare, T. H., Numerical Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers Using VODA Multiphase Flow Code, Journal of Porous Media 12 (2009) , 685-694
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska09:16,
  title = {{Numerical Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers Using VODA Multiphase Flow Code}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T. H.},
  journal = {Journal of Porous Media},
  year = {2009},
  volume = {12},
  number = {7},
  pages = {685--694}
}
Beneš, M. and Fučík, R. and Mikyška, J., Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium, Journal of Porous Media 12 (2009) , 1139-1152
BiBTeX
@ARTICLE{Benes09:1509,
  title = {{Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Porous Media},
  year = {2009},
  volume = {12},
  number = {12},
  pages = {1139--1152}
}

2008

Fučík, R. and Mikyška, J. and Beneš, M. and Illangasekare, T.H., Semianalytical Solution for Two-Phase Flow in Porous Media with a Discontinuity, Vadose Zone Journal 7 (2008) , 1001-1007
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik08:1460,
  title = {{Semianalytical Solution for Two-Phase Flow in Porous Media with a Discontinuity}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T.H.},
  journal = {Vadose Zone Journal},
  year = {2008},
  volume = {7},
  number = {3},
  pages = {1001--1007},
  month = {8}
}

2007

Mikyška, J. and Illangasekare, T.H., Influence of Capillary Pressure Parametrs on Two-phase Flow, Kybernetika 43 (2007) , 831-840
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska07:13,
  title = {{Influence of Capillary Pressure Parametrs on Two-phase Flow}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.H.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2007},
  volume = {43},
  number = {6},
  pages = {831--840},
  month = {june}
}
Mikyška, J. and Illangasekare, T.H., Application of a multiphase flow code for investigation of influence of capillary pressure parameters on two-phase flow, Kybernetika 43 (2007) , 831-840
BiBTeX
@ARTICLE{Mikyska07:14,
  title = {{Application of a multiphase flow code for investigation of influence of capillary pressure parameters on two-phase flow}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.H.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2007},
  volume = {43},
  number = {6},
  pages = {831--840}
}
Fučík, R. and Mikyška, J. and Beneš, M. and Illangasekare, T.H., An Improved Semi-Analytical Solution for Verification of Numerical Models of Two-Phase Flow in Porous Media, Vadose Zone Journal 2007 (2007) , 93-104
BiBTeX
@ARTICLE{Fucik07:1404,
  title = {{An Improved Semi-Analytical Solution for Verification of Numerical Models of Two-Phase Flow in Porous Media}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T.H.},
  journal = {Vadose Zone Journal},
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {6},
  pages = {93--104},
  month = {June}
}

2006

Beneš, M. and Illangasekare, T.H. and Mikyška, J., On the Numerical Treatment of Sharp Texture Transitions in Two-Phase Flow, COE Lecture Note Series: Kyushu University 2005 (2006) , 106-116
BiBTeX
@ARTICLE{Benes06:1415,
  title = {{On the Numerical Treatment of Sharp Texture Transitions in Two-Phase Flow}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T.H. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {COE Lecture Note Series: Kyushu University},
  year = {2006},
  volume = {2005},
  number = {3},
  pages = {106--116}
}

Články ve sbornících

2013

Polívka, O. and Mikyška, J., Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification, Doktorandské dny 2013, (2013) , 233-234, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka13:21,
  title = {{Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2013}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2013},
  pages = {233--234}
}
Polívka, O. and Mikyška, J., Combined Mixed-Hybrid Finite Element-Finite Volume Scheme for Computation of Multicomponent Compressible Flow in Porous Media, Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011, (2013) , 559-567, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka13:20,
  title = {{Combined Mixed-Hybrid Finite Element-Finite Volume Scheme for Computation of Multicomponent Compressible Flow in Porous Media}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Heidelberg},
  booktitle = {{Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011}},
  publisher = {Springer},
  year = {2013},
  pages = {559--567}
}

2012

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerická simulace doufázového stlačitelného proudění směsi v porézním prostředí, Doktorandské dny 2012, (2012) , 199-207, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka12:19,
  title = {{Numerick{\' a} simulace douf{\' a}zov{\' e}ho stla{\v c}iteln{\' e}ho proud{\v e}n{\'\i} sm{\v e}si v por{\' e}zn{\'\i}m prost{\v r}ed{\'\i}}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2012}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2012},
  pages = {199--207}
}
Mikyška, J., Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí, Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie, (2012) , 1-6, CEMC
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska12:19,
  title = {{Matematick{\' e} modelov{\' a}n{\'\i} ukl{\' a}d{\' a}n{\'\i} CO2 do podzem{\'\i}}},
  author = {Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{V{\' y}sledky v{\' y}zkumu, v{\' y}voje a inovac{\'\i} pro obnoviteln{\' e} zdroje energie}},
  publisher = {CEMC},
  year = {2012},
  pages = {1--6}
}

2011

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerický model pro výpočet proudění směsi v porézním prostředí, Doktorandské dny 2011, (2011) , 175-184, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka11:18,
  title = {{Numerick{\' y} model pro v{\' y}po{\v c}et proud{\v e}n{\'\i} sm{\v e}si v por{\' e}zn{\'\i}m prost{\v r}ed{\'\i}}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {175--184}
}
Polívka, O. and Mikyška, J., Numerical Modeling of Multicomponent Flow in the Subsurface, Topical Problems of Fluid Mechanics 2011, (2011) , 93-96, Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka11:18,
  title = {{Numerical Modeling of Multicomponent Flow in the Subsurface}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Topical Problems of Fluid Mechanics 2011}},
  publisher = {Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.},
  year = {2011},
  pages = {93--96}
}
Marková, K. and Mikyška, J., New Thermodynamic Formulation for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume, Topical Problems of Fluid Mechanics 2011, (2011) , 69-72, Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Markova11:18,
  title = {{New Thermodynamic Formulation for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume}},
  author = {Markov{\' a}, K. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Topical Problems of Fluid Mechanics 2011}},
  publisher = {Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.},
  year = {2011},
  pages = {69--72}
}
Marková, K. and Mikyška, J., Rovnovážné fázové přechody při konstantním objemu, Doktorandské dny 2011, (2011) , 135-143, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Markova11:18,
  title = {{Rovnov{\' a}{\v z}n{\' e} f{\' a}zov{\' e} p{\v r}echody p{\v r}i konstantn{\'\i}m objemu}},
  author = {Markov{\' a}, K. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {135--143}
}

2009

Mikyška, J., O aplikaci metod vyššího řádu přesnosti pro simulaci stlačitelného dvoufázového vícekomponentního proudění v porézním p, Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací VI, 25.-26. listopadu 2009, Žďár nad Sázavou, Pecinová Alena, Halousková, (2009) , 58-61, Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska09:16,
  title = {{O aplikaci metod vy{\v s}{\v s}{\'\i}ho {\v r}{\' a}du p{\v r}esnosti pro simulaci stla{\v c}iteln{\' e}ho dvouf{\' a}zov{\' e}ho v{\'\i}cekomponentn{\'\i}ho proud{\v e}n{\'\i} v por{\' e}zn{\'\i}m p},
  author = {Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Chrudim},
  booktitle = {{Zpracov{\' a}n{\'\i} a interpretace dat z pr{\r u}zkumn{\' y}ch a sana{\v c}n{\'\i}ch prac{\'\i} VI, 25.-26. listopadu 2009, {\v Z}{\v d}{\' a}r nad S{\' a}zavou, Pecinov{\' a} Alena, Halouskov{\' a}},
  publisher = {Vodn{\'\i} zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o.},
  year = {2009},
  pages = {58--61}
}
Fučík, R. and Mikyška, J. and Sakaki, T. and Illangasekare, T.H., Numerical study of the effect of dynamic capillary pressure in porous medium, Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008, (2009) , 14-30, Kyushu University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fucik09:1537,
  title = {{Numerical study of the effect of dynamic capillary pressure in porous medium}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Sakaki, T. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Fukuoka},
  booktitle = {{Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008}},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2009},
  pages = {14--30}
}
Fučík, R. and Mikyška, J., Numerické simulace dvoufázového nestlačitelného a nemísivého proudění v porézním prostředí, Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací VI, 25.-26. listopadu 2009, Žďár nad Sázavou, Pecinová Alena, Halousková, (2009) , 62-67, Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fucik09:1634,
  title = {{Numerick{\' e} simulace dvouf{\' a}zov{\' e}ho nestla{\v c}iteln{\' e}ho a nem{\'\i}siv{\' e}ho proud{\v e}n{\'\i} v por{\' e}zn{\'\i}m prost{\v r}ed{\'\i}}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Chrudim},
  booktitle = {{Zpracov{\' a}n{\'\i} a interpretace dat z pr{\r u}zkumn{\' y}ch a sana{\v c}n{\'\i}ch prac{\'\i} VI, 25.-26. listopadu 2009, {\v Z}{\v d}{\' a}r nad S{\' a}zavou, Pecinov{\' a} Alena, Halouskov{\' a}},
  publisher = {Vodn{\'\i} zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o.},
  year = {2009},
  pages = {62--67}
}

2008

Mikyška, J. and Beneš, P., Konvergenční analýza upwindového schématu pro konvekční rovnici implementovaného pomocí knihovny UG, Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008, (2008) , 9-11, Technická univerzita
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska08:15,
  title = {{Konvergen{\v c}n{\'\i} anal{\' y}za upwindov{\' e}ho sch{\' e}matu pro konvek{\v c}n{\'\i} rovnici implementovan{\' e}ho pomoc{\'\i} knihovny UG}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, P.},
  address = {Liberec},
  booktitle = {{Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008}},
  publisher = {Technick{\' a} univerzita},
  year = {2008},
  pages = {9--11}
}
Fučík, R. and Mikyška, J., One dimensional numerical model including dynamic effect in capillary pressure - saturation relationship, Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008, (2008) , 45-48, Technical University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fucik08:1510,
  title = {{One dimensional numerical model including dynamic effect in capillary pressure - saturation relationship}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Liberec},
  booktitle = {{Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008}},
  publisher = {Technical University},
  year = {2008},
  pages = {45--48}
}

2007

Mikyška, J. and Beneš, M. and Illangasekare, T.H., VODA Multiphase Flow Code for Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers, Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering, (2007) , -, Universita of California
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska07:14,
  title = {{VODA Multiphase Flow Code for Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Havai},
  booktitle = {{Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering}},
  publisher = {Universita of California},
  year = {2007},
  pages = {--}
}
Beneš, M. and Fučík, R. and Mikyška, J. and Illangasekare, T.H., Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium, Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering, (2007) , -, Universita of California
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1404,
  title = {{Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Havai},
  booktitle = {{Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering}},
  publisher = {Universita of California},
  year = {2007},
  pages = {--}
}

2005

Mikyška, J. and Illangasekare, T., Application of a Multiphase Flow Model for Simulations of NAPL Behavior at Inclined Material Interfaces, Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 117-127, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska05:11,
  title = {{Application of a Multiphase Flow Model for Simulations of NAPL Behavior at Inclined Material Interfaces}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {117--127}
}
Mikyška, J. and Fucik, R. and Illangasekarte, T., Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution, Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 23-25, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska05:11,
  title = {{Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Fucik, R. and Illangasekarte, T.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {23--25}
}
Fučík, R. and Illangasekare, T.H. and Mikyška, J., Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution, Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 23-35, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fucik05:1415,
  title = {{Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution}},
  author = {Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Illangasekare, T.H. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {23--35}
}
Beneš, M. and Illangasekare, T. and Mikyška, J. and Turner, A., Development and Validation of a Multiphase Flow Model for Applications in NAPL behaviour in Heterogeneous Porous Medium, Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací II, (2005) , 20-23, Ekomonitor, Vodní zdroje
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes05:1419,
  title = {{Development and Validation of a Multiphase Flow Model for Applications in NAPL behaviour in Heterogeneous Porous Medium}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Illangasekare, T. and Miky{\v s}ka, J. and Turner, A.},
  address = {Chrudim},
  booktitle = {{Zpracov{\' a}n{\'\i} a interpretace dat z pr{\r u}zkumn{\' y}ch a sana{\v c}n{\'\i}ch prac{\'\i} II}},
  publisher = {Ekomonitor, Vodn{\'\i} zdroje},
  year = {2005},
  pages = {20--23}
}

2004

Mikyška, J. and Beneš, M. and Turner, A. and Illangasekare, T.H., Development and Validation of a Multiphase Flow Model for Applications in NAPL Behaviour in Highly Heterogeneous Aquifer Formations, Proceedings on FEM_MODFLOW and More, (2004) , 215-218, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska04:15,
  title = {{Development and Validation of a Multiphase Flow Model for Applications in NAPL Behaviour in Highly Heterogeneous Aquifer Formations}},
  author = {Miky{\v s}ka, J. and Bene{\v s}, M. and Turner, A. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings on FEM_MODFLOW and More}},
  publisher = {P{\v r}{\'\i}rodov{\v e}deck{\' a} fakulta University Karlovy},
  year = {2004},
  volume = {!},
  pages = {215--218}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Šenkýř, M., Application of parallel computing techniques for problems of degenerate diffudion, in Numerical Mathematics and Advanced Application, Numerical Mathematics and Advanced Application, (2004) , 756-765, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes04:1053,
  title = {{Application of parallel computing techniques for problems of degenerate diffudion, in Numerical Mathematics and Advanced Application}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and {\v S}enk{\' y}{\v r}, M.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Numerical Mathematics and Advanced Application}},
  publisher = {Springer},
  year = {2004},
  pages = {756--765}
}
Beneš, M. and Fučík, R. and Mikyška, J. and Illangasekare, T.H., Generalization of the benchmark solution for the two-phase porous-media flow, Proceedings on FEM_MODFLOW and More, (2004) , 181-184, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes04:1559,
  title = {{Generalization of the benchmark solution for the two-phase porous-media flow}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Miky{\v s}ka, J. and Illangasekare, T.H.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings on FEM_MODFLOW and More}},
  publisher = {P{\v r}{\'\i}rodov{\v e}deck{\' a} fakulta University Karlovy},
  year = {2004},
  volume = {1},
  pages = {181--184}
}

2002

Beneš, M. and Mikyška, J., Geothermal Flow in Porous Media, Proceedings on Equadiff 10, (2002) , 25-36, Masaryk University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes02:8082,
  title = {{Geothermal Flow in Porous Media}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings on Equadiff 10}},
  publisher = {Masaryk University},
  year = {2002},
  pages = {25--36}
}
Mikyška, J., Modelling Geothermal Flow Using Streamfunction Formulation, ACOMAN 2002, (2002) , -, A. A. Balkema Publisher
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska02:81,
  title = {{Modelling Geothermal Flow Using Streamfunction Formulation}},
  author = {Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Lisse},
  booktitle = {{ACOMAN 2002}},
  publisher = {A. A. Balkema Publisher},
  year = {2002},
  pages = {--}
}

Mikyška, J., Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí, , () , -,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska:1973,
  title = {{Matematick{\' e} modelov{\' a}n{\'\i} ukl{\' a}d{\' a}n{\'\i} CO2 do podzem{\'\i}}},
  author = {Miky{\v s}ka, J.},
  booktitle = {{}},
  pages = {--}
}
Mikyška, J., Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí, , () , -,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Mikyska:1973,
  title = {{Matematick{\' e} modelov{\' a}n{\'\i} ukl{\' a}d{\' a}n{\'\i} CO2 do podzem{\'\i}}},
  author = {Miky{\v s}ka, J.},
  booktitle = {{}},
  pages = {--}
}

Ostatní publikace

2006

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1303,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {35}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. and Bednařík, P., Quench Tank Internal Geometry Optimization II, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization II}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T. and Bedna{\v r}{\'\i}k, P.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {106}
}
Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T., Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum, 2006
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes06:1418,
  title = {{Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  address = {Prague},
  institution = {Caterpillar, Inc.},
  publisher = {Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering},
  year = {2006},
  number = {Inter},
  pages = {25}
}

2005

Beneš, M. and Mikyška, J. and Oberhuber, T. (ed.), Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 206, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Benes05:1081,
  title = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  address = {Praha},
  editor = {Bene{\v s}, M. and Miky{\v s}ka, J. and Oberhuber, T.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {206}
}

Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie

školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: transport látek a tepla, porézní prostředí, termochemické materiály, materiály s fázovou přeměnou, ukládání tepelné ener
odkaz: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~mikysjir/news.php
popis: Skladování tepelné energie je důležitou součástí využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh a optimalizace účinných akumulátorů tepla na bázi materiálů s fázovou přeměnou (PCM), termálních kapalin, nebo termochemických materiálů (TCM) vyžaduje podrobnou znalost odpovídajících materiálů a procesů. Náplní práce bude studium a vývoj nových matematických modelů popisujících procesy transportu hmoty a tepla v kombinaci s chemickou reakcí v porézních termochemických materiálech, případně nukleaci z pevné fáze v podchlazených materiálech s fázovou přeměnou. Může se jednat např. o model transportu vodní páry a tepla v porézním prostředí. Bude uvažována neizotermální situace, kdy molekuly vody se mohou sorbovat na povrchu porézního prostředí, což je doprovázeno uvolňováním tepelné energie. Adsorpce vodní páry může být ovlivněna přítomností dalších látek, což se projeví na příslušné sorpční izotermě. Téma práce navazuje na řešení grantu GAČR 17-08218S s názvem Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla řešeného ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR a Ústavem chemických procesů AV ČR. Výsledky modelu tak budou moci býti validovány oproti datům naměřeným v těchto ústavech, příp. na dalších pracovištích v zahraničí (TU Eindhoven).
literatura: [1] A. Abedin, M. Rosen: A critical review of thermochemical energy storage systems, The Open Renewable Energy Journal, 4 (2014), 42-46. [2] H. Mehling, L. F. Cabeza: Heat and cold storage with PCM, Springer Berlin Heidelberg, 2008 [3] N. Catolico, S. Ge, J. S. McCartney, Numerical modeling of a soil-borehole thermal energy storage system, Vadose Zone Journal, doi:10.2136/vzj2015.05.0078 [4] S. Pal, M. R. Hajj, W. P. Wong, I. K. Puri: Thermal energy storage in porous materials with adsorption and desorption of moisture, Int. J. Heat Mass Transf., 69 (2014) 285-292 [5] B. Mette, H. Kerskes, H. Drueck, H. Mueller-Steinhagen: Experimental and numerical investigations on the water vapor adsorption isotherms and kinetics of binderless zeolite 13X, Int. J. Heat Mass Transf. 71 (2014), 555-561.
naposledy změněno: 18.05.2017 13:55:01

Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí

školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: vícefázové proudění, lokální termodynamická rovnováha, difuze ve vícesložkovém systému, kapilarita
odkaz: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~mikyska
popis: Náplní práce bude vývoj numerického modelu transportu komponent vícesložkové směsi v porézním prostředí včetně simulace pohybu fázových rozhraní. Rozdělení komponent směsi mezi fáze bude popsáno za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy prostředky rovnovážné termodynamiky. Jedná se o hraniční téma kombinující poznatky z mechaniky tekutin, termodynamiky kontinua a numerické matematiky. Cílem práce bude vybudovat matematicky korektní formulaci modelu kombinující popis transportu jednotlivých komponent směsi s popisem přestupu komponent přes fázové rozhraní. Při konstrukci modelu budou využity nové formulace problémů fázové stability a termodynamické rovnováhy vícesložkové směsi nedávno vyvinuté školitelem ve spolupráci se studenty FJFI. Pohyb fázového rozhraní bude popsán pomocí vrstevnicové metody (level-set method). Výsledný model bude diskretizován moderními numerickými metodami využívající pokročilé partie metody konečných prvků (smíšené a smíšeně hybridní formulace MKP, nespojitá Galerkinova metoda) a testován na modelových příkladech, případně na laboratorních datech dodaných spolupracující organizací (Reservoir Engineering Research Institute, Palo Alto, CA).
literatura: A. Firoozabadi: Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoirs, McGrew Hill, 1999. Polívka, O., and Mikyška, J., Compositional Modeling in Porous Media using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification, Journal of Computational Physics, 272: 149–169, 2014. Mikyška, J., and Firoozabadi, A., Investigation of Mixture Stability at Given Volume, Temperature, and Number of Moles, Fluid Phase Equilibria, Vol. 321 (May 15, 2012), pp. 1–9, 2012. Mikyška, J., and Firoozabadi, A, A New Thermodynamic Function for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume, AICHE Journal 57 (2011) , 1897-1904. Mikyška, J. and Firoozabadi, A., Implementation of Higher-Order Methods for Robust and Efficient Compositional Simulation, Journal of Computational Physics 229 (2010) , 2898-2913.
naposledy změněno: 21.05.2018 12:37:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky