prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8544
místnost: 106
www: http://people.fjfi.cvut.cz/pelantova
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Jazyky, automaty a vyčíslitelnost01JAVY Ambrož, Pelantová - - 3+1 z,zk - 5
Předmět:Jazyky, automaty a vyčíslitelnost01JAVYIng. Ambrož Petr Ph.D.----
Anotace:Konečné automaty a regulární jazyky, bezkontextové jazyky a zásobníkové automaty, jazyky typu 0 a Turingovy stroje. Algoritmy a algoritmicky vyčíslitelné funkce. Rekurzívní funkce, rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny. Algoritmicky neřešitelné problémy.
Osnova:1. Konečné autoamaty, regulární jazyky a operace, věty o vkládání (3 přednášky)
2. Kleenova věta (2 přednášky)
3. Determinizace a minimalizace (2 přednášky)
4. Bezkontextové gramatiky a jejich redukce (2 přednášky)
5. Zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky (2 přednášky)
6. Věta o vkládání pro bezkontextové jazyky, uzavřenost BKJ vůči operacím (2 přednášky)
7. Turingův stroj, rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky, metody návrhu turingových strojů (2 přednášky)
8. Nerozhodnutelnost (1 přednáška)
9. Riceova věta, Postův korespondenční problém, nerozhodnutelné vlastnosti BKJ (2 přednášky)
Osnova cvičení:1. Kontrukce konečných automatů, použití vět o vkládání
2. Normalizované a standardní automaty, regulární operace
3. Přechod automat->regulární výraz: MNY algoritmus, BMC algoritmus, Ardenovo lemma
4. Determinizace a minimalizace konečného automatu
5. Konstrukce zásobníkových automatů, přechod zásobníkový automat - bezkontexrtová gramatika a zpět
6. Konstrukce turingových strojů, redukce nerozhodnutelných problémů
Cíle:Znalosti:
Klasické výsledky teorie formálních jazyků, generativních gramatik a rozeznávacích automatů. Teorie rekurze jakožto matematické precizace intuitivního pojmu algoritmu a používané finitní a konstruktivní metody.

Schopnosti:
Orientace se ve světě finitních popisů formálních jazyků, funkcí a množin a jejich využití v praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:Řešení tří zadaných úloh z následujících oblastí:
1. Přechod mezi regulárním výrazem a konečným automatem, determinizace a minimalizace konečného automatu.
2. Redukce bezkontextových gramatik a konstrukce zásobníkových automatů.
3. Techniky konstrukce turingových strojů. Redukce nerozhodnutelných problémů.
Kličová slova:Jazyk, gramatika, automat, algoritmus
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2] J. Mareš: Teorie vyčíslitelnosti. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:
[1] J. Sakarovitch: Elements of Automata Theory, Cambridge University Press 2009.
[2] J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (1st ed.). Addison-Wesley 1979.
[3] J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (3rd ed.). Pearson 2013.

Matematická analýza A 201MAA2 Pelantová - - 4+4 z,zk - 10
Předmět:Matematická analýza A201MAA2prof. Ing. Pelantová Edita CSc.-4+4 Z,ZK-10
Anotace:Předmět rozšiřuje základy MAA1 o integrální počet reálné funkce jedné reálné proměnné a o teorii číselných a mocninných řad.
Osnova:Pokračování diferenciálního počtu:Taylorův vzorec, Taylorovy polynomy; Integrální počet: primitivní funkce, integrační metody, určitý integrál (Riemannova definice) a jeho aplikace; Číselné řady: kriteria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, operace s řadami, mocninné řady (v reálném a komplexním oboru, Cauchyova-Hadamardova věta, rozvoj reálné funkce v mocninnou řadu, určení součtu řady.
Osnova cvičení:Náplní cvičení je řešení úloh s důrazem na vysvětlení souvislostí s větami z přednášky.
Okruhy příkladů: výpočet limit pomocí l´Hospitalova pravidla, stejnoměrná spojitost, aproximace funkce pomocí Taylorových polynomů, hledání primitivní funkce, výpočet ploch a objemů, konvergence řad, rozvoj funkce do mocninné řady.
Cíle:Znalosti:
Základy rigorózního budování integrálu a vlastnosti mocninných řad.

Schopnosti:
Aplikovat získané poznatky v geometrii, v diskrétní matematice a ve fyzice.
Požadavky:Úspěšné ukončení kurzu Matematická analýza I, tj. znalosti diferenciálního počtu.
Rozsah práce:Pro prohloubení praktických dovedností každý student individuálně pracuje na úloze vyšetřit neparametricky zadanou křivku a na přípravě řešení složitějších příkladů, která pak demonstruje na cvičeních.
Kličová slova:Taylorův polynom, primitivní funkce, Riemannův integrál, řada, konvergence, mocninná řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Pelantová: Matematická analýza II, skriptum ČVUT, 2007
[2] E.Pelantová, J.Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy - Integrální počet a řady, skriptum ČVUT 2006

Doporučená literatura:
[3] I. Černý, M. Rokyta: Differential and Integral Calculus of One Real Variable, Karolinum, Praha 1998
[4] I.Černý, Úvod do inteligentního kalkulu I, Academia 2005

Seminář současné matematiky 1, 201SSM12 Pelantová, Tušek 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Seminář současné matematiky 101SSM1prof. Ing. Pelantová Edita CSc. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Seminář nabízí jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do
studijních plánů i na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.
Osnova:1. Zavedení Eudoxových reálných čísel.
2. Kurzweilův integrál.
3. Nestandardní analýza.
4. Pravděpodobnostní metody v kombinatorice.
5. Distribuční.vlastnosti posloupnosti.
6. Gröbnerovské báze.
7. Řešení diferenciálních rovnic pomocí symetrických metod.
8. Simpliciální pokrytí prostoru. Část přednášek zajistí hostující spolupracovníci KM.
Osnova cvičení:Předmět je seminářem.

Seminář nabízí jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do studijních plánů i na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.
Cíle:Znalosti:
Přehled v moderních trendech v matematice.

Schopnosti:
Během práce na řešení jednoduchých problémů a rešerši zvoleného tématu si studenti osvojí podstatu vědecké práce.
Požadavky:Předpokládá se znalost analýzy, algebry lineární i obecné v rozsahu bakalářského studia matematického modelování na FJFI.
Rozsah práce:Každý student připraví krátky referát o nějaké problematice související s oblastí, kterou si vybere z nabízených témat a vyřeší alespoň jednu z úloh zadaných na přednáškách. Vše je konzultováno s přednášejícím daného tématu.

Kličová slova:Moderní trendy v matematice.
Literatura:Prezentace jednotlivých přednášejících zvěřejněné na webových stránkách předmětu, další studijní literatura je zadávána studentům individuálně podle zvoleného tématu pro samostatnou domácí práci.

Povinná literatura:
[1] P.J. Davis, R. Hersh, The mathematical experience, Birkhauser Boston, 1981.

Doporučená literatura:
[2] M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from THE BOOK, Springer-Verlag, 2004.

Předmět:Seminář současné matematiky 201SSM2doc. Ing. Klika Václav Ph.D. / prof. Ing. Pelantová Edita CSc.-0+2 Z-2
Anotace:Seminář nabízí jednak jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do studijních plánů, ale také na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.
Osnova:1. Symbolická dynamika.
2. Nestandradní numerační systémy.
3. Paralelní algoritmy.
4. Symetrie diferenciálních rovnic a jejich aplikace.
5. Integrační faktory, první integrály diferenciálních rovnic.

Některé další přednášky zajistí hostující spolupracovníci KM.
Osnova cvičení:Předmět je seminářem.

Seminář nabízí jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do studijních plánů i na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.
Cíle:Znalosti:
Přehled v moderních trendech v matematice.

Schopnosti:
Během práce na řešení jednoduchých problémů a rešerši zvoleného tématu si studenti osvojí podstatu vědecké práce.
Požadavky:Předpokládá se znalost analýzy a lineární algebry v rozsahu bakalářského studia matematického modelování na FJFI.
Rozsah práce:Každý student připraví krátky referát o nějaké problematice související s oblastí, kterou si vybere z nabízených témat a vyřeší alespoň jednu z úloh zadaných na předáškách. Vše je konzultováno s přednášejícím daného tématu.
Kličová slova:Moderní trendy v matematice.
Literatura:Prezentace jednotlivých přednášejících zvěřejněné na webových stránkách předmětu, další studijní literatura je zadávána studentům individuálně podle zvoleného tématu pro samostatnou domácí práci.

Povinná literatura:
[1] P.J. Davis, R. Hersh: The mathematical experience, Birkhauser Boston, 1981.

Doporučená literatura:
[2] M. Aigner, G. M. Ziegler: Proofs from THE BOOK, Springer-Verlag, 2004.

Teorie čísel01TC Masáková, Pelantová - - 4+0 zk - 4
Předmět:Teorie čísel01TCprof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.-2+0 ZK-4
Anotace:Předmět se věnuje elementární teorii čísel a základům transcendentní a algebraické teorie čísel.


Osnova:1. Algebraická číselná tělesa, tělesové izomorfizmy.
2. Diofantické rovnice, Pellova rovnice.
3. Racionální aproximace, řetězové zlomky.
4. Algebraická a transcendentní čísla.
5. Okruhy celých čísel číselných těles a dělitelnost v nich.
6. Aplikace algebraických těles na řešení diofantických rovnic a v geometrii.
7. Rozvoje reálných čísel v neceločíselné bázi, konečné a periodické rozvoje.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Přehled základních nástrojů elementární a algebraické teorie čísel.

Schopnosti:
Použít metody teorie čísel v jiných oblastech matematiky.
Požadavky:Předpokládá se znalost analýzy, algebry lineární i obecné v rozsahu bakalářského studia matematického modelování na FJFI.
Rozsah práce:
Kličová slova:Algebraické číslo, číselné těleso, transcendentní číslo, řetězový zlomek, diofantické rovnice, beta-rozvoje
Literatura:Povinná:
[1] Z. Masáková, E. Pelantová, Teorie čísel, Skriptum ČVUT 2010.

Doporučená:
[2] E. B. Burger, R. Tubbs, Making transcendence transparent, Springer-Verlag 2004.
[3] M. Křížek, F. Luca, L. Somer, 17 Lectures on Fermat Numbers, Springer-Verlag 2001.

Teorie matic01TEMA Pelantová - - 2+0 z - 3
Předmět:Teorie matic01TEMAprof. Ing. Pelantová Edita CSc.-2+0 Z-3
Anotace:Předmět je hlavně zaměřen na:
1) teorii podobných matic a různým kanonickým formám matic
2) Perronovou-Frobeniovou teorii a její aplikace
3) tenzorový součin
4) hermitovské a pozitivně semidefinitní matice

Osnova:1. Jordanova věta a převod matice na Jordanův tvar, invariantni podprostory.
2. Kanonické formy reálných a racionálních matic.
3. Matice a grafy.
4. Nezáporné matice a Perronova-Frobeniova věta, stochastické matice.
5. Tenzorový součin matic a jeho vlastnosti.
6. Hermitovské matice, věta o zasouvání spekter.
7. Pozitivně definitní matice, Hadamardova nerovnost
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní výsledky o kanonických tvarech matic, Perronova-Frobeniova teorie nezáporných matic, spektrální vlastnosti hermitovských matic a tenzorových součinů.

Schopnosti:
Použití těchto výsledků v teorii grafů, při reprezentací grup a algeber, v algebraické teorii čísel, v numerické matematice.
Požadavky:Absolvování kurzů Lineární algebra a Obecná algbera.
Rozsah práce:Každý student připraví krátky referát o nějaké problematice související s maticemi a jejich aplikacemi jako jsou např. Hadamardovy matice,aplikace Perron-Frobeniovy věty v kombinatorice na slovech atp.
Kličová slova:Kanonické tvary matice, podobnost matic, Perronova-Frobeniova věta, stochastické matice, pozitivně semidefinitní matice, maticové normy, tenzorový součin.
Literatura:Povinná:
[1] Fuzhen Zhang: Matric Theory, Springer 2011
[2] M. Fiedler, Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, SNTL Praha 1981.

Doporučená:
[3] Shmuel Friedland, Matrices - algebra, analysis and applications, World Scientific 2016.

Teorie kódování01TKO Pelantová - - 2 zk - 2
Předmět:Teorie kódování01TKOprof. Ing. Pelantová Edita CSc.-2 ZK-2
Anotace:Algebraické metody používané v kódech objevujících a opravujících chyby.
Osnova:Bezpečnostní kódy, minimální vzdálenost, Hammingova mez, objevování a opravování chyb.
Kódy s nejlepšími parametry, Hadamardovy matice, Levenshtein theorem.
Lineární kódy: generující a kontrolní matice, standardní dekódování, Hammingovy kódy, Golayův kód, cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Mullerovy kódy.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky a slouží k procvičování témat uvedených v osnově předmětu.
Cíle:Znalosti:
Konstrukce kódů objevujících a opravujících chyby a jejich dekódování.

Schopnosti:
Orientace v oblasti kódování a zejména samoopravujících lineárních kódů.
Požadavky:Znalost základů lineární a obecné algebry, zejména konečných těles.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kód, lineární kódy, nerovnosti pro parametry kódu, cyklické kódy, BCH kódy, dekódovací algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:
[2] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.
[3] L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů. SPN, Praha 1982.

Teorie kódování B01TKOB Pelantová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Teorie kódování B01TKOBprof. Ing. Pelantová Edita CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Algebraické metody používané v kódech objevujících a opravujících chyby.
Osnova:Bezpečnostní kódy, minimální vzdálenost, Hammingova mez, objevování a opravování chyb.
Kódy s nejlepšími parametry, Hadamardovy matice, Levenshteinova věta.
Lineární kódy: generující a kontrolní matice, standardní dekódování, Hammingovy kódy, Golayův kód, cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Mullerovy kódy.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky a slouží k procvičování témat uvedených v osnově předmětu.
Cíle:Znalosti:
Konstrukce kódů objevujících a opravujících chyby a jejich dekódování.

Schopnosti:
Orientace v oblasti kódování a zejména samoopravujících lineárních kódů.
Požadavky:Znalost základů lineární a obecné algebry, zejména konečných těles.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kód, lineární kódy, nerovnosti pro parametry kódu, cyklické kódy, BCH kódy, dekódovací algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:
[2] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.
[3] L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů. SPN, Praha 1982.

Knihy

2007

Pelantová, E. and Masáková, Z., Quasicrystals: algebraic, combinatorial and geometrical aspects, From Numbers and Languages to (Quantum) Cryptography, IOS Press, 2007, 7
BiBTeX
@INBOOK{Pelantova07:,
  title = {{Quasicrystals: algebraic, combinatorial and geometrical aspects}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  address = {Oxford},
  booktitle = {{From Numbers and Languages to (Quantum) Cryptography}},
  publisher = {IOS Press},
  year = {2007},
  volume = {7},
  pages = {113--131}
}

2006

Gazeau, J.P. and Pelantová, E. and Masáková, Z., Nested Quasicrystalline Discretization of the Line, Physics and Number Theory, Die Deutsche Bibliothek, 2006,
BiBTeX
@INBOOK{Gazeau06:126,
  title = {{Nested Quasicrystalline Discretization of the Line}},
  author = {Gazeau, J.P. and Pelantov{\' a}, E. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  address = {Freiburg},
  booktitle = {{Physics and Number Theory}},
  publisher = {Die Deutsche Bibliothek},
  year = {2006},
  pages = {79--132}
}

Články v časopisech

2014

Břinda, K. and Pelantová, E. and Turek, O., Balances of m-bonacci words, Fundamenta Informaticae 132 (2014) , 1-29
BiBTeX
@ARTICLE{Brinda14:208,
  title = {{Balances of m-bonacci words}},
  author = {B{\v r}inda, K. and Pelantov{\' a}, E. and Turek, O.},
  journal = {Fundamenta Informaticae},
  year = {2014},
  volume = {132},
  number = {1},
  pages = {1--29}
}
Pelantová, E. and Starosta, Š., Palindromic richness for languages invariant under more symmetries, Theoretical Computer Science 518 (2014) , 42-63
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova14:,
  title = {{Palindromic richness for languages invariant under more symmetries}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2014},
  volume = {518},
  pages = {42--63},
  month = {Jan}
}

2013

Masáková, Z. and Pelantová, E., Purely periodic expansions in systems with negative base, Acta Mathematica Hungarica 139 (2013) , 208-227
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova13:1,
  title = {{Purely periodic expansions in systems with negative base}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Mathematica Hungarica},
  year = {2013},
  volume = {139},
  number = {3},
  pages = {208--227},
  month = {May}
}
Pelantová, E. and Frougny, C. and Svobodová, M., Minimal Digit Sets for Parallel Addition in Non-standard Numeration Systems, Journal of Integer Sequences 16 (2013) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova13:,
  title = {{Minimal Digit Sets for Parallel Addition in Non-standard Numeration Systems}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Frougny, C. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Journal of Integer Sequences},
  year = {2013},
  volume = {16},
  number = {2},
  pages = {--}
}
Pelantová, E. and Starosta, Š., Languages invariant under more symmetries: overlapping factors versus palindromic richness, Discrete Mathematics 313 (2013) , 2432-2445
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova13:,
  title = {{Languages invariant under more symmetries: overlapping factors versus palindromic richness}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Discrete Mathematics},
  year = {2013},
  volume = {313},
  number = {21},
  pages = {2432--2445}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Itineraries induced by exchange of two intervals, Acta Polytechnica 53 (2013) , 444-449
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova13:2,
  title = {{Itineraries induced by exchange of two intervals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2013},
  volume = {53},
  number = {5},
  pages = {444--449}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Optimal Number Representations in Negative Bases, Acta Mathematica Hungarica 140 (2013) , 329-340
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova13:2,
  title = {{Optimal Number Representations in Negative Bases}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Mathematica Hungarica},
  year = {2013},
  volume = {140},
  number = {4},
  pages = {329--340}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 475 (2013) , 120-125
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova13:20,
  title = {{Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2013},
  volume = {475},
  pages = {120--125},
  month = {March}
}
Hejda, T. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Greedy and lazy representations in negative base systems, Kybernetika 49 (2013) , 258-279
BiBTeX
@ARTICLE{Hejda13:1998,
  title = {{Greedy and lazy representations in negative base systems}},
  author = {Hejda, T. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2013},
  volume = {49},
  number = {2},
  pages = {258--279}
}

2012

Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture", Theoretical Computer Science 465 (2012) , 73-74
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova12:19,
  title = {{Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture"}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {465},
  pages = {73--74},
  month = {December}
}
Pelantová, E. and Starosta, Š., Almost rich words as morphic images of rich words, International Journal of Foundations of Computer Science 23 (2012) , 1067-1083
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova12:,
  title = {{Almost rich words as morphic images of rich words}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {International Journal of Foundations of Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {23},
  number = {5},
  pages = {1067--1083}
}
Ambrož, P. and Dombek, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Numbers with integer expansion in the system with negative base, Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici 47 (2012) , 241-266
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz12:186,
  title = {{Numbers with integer expansion in the system with negative base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Dombek, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici},
  year = {2012},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {241--266}
}

2011

Pelantová, E. and Starosta, Š., Nestandardní zápisy čísel, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 56 (2011) , 276-289
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova11:,
  title = {{Nestandardn{\'\i} z{\' a}pisy {\v c}{\'\i}sel}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
  year = {2011},
  volume = {56},
  number = {4},
  pages = {276--289},
  month = {prosinec}
}
Pelantová, E. and Svobodová, M. and Frougny, Ch., Parallel addition in non-standard numeration systems, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 5714-5727
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova11:,
  title = {{Parallel addition in non-standard numeration systems}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M. and Frougny, Ch.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {41},
  pages = {5714--5727},
  month = {z{\' a}{\v r}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Ito-Sadahiro numbers vs. Parry numbers, Acta Polytechnica 51 (2011) , 59-64
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova11:1,
  title = {{Ito-Sadahiro numbers vs. Parry numbers}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2011},
  volume = {51},
  number = {4},
  pages = {59--64}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E. and Vávra, T., Arithmetics in number systems with a negative base, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 835-845
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova11:1,
  title = {{Arithmetics in number systems with a negative base}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and V{\' a}vra, T.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {8-10},
  pages = {835--845},
  month = {March}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., On Brlek-Reutenauer conjecture, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 5649-5655
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:18,
  title = {{On Brlek-Reutenauer conjecture}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {41},
  pages = {5649--5655}
}
Dombek, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Number representation using generalized (-&\#946;)-transformation, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 6653-6665
BiBTeX
@ARTICLE{Dombek11:181,
  title = {{Number representation using generalized (-\&\#946;)-transformation}},
  author = {Dombek, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {48},
  pages = {6653--6665},
  month = {November}
}
Lenz, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Note on powers in three interval exchange transformations, Theoretical Computer Science 412 (2011) , 3788-3794
BiBTeX
@ARTICLE{Lenz11:17945,
  title = {{Note on powers in three interval exchange transformations}},
  author = {Lenz, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {412},
  number = {29},
  pages = {3788--3794},
  month = {JULY}
}
Ambrož, P. and Frid, A. and Masáková, Z. and Pelantová, E., On the number of factors in codings of three interval exchange, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 13 (2011) , 51-66
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz11:175,
  title = {{On the number of factors in codings of three interval exchange}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frid, A. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2011},
  volume = {13},
  number = {3},
  pages = {51--66}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Klouda, K., Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 11b (2011) , 1-25
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Klouda, K.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2011},
  volume = {11b},
  pages = {1--25},
  month = {December}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Infinite words with finite defect, Advances in Applied Mathematics 47 (2011) , 562-574
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova11:17,
  title = {{Infinite words with finite defect}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {Advances in Applied Mathematics},
  year = {2011},
  volume = {47},
  number = {3},
  pages = {562--574}
}

2010

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J., On Representations of sl(n, C) Compatible with a Z2-grading, Acta Polytechnica 50 (2010) , 30-39
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek10:1,
  title = {{On Representations of sl(n, C) Compatible with a Z2-grading}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {30--39}
}
Pelantová, E. and Znojil, M., Mužeme věřit své vlastní kalkulačce?, Rozhledy matematicko-fyzikální 85 (2010) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova10:,
  title = {{Mu{\v z}eme v{\v e}{\v r}it sv{\' e} vlastn{\'\i} kalkula{\v c}ce?}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Znojil, M.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2010},
  volume = {85},
  number = {4},
  pages = {--}
}
Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Morphisms Fixing Words Associated with Exchange of Three Iintervals, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 44 (2010) , 3-17
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz10:165,
  title = {{Morphisms Fixing Words Associated with Exchange of Three Iintervals}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2010},
  volume = {44},
  number = {1},
  pages = {3--17},
  month = {JAN-MAR}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Starosta, Š., Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 44 (2010) , 443-470
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova10:17,
  title = {{Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2010},
  volume = {44},
  number = {4},
  pages = {443--470}
}

2009

Masáková, Z. and Pelantová, E., Relation between powers of factors and the recurrence function characterizing Sturmian words, Theoretical Computer Science 410 (2009) , 3589-3596
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova09:1,
  title = {{Relation between powers of factors and the recurrence function characterizing Sturmian words}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2009},
  volume = {410},
  number = {38-40},
  pages = {3589--3596}
}
Pelantová, E. and Balková, L. and Starosta, Š., Palindromes in Infinite Ternary Words, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 43 (2009) , 687-702
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova09:,
  title = {{Palindromes in Infinite Ternary Words}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Balkov{\' a}, L. and Starosta, {\v S}.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2009},
  volume = {43},
  number = {4},
  pages = {687--702}
}
Pelantová, E. and Klouda, K., Factor Complexity of Infinite Words Associated With Non-Simple Parry Numbers, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 9 (2009) , 281-310
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova09:,
  title = {{Factor Complexity of Infinite Words Associated With Non-Simple Parry Numbers}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Klouda, K.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2009},
  volume = {9},
  number = {#A24},
  pages = {281--310}
}
Balková, L. and Klouda, K. and Pelantová, E., Repetitions in beta-integers, Letters in Mathematical Physics 87 (2009) , 181-195
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{Repetitions in beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Klouda, K. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {87},
  number = {1},
  pages = {181--195},
  month = {February}
}
Balková, L. and Pelantová, E., A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies, Theoretical Computer Science 410 (2009) , 2779-2783
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova09:15,
  title = {{A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2009},
  volume = {410},
  number = {27-29},
  pages = {2779--2783},
  month = {{\v c}erven}
}

2008

Chen, J.H. and Pelantová, E. and Znojil, M., Classification of the conditionally observable spectra exhibiting central symmetry, Physics Letters A 372 (2008) , 1986-1989
BiBTeX
@ARTICLE{Chen08:14123,
  title = {{Classification of the conditionally observable spectra exhibiting central symmetry}},
  author = {Chen, J.H. and Pelantov{\' a}, E. and Znojil, M.},
  journal = {Physics Letters A},
  year = {2008},
  volume = {372},
  number = {12},
  pages = {1986--1989},
  month = {b5ezen}
}
Baláži, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Characterization of Substitution Invariant Words Coding Exchange of Three Intervals, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 8 (2008) , 1-21
BiBTeX
@ARTICLE{Balazi08:145,
  title = {{Characterization of Substitution Invariant Words Coding Exchange of Three Intervals}},
  author = {Bal{\' a}{\v z}i, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2008},
  volume = {8},
  number = {A20},
  pages = {1--21}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Gazeau, J.P., Asymptotic Behavior of Beta-integers, Letters in Mathematical Physics 84 (2008) , 179-198
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Asymptotic Behavior of Beta-integers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Gazeau, J.P.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {84},
  number = {2},
  pages = {179--198},
  month = {June}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Steiner, W., Sequences with constant number of return words, Monatshefte f\" ur Mathematik 155 (2008) , 251-263
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova08:14,
  title = {{Sequences with constant number of return words}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Steiner, W.},
  journal = {Monatshefte f{\" u}r Mathematik},
  year = {2008},
  volume = {155},
  number = {3-4},
  pages = {251--263},
  month = {December}
}
Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Matrices of 3-iet preserving morphisms, Theoretical Computer Science 400 (2008) , 113-136
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz08:145,
  title = {{Matrices of 3-iet preserving morphisms}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2008},
  volume = {400},
  number = {1-3},
  pages = {113--136},
  month = {June}
}
Arnoux, P. and Betrhé, V. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Sturm Numbers and Substitution Invariance of 3iet Words, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 8 (2008) , 1-17
BiBTeX
@ARTICLE{Arnoux08:145,
  title = {{Sturm Numbers and Substitution Invariance of 3iet Words}},
  author = {Arnoux, P. and Betrh{\' e}, V. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2008},
  volume = {8},
  number = {A14},
  pages = {1--17}
}

2007

Frougny, C. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Infinite special branches in words associated with beta expansions, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 2007 (2007) , 125-144
BiBTeX
@ARTICLE{Frougny07:13,
  title = {{Infinite special branches in words associated with beta expansions}},
  author = {Frougny, C. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {9},
  pages = {125--144}
}
Bernat, J. and Masáková, Z. and Pelantová, E., On a class of infinite words with affine factor complexity, Theoretical Computer Science 2007 (2007) , 12-25
BiBTeX
@ARTICLE{Bernat07:137,
  title = {{On a class of infinite words with affine factor complexity}},
  author = {Bernat, J. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {389},
  pages = {12--25}
}
Balková, L. and Pelantová, E. and Turek, O., Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 2007 (2007) , 307-328
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova07:13,
  title = {{Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers}},
  author = {Balkov{\' a}, L. and Pelantov{\' a}, E. and Turek, O.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {41},
  pages = {307--328},
  month = {September}
}
Baláži, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Factor versus palindromic complexity of uniformly recurrent infinite words, Theoretical Computer Science 2007 (2007) , 266-275
BiBTeX
@ARTICLE{Balazi07:137,
  title = {{Factor versus palindromic complexity of uniformly recurrent infinite words}},
  author = {Bal{\' a}{\v z}i, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {380},
  pages = {266--275}
}
Ambrož, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Addition and multiplication of beta-expansions in generalized Tribonacci base, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 9 (2007) , 73-88
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz07:137,
  title = {{Addition and multiplication of beta-expansions in generalized Tribonacci base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {73--88}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Selfmatching properties of Beatty sequences, Acta Polytechnica 47 (2007) , 21-24
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova07:1,
  title = {{Selfmatching properties of Beatty sequences}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2-3},
  pages = {21--24},
  month = {January}
}
Patera, J. and Pelantová, E. and Svobodová, M., Fine group gradings of the real forms of sl(4,C), sp(4,C), and o(4,C), Journal of Mathematical Physics 2007 (2007) , 093503-093528
BiBTeX
@ARTICLE{Patera07:137,
  title = {{Fine group gradings of the real forms of sl(4,C), sp(4,C), and o(4,C)}},
  author = {Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {2007},
  number = {48},
  pages = {093503--093528}
}
Kocábová, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Ambiguity in the m-Bonacci numeration system, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 9 (2007) , 109-123
BiBTeX
@ARTICLE{Kocabova07:1,
  title = {{Ambiguity in the m-Bonacci numeration system}},
  author = {Koc{\' a}bov{\' a}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science},
  year = {2007},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {109--123}
}

2006

Pelantová, E. and Svobodová, M. and Tremblay, S., Fine Gradings of sl(p2,C) Genereted by Tensor Product of Generalized Pauli Matrices and Their Symmetries, Journal of Mathematical Physics 47 (2006) , 13512-13524
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova06:,
  title = {{Fine Gradings of sl(p2,C) Genereted by Tensor Product of Generalized Pauli Matrices and Their Symmetries}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M. and Tremblay, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2006},
  volume = {47},
  number = {5},
  pages = {13512--13524},
  month = {may}
}
Pelantová, E. and Svobodová, M. and Tremblay, S., Fine gradings of sl(p2,C) generated by tensor product of generalized Pauli matrices and its symmetries, Journal of Mathematical Physics 47 (2006) , 013512-013529
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova06:,
  title = {{Fine gradings of sl(p2,C) generated by tensor product of generalized Pauli matrices and its symmetries}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M. and Tremblay, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2006},
  volume = {47},
  number = {1},
  pages = {013512--013529}
}
Ambrož, P. and Frougny, C. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Palindromic complexity of infinite words associated to simple Parry numbers, Annales de l'Institut Fourier 56 (2006) , 2131-2160
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz06:130,
  title = {{Palindromic complexity of infinite words associated to simple Parry numbers}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frougny, C. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Annales de l'Institut Fourier},
  year = {2006},
  volume = {56},
  number = {7},
  pages = {2131--2160}
}

2005

Kocábová, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Integers with maximal number of Fibonacci representations, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 39 (2005) , 343-358
BiBTeX
@ARTICLE{Kocabova05:1,
  title = {{Integers with maximal number of Fibonacci representations}},
  author = {Koc{\' a}bov{\' a}, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2005},
  volume = {39},
  number = {2},
  pages = {343--358},
  month = {April-June}
}
Baláži, P. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Complete Characterization of Substitution Invariant Sturmian Sequences, Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 2005 (2005) , 1-23
BiBTeX
@ARTICLE{Balazi05:117,
  title = {{Complete Characterization of Substitution Invariant Sturmian Sequences}},
  author = {Bal{\' a}{\v z}i, P. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory},
  year = {2005},
  volume = {2005},
  number = {A14},
  pages = {1--23}
}

2004

Patera, J. and Pelantová, E. and Svobodová, M., Fine gradings of o(4,C), Journal of Mathematical Physics 45 (2004) , 2188-2198
BiBTeX
@ARTICLE{Patera04:105,
  title = {{Fine gradings of o(4,C)}},
  author = {Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {45},
  number = {6},
  pages = {2188--2198},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J. and Patera, J., On Pauli graded contractions of sl(3, C), Journal of Nonlinear Mathematical Physics 11 (2004) , 37-42
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek04:1,
  title = {{On Pauli graded contractions of sl(3, C)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J. and Patera, J.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {11},
  pages = {37--42}
}
Guimond, L.S. and Pelantová, E. and Masáková, Z., Aritmetics on beta-expansion, Acta Arith 112 (2004) , 23-40
BiBTeX
@ARTICLE{Guimond04:10,
  title = {{Aritmetics on beta-expansion}},
  author = {Guimond, L.S. and Pelantov{\' a}, E. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  journal = {Acta Arith},
  year = {2004},
  volume = {112},
  number = {1},
  pages = {23--40},
  month = {January}
}
Frougny, C. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Complexity of infinite words associated with beta-expansion, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications 38 (2004) , 162-184
BiBTeX
@ARTICLE{Frougny04:10,
  title = {{Complexity of infinite words associated with beta-expansion}},
  author = {Frougny, C. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications },
  year = {2004},
  volume = {38},
  number = {2},
  pages = {162--184}
}
Balkova, L. and Masáková, Z. and Pelantová, E., The Meyer property of cut-and-project sets, Journal of Physics A: Mathematical and General 37 (2004) , 8853-8864
BiBTeX
@ARTICLE{Balkova04:10,
  title = {{The Meyer property of cut-and-project sets}},
  author = {Balkova, L. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2004},
  volume = {37},
  number = {6},
  pages = {8853--8864}
}

2003

Pelantová, E. and Twarock, R., Tiles in Quasicrystals with Cubic Irrationality, Journal of Physics A: Mathematical and General 36 (2003) , 4091-4111
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova03:,
  title = {{Tiles in Quasicrystals with Cubic Irrationality}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Twarock, R.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2003},
  volume = {36},
  number = {6},
  pages = {4091--4111}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Projekce vícerozměrných krystalografických mřížek jako matematický model pro kvazikrystaly, Československý časopis pro fyziku 53 (2003) , 325-329
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova03:9,
  title = {{Projekce v{\'\i}cerozm{\v e}rn{\' y}ch krystalografick{\' y}ch m{\v r}{\'\i}{\v z}ek jako matematick{\' y} model pro kvazikrystaly}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {{\v C}eskoslovensk{\' y} {\v c}asopis pro fyziku},
  year = {2003},
  volume = {53},
  number = {3},
  pages = {325--329}
}
Guimond, L.S. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Combinatorial properties of infinite words associated with cut and project sequences, J. Theor. Nombres Bordeaux 15 (2003) , 697-725
BiBTeX
@ARTICLE{Guimond03:10,
  title = {{Combinatorial properties of infinite words associated with cut and project sequences}},
  author = {Guimond, L.S. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {J. Theor. Nombres Bordeaux},
  year = {2003},
  volume = {15},
  number = {6},
  pages = {697--725}
}
Ambrož, P. and Frougny, Ch. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Aritmetics on Number Systems with Irrational Bases, Bull.Soc.Math.Belg 10 (2003) , 641-659
BiBTeX
@ARTICLE{Ambroz03:940,
  title = {{Aritmetics on Number Systems with Irrational Bases}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Frougny, Ch. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Bull.Soc.Math.Belg},
  year = {2003},
  volume = {10},
  number = {S},
  pages = {641--659}
}

2002

Patera, J. and Pelantová, E. and Svobodová, M., The eight fine gradings of sl(4,C) and o(6,C), Journal of Mathematical Physics 43 (2002) , 6353-6378
BiBTeX
@ARTICLE{Patera02:808,
  title = {{The eight fine gradings of sl(4,C) and o(6,C)}},
  author = {Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {43},
  number = {12},
  pages = {6353--6378},
  month = {December}
}
Havlíček, M. and Patera, J. and Pelantová, E. and Tolar, J., Automorphisms of the Fine Grading of sl(n,C) Associated with the Generalized Pauli Matrices, Journal of Mathematical Physics 43 (2002) , 1083-1094
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek02:7,
  title = {{Automorphisms of the Fine Grading of sl(n,C) Associated with the Generalized Pauli Matrices}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {43},
  number = {2},
  pages = {1083--1094},
  month = {{\' u}nor}
}

2001

Patera, J. and Pelantová, E. and Svobodová, M., Fine Gradings of O(5,C) and Sp(4,C) and Their Real Forms, Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 3839-3853
BiBTeX
@ARTICLE{Patera01:713,
  title = {{Fine Gradings of O(5,C) and Sp(4,C) and Their Real Forms}},
  author = {Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {8},
  pages = {3839--3853},
  month = {August}
}
Patera, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J., On Fine Gradings and Their Symmetries, Czechoslovak Journal of Physics 51 (2001) , 383-391
BiBTeX
@ARTICLE{Patera01:676,
  title = {{On Fine Gradings and Their Symmetries}},
  author = {Patera, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2001},
  volume = {51},
  number = {4},
  pages = {383--391}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E. and Svobodová, M., Rozklad množiny přirozených čísel podle zlatého řezu, Rozhledy matematicko-fyzikální 78 (2001) , 8-15
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova01:9,
  title = {{Rozklad mno{\v z}iny p{\v r}irozen{\' y}ch {\v c}{\'\i}sel podle zlat{\' e}ho {\v r}ezu}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodov{\' a}, M.},
  journal = {Rozhledy matematicko-fyzik{\' a}ln{\'\i}},
  year = {2001},
  volume = {78},
  number = {1},
  pages = {8--15}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E. and Patera, J., Exceptional Algebraic Properties of Three Quadratic Irrationalities Observed in Quasycryctals, Canadian Journal of Physics 79 (2001) , 687-696
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova01:7,
  title = {{Exceptional Algebraic Properties of Three Quadratic Irrationalities Observed in Quasycryctals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J.},
  journal = {Canadian Journal of Physics},
  year = {2001},
  volume = {79},
  number = {10},
  pages = {687--696}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Cut and project sequences and substitution rules, Ferroelectrics 250 (2001) , 165-168
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova01:1,
  title = {{Cut and project sequences and substitution rules}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Ferroelectrics},
  year = {2001},
  volume = {250},
  number = {1-4},
  pages = {165--168}
}

2000

Masáková, Z. and Pelantová, E. and Svobodova, M., Characterization of cut-and-project sets using a binary operation, Letters in Mathematical Physics 54 (2000) , 1-10
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova00:7,
  title = {{Characterization of cut-and-project sets using a binary operation}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and Svobodova, M.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {2000},
  volume = {54},
  number = {1},
  pages = {1--10},
  month = {December}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Substitution rules for aperiodic sequences of cut project type, Journal of Physics A: Mathematical and General 33 (2000) , 8867-8886
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova00:7,
  title = {{Substitution rules for aperiodic sequences of cut project type}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2000},
  volume = {33},
  number = {12},
  pages = {8867--8886},
  month = {December}
}
Havlíček, M. and Pelantová, E. and Patera, J., On Lie Gradings III: Gradings of the Real Forms of Classical Lie Algebras, Linear Algebra and Its Applications (2000) , 1-47
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{On Lie Gradings III: Gradings of the Real Forms of Classical Lie Algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2000},
  number = {314},
  pages = {1--47}
}

1999

Pelantová, E. and Perelomov, A., Diophantine Equations Related to Quasicrystals, Theoretical and Mathematical Physics 115 (1999) , 737-739
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova99:,
  title = {{Diophantine Equations Related to Quasicrystals}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Perelomov, A.},
  journal = {Theoretical and Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {115},
  number = {3},
  pages = {737--739},
  month = {December}
}

1998

Patera, J. and Pelantová, E. and Twarock, R., Quasicrystal Lie Algebras, Phys. Lett (1998) , 209-213
BiBTeX
@ARTICLE{Patera98:601,
  title = {{Quasicrystal Lie Algebras}},
  author = {Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Twarock, R.},
  journal = {Phys. Lett},
  year = {1998},
  number = {9999},
  pages = {209--213}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Selfsimilar Delone sets and quasicrystals, Journal of Physics A: Mathematical and General 31 (1998) , 4927-4946
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:1,
  title = {{Selfsimilar Delone sets and quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1998},
  volume = {31},
  number = {21},
  pages = {4927--4946},
  month = {May}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Minimal Distances in Quasicrystals, J. Phys (1998) , 1539-1552
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:6,
  title = {{Minimal Distances in Quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {J. Phys},
  year = {1998},
  pages = {1539--1552}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Self-Similar Delone Sets and Quasicrystals, J. Phys (1998) , 4927-4946
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:6,
  title = {{Self-Similar Delone Sets and Quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {J. Phys},
  year = {1998},
  pages = {4927--4946}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Minimal distances in quasicrystals, Journal of Physics A: Mathematical and General 31 (1998) , 1539-1552
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:1,
  title = {{Minimal distances in quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1998},
  volume = {31},
  number = {6},
  pages = {1539--1552},
  month = {February}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Inflation Centres of the Cud and Project Quasicrystals, J. Phys (1998) , 1443-1453
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:6,
  title = {{Inflation Centres of the Cud and Project Quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {J. Phys},
  year = {1998},
  pages = {1443--1453}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Internal and External Quasicrystal Inflation Centers and Their Scaling Factors, Physics of Atomic Nuclei 61 (1998) , 1978-1982
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:2,
  title = {{Internal and External Quasicrystal Inflation Centers and Their Scaling Factors}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Physics of Atomic Nuclei},
  year = {1998},
  volume = {61},
  number = {11},
  pages = {1978--1982},
  month = {November}
}
Havlíček, M. and Patera, J. and Pelantová, E., On Lie Gradings ll, Linear Algebra and Its Applications (1998) , 97-125
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek98:6,
  title = {{On Lie Gradings ll}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {1998},
  pages = {97--125}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Inflation centers of the cut and project quasicrystals, Journal of Physics A: Mathematical and General 31 (1998) , 1443-1453
BiBTeX
@ARTICLE{Masakova98:1,
  title = {{Inflation centers of the cut and project quasicrystals}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1998},
  volume = {31},
  number = {5},
  pages = {1443--1453},
  month = {February}
}
Gazeau, J. and Patera, J. and Pelantová, E., Tau-Wavelets in the Plane, Journal of Mathematical Physics 39 (1998) , 4201-4212
BiBTeX
@ARTICLE{Gazeau98:601,
  title = {{Tau-Wavelets in the Plane}},
  author = {Gazeau, J. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1998},
  volume = {39},
  number = {8},
  pages = {4201--4212}
}

1997

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Klimyk, A.U., Santilli-Fairlie Algebra Ug(so3): Tensor Products, Oscillator Realizations and Root of Unity, Hadronic J. (1997) , 603-614
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek97:6,
  title = {{Santilli-Fairlie Algebra Ug(so3): Tensor Products, Oscillator Realizations and Root of Unity}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Hadronic J.},
  year = {1997},
  number = {9999},
  pages = {603--614}
}
Havlíček, M. and Pelantová, E. and Klimyk, A.U., Nonstandard Uq(so3) and Uq(so4) : Tensor Products of Representations, Oscillator Realizations and Roots of Unity, Czechoslovak Journal of Physics 47 (1997) , 13-16
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek97:5,
  title = {{Nonstandard Uq(so3) and Uq(so4) : Tensor Products of Representations, Oscillator Realizations and Roots of Unity}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {1997},
  volume = {47},
  number = {1},
  pages = {13--16}
}
Havlíček, M. and Patera, J. and Pelantová, E., On the Fine Gradings of Simple Classical Lie Algebras, International Journal of Modern Physics A (1997) , 189-194
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek97:5,
  title = {{On the Fine Gradings of Simple Classical Lie Algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {International Journal of Modern Physics A},
  year = {1997},
  number = {1},
  pages = {189--194}
}

1995

Bordík, Č. and Frougny, Ch. and Gazeau, J.P. and Pelantová, E., Tau-integers and Fivefold Meyer Sets in the Plane, Acta Phys. Polytechnica (1995) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Bordik95:505,
  title = {{Tau-integers and Fivefold Meyer Sets in the Plane}},
  author = {Bord{\'\i}k, {\v C}. and Frougny, Ch. and Gazeau, J.P. and Pelantov{\' a}, E.},
  journal = {Acta Phys. Polytechnica},
  year = {1995},
  pages = {--}
}

1994

Pelantová, E. and Roedl, V., Note on Independent Sets in Steiner Systems, Random Structures and Algorithms 5 (1994) , 1-8
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova94:,
  title = {{Note on Independent Sets in Steiner Systems}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Roedl, V.},
  journal = {Random Structures and Algorithms},
  year = {1994},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {1--8}
}
Pelantová, E. and Roedl, V., Note on Ramsey Numbers and Self-Complementery Graphs, Math. Slovaca 44 (1994) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Pelantova94:,
  title = {{Note on Ramsey Numbers and Self-Complementery Graphs}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Roedl, V.},
  journal = {Math. Slovaca},
  year = {1994},
  volume = {44},
  pages = {--}
}

Články ve sbornících

2013

Masáková, Z. and Pelantová, E., Enumerating Abelian Returns to Prefixes of Sturmian Words, Combinatorics on Words, (2013) , 193-204, Springer-Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Masakova13:2,
  title = {{Enumerating Abelian Returns to Prefixes of Sturmian Words}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Combinatorics on Words}},
  publisher = {Springer-Verlag},
  year = {2013},
  pages = {193--204}
}

2012

Hejda, T. and Masáková, Z. and Pelantová, E., On the negative base lazy and greedy representations, The 14th Journées Montoises of Theoretical Computer Science, (2012) , 1-7, ICTEAM, Université catholique de Louvain
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hejda12:1984,
  title = {{On the negative base lazy and greedy representations}},
  author = {Hejda, T. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Louvain-la-Neuve},
  booktitle = {{The 14th Journ{\' e}es Montoises of Theoretical Computer Science}},
  publisher = {ICTEAM, Universit{\' e} catholique de Louvain},
  year = {2012},
  pages = {1--7}
}

2011

Pelantová, E. and Starosta, Š., Infinite words rich and almost rich in generalized palindromes, Developments in Language Theory, 15th International Conference, DLT 2011, Milan, Italy, July 19-22, 2011, Proceedings, (2011) , 406-416, Springer-Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Pelantova11:,
  title = {{Infinite words rich and almost rich in generalized palindromes}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Starosta, {\v S}.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Developments in Language Theory, 15th International Conference, DLT 2011, Milan, Italy, July 19-22, 2011, Proceedings}},
  publisher = {Springer-Verlag},
  year = {2011},
  pages = {406--416}
}

2010

Ambrož, P. and Dombek, D. and Masáková, Z. and Pelantová, E., Numbers with integer expansions in the numeration system with negative base, Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days, (2010) , 1-8, U.F.R. Sciences
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Ambroz10:176,
  title = {{Numbers with integer expansions in the numeration system with negative base}},
  author = {Ambro{\v z}, P. and Dombek, D. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Amiens},
  booktitle = {{Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days}},
  publisher = {U.F.R. Sciences},
  year = {2010},
  pages = {1--8}
}

2005

Baláži, P. and Pelantová, E., Palindromic Complexity of Words Coding Interval Exchange, Proceedings Words 2005, (2005) , 113-118, Public. du LCIM
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balazi05:117,
  title = {{Palindromic Complexity of Words Coding Interval Exchange}},
  author = {Bal{\' a}{\v z}i, P. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Montreal},
  booktitle = {{Proceedings Words 2005}},
  publisher = {Public. du LCIM},
  year = {2005},
  pages = {113--118}
}

2003

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2003, (2003) , 74-75, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar03:8597,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2003}},
  publisher = {CTU},
  year = {2003},
  volume = {A},
  pages = {74--75}
}
Baláži, P. and Pelantová, E., Selfsimilar Cut-and Project Sequences, GROUP 24: Physical and Mathematical Aspects of Symmetries, (2003) , 201-204, Institut of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Balazi03:105,
  title = {{Selfsimilar Cut-and Project Sequences}},
  author = {Bal{\' a}{\v z}i, P. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {London},
  booktitle = {{GROUP 24: Physical and Mathematical Aspects of Symmetries}},
  publisher = {Institut of Physics},
  year = {2003},
  volume = {1},
  pages = {201--204}
}

2002

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2002, (2002) , 80-81, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar02:7357,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2002}},
  publisher = {CTU},
  year = {2002},
  volume = {A},
  pages = {80--81}
}
Pelantová, E. and Tolar, J., International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute, Proceedings of Workshop 2002, (2002) , 22-23, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Pelantova02:,
  title = {{International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2002}},
  publisher = {CTU},
  year = {2002},
  volume = {A},
  pages = {22--23}
}
Havlíček, M. and Pelantová, E. and Patera, J. and Tolar, J., Distinguished Bases of sl(n,C) and their Symmetries, Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium, (2002) , 366-370, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek02:7,
  title = {{Distinguished Bases of sl(n,C) and their Symmetries}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J. and Tolar, J.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2002},
  pages = {366--370}
}

2001

Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., International Project Education of Students and PhD Students at the Doppler Institute, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 92-93, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6770,
  title = {{International Project Education of Students and PhD Students at the Doppler Institute}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {92--93}
}
Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 90-91, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6769,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {90--91}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E., Cut and Project Sequences and substitution rules, Proceedings of Aperiodic 2000, (2001) , 165-168, Kluwer Academic Publishers
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Masakova01:7,
  title = {{Cut and Project Sequences and substitution rules}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Boston},
  booktitle = {{Proceedings of Aperiodic 2000}},
  publisher = {Kluwer Academic Publishers},
  year = {2001},
  pages = {165--168}
}

2000

Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 59, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3916,
  title = {{International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {59}
}
Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and Kůs, V. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 63, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3917,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and K{\r u}s, V. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {63}
}
Masáková, Z. and Pelantová, E. and Patera, J., Lattice-Like Properties of Quasicrystal Models with Quadratic Irrationalities, Proceedings of the International Symposium, (2000) , 167-193, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Masakova00:3,
  title = {{Lattice-Like Properties of Quasicrystal Models with Quadratic Irrationalities}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Proceedings of the International Symposium}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {167--193}
}
Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Acceptance Windows Compatible with a Quasicrystals Fragment, From Quasicrystals to More Complex Systems, (2000) , 167-193, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Masakova00:3,
  title = {{Acceptance Windows Compatible with a Quasicrystals Fragment}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{From Quasicrystals to More Complex Systems}},
  publisher = {Springer},
  year = {2000},
  pages = {167--193}
}

1999

Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., Modernization of Project Education of Undergraduate and Phd Students, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 69, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Modernization of Project Education of Undergraduate and Phd Students}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {69}
}
Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 80, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {80}
}
Pelantová, E. and Masáková, Z., Quasicrystals, Tilings and Scaling Symmetries, Self-Similar Systems, (1999) , 189-202, Joint Institute for Nuclear Research
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Pelantova99:,
  title = {{Quasicrystals, Tilings and Scaling Symmetries}},
  author = {Pelantov{\' a}, E. and Mas{\' a}kov{\' a}, Z.},
  address = {Dubna},
  booktitle = {{Self-Similar Systems}},
  publisher = {Joint Institute for Nuclear Research},
  year = {1999},
  volume = {1},
  pages = {189--202}
}
Pelantová, E., Substitution Systems for Quasiperiodic Sequences, Progress in Simulation, Modeling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical Devices, (1999) , 360-365, World Scientific Engineering Society
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Pelantova99:,
  title = {{Substitution Systems for Quasiperiodic Sequences}},
  author = {Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Danvers},
  booktitle = {{Progress in Simulation, Modeling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical Devices}},
  publisher = {World Scientific Engineering Society},
  year = {1999},
  volume = {1},
  pages = {360--365}
}

1998

Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 98, (1998) , 51-52, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik98:576,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 98}},
  publisher = {CTU},
  year = {1998},
  volume = {I},
  pages = {51--52}
}

1997

Masáková, Z. and Pelantová, E. and Patera, J., Scaling Invariances of quasicrystalline Sets, Proceedings of the 5th Wigner Symposium, (1997) , 94-97,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Masakova97:6,
  title = {{Scaling Invariances of quasicrystalline Sets}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J.},
  address = {Vienna},
  booktitle = {{Proceedings of the 5th Wigner Symposium}},
  year = {1997},
  pages = {94--97}
}
Havlíček, M. and Patera, J. and Pelantová, E., On the Maximal Abelian Subgroups of Diagonalizable Automorphisms of Simple Classical Lie Algebrais, Physical Applications and Mathematical Aspects of Geometry, Groups and Algebras. Vol. 1, (1997) , 116-120, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek97:5,
  title = {{On the Maximal Abelian Subgroups of Diagonalizable Automorphisms of Simple Classical Lie Algebrais}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {???},
  booktitle = {{Physical Applications and Mathematical Aspects of Geometry, Groups and Algebras. Vol. 1}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {1997},
  pages = {116--120}
}
Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 97, (1997) , 55-56, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik97:536,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 97}},
  publisher = {CTU},
  year = {1997},
  volume = {I},
  pages = {55--56}
}

1996

Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications, Workshop 96, (1996) , 43-44, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek96:4,
  title = {{Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 96}},
  publisher = {CTU},
  year = {1996},
  volume = {I},
  pages = {43--44}
}

Ostatní publikace

2012

Starosta, Š., Generalized Palindromes in Infinite Words, České vysoké učení technické v Praze, 2012
BiBTeX
@PHDTHESIS{Starosta12:1,
  title = {{Generalized Palindromes in Infinite Words}},
  author = {Starosta, {\v S}.},
  address = {Praha},
  year = {2012},
  pages = {188},
  school = {{\v C}esk{\' e} vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Praze}
}

2010

Klouda, K., Non-standard numeration systems and combinatorics on words, Czech Technical University in Prague, 2010
BiBTeX
@PHDTHESIS{Klouda10:174,
  title = {{Non-standard numeration systems and combinatorics on words}},
  author = {Klouda, K.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {156},
  school = {Czech Technical University in Prague}
}

2004

Masáková, Z. and Patera, J. and Pelantová, E., Aperiodic Encryption for Digital Data, 2004
BiBTeX
@{Masakova04:1,
  title = {{Aperiodic Encryption for Digital Data}},
  author = {Mas{\' a}kov{\' a}, Z. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E.},
  institution = {United States Patent and Trademark Office (USPTO)},
  year = {2004},
  number = {US 6,}
}

1999

Pelantová, E., Substitution Systems for Quasiperiodic Sequences, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Pelantova99:,
  title = {{Substitution Systems for Quasiperiodic Sequences}},
  author = {Pelantov{\' a}, E.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Pelantová, E., Aperiodické pokrytia priestoru, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Pelantova99:,
  title = {{Aperiodick{\' e} pokrytia priestoru}},
  author = {Pelantov{\' a}, E.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}

1998

Pelantová, E., The Meyer property and cut and project sets, 1998
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Pelantova98:,
  title = {{The Meyer property and cut and project sets}},
  author = {Pelantov{\' a}, E.},
  year = {1998},
  note = {Unpublished Lecture}
}

1997

Pelantová, E., On Lie gradings of real forms, 1997
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Pelantova97:,
  title = {{On Lie gradings of real forms}},
  author = {Pelantov{\' a}, E.},
  year = {1997},
  note = {Unpublished Lecture}
}

Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: aritmetická funkce na cifrách rozvoje, cykly iterací, šťastná čísla
popis: Udělejte rešerši známých problémů spojených s iterováním aritmetických funkcí, jako jsou Collatzův problém, Korděmského funkce aj. Pak se zaměřte na funkce T, k jejichž definici hodnoty T(n) se využívají cifry při zápisu čísla n v pevně zvolené bázi b, tzv. integer digit function. Pro vybrané funkce T a báze b zkoumejte cykly, které se iterací funkce T zobrazují do sebe. Případně využijte počítačové podpory k vyhledávání cyklů. Nastudujte nestandardní reprezentaci přirozených čísel pomocí rekurentně zadaných posloupností, jako např. Fibonscciho posloupnost. Pokuste se přeformulovat definici integer digit function na úlohu v některé nestandardní reprezentaci a opět zkoumejte její cykly.
literatura: [1] Hao Pan, On consecutive happy numbers, Journal of Number Theory, Volume 128, Issue 6, June 2008, Pages 1646-1654 [2] R.K. Guy, Unsolved Problems in Number Theory, first ed., Springer-Verlag, New York, 1981; second ed., Springer- Verlag, New York, 1994; third ed., Springer-Verlag, New York, 2004. [3] Estrada, E. Integer Digit-Functions. An Example of Math-Art Integration. The Mathematical Intelligencer, 2018, in press. [4] Jeffrey C., Lagarias, ed. The ultimate challenge: the 3x+1 problem. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2010. [5] Zachary Chase, On the Gaps in Digit Sequences, 2017, 6 pp. arXiv:1609.03263v2 [6] Frougny, Ch., Sakarovitch, J., Number representation and finite automata, in Combinatorics, automata and number theory, pp.34–107. Cambridge: Cambridge University Press, 2010
naposledy změněno: 12.04.2018 10:47:55

Simultánní reprezentace složek d rozměrných vektorů a aritmetické operace v těchto reprezentacích

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: simultánní reprezentace vektorů, paraleleni a on-line algoritmy
popis: Nechť B je čtvercová matice rozměru dxd a D konečná množina cifer, která je tvořena d složkovými vektory. Při vhodné volbě B a D lze každý d rozměrný vektor x zapsat ve tvaru x = B^k d_k + B^{k-1}d_{k-1} + B^{k-2}d_{k-2} + … , kde každé d_i patří do D. Tedy místo toho, abychom každou složku vektoru x reprezentovali zvlášť řetězcem cifer 0,1,…,9 v klasické desítkové soustavě, reprezentujeme celý vektor jediným řetězcem cifer. Tématem bakalářské práce bude studium vhodných bází B a množin cifer D, vztah k možné nejednoznačnosti zápisu vektoru x a využití nejednoznačnosti k paralelizaci algoritmů pro sčítání a odčítání, respektive k on-line násobení skalárem.
literatura: [1] Attila Kovács, On number expansions in lattices. Math. and Comp. Modelling., 38, 2003, 909-915. [2] Attila Kovács, Simultaneous Number Systems in the Lattice of Eisenstein Integers, Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. 41 (2013) 43-55 [3] Christiane Frougny, Edita Pelantová, Milena Svobodová: Parallel addition in non-standard numeration systems. Theor. Comput. Sci. 412(41): 5714-5727 (2011) [4] Marta Brzicová, Christiane Frougny, Edita Pelantová, Milena Svobodová: On-line Multiplication and Division in Real and Complex Bases. ARITH 2016: 134-141
naposledy změněno: 12.04.2018 11:41:53

Nekonečné řetězce a symetrie jejich jazyka

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: nekonečná slova, palindromy, symetrie
popis: Prohledávání dlouhých řetězců nad konečnou abecedou je úloha, která se v obměnách vyskytuje v různých aplikacích. V poslední době se ukázal význam vyhledávání symetrických řetězců (palindromů, pseudopalindromů, Watson-Crickových palindromů nad abecedou {A,C,T,G} nukleotidů DNA) a vyhledávání sousedních výskytů párů slov, jenž jsou vzájemným obrazem při nějakém involutivním antimorfizmu, viz [HoKnSi] resp.[KaMa]. Cílem bakalářské práce a dalších navazujících prací je zkoumání symetrických struktur v nekonečných slovech různého původu.
literatura: E. Pelantová and Š. Starosta, Palindromic richness for languages invariant under more symmetries, Theoret. Comput. Sci. 518 (2014)
A. Hof, O. Knill, B. Simon, Singular continuous spectrum for palindromic Schroedinger operators, Comm. Math. Phys. 174, (1995), 149--159
L. Kari, K. Magalingam, Watson-Crick palindromes in DNA computing, Natural Computing, 9, (2010), 297--31
E. Pelantová and Š. Starosta, Languages invariant under more symmetries: overlapping factors versus palindromic richness, Discrete Math. 313 (2013), 2432-2445,
naposledy změněno: 27.04.2018 09:06:05

Goniometrické funkce: algoritmy a implementace

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: APIN
klíčová slova: polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
popis: Dostatečně přesné výčíslení hodnot elementárních funkcí je nezbytné pro práci každého programu. Prudce se rozvíjející hardware (kapacita paměti, grafické karty) umožňuje navrhovat a implementovat nové algoritmy pro výpočet elementárních funkcí, tím zvyšovat radikálně přesnost aproximace a s využitím paralelizmu současně snižovat časovou náročnost výpočtu. Náplní studentské práce je udělat rešerši nových algoritmů pro výpočet goniometrických funkcí, některé z nich implementovat a porovnat jejich efektivitu z různých hledisk.
literatura: [1] Peter Kornerup, Jean-Michel Muller, Adrien Panhaleux: Performing Arithmetic Operations on Round-to-Nearest Representations. IEEE Trans. Computers 60(2): [2] Jean-Michel Muller, Elementary functions, Birkhauser 2006
naposledy změněno: 12.04.2018 12:04:33

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky