prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8548
místnost: 108d
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~stovicek
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Algebra01ALGE Šťovíček 4+1 z,zk - - 6 -
Předmět:Algebra01ALGEprof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.----
Anotace:V přednášce po zopakování některých základních pojmů se podrobně probírají Peanovy axiomy. Z teorie množin se probírají pouze tyto partie: ekvivalence a subvalence množin, axiom výběru a ekvivalentní výroky, zavedení kardinálních a ordinálních čísel. Dále se probírají standardní algebraické struktury: pologrupy, monoidy, grupy, okruhy, obory integrity, obory hlavních ideálů, tělesa, svazy. Samostatné kapitoly jsou věnovány dělitelnosti v oborech integrity a konečným tělesům.
Osnova:1. Binární relace, ekvivalence, uspořádání
2. Peanovy axiomy pro přirozená čísla, princip definice rekurzí
3. Ekvivalence a subvalence množin, Cantorova-Bernsteinova věta
4. Axiom výběru a ekvivalentní výroky
5. Kardinální a ordinální čísla
6. Pologrupy, monoidy
7. Grupy
8. Okruhy, obory integrity, obory hlavních ideálů, tělesa
9. Dělitelnost v oborech integrity
10. Konečná tělesa
11. Svazy
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: prvky z teorie množin - ekvivalence a subvalence, axiom výběru a ekvivalentní výroky, kardinální a ordinální čísla; základy obecné algebry - Peanovy axiomy, monoidy, grupy, okruhy, obory integrity, obory hlavních ideálů, tělesa

Schopnosti: práce s algebraickými strukturami, používání vybraných prvků teorie množin v dalších matematických disciplínách
Požadavky:01LAA2
Rozsah práce:
Kličová slova:binární relace, uspořádání, axiom výběru, ordinální číslo, kardinální číslo, pologrupa, monoid, grupa, okruh, obor integrity, obor hlavních ideálů, těleso, svaz
Literatura:Povinná literatura:
[1] Mareš J.: Algebra. Úvod do obecné algebry, 3. vydání. ČVUT, Praha, 1999.

Doporučená literatura:
[3] Mac Lane S., Birkhoff G.: Algebra. Alfa, Bratislava, 1973.
[3] Stanovský D.: Základy algebry. Matfyzpress, Praha, 2010.
[4] Kolmogrov A. N., Fomin S. V.: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. SNTL, Praha, 1975.

Funkcionální analýza 201FA2 Šťovíček - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Funkcionální analýza 201FA2prof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Obsahem předmětu jsou vybrané základní výsledky z funkcionální analýzy zahrnující hlavní věty teorie Banachových prostorů, uzavřené operátory a jejich spektrum, Hilbertovy-Schmidtovy operátory, spektrální rozklad omezených samosdružených operátorů.
Osnova:1. Bairova věta, Banachova-Steinhausova věta (princip stejnoměrné omezenosti), věta o otevřeném zobrazení, věta o uzavřeném grafu.
2. Spektrum uzavřených operátorů v Banachových prostorech, graf operátoru, analytické vlastnosti resolventy, spektrální poloměr.
3. Kompaktní operátory, věta Arzela-Ascoli, Hilbertovy-Schmidtovy operátory.
4. Weylovo kritérium pro normální operátory, vlastnosti spektra omezených samosdružených operátorů.
5. Věta o spektrálním rozkladu samosdružených operátorů, funkcionální počet.
Osnova cvičení:1. Cvičení na základní vlastnosti Hilbertových prostorů a ortogonální projekci.
2. Faktorizace v Banachových prostorech podle uzavřeného podprostoru.
3. Vlastnosti projekčních operátorů v Banachových prostorech a ortogonálních projektorů v Hilbertových prostorech.
4. Příklady na použití principu stejnoměrné omezenosti.
5. Příklady s integrálními operátory, Hilbertovy-Schmidtovy operátory.
6. Příklady na spektrální rozklad omezených samosdružených operátorů.
Cíle:Znalosti:
Základy teorie Banachových prostorů, vybrané výsledky o kompaktních operátorech a spektrální analýza v Hilbertových prostorech.

Schopnosti:
Uplatnění těchto znalostí při dalším studiu zaměřeném na parciální diferenciální rovnice, integrální rovnice a při řešení problémů z matematické fyziky.
Požadavky:01FA1
Rozsah práce:
Kličová slova:Banachův prostor, Hilbertův prostor, princip stejnoměrné omezenosti, věta o otevřeném zobrazení, věta Arzela-Ascoli, Hilbertovy-Schmidtovy operátory, spektrum uzavřeného operátoru, samosdružený operátor, spektrální rozklad.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Blank, P. Exner, M. Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, (Karolinum, Praha, 1993);

Doporučená literatura:
[2] W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, (Academia, Praha, 2003),
[3] A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, (SNTL, Praha, 1975),
[4] A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, (Academia, Praha, 1973).

Funkcionální analýza 301FA3 Šťovíček 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Funkcionální analýza 301FA3prof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Pokročilé partie funkcionální analýzy potřebné především pro pochopení současné moderní kvantové teorie.
Osnova:1. Omezené operátory v Hilbertových prostorech, opakování.
2. Topologické vektorové prostory, Schwartzův prostor.
3. Fourierova transformace.
4. Kompaktní operátory.
5. Uzavřené operátory, neomezené operátory.
6. Symetrické operátory, samosdružené operátory.
7. Symetrická rozšíření symetrických operátorů. Otázka samosdružených rozšíření.
8. Cayleyova transformace.
9. První a druhá John von Neumannova formule.
Osnova cvičení:1. Opakování vlastností omezených operátorů na Hilbertových prostorech
2. Kompaktní operátory
3. Symetrické, samosdružené, uzavřené operátory, esenciální spektrum
Cíle:Znalosti:
Dokončit studium základů funkcionální analýzy se zaměřením na současnou moderní kvantovou teorii a na řešení úloh ve fyzikálních a technických aplikacích. Obsáhnout pokročilejší partie funkcionální analýzy potřebné především pro pochopení současné moderní kvantové teorie.

Schopnosti:
Řešení pokročilých úloh s vazbou na fyzikální a technické aplikace.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (01MANA, 01MAA2-4, 01LALA, 01LAA2), základní kurz Funkcionální analýzy (01FAN1, 01FA2).
Rozsah práce:
Kličová slova:Lineární operátory, spektrum lineárního operátoru, samosdružený operátor, Fourierova transformace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:
[2] Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973
[3] Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998

Funkcionální analýza 101FAN1 Šťovíček 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Funkcionální analýza 101FAN1prof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.----
Anotace:Probírají se postupně základní pojmy a výsledky týkající se topologických prostorů, metrických prostorů, topologických vektorových prostorů, normovaných a Banachových prostorů, Hilbertových prostorů.
Osnova:1. Topologické prostory
2. Metrické prostory, kriteria kompaktnosti, věta o zúplnění
3. Topologické vektorové prostory
4. Minkowského funkcionál, Hahnova-Banachova věta 5. Metrické vektorové prostory, Fréchetovy prostory
6. Normované prostory, omezená lineární zobrazení, norma operátoru
7. Banachovy prostory, věta o spojitém rozšířeni omezeného operátoru
8. Prostory integrovatelných funkcí
9. Hilbertovy prostory, ortogonální projekce, ortogonální báze, Besselova nerovnost, Parcevalova rovnost
10. Rieszova věta o reprezentaci funkcionálu, sdružený operátor
Osnova cvičení:1. Topologické prostory
2. Metrické prostory, kriteria kompaktnosti, věta o zúplnění
2. Topologické vektorové prostory
3. Minkowského funkcionál, Hahnova-Banachova věta
3. Metrické vektorové prostory, Fréchetovy prostory
4. Normované prostory, omezená lineární zobrazení, norma operátoru
5. Banachovy prostory, věta o spojitém rozšířeni omezeného operátoru
7. Prostory integrovatelných funkcí
6. Hilbertovy prostory, ortogonální projekce, ortogonální báze
7. Rieszova věta o reprezentaci funkcionálu, sdružený operátor
Cíle:Znalosti: základní znalosti o Banachových a Hilbertových prostorech a o operátorech v těchto prostorech, které se opírají o dostatečně hluboké znalosti o topologických a metrických prostorech.

Schopnosti: používání matematického aparátu Banachových a Hilbertových prostorů.
Požadavky:Úplný základní kurz matematické analýzy a lineární algebry na FJFI na úrovni matematiky A nebo B
Rozsah práce:
Kličová slova:kompaktní topologický prostor, úplný metrický prostor, věta o zúplnění, topologický vektorový prostor, norma operátoru, Hahnova-Banachova věta, Banachův prostor, Hilbertův prostor, ortogonální projekce, ortogonální báze, sdružený operátor
Literatura:Povinná literatura:
[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:
2] Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973
[3] W. Rudin - Analýza v komplexním a reálném oboru, Academia, Praha, 2003

Funkce komplexní proměnné01FKO Šťovíček - - 2+1 z,zk - 3
Předmět:Funkce komplexní proměnné01FKOprof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.----
Anotace:Přednáška začíná přehledem o Jordanova větě o křivce a o Riemannově-Stieltjesově integrálu. Potom se podrobně rozebírají základní výsledky analýzy v komplexním oboru v jedné proměnné: derivace a Cauchyovy-Riemannovy rovnice, holomorfní a analytické funkce, index bodu vzhledem k uzavřené křivce, Cauchyova věta, Morerova věta, kořeny holomorfních funkcí, analytické prodloužení, izolované singularity, princip maxima modulu, Liouvilleova věta, Cauchyovy odhady, Laurentovy řady, reziduová věta.
Osnova:1. Souvislé, křivkově souvislé a jednoduše souvislé množiny, Jordanova věta o křivce (přehled)
2. Variace funkce, délka křivky, Riemannův-Stieltjesův integrál (přehled)
3. Derivace komplexní funkce podle komplexní proměnné, Cauchyovy-Riemannovy podmínky
4. Holomorfní funkce, mocninné řady, analytické funkce
5. Regulární křivky, integrál funkce podél křivky, index bodu vzhledem k uzavřené křivce
6. Cauchyova věta pro trojúhelník
7. Cauchyova formule pro konvexní množiny, vztah mezi holomorfními a analytickými funkcemi, Morerova věta
8. Kořeny holomorfních funkcí, analytické prodloužení
9. Izolované singularity
10. Princip maxima modulu, Liouvilleova věta
11. Cauchyovy odhady, stejnoměrná konvergence holomorfních funkcí
12. Cauchyova věta (obecné znění), homotopie
13. Laurentovy řady
14. Reziduová věta
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: Jordanova větě o křivce, zavedení Riemannova-Stieltjesova integrál, základní výsledky analýzy v komplexním oboru v jedné proměnné.

Schopnosti: práce s holomorfními funkcemi, aplikace při výpočtu integrálů.
Požadavky:Úplný základní kurz matematické analýzy na FJFI na úrovni matematiky A nebo B.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jordanova větě o křivce, Riemann1ův-Stieltjesův integrál, Cauchyovy-Riemannovy rovnice, holomorfní funkce, analytické funkce, Cauchyova věta, Morerova věta, izolované singularity, princip maxima modulu, Liouvilleova věta, Cauchyovy odhady, Laurentovy řady, reziduová věta
Literatura:Povinná literatura:
[1] W. Rudin, Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 2003

Doporučená literatura:
[2] J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, UK Praha, 2000
[3] J. B. Conway: Functions of One Complex Variable I, Springer-Verlag, New York, 1978

Vybrané partie z funkcionální analýzy01VPF Šťovíček 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Vybrané partie z funkcionální analýzy01VPFprof. Ing. Šťovíček Pavel DrSc.----
Anotace:Klíčová slova:
Banachovy prostory, Hilbertovy prostory, lineární operátory, Fourierova transformace, semigrupy operátorů
Osnova:1. Opakování základních topologických pojmů a teorie míry
2. Opakování základních nerovností (Minkowského, Hölderova), konvexní funkce
3. Banachovy prostory, prostory omezených lineárních operátorů
4. Hilbertovy prostory, projektory, Radon-Nikodymova věta
5. Hahn-Banachova věta
6. Slabá topologie a konvergence
7. Fourierova transformace a aplikace
8. Semigrupy operátorů
9. Aplikace ve stochastických procesech
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní vlastnosti lineárních operátorů na Banachových a Hilbertových prostorech. Význam a použití Fourierovy transformace.

Schopnosti:
Aplikace získaných znalostí v konkrétních úlohách.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LAP, 01LAA2).
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:
[2] Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973
[3] Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998
[4] Bobrowski: Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes, An Introduction, New York, 2005

Knihy

2004

Šťovíček, P., Metody matematické fyziky I. Teorie zobecněných funkcí, ČVUT, 2004,
BiBTeX
@BOOK{Stovicek04:1,
  title = {{Metody matematick{\' e} fyziky I. Teorie zobecn{\v e}n{\' y}ch funkc{\'\i}}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Praha},
  publisher = {{\v C}VUT},
  year = {2004},
  pages = {142}
}

Články v časopisech

2014

Šťovíček, P. and Štampach, F., Special functions and spectrum of Jacobi matrices, Linear Algebra and Its Applications (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek14:2,
  title = {{Special functions and spectrum of Jacobi matrices}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and {\v S}tampach, F.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2014},
  pages = {--}
}

2013

Šťovíček, P. and Štampach, F., The characteristic function for Jacobi matrices with applications, Linear Algebra and Its Applications 438 (2013) , 4130-4155
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek13:2,
  title = {{The characteristic function for Jacobi matrices with applications}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and {\v S}tampach, F.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2013},
  volume = {438},
  number = {11},
  pages = {4130--4155},
  month = {june}
}

2011

Asch, J. and Šťovíček, P. and Kalvoda, T., Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube, SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 71 (2011) , 829-853
BiBTeX
@ARTICLE{Asch11:18075,
  title = {{Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Kalvoda, T.},
  journal = {SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS},
  year = {2011},
  volume = {71},
  number = {3},
  pages = {829--853}
}
Kalvoda, T. and Šťovíček, P., A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux, Annals of Physics 326 (2011) , 2702-2716
BiBTeX
@ARTICLE{Kalvoda11:18,
  title = {{A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Kalvoda, T. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annals of Physics},
  year = {2011},
  volume = {326},
  number = {10},
  pages = {2702--2716},
  month = {{\v r}{\'\i}}
}
Košťáková, P. and Šťovíček, P., Noncommutative Bloch analysis of Bochner Laplacians with nonvanishing gauge fields, Journal of Geometry and Physics 61 (2011) , 727-744
BiBTeX
@ARTICLE{Kostakova11:,
  title = {{Noncommutative Bloch analysis of Bochner Laplacians with nonvanishing gauge fields}},
  author = {Ko{\v s}{\v t}{\' a}kov{\' a}, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Geometry and Physics},
  year = {2011},
  volume = {61},
  number = {3},
  pages = {727--744},
  month = {March}
}
Štampach, F. and Šťovíček, P., On the eigenvalue problem for a particular class of finite Jacobi matrices, Linear Algebra and Its Applications 434 (2011) , 1336-1353
BiBTeX
@ARTICLE{Stampach11:1,
  title = {{On the eigenvalue problem for a particular class of finite Jacobi matrices}},
  author = {{\v S}tampach, F. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2011},
  volume = {434},
  number = {5},
  pages = {1336--1353},
  month = {March}
}

2010

Duclos, P. and Šťovíček, P. and Tušek, M., On the two-dimensional Coulomb-like potential with a central point interaction, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 43 (2010) , 474020-1-474020-23
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos10:173,
  title = {{On the two-dimensional Coulomb-like potential with a central point interaction}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2010},
  volume = {43},
  number = {47},
  pages = {474020-1--474020-23},
  month = {November}
}

2008

Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P., On the energy growth of some periodically driven quantum systems with shrinking gaps in the spectrum, Journal of Statistical Physics 130 (2008) , 169-193
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos08:136,
  title = {{On the energy growth of some periodically driven quantum systems with shrinking gaps in the spectrum}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Statistical Physics},
  year = {2008},
  volume = {130},
  number = {1},
  pages = {169--193},
  month = {1}
}
Duclos, P. and Soccorsi, E. and Šťovíček, P. and Vittot, M., On the stability of periodically time-dependent quantum systems, Reviews in Mathematical Physics 20 (2008) , 725-764
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos08:149,
  title = {{On the stability of periodically time-dependent quantum systems}},
  author = {Duclos, P. and Soccorsi, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {20},
  number = {6},
  pages = {725--764}
}
Kocábová, P. and Šťovíček, P., Generalized Bloch analysis and propagators on Riemannian manifolds with a discrete symmetry, Journal of Mathematical Physics 49 (2008) , 033518-1-033518-11
BiBTeX
@ARTICLE{Kocabova08:1,
  title = {{Generalized Bloch analysis and propagators on Riemannian manifolds with a discrete symmetry}},
  author = {Koc{\' a}bov{\' a}, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {49},
  number = {3},
  pages = {033518-1--033518-11},
  month = {b{\v r}ezen}
}

2007

Asch, J. and Šťovíček, P., Dynamics of a classical Hall system driven by a time-dependent Aharonov-Bohm flux, Journal of Mathematical Physics 48 (2007) , 052901-1-052901-14
BiBTeX
@ARTICLE{Asch07:13080,
  title = {{Dynamics of a classical Hall system driven by a time-dependent Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {48},
  number = {5},
  pages = {052901-1--052901-14},
  month = {may}
}
Asch, J. and Šťovíček, P., On the dynamics created by a time-dependent Aharonov-Bohm flux, Reports on Mathematical Physics 59 (2007) , 299-303
BiBTeX
@ARTICLE{Asch07:13080,
  title = {{On the dynamics created by a time-dependent Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Reports on Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {59},
  number = {3},
  pages = {299--303}
}
Lev, O. and Šťovíček, P., On a semiclassical formula for non-diagonal matrix elements, International Journal of Theoretical Physics 46 (2007) , 2688-2707
BiBTeX
@ARTICLE{Lev07:135984,
  title = {{On a semiclassical formula for non-diagonal matrix elements}},
  author = {Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {International Journal of Theoretical Physics},
  year = {2007},
  volume = {46},
  number = {11},
  pages = {2688--2707},
  month = {11}
}
Šťovíček, P. and Tušek, M., On the harmonic oscillator on the Lobachevsky plane, Russian Journal of Mathematical Physics 14 (2007) , 493-497
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek07:1,
  title = {{On the harmonic oscillator on the Lobachevsky plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  journal = {Russian Journal of Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {14},
  number = {4},
  pages = {493--497}
}

2006

Šťovíček, P. and Geyler, V.A., Zero Modes in a System of Aharon-Bohm Solenoids on the Lobachevsky Plane, Journal of Physics A: Mathematical and General 39 (2006) , 1375-1384
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek06:1,
  title = {{Zero Modes in a System of Aharon-Bohm Solenoids on the Lobachevsky Plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Geyler, V.A.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2006},
  volume = {39},
  number = {6},
  pages = {1375--1384},
  month = {february}
}

2005

Asch, J. and Benguria, R.D. and Šťovíček, P., Asymptotic properties of the differential equation h^3(h'' + h') = 1, Asymptotic Analysis 41 (2005) , 23-40
BiBTeX
@ARTICLE{Asch05:11465,
  title = {{Asymptotic properties of the differential equation h^3(h'' + h') = 1}},
  author = {Asch, J. and Benguria, R.D. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Asymptotic Analysis},
  year = {2005},
  volume = {41},
  number = {1},
  pages = {23--40}
}
Asch, J. and Hradecký, I. and Šťovíček, P., Propagators weakly associated to a family of Hamiltonians and the adiabatic theorem for the Landau Hamiltonian, Journal of Mathematical Physics 46 (2005) , 053303-1-053303-26
BiBTeX
@ARTICLE{Asch05:11463,
  title = {{Propagators weakly associated to a family of Hamiltonians and the adiabatic theorem for the Landau Hamiltonian}},
  author = {Asch, J. and Hradeck{\' y}, I. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2005},
  volume = {46},
  number = {5},
  pages = {053303-1--053303-26},
  month = {May}
}

2004

Geyler, V.A. and Šťovíček, P., On the Pauli operator for the Aharon-Bohm effect with two solenoids, Journal of Mathematical Physics 45 (2004) , 51-75
BiBTeX
@ARTICLE{Geyler04:934,
  title = {{On the Pauli operator for the Aharon-Bohm effect with two solenoids}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {45},
  number = {1},
  pages = {51--75},
  month = {January}
}
Geyler, V.A. and Šťovíček, P., Zero modes in a system of Aharonov-Bohm fluxes, Reviews in Mathematical Physics 16 (2004) , 851-907
BiBTeX
@ARTICLE{Geyler04:107,
  title = {{Zero modes in a system of Aharonov-Bohm fluxes}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {16},
  number = {7},
  pages = {851--907}
}

2002

Exner, P. and Šťovíček, P. and Vytřas, P., Generalized boundary conditions for the Aharon-Bohm effect combined with a homogeneous magnetic field, Journal of Mathematical Physics 43 (2002) , 2151-2168
BiBTeX
@ARTICLE{Exner02:8087,
  title = {{Generalized boundary conditions for the Aharon-Bohm effect combined with a homogeneous magnetic field}},
  author = {Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vyt{\v r}as, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {43},
  number = {5},
  pages = {2151--2168},
  month = {May}
}
Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Weakly regular Floquet Hamiltonians with pure point spectrum, Reviews in Mathematical Physics 14 (2002) , 531-568
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos02:808,
  title = {{Weakly regular Floquet Hamiltonians with pure point spectrum}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {14},
  number = {6},
  pages = {531--568},
  month = {June}
}

2001

Doebner, H. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantization of Kinematics on Configuration Manifolds, Reviews in Mathematical Physics 13 (2001) , 799-845
BiBTeX
@ARTICLE{Doebner01:67,
  title = {{Quantization of Kinematics on Configuration Manifolds}},
  author = {Doebner, H. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {13},
  number = {7},
  pages = {799--845}
}

2000

Šťovíček, P., Some Remarks on Uq(sl(2,R)) at Root of Unity, Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 1353-1358
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek00:3,
  title = {{Some Remarks on Uq(sl(2,R)) at Root of Unity}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {11},
  pages = {1353--1358},
  month = {November}
}

1999

Šťovíček, P. and Duclos, P. and Vittot, M., Perturbation of an Eigen-Value from a Dense Point Spectrum: A general Floquet Hamiltonian, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Physique théorique 71 (1999) , 241-301
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{Perturbation of an Eigen-Value from a Dense Point Spectrum: A general Floquet Hamiltonian}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Duclos, P. and Vittot, M.},
  journal = {Annales de l'Institut Henri Poincar{\' e}, Physique th{\' e}orique},
  year = {1999},
  volume = {71},
  number = {3},
  pages = {241--301},
  month = {September}
}
Šťovíček, P., Several Remarks on "Comments" by A. Moroz, Europhysics Letters 47 (1999) , 275-276
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{Several Remarks on "Comments" by A. Moroz}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Europhysics Letters},
  year = {1999},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {275--276},
  month = {July}
}
Šťovíček, P., A Construction of Representations and Quantum Homogeneous Spaces, Letters in Mathematical Physics 47 (1999) , 125-138
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{A Construction of Representations and Quantum Homogeneous Spaces}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {125--138},
  month = {January}
}

1998

Šťovíček, P., A Construction of Representations for Quantum Groups: an Example of Ug(so(5)), Czechoslovak Journal of Physics 48 (1998) , 1501
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek98:6,
  title = {{A Construction of Representations for Quantum Groups: an Example of Ug(so(5))}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {1998},
  volume = {48},
  number = {11},
  pages = {1501}
}
Dabrowski, L. and Šťovíček, P., Aharonov-Bohm effect with delta-type interaction, Journal of Mathematical Physics 39 (1998) , 47-62
BiBTeX
@ARTICLE{Dabrowski98:,
  title = {{Aharonov-Bohm effect with delta-type interaction}},
  author = {Dabrowski, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1998},
  volume = {39},
  number = {1},
  pages = {47--62},
  month = {leden}
}

1997

Duclos, P. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Perturbation of an eigenvalue from a dense point spectrum: an example, Journal of Physics A: Mathematical and General 30 (1997) , 7167-7185
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos97:151,
  title = {{Perturbation of an eigenvalue from a dense point spectrum: an example}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1997},
  volume = {30},
  number = {20},
  pages = {7167--7185}
}

1996

Šťovíček, P., Antiholomorphic representations for orthogonal and symplectic quantum groups, Journal of Algebra (1996) , 71-101
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek96:5,
  title = {{Antiholomorphic representations for orthogonal and symplectic quantum groups}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Algebra},
  year = {1996},
  number = {184},
  pages = {71--101}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Coherent states for quantum compact groups, Communications in Mathematical Physics 182 (1996) , 221-251
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco96:1518,
  title = {{Coherent states for quantum compact groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1996},
  volume = {182},
  number = {1},
  pages = {221--251},
  month = {December}
}
Jagger, Ch. and Šťovíček, P. and Thomason, A., Multiplicities of subgraphs, Combinatorica 16 (1996) , 123-141
BiBTeX
@ARTICLE{Jagger96:150,
  title = {{Multiplicities of subgraphs}},
  author = {Jagger, Ch. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Thomason, A.},
  journal = {Combinatorica},
  year = {1996},
  volume = {16},
  number = {1},
  pages = {123--141}
}
Duclos, P. and Šťovíček, P., Floquet Hamiltonians with pure point spectrum, Communications in Mathematical Physics 177 (1996) , 327-347
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos96:150,
  title = {{Floquet Hamiltonians with pure point spectrum}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1996},
  volume = {177},
  number = {2},
  pages = {327--347},
  month = {april}
}

1995

Duclos, P. and Exner, P. and Šťovíček, P., Curvature induced resonances in a two-dimensional Dirichlet tube, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Physique théorique 62 (1995) , 81-101
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos95:151,
  title = {{Curvature induced resonances in a two-dimensional Dirichlet tube}},
  author = {Duclos, P. and Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annales de l'Institut Henri Poincar{\' e}, Physique th{\' e}orique},
  year = {1995},
  volume = {62},
  number = {1},
  pages = {81--101}
}

1994

Šťovíček, P., Scattering on a finite chain of vortices, Duke Mathematical Journal 76 (1994) , 303-332
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek94:1,
  title = {{Scattering on a finite chain of vortices}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Duke Mathematical Journal},
  year = {1994},
  volume = {76},
  number = {1},
  pages = {303--332}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Coherent States for Quantum Compact Groups, Preprint CERN-TH.7201/94 (1994) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco94:4488,
  title = {{Coherent States for Quantum Compact Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Preprint CERN-TH.7201/94},
  year = {1994},
  pages = {--}
}

1993

Šťovíček, P., Quantum line bundles on S2 and method of orbits for SUq(2), Journal of Mathematical Physics 34 (1993) , 1606-1613
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Quantum line bundles on S2 and method of orbits for SUq(2)}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {34},
  number = {4},
  pages = {1606--1613},
  month = {april}
}
Šťovíček, P., Scattering on two solenoids, Physical Review A 48 (1993) , 3987-3990
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Scattering on two solenoids}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Physical Review A},
  year = {1993},
  volume = {48},
  number = {5},
  pages = {3987--3990}
}
Šťovíček, P., Quantum Grassmann manifolds, Communications in Mathematical Physics 158 (1993) , 135-153
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Quantum Grassmann manifolds}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {158},
  number = {1},
  pages = {135--153}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum dressing orbits on compact groups, Communications in Mathematical Physics 152 (1993) , 97-126
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco93:1518,
  title = {{Quantum dressing orbits on compact groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {152},
  number = {1},
  pages = {97--126},
  month = {february}
}

1992

Šťovíček, P., The instanton moduli spaces as algebraic sets, Journal of Geometry and Physics 9 (1992) , 183-205
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek92:1,
  title = {{The instanton moduli spaces as algebraic sets}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Geometry and Physics},
  year = {1992},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {183--205}
}

1991

Šťovíček, P., Krein's formula approach to the multisolenoid Aharonov-Bohm effect, Journal of Mathematical Physics 32 (1991) , 2114-2122
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek91:1,
  title = {{Krein's formula approach to the multisolenoid Aharonov-Bohm effect}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1991},
  volume = {32},
  number = {8},
  pages = {2114--2122}
}

1987

Šťovíček, P., Systems of imprimitivity for the group of diffeomorphisms, Annals of Global Analysis and Geometry 5 (1987) , 89-95
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek87:1,
  title = {{Systems of imprimitivity for the group of diffeomorphisms}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annals of Global Analysis and Geometry},
  year = {1987},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {89--95}
}

1984

Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Mechanics in a Discrete Space-Time, Reports on Mathematical Physics 20 (1984) , 157-170
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek84:1,
  title = {{Quantum Mechanics in a Discrete Space-Time}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  journal = {Reports on Mathematical Physics},
  year = {1984},
  volume = {20},
  number = {2},
  pages = {157--170}
}

Články ve sbornících

2010

Šťovíček, P. and Tušek, M., On the spectrum of a quantum dot with impurityin the Lobachevsky plane, Recent Advances in Operator Theory in Hilbert and Krein Spaces, (2010) , 291-304, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek10:1,
  title = {{On the spectrum of a quantum dot with impurityin the Lobachevsky plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Recent Advances in Operator Theory in Hilbert and Krein Spaces}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {2010},
  pages = {291--304}
}

2008

Geyler, V.A. and Šťovíček, P. and Tušek, M., A quantum dot with impurity in the Lobachevsky plane, Spectral Theory in Inner Product Spaces and Applications, (2008) , 135-148, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Geyler08:150,
  title = {{A quantum dot with impurity in the Lobachevsky plane}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Spectral Theory in Inner Product Spaces and Applications}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {2008},
  pages = {135--148}
}

2005

Duclos, P. and Soccorsi, E. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Dynamical localization in periodically driven quantum systems, Advances in Operator Algebras and Mathematical Physics, (2005) , 57-66, Theta
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos05:130,
  title = {{Dynamical localization in periodically driven quantum systems}},
  author = {Duclos, P. and Soccorsi, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  address = {Bucharest},
  booktitle = {{Advances in Operator Algebras and Mathematical Physics}},
  publisher = {Theta},
  year = {2005},
  pages = {57--66}
}

2003

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2003, (2003) , 74-75, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar03:8597,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2003}},
  publisher = {CTU},
  year = {2003},
  volume = {A},
  pages = {74--75}
}
Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Progressive Diagonalization and Appilications, Conference Proceedings : Operator Algebras and Mathematical Physics, (2003) , 75-88, Theta
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos03:938,
  title = {{Progressive Diagonalization and Appilications}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  address = {Bucharest},
  booktitle = {{Conference Proceedings : Operator Algebras and Mathematical Physics}},
  publisher = {Theta},
  year = {2003},
  pages = {75--88}
}

2002

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2002, (2002) , 80-81, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar02:7357,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2002}},
  publisher = {CTU},
  year = {2002},
  volume = {A},
  pages = {80--81}
}
Šťovíček, P., Construction of raising and lowering operators for U_q(sl(2,R)), Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium, (2002) , 601-606, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek02:8,
  title = {{Construction of raising and lowering operators for U_q(sl(2,R))}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2002},
  pages = {601--606}
}

2001

Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 90-91, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6769,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {90--91}
}

2000

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and Kůs, V. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 63, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3917,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and K{\r u}s, V. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {63}
}
Šťovíček, P., Quantum Grassmanian, Quantum Homogeneous Space, Quantum Sphere, Encyklopedia of Mathematica Suplement II, (2000) , 470-474, Kluwer Academic Publishers
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek00:3,
  title = {{Quantum Grassmanian, Quantum Homogeneous Space, Quantum Sphere}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Dordrecht},
  booktitle = {{Encyklopedia of Mathematica Suplement II}},
  publisher = {Kluwer Academic Publishers},
  year = {2000},
  pages = {470--474}
}
Šťovíček, P., Discrete Series of Representations for Uq(sl(2,R), Quantum Theory and Symmetries, (2000) , 470-474, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek00:3,
  title = {{Discrete Series of Representations for Uq(sl(2,R)}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {470--474}
}

1999

Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 80, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {80}
}

1998

Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 98, (1998) , 51-52, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik98:576,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 98}},
  publisher = {CTU},
  year = {1998},
  volume = {I},
  pages = {51--52}
}

1997

Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 97, (1997) , 55-56, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik97:536,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 97}},
  publisher = {CTU},
  year = {1997},
  volume = {I},
  pages = {55--56}
}

1996

Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications, Workshop 96, (1996) , 43-44, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek96:4,
  title = {{Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 96}},
  publisher = {CTU},
  year = {1996},
  volume = {I},
  pages = {43--44}
}

1995

Šťovíček, P., Anyons defined by boundary conditions, Workshop on Singular Schrodinger Operators, (1995) , -, ILAS
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek95:5,
  title = {{Anyons defined by boundary conditions}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Trieste},
  booktitle = {{Workshop on Singular Schrodinger Operators}},
  publisher = {ILAS},
  year = {1995},
  pages = {--}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum Coherent States and Method of Orbits, Proc. Quantization, Coherent States and Complex Structures, (1995) , -, Plenum Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco95:4821,
  title = {{Quantum Coherent States and Method of Orbits}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {New York},
  booktitle = {{Proc. Quantization, Coherent States and Complex Structures}},
  publisher = {Plenum Press},
  year = {1995},
  pages = {--}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum coherent states and the method of orbits, Quantization, Coherent States, and Complex Structures, (1995) , 211-216, Plenum Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco95:5049,
  title = {{Quantum coherent states and the method of orbits}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {New York},
  booktitle = {{Quantization, Coherent States, and Complex Structures}},
  publisher = {Plenum Press},
  year = {1995},
  pages = {211--216}
}
Havlíček, M. and Burdík, Č. and Hlavatý, L. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Symmetries: Mathematical Models and Physical Applications, Workshop 95, (1995) , 97-98, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek95:4,
  title = {{Quantum Symmetries: Mathematical Models and Physical Applications}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Hlavat{\' y}, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 95}},
  publisher = {CTU},
  year = {1995},
  volume = {I},
  pages = {97--98}
}
Duclos, P. and Šťovíček, P., Quantum Fermi accelerators with pure point quasispectrum, Partial Differential Equations, (1995) , 109-118, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos95:504,
  title = {{Quantum Fermi accelerators with pure point quasispectrum}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Partial Differential Equations}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {1995},
  pages = {109--118}
}

1994

Tolar, J. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Šťovíček, P. and Burdík, Č., Nonlinear Models in Quantum Physics, CTU Seminar 94, (1994) , 123-124, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar94:3979,
  title = {{Nonlinear Models in Quantum Physics}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Burd{\'\i}k, {\v C}.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Seminar 94}},
  publisher = {CTU},
  year = {1994},
  pages = {123--124}
}
Šťovíček, P., Scattering on Several Solenoids, Mathematical Results in Quantum Mechanics, (1994) , 108-112, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek94:4,
  title = {{Scattering on Several Solenoids}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Mathematical Results in Quantum Mechanics}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {1994},
  pages = {108--112}
}
Duclos, P. and Exner, P. and Šťovíček, P., Resonances at Bends of Two-Dimensional Quantum Waveguides, Proc. of the 3rd Int. Conf. Stochastic Processes, Physics and Geometry, (1994) , -, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos94:431,
  title = {{Resonances at Bends of Two-Dimensional Quantum Waveguides}},
  author = {Duclos, P. and Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Proc. of the 3rd Int. Conf. Stochastic Processes, Physics and Geometry}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {1994},
  pages = {--}
}

1993

Tolar, J. and Havlíček, M. and Šťovíček, P. and Burdík, Č., Nonlinear Models in Quantum Physics, Workshop 93, (1993) , 97-98, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar93:3895,
  title = {{Nonlinear Models in Quantum Physics}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Burd{\'\i}k, {\v C}.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 93}},
  publisher = {CTU},
  year = {1993},
  pages = {97--98}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum Dressing Orbits on Compact Quantum Groups, Group Theoretical Methods in Physics XIX, (1993) , 135-138,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco93:4317,
  title = {{Quantum Dressing Orbits on Compact Quantum Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  booktitle = {{Group Theoretical Methods in Physics XIX}},
  year = {1993},
  pages = {135--138}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Dressing Transformation on Quantum Compact Groups, Suppl. Rendiconti Circolo Mat. Palermo II, (1993) , 39-48,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco93:4318,
  title = {{Dressing Transformation on Quantum Compact Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Palermo},
  booktitle = {{Suppl. Rendiconti Circolo Mat. Palermo II}},
  year = {1993},
  pages = {39--48}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky