Optimalizace lékařského ozáření při pozitronové emisní tomografii

školitel: Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
odkaz: http://www.utia.cas.cz/people/boldys
popis: Při vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) se pacientům aplikují radiofarmaka o určité aktivitě. Množství podané aktivity se určuje podle platných směrnic, které se v klinické praxi ukazují jako ne zcela optimální. Hlavními slabinami jsou nekonzistentní kvalita výsledného obrazu pro pacienty s různými tělesnými parametry, špatná kvalita obrazu pro hmotnější pacienty a vyšší než nezbytná radiační zátěž pro lehčí pacienty. Cílem dizertační práce má být optimalizace podané dávky tak, aby kvalita výsledného obrazu byla pokud možno konstantní. V práci budou použity metody zpracování obrazu při přípravě simulací i při sběru dat a vhodné statistické metody k jejich zpracování. Proces snímání bude v celé své variabilitě matematicky popsán a u výsledného modelu bude analyzována možnost jeho redukce.
Dizertační práce přispěje oboru zobrazování v nukleární medicíně výzkumem toho, jaké dávky je potřeba podávat, aby výsledná kvalita obrazu byla konstantní.
naposledy změněno: 27.04.2018 12:34:09

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky