Informace ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským pracím

Pozor: níže uvedené informace se týkají pouze studentů studijních směrů garantovaných KM!

Důležité aktuální termíny

Příprava zadání bakalářské práce v systému KOS

do 23. října 2023

Odevzdání zadání bakalářské práce s podpisem školitele na KM

do 31. října 2023

Přihláška k SZZ v únoru 2024

do 30. listopadu 2023

Odevzdání bakalářské práce k SZZ v únoru 2024

do 8. ledna 2024

Uzavření studia pro SZZ v únoru 2024

do 19. ledna 2024

Možnost odhlášení od SZZ v únoru 2024 na studijním oddělení

do 19. ledna 2024

Konání SZZ v únoru 2024 (rámcový termín)

29. ledna – 9. února 2024

Přihláška k SZZ v září 2024

do 31. května 2024

Odevzdání bakalářské práce k SZZ v září 2024

do 5. srpna 2024

Uzavření studia pro SZZ v září 2024

do 16. srpna 2024

Možnost odhlášení od SZZ v září 2024 na studijním oddělení

do 16. srpna 2024

Konání SZZ v září 2024 (rámcový termín)

26. srpna – 6. září 2024

Důležité aktuální dokumenty

Konečná verze harmonogramů SZZ v únoru 2024

Další důležité dokumenty

Vyhlášky proděkana pro studijní záležitosti k přihlašování k SZZ a uzavírání klasifikace

Studijní programy akreditované od AR 2020/2021:

Přehled zkouškových předmětů a okruhů otázek k SZZ pro všechny studijní programy (a jejich specializace)
Znění zkouškových otázek k SZZ pro všechny programy a specializace tak, jak budou losovány u SZZ
Přehled složení zkouškových komisí pro SZZ pro všechny studijní programy

Studijní obory dobíhající akreditace (2013-2020)

Přehled zkouškových předmětů a okruhů otázek k SZZ pro všechny studijní obory (a jejich zaměření)
Znění zkouškových otázek k SZZ pro všechny obory a zaměření tak, jak budou losovány u SZZ
Přehled složení zkouškových komisí pro SZZ pro dobíhající studijní obory

Užitečné odkazy

Seminář k bakalářské práci
Často kladené dotazy
Upload prezentací k SZZ

Výběr tématu bakalářské práce, školitel a konzultant

Katedra matematiky (KM) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci KM nebo její externí spolupracovníci z akademické i komerční sféry. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na příslušného školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem (vedoucím práce) na konkrétní podobě zadání, a pod jeho vedením poté bude na tématu pracovat.

Student si může zvolit vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním alespoň magisterské úrovně (Ing., Mgr., …) a s příslušným odborným zaměřením, i když není uveden v seznamu témat KM. U školitelů, s nimiž KM dosud nespolupracovala, je třeba dodat základní údaje z jejich odborného životopisu: a) absolvovanou vysokou školu a dosažený titul, b) současné profesní zařazení v zaměstnání a oblast působnosti.

V určitých případech může mít student kromě školitele k dispozici i konzultanta. U témat mezioborového charakteru se obvykle jedná o experta z jiného oboru, s nímž školitel spolupracuje. V případě, kdy je školitelem externí pracovník, musí být vždy souběžně jmenován konzultant, který je v pracovněprávním vztahu k ČVUT.

Zadání bakalářské práce

Každá bakalářská práce musí mít řádné zadání, které se připravuje pomocí systému KOS v následujících krocích:

 1. Školitel vytvoří téma bakalářské práce a přidělí jej studentovi (videonávod zde) – nejpozději do 23. října 2023.

  • Školitel prostřednictvím systému KOS formuluje téma bakalářské práce. To obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce, informace o školiteli (a případně konzultantovi), stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu. Pokyny jsou vždy uvedeny v českém jazyce, může však být doplněn i jejich anglický překlad.

  • Student si téma pomocí KOS rezervuje. Pokud je to vhodné, může studentovi rezervaci založit i sám školitel (např. když jsou spolu již domluveni).

  • Školitel studentovu rezervaci v KOS schválí.

  • Školitelé, kteří nemají pracovní poměr na ČVUT a nemají tudíž přístup do systému KOS, vyplní tento formulář a zašlou jej referentovi pro bakalářské studium (viz níže).

 1. Referent pro bakalářské studium provede formální kontrolu a převod tématu na zadání bakalářské práce. Studentovi i školiteli e-mailem zašle výsledný dokument ve formátu PDF.

 2. Školitel a student zajistí kontrolu, tisk, a podpis školitele. Vytištěné zadání podepsané školitelem doručí na sekretariát KM nejpozději 31. října 2023.

 3. Katedra zajistí schválení zadání, tj. podpisy vedoucí KM a děkana FJFI.

 4. Referent vyzve e-mailem studenta, aby si převzal schválené zadání (viz kontakt níže).

 5. Student potvrdí převzetí zadání svým podpisem. Zadání fyzicky zůstává na KM, student následně obdrží pouze naskenovanou verzi ve formátu PDF, kterou později vloží do své práce.

Předmět Bakalářská práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Bakalářská práce (kódy 01BPxx1, 01BPxx2 kde xx se liší podle příslušného studijního programu) vypsaného v 3. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočet z tohoto předmětu uděluje referent pro bakalářské studium (viz níže). V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Seminář k bakalářské práci

V průběhu letního semestru probíhá předmět 01BASE (Seminář k bakalářské práci), jehož náplní je:

 • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

 • užitečné informace a rady ohledně náležitostí vědecké práce (logické členění, exaktní vyjadřování, správné citace, odkazy v textu, číslování obrázků a tabulek apod.)

 • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

 • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

 • Podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři a vystoupení před kolegy.

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat bakalářskou práci, se musí přihlásit k SZZ jedním z následujících dvou způsobů:

 1. dostavit se na sekretariát KM nebo za referentem pro BS a podepsat vytištěnou přihlášku

 2. zaslat e-mail na sekretariát KM nebo referentovi pro BS s žádostí o přihlášení k SZZ. Tento e-mail nahrazuje podpis studenta na vytištěné přihlášce.

V obou případech musí student sdělit svoji volbu předmětu odborného zaměření, z něhož bude u SZZ zkoušen. Dále platí:

 • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

 • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený k SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich záznamu do elektronického výkazu studia (systému KOS) v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Důležité aktuální termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud údaje studenta v systému KOS nebudou úplné do termínu stanoveného časovým plánem akademického roku, termín SZZ mu propadá.

Odevzdání bakalářské práce

Student odevzdá svou dokončenou bakalářskou práci v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Důležité aktuální termíny). Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému KOS. Při odevzdání je nutné vložit do systému následující údaje:

 • název práce česky a anglicky

 • klíčová slova česky a anglicky

 • abstrakt česky a anglicky

 • text práce ve formátu PDF. Přímo v souboru musí být vloženo naskenované zadání práce se všemi podpisy. Text práce dále musí obsahovat čestné prohlášení o samostatném vypracování BP.

Proceduru odevzdání může student provést v systému KOS samostatně, nebo se může obrátit na referenta, jemuž odevzdá všechny výše zmíněné náležitosti. Referent pak provede samotné vložení údajů do KOS. V obou případech však musí kontaktovat referenta, který zkontroluje správnost údajů v KOS a formální náležitosti práce. Teprve poté udělí studentovi zápočet z předmětu 01BPxx2.

Posudky na bakalářskou práci

Na (e-mailovou) žádost referenta školitel navrhne odborníka v daném oboru, který bude oponentem bakalářské práce. Informace o něm (jméno a tituly, pracoviště, kontakt) sdělí referentovi ještě před odevzdáním práce. Katedra návrh školitele zpravidla respektuje.

Po odevzdání práce školitel i oponent obdrží e-mailem oficiální žádost o vypracování posudku a odkaz, jehož prostřednictvím mohou získat text práce. Oba následně vypracují posudky, které musí obsahovat následující náležitosti:

 • název posudku, tedy např. „Posudek vedoucího na bakalářskou práci“,

 • název a jméno autora posuzované práce,

 • jméno, příjmení, tituly, a pracoviště autora posudku (informace o pracovišti může být zřejmá díky použití hlavičkového papíru příslušné instituce)

 • samotné slovní hodnocení práce

 • jednoznačný návrh známky na škále A-F, společně se slovním ekvivalentem známky

 • datum

 • podpis autora posudku v elektronické formě (naskenovaný nebo vyhotovený na grafickém tabletu apod.), případně kvalifikovaný elektronický podpis

Po vypracování posudků zašlou oba tento posudek e-mailem referentovi ve formátu PDF. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Státní závěrečná zkouška

SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce formou ústní prezentace (cca 15 minut, k dispozici je vždy počítač a datový projektor) a ze zkoušky ze dvou odborných předmětů. Pro každý obor je stanoven jeden předmět obecného základu (povinný) a několik předmětů užší specializace, z nichž jeden si student zvolí při podávání přihlášky k SZZ. Celá zkouška probíhá před komisí, jejíž složení je stejně jako seznam okruhů ke zkouškovým předmětům s dostatečným předstihem zveřejněno.

Referent pro bakalářské studium

Referent pro bakalářské studium na KM FJFI


 • má na starosti agendu zadání bakalářských prací,

 • vede seminář k bakalářské práci,

 • přijímá odevzdané bakalářské práce,

 • uděluje zápočty z předmětu Bakalářská práce,

 • shromažďuje posudky od školitelů a oponentů,

 • sestavuje harmonogram SZZ,

 • spravuje databázi v systému KOS


Kontakt:

Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

místnost T-033a

tel. (+420) 778 546 112

pavel.strachota@fjfi.cvut.cz


za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 25.1.2024
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky