Informace ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským pracím

Pozor: níže uvedené informace se týkají pouze studentů studijních směrů garantovaných KM!

V únoru 2023 se konají SZZ pouze pro studenty oborů původní akreditace, kteří studují déle než standardní dobu studia.

Důležité aktuální termíny

Uzavření studia pro SZZ v únoru 2023

do 19. ledna 2023

Možnost odhlášení od SZZ v únoru 2023 na studijním oddělení

do 19. ledna 2022

Konání SZZ v únoru 2023 (rámcový termín)

30. ledna – 10. února 2023

Přihláška k SZZ v září 2023

do 31. května 2023

Odevzdání bakalářské práce k SZZ v září 2023

do 2. srpna 2023

Uzavření studia pro SZZ v září 2023

do 9. srpna 2023

Možnost odhlášení od SZZ v září 2023 na studijním oddělení

do 9. srpna 2023

Konání SZZ v září 2023 (rámcový termín)

28. srpna – 8. září 2023

Důležité dokumenty

Vyhlášky proděkana pro studijní záležitosti k přihlašování k SZZ a uzavírání klasifikace
→ NOVÉ: Přehled zkouškových předmětů a okruhů otázek k SZZ pro všechny studijní programy (a jejich specializace), akreditovaných od AR 2020/2021
Přehled zkouškových předmětů a okruhů otázek k SZZ pro všechny obory a zaměření staré akreditace
Znění zkouškových otázek k SZZ pro všechny obory a zaměření tak, jak budou losovány u SZZ
Přehled složení zkouškových komisí pro SZZ pro všechny obory a zaměření

Užitečné odkazy

Seminář k bakalářské práci
Často kladené dotazy
Upload prezentací k SZZ

Výběr tématu bakalářské práce, školitel a konzultant

Katedra matematiky (KM) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci KM nebo její externí spolupracovníci z akademické i komerční sféry. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na příslušného školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem (vedoucím práce) na konkrétní podobě zadání, a pod jeho vedením poté bude na tématu pracovat.

Student si může zvolit vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním alespoň magisterské úrovně (Ing., Mgr., …) a s příslušným odborným zaměřením, i když není uveden v seznamu témat KM. U školitelů, s nimiž KM dosud nespolupracovala, je třeba dodat základní údaje z jejich odborného životopisu: a) absolvovanou vysokou školu a dosažený titul, b) současné profesní zařazení v zaměstnání a oblast působnosti.

V určitých případech může mít student kromě školitele k dispozici i konzultanta. U témat mezioborového charakteru se obvykle jedná o experta z jiného oboru, s nímž školitel spolupracuje. V případě, kdy je školitelem externí pracovník, musí být vždy souběžně jmenován konzultant, který je v pracovněprávním vztahu k ČVUT.

Zadání bakalářské práce

Každá bakalářská práce musí mít řádné zadání, které schválí vedoucí KM, garant oboru a děkan FJFI. Zadání obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce, informace o školiteli (a případně konzultantovi), stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu.

Pokyny pro vypracování práce mohou být buď v českém jazyce nebo v angličtině s tím, že pod anglickou formulací každého bodu zadání bude uveden i její český překlad.

Zadání se odesílá ke schválení prostřednictvím formuláře na webu KM. Odkaz na něj se objeví po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do počítačové sítě FJFI. Elektronické zadání sestává z následujících kroků:

 1. Vyplnění všech potřebných údajů do formuláře. Systém pro zadávání obsahuje mechanismus umožňující školiteli podílet se na tomto kroku zadání práce.

 2. Odeslání vyplněného formuláře ke schválení na KM.

 3. Autorizace zadání školitelem. KM odešle zadání k autorizaci, školiteli přijde e-mail s instrukcemi.

Poté, co je zadání schváleno a podepsáno vedoucím KM a děkanem FJFI, převezme jej student v tištěné podobě (nejpozději 40 dnů po začátku semestru).

Předmět Bakalářská práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Bakalářská práce (kódy 01BPxx1, 01BPxx2 kde xx se liší podle příslušného studijního směru) vypsaného v 3. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočet z tohoto předmětu uděluje referent pro bakalářské státní zkoušky. V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Seminář k bakalářské práci

V průběhu letního semestru probíhá předmět 01BASE (Seminář k bakalářské práci), jehož náplní je:

 • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

 • užitečné informace a rady ohledně náležitostí vědecké práce (logické členění, exaktní vyjadřování, správné citace, odkazy v textu, číslování obrázků a tabulek apod.)

 • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

 • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

 • Podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři a vystoupení před kolegy.

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat bakalářskou práci, se musí přihlásit k SZZ jedním z následujících dvou způsobů:

 1. dostavit se na sekretariát KM nebo za referentem pro SZZ a podepsat vytištěnou přihlášku

 2. zaslat e-mail na sekretariát KM nebo referentovi pro SZZ s žádostí o přihlášení k SZZ. Tento e-mail nahrazuje podpis studenta na vytištěné přihlášce.

V obou případech musí student sdělit svoji volbu předmětu odborného zaměření, z něhož bude u SZZ zkoušen. Dále platí:

 • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

 • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený k SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich záznamu do elektronického výkazu studia (systému KOS) v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Důležité aktuální termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud údaje studenta v systému KOS nebudou úplné do termínu stanoveného časovým plánem akademického roku, termín SZZ mu propadá.

Odevzdání bakalářské práce

Student odevzdá svou dokončenou bakalářskou práci v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Důležité aktuální termíny). Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému KOS. Při odevzdání je nutné vložit do systému následující údaje:

 • název práce česky a anglicky

 • klíčová slova česky a anglicky

 • abstrakt česky a anglicky

 • text práce ve formátu PDF. Přímo v souboru musí být vloženo naskenované podepsané zadání práce. Text práce dále musí obsahovat čestné prohlášení o samostatném vypracování BP.

Proceduru odevzdání může student provést v systému KOS samostatně, nebo se může obrátit na referenta, jemuž odevzdá všechny výše zmíněné náležitosti. Referent pak provede samotné vložení údajů do KOS. V obou případech však musí kontaktovat referenta, který zkontroluje správnost údajů v KOS a formální náležitosti práce. Teprve poté udělí studentovi zápočet z předmětu 01BPxx2.

Posudky na bakalářskou práci

Na (e-mailovou) žádost referenta školitel navrhne odborníka v daném oboru, který bude oponentem bakalářské práce. Informace o něm (jméno a tituly, pracoviště, kontakt) sdělí referentovi ještě před odevzdáním práce. Katedra návrh školitele zpravidla respektuje.

Po odevzdání práce školitel i oponent obdrží e-mailem oficiální žádost o vypracování posudku a odkaz, jehož prostřednictvím mohou získat text práce. Oba následně vypracují posudky, které musí obsahovat následující náležitosti:

 • název posudku, tedy např. „Posudek vedoucího na bakalářskou práci“,

 • název a jméno autora posuzované práce,

 • jméno, příjmení, tituly, a pracoviště autora posudku (informace o pracovišti může být zřejmá díky použití hlavičkového papíru příslušné instituce)

 • samotné slovní hodnocení práce

 • jednoznačný návrh známky na škále A-F, společně se slovním ekvivalentem známky

 • datum

 • podpis autora posudku v elektronické formě (naskenovaný nebo vyhotovený na grafickém tabletu apod.), případně kvalifikovaný elektronický podpis

Po vypracování posudků zašlou oba tento posudek e-mailem referentovi ve formátu PDF. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Státní závěrečná zkouška

SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce formou ústní prezentace (cca 15 minut, k dispozici je vždy počítač a datový projektor) a ze zkoušky ze dvou odborných předmětů. Pro každý obor je stanoven jeden předmět obecného základu (povinný) a několik předmětů užší specializace, z nichž jeden si student zvolí při podávání přihlášky k SZZ. Celá zkouška probíhá před komisí, jejíž složení je stejně jako seznam okruhů ke zkouškovým předmětům s dostatečným předstihem zveřejněno.

Referent pro SZZ

Referent pro SZZ vede seminář k bakalářské práci, uděluje zápočty z předmětu Bakalářská práce, přijímá odevzdané bakalářské práce, shromažďuje posudky od školitelů a oponentů a sestavuje harmonogram SZZ. V současné době je referentem pro bakalářské SZZ:

Ing. Pavel Strachota, Ph.D. (pavel.strachota@fjfi.cvut.cz)


za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 6.3.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky