Ing. Vojtěch Minárik (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Prof. Dr. Ing. Michal Beneš,
zahájení studia:01.04.2002
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:13.04.2006 (s vyznamenáním)
téma disertační práce:Model diskrétní dislokační dynamiky
popis:Cílem práce je vytvoření matematického modelu popisujícího interakce dislokační křivky a konečného počtu dipolárních smyček. Systém řídících rovnic sestává z nelineární parciální diferenciální rovnice degenerovaného parabolického typu pro parametrizaci dislokační křivky a soustavy obyčejných diferenciálních rovnic pro pohyb dipolárních smyček, které jsou uvažovány jako tuhé objekty. Numerický algoritmus je založen na prostorové diskretizaci parciální diferenci ální rovnice pomocí metody plovoucích konečných objemů. Výsledný systém obyčejných diferenciálních rovnic je numericky řešen pomocí Rungeovy-Kuttovy metody čtvrtého řádu. Vytvořený model je použit ke zpracování výpočetních studií kvalitativního charakteru demonstrující aspekty interakce mezi dislokací a dipolární smyčkou a kvantitativního charakteru ukazujícího vliv určitých parametrů u modelu na dynamiku interakcí.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky