Doktorandské dny

Doktorandské dny jsou setkáním studentů doktorského studia oboru Matematické inženýrství FJFI zajišťovaného katedrami matematiky, fyziky a softwarového inženýrství v ekonomii. Workshop se koná vždy v měsíci listopadu (přesný termín je oznámen s dostatečným předstihem). Prezenční doktorandi participují povinně, pro doktorandy v kombinované formě studia je účast dobrovolná. Účast hostů z řad odborné veřejnosti je vždy vítána.

Doktorandské dny probíhají formou minikonference, na kterou jsou přizváni školitelé, členové oborové rady a akademičtí pracovníci FJFI. Doktorandi, kteří ukončili alespoň jeden rok doktorského studia, vystupují s příspěvkem o výsledcích, kterých dosáhli během uplynulého roku na tématu své disertační práce. Konference probíhá v několika tématických sekcích pokrývajících různá témata matematického modelování nelineárních přírodních procesů, matematické fyziky, teoretické informatiky a softwarového inženýrství. Referáty jsou publikovány ve sborníku ČVUT. Vystoupení na konferenci a příspěvek ve sborníku slouží jako podklad pro hodnocení práce doktoranda oborovou radou.

Aktuální informace o letošním ročníku lze nalézt na stránkách workshopu http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/.


za obsah této stránky zodpovídá: Václav Klika | naposledy změněno: 21.6.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky